Teksti suurus:

Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 54, 305

Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2008. a otsusega nr 378

§ 1. Punase risti nimetuse ja embleemi seaduses (RT I 2006, 18, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike nimetuste ja embleemide kasutamise riigisisese korra ning vastutuse nende väärkasutamise eest.

(2) Punase risti nimetuse ja embleemi, punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi (I) konventsioonist haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal, 1949. aasta 12. augusti Genfi (II) konventsioonist haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel, sõjavangide kohtlemise 1949. aasta 12. augusti Genfi (III) konventsioonist, tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta 12. augusti Genfi (IV) konventsioonist, samuti 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I) lisaprotokollist rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta, 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (II) lisaprotokollist siseriiklike relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta (edaspidi Genfi konventsioonid) ning käesolevast seadusest.

(3) Punase kristalli nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 2005. aasta 8. detsembri (III) lisaprotokollist täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta.

(4) Käesolev seadus ei piira punase risti embleemi kasutamist liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooniga ning seda täiendava 1971. aasta Euroopa kokkuleppega lubatud korras.

(5) Käesolev seadus ei piira punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike nimetuste ja embleemide kasutamist Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni poolt.»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teisi punase risti nimetuse ja embleemiga samatähenduslikke Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise (edaspidi punase risti liikumine) poolt kasutatavaid nimetusi ja embleeme – punase poolkuu nimetust ja embleemi, punase lõvi ja päikese nimetust ja embleemi ning punase kristalli nimetust ja embleemi – tohib Eestis kasutada ainult rahvusvahelises õiguses ja seaduses lubatud juhtudel.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Punase kristalli kaitstav nimetus on sõnad «punane kristall» ning punase kristalli embleem on ühel tipul seisev punane ruudukujuline raam valgel taustal.»;

4) paragrahvis 5 asendatakse sõna «organisatsioon» sõnadega «vabatahtlik ühendus»;

5) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamine ning selleks õigustatud isikud

(1) Nimetust või embleemi kasutatakse relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal kaitsval eesmärgil isiku või vara märgistamiseks, et näidata nende kuulumist rahvusvahelise õigusega kaitstavate isikute või vara hulka.

(2) Nimetust ja embleemi võib kaitsval eesmärgil kasutada haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelev meditsiinipersonal ja vaimulik Genfi konventsioonides sätestatud korras.

(3) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kasutada nimetust ja embleemi kaitsval eesmärgil ka rahuajal.

(4) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal kasutada välisriigis käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi nimetusi ja embleeme kaitsval eesmärgil, kui see aitab tõhustada nende kaitset.

(5) Välisriigi relvajõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal Eestis kasutada teisi käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud samatähenduslikke nimetusi ja embleeme.»;

6) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelev tervishoiuteenuse osutaja võib paigaldada kaitsval eesmärgil kasutatava embleemi ainult kaitseväe volitusel. Märgistuse paigaldamisel osutab vajaduse korral abi kaitsevägi.»;

7) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kaitsevägi väljastab meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud isikutele.»;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kaitseminister kehtestab määrusega meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi vormi ja väljaandmise korra.»;

9) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Õigustatud isikud

(1) Viitaval eesmärgil võivad nimetust ja embleemi kasutada punase risti liikumise liikmed, sealhulgas Eesti Punane Rist.

(2) Välisriigi rahvuslikud seltsid võivad Eestis kasutada käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi samatähenduslikke nimetusi ja embleeme punase risti nimetuse ja embleemiga samadel tingimustel.

(3) Eesti Punane Rist võib erakorralistel asjaoludel kasutada välisriigis punase kristalli nimetust ja embleemi, kui see on vajalik tema töö paremaks korraldamiseks.»;

12) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamine teiste isikute poolt

(1) Teised isikud võivad viitaval eesmärgil kasutada nimetust või embleemi kokkuleppel Eesti Punase Ristiga rahvusvahelise õiguse ja käesoleva seadusega sätestatud juhtudel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppes määratakse nimetuse või embleemi kasutamise paikkond ning tähtaeg. Nimetuse või embleemi kasutamine peab toimuma kooskõlas punase risti liikumise põhimõtetega.

(3) Eesti Punane Rist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppe lõpetada, kui isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimusi või kui nimetuse või embleemi edasine kasutamine oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega.»;

13) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui isik kasutab punase risti nimetust või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi nimetusi või embleeme või nendega eksitavalt sarnast nimetust või embleemi vastuolus rahvusvahelise õiguse või käesoleva seadusega, võib Kaitseministeerium või politseiprefektuur teha isikule ettekirjutuse väärkasutuse lõpetamiseks.»;

14) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide väärkasutuse või nendega eksitavalt sarnase nimetuse või embleemi kasutamise eest, kui kasutamine ei toimunud relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal ning selline kasutamine on seostatav punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide kaitsval eesmärgil kasutamisega –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»;

16) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide määrimise, rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»

§ 2. Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2008, 33, 200) § 105 teksti täiendatakse pärast sõnu «punase lõvi ja päikese» sõnadega «või punase kristalli».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json