Teksti suurus:

Sobivustesti ja kohanemisaja korraldamise ja hindamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2008, 53, 301

Sobivustesti ja kohanemisaja korraldamise ja hindamise kord1

Vastu võetud 11.12.2008 nr 164

Määrus kehtestatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise ja hindamise kord juhuks, kui pädev asutus nõuab taotlejalt «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses» sätestatud tingimustel sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist.

2. peatükk SOBIVUSTESTI KORRALDAMINE JA HINDAMINE 

§ 2.  Sobivustesti komisjoni moodustamine

  (1) Sobivustesti läbiviimiseks ja sobivustesti tulemuste hindamiseks moodustab pädev asutus õigusaktidega sätestatud korras sobivustesti komisjoni (edaspidi käesolevas peatükis komisjon) ja kehtestab komisjoni töökorra.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad vähemalt pädeva asutuse esindaja, õppeasutuse, mis võimaldab omandada haridust reguleeritud ametikohale või kutsealale vastaval kutse- ja erialal, esindaja ning reguleeritud ametikoha või kutseala kutse- ja erialaühenduse esindaja.

§ 3.  Sobivustesti koostamine

  (1) Sobivustesti koostab pädev asutus. Pädev asutus võib sobivustesti koostada koostöös õppeasutusega, kes võimaldab omandada haridust reguleeritud ametikohale või kutsealale vastaval kutse- ja erialal, või muu isiku või asutusega, kelle põhitegevuse hulka kuulub vastava kutsetegevuse arendamine ja kes on pädev hindama taotleja kutse-, eri- või ametialaseid teadmisi, oskusi, kogemusi ja hoiakuid.

  (2) Sobivustesti koostamisel arvestatakse järgmiste asjaoludega:
  1) taotleja on välisriigis sellel kutse-, eri- või ametialal kvalifitseeritud töötaja;
  2) sobivustesti võetakse ainult sellised ainevaldkonnad või teemad, mille tundmine on reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamiseks oluline ja mille osas taotleja läbitud õppekava erineb nii kestuselt kui ka sisult märkimisväärselt õppekavast, mille läbimist nõutakse Eestis;
  3) sobivustest võib sisaldada ametialase käitumise reegleid;
  4) sobivustest võib olla suuline ja kirjalik või sisaldada nii suulisi kui kirjalikke osi.

§ 4.  Sobivustesti korraldamine ja sobivustestile registreerimine

  (1) Sobivustest korraldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui 3 kuu möödumisel «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» § 17 lõikes 9 nimetatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsuse tegemise päevast.

  (2) Sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha määrab komisjon, arvestades, et taotlejale jääks sobivustestiks ettevalmistamiseks vähemalt 1 kuu. Pädev asutus teeb sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha, samuti nende võimaliku muutumise taotlejale kohe teatavaks elektrooniliselt või posti teel.

  (3) Taotleja kinnitab oma soovi sobivustesti sooritada ja registreerub sobivustestile, teatades sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis pädevale asutusele hiljemalt 1 nädal enne sobivustesti läbiviimise tähtaega.

§ 5.  Sobivustestiks ettevalmistamine

  Sobivustestiks ettevalmistamiseks on pädev asutus kohustatud:
  1) teavitama taotlejat võimalikest sobivustestiks ettevalmistamise koolitustest, konsultatsioonidest, näidistestidest ja soovitatavatest õppematerjalidest;
  2) tutvustama taotlejale sobivustesti vormi ja võimalikku sisu;
  3) selgitama taotlejale tema kohta tehtud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsust;
  4) selgitama taotlejale sobivustesti läbiviimise ja hindamise korda.

§ 6.  Sobivustesti läbiviimine

  (1) Taotleja, kes on registreerunud sobivustestile § 4 lõike 3 kohaselt, lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Enne sobivustesti algust tutvustab komisjoni esimees taotlejale sobivustesti läbiviimise ja hindamise korda.

  (3) Sobivustesti läbiviimise ruumis on selle läbiviimise ajal lisaks taotlejatele ja komisjoni liikmetele õigus viibida teistel sobivustestiga ametialaselt kokkupuutuvatel pädeva asutuse töötajatel.

§ 7.  Sobivustesti hindamine ja sobivustesti sooritamise otsustamine

  (1) Komisjon hindab sobivustesti «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 6 lõike 2 punkti 18 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud hindamissüsteemi alusel ja lähtudes taotleja kohta tehtud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsusest.

  (2) Sobivustesti tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) sobivustesti läbiviimise kuupäev ja koht;
  3) sobivustesti läbiviimisel viibinud komisjoni liikmete nimed;
  4) sobivustestile registreerunud taotlejate nimed;
  5) sobivustesti sooritama saabunud taotlejate nimed;
  6) sobivustesti tulemused (taotlejate nimed ja nende sobivustesti tulemused);
  7) komisjoni motiveeritud otsus sobivustesti tulemuste kohta;
  8) komisjoni ettepanek pädevale asutusele sobivustesti sooritamise kohta.

  (3) Komisjon esitab sobivustesti tulemused pädevale asutusele 10 tööpäeva jooksul sobivustesti läbiviimise päevast arvates. Pädev asutus otsustab komisjoni ettepaneku alusel, kas taotleja on sobivustesti sooritanud, ja teeb sobivustesti sooritamise otsuse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

3. peatükk KOHANEMISAJA KORRALDAMINE JA HINDAMINE 

§ 8.  Kohanemisaja läbimine

  (1) Taotleja valib endale kohanemisaja läbimise koha ja läbib kohanemisaja vastaval reguleeritud ametikohal või kutsealal kvalifitseeritud töötaja, teenistuja või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi juhendaja) juhendamisel ja vastutusel.

  (2) Kohanemisaja läbimise koha ja juhendaja valikul arvestab taotleja, et tal oleks võimalik läbida kohanemisaeg vastavalt oma välisriigi kutsekvalifikatsioonile ning et juhendaja oleks pädev hindama taotleja kutse-, eri- või ametialaseid teadmisi, oskusi ja pädevusi ning taotlejat kohanemisaja läbimisel juhendama.

  (3) Taotleja juhendamisel ja kohanemisaja hindamisel arvestatakse järgmiste asjaoludega:
  1) taotleja on välisriigis sellel kutse-, eri- või ametialal kvalifitseeritud töötaja;
  2) kohanemisajal omandatakse teadmisi ja oskusi, mille osas taotleja läbitud õppekava erineb nii kestuselt kui sisult märkimisväärselt õppekavast, mille läbimist nõutakse Eestis ja mille tundmine on reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamiseks oluline;
  3) kohanemisaja osaks võib olla täienduskoolituse läbimine.

  (4) Kohanemisajale kohaldatakse töö- ja teenistussuhteid reguleerivates õigusaktides katseajale kehtestatud nõudeid.

§ 9.  Kohanemisaja läbimisest teavitamine

  (1) Taotleja teatab kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis pädevale asutusele hiljemalt 10 tööpäeva enne kohanemisaja algust kohanemisaja läbimise aja ja koha ning juhendaja nime ja kontaktandmed.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teatele lisatakse koopia taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja juhendaja nõusolek tema juhendamiseks kohanemisajal.

§ 10.  Kohanemisajaks ettevalmistamine

  Kohanemisaja edukaks läbimiseks ja juhendamiseks on pädev asutus kohustatud:
  1) teavitama taotlejat võimalikest koolitustest, konsultatsioonidest ja soovitatavatest õppematerjalidest, mis võivad aidata kaasa kohanemisaja edukale läbimisele;
  2) selgitama taotlejale kohanemisaja läbimise ja hindamise korda;
  3) selgitama juhendajale taotleja kohta tehtud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsust;
  4) nõustama juhendajat kohanemisaja juhendamisel, sealhulgas tutvustama talle kohanemisaja läbimise ja hindamise korda.

§ 11.  Kohanemisaja komisjoni moodustamine

  (1) Kohanemisaja hindamiseks moodustab pädev asutus õigusaktidega sätestatud korras kohanemisaja komisjoni (edaspidi käesolevas peatükis komisjon) ja kehtestab komisjoni töökorra.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad vähemalt pädeva asutuse esindaja, õppeasutuse, kes võimaldab omandada haridust reguleeritud ametikohale või kutsealale vastaval kutse- ja erialal, esindaja ning reguleeritud ametikoha või kutseala kutse- ja erialaühenduse esindaja.

§ 12.  Kohanemisaja hindamine ja kohanemisaja läbimise otsustamine

  (1) Kohanemisaja hindamiseks esitab juhendaja 10 tööpäeva jooksul pärast kohanemisaja lõppu komisjonile ülevaate kohanemisaja läbimisest, sealhulgas taotleja poolt kohanemisaja jooksul täidetud töö- või teenistusülesannetest, ning hinnangu kohanemisaja tulemusele.

  (2) Komisjon hindab kohanemisaega, lähtudes taotleja kohta tehtud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsusest ning juhendaja esitatud ülevaatest ja hinnangust. Komisjon annab kohanemisajale hinde «läbitud» või «mitte läbitud».

  (3) Komisjonil on õigus kutsuda taotleja ja juhendaja täiendavate selgituste andmiseks komisjoni koosolekule, teatades neile komisjoni koosolekust vähemalt 1 nädal enne komisjoni koosoleku toimumist.

  (4) Kohanemisaja tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) komisjoni koosolekul osalenud komisjoni liikmete nimed;
  3) kohanemisaja läbinud taotlejate nimed, nende kohanemisaja läbimise aeg ja koht ning juhendajate nimed ja ametikohad;
  4) kohanemisaja tulemused (taotlejate nimed ja nende kohanemisaja tulemused);
  5) komisjoni motiveeritud otsus kohanemisaja tulemuste kohta;
  6) komisjoni ettepanek pädevale asutusele kohanemisaja läbimise kohta.

  (5) Komisjon esitab kohanemisaja tulemused pädevale asutusele 10 tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates. Pädev asutus otsustab komisjoni ettepaneku alusel, kas taotleja on kohanemisaja läbinud, ja teeb kohanemisaja läbimise otsuse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest päevast arvates.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json