Teksti suurus:

Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 53, 295

Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2008. a otsusega nr 379

§ 1. Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374; 2008, 34, 210) § 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reservkapitali haldamisel lähtutakse säilivuse, likviidsuse ja tootlikkuse tagamise eesmärkidest. Reservkapitali haldamise eest makstava tasu suurus ja tasumise kord lepitakse kokku haigekassa ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmitavas reservkapitali haldamise lepingus.»

§ 2. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2008, 48, 264) § 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Reservkapitali haldamist korraldab ja selle eest vastutab Rahandusministeerium vastavalt töötukassa ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule. Töötukassa maksab Rahandusministeeriumile reservkapitali haldamise eest teenustasu, mille suurus ja tasumise tingimused määratakse kindlaks lepinguga. Rahandusministeeriumil on õigus korraldada reservkapitali vahendite paigutamist vahetult või esindaja (välise portfellihalduri) kaudu. Esindaja leidmiseks ei korraldata riigihanget.»

§ 3. Keskkonnatasude seadust (RT I 2005, 67, 512; 2008, 31, 192) täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses:

« § 561. Keskkonnatasudest laekunud vahendite haldamine

(1) Keskkonnatasudest laekunud vahendite haldamine on käesoleva seaduse § 56 lõike 1 alusel sihtasutusele eraldatud vahendite hoidmine ning paigutamine.

(2) Keskkonnatasudest laekunud vahendeid haldab Rahandusministeerium koos riigi rahaga Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarve seaduse § 32 lõike 4 alusel kehtestatud riigi raha, väärtpaberite ning muu finantsvara paigutamise ning sellega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtete ja üldiste piirangute kohaselt.

(3) Keskkonnatasudest laekunud vahendite paigutamisest saadud intress ning muu finantstulu laekub riigieelarvesse.

(4) Keskkonnatasudest laekunud vahendeid hoitakse Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluval e-riigikassa kontol ning seda kasutatakse riigieelarve seaduse § 32 lõike 1 alusel rahandusministri kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirja kohaselt.»

§ 4. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json