Teksti suurus:

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I 2008, 53, 300

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli1

Vastu võetud 11.12.2008 nr 163

Määrus kehtestatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» § 13 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse reguleeritud ametikohad ja kutsealad:
  1) millel töötamiseks võib välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädev asutus (edaspidi pädev asutus) taotlejalt nõuda kas sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust;
  2) millel esmakordseks ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus kontrollida taotleja välisriigi kutsekvalifikatsiooni enne, kui taotleja võib Eestis ajutiselt töötama asuda.

§ 2.  Ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib pädev asutus taotlejalt nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust, on:
  1) pankrotihaldur «Pankrotiseaduse» tähenduses;
  2) patendivolinik «Patendivoliniku seaduse» tähenduses;
  3) vandeadvokaat «Advokatuuriseaduse» tähenduses.

§ 3.  Ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» tähenduses, kui tervishoiutöötaja välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;
  2) elektritöö juht, käidukorraldaja ja tehnilist kontrolli teostav töötaja «Elektriohutusseaduse» tähenduses;
  3) farmatseut «Ravimiseaduse» tähenduses;
  4) gaasitöid juhtiv isik, gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasipaigaldise püsiliiteid tegev isik «Küttegaasi ohutuse seaduse» tähenduses;
  5) lõhkaja, lõhkemeister, lõhkematerjali käitlemise korraldaja, lõhkematerjalilao juhataja, lõhkematerjali väljastaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja ja pürotehnik «Lõhkematerjaliseaduse» tähenduses;
  6) masinatöid juhtiv isik, masina kasutamise järelevaataja ja masina käitaja «Masina ohutuse seaduse» tähenduses;
  7) nakkusohtliku materjali, lõhkematerjali, lõhkeseadeldise, samuti piiratud tsiviilkäibega või tsiviilkäibes keelatud relva ja laskemoona käsitlemisega seonduvaid ekspertiise tegev kohtuekspert «Kohtuekspertiisiseaduse» tähenduses;
  8) proviisor «Ravimiseaduse» tähenduses, kui proviisori välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu «Ravimiseaduse» § 58 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus;
  9) raudtee-ehituse eest vastutav spetsialist «Raudteeseaduse» tähenduses;
  10) surveseadmetöid juhtiv isik ja surveseadme kasutamise järelevaataja «Surveseadme ohutuse seaduse» tähenduses;
  11) teehoiutöö kvaliteedi eest vastutav töötaja «Teeseaduse» tähenduses;
  12) turvatöötaja ja valvetöötaja «Turvaseaduse» tähenduses;
  13) tõsteseadmetöid juhtiv isik ja tõsteseadme kasutamise järelevaataja «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» tähenduses;
  14) vastutav spetsialist «Ehitusseaduse» tähenduses;
  15) vastutav spetsialist «Kaevandamisseaduse» tähenduses;
  16) veterinaararst «Veterinaarkorralduse seaduse» tähenduses, kui veterinaararsti kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu «Veterinaarkorralduse seaduse» § 251 lõike 3 alusel kehtestatud loetelus.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json