Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 53, 303

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Vastu võetud 11.12.2008 nr 166

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 3 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 204 «Tagatisfondi põhikiri» (RT I 2002, 54, 342; 2004, 50, 354) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Fondi osafondide nimetuste ingliskeelsed tõlked on: Deposit Guarantee Sectoral Fund (hoiuste tagamise osafond), Investor Protection Sectoral Fund (investorikaitse osafond), Pension Protection Sectoral Fund (pensionikaitse osafond) ja Annuity Protection Sectoral Fund (pensionilepingute osafond)»;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõna «kaheksaliikmeline» sõnaga «üheksaliikmeline»;

3) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 4 ning § 9 lõikes 2 asendatakse viide «5, 6 või 7» viitega «5, 6, 7 või 8»;

4) paragrahvi 7 lõikes 5, § 8 lõigetes 2–4, § 9 lõikes 3 ja § 10 lõikes 3 asendatakse viide «5–7» viitega «5–8»;

5) paragrahvi 11 lõikes 8 asendatakse sõna «viis» sõnaga «kuus»;

6) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondi vara võib paigutada seaduses, käesolevas määruses ja nõukogu otsustes sätestatud korras.»;

7) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Rahandusminister määrab seaduse § 7 lõike 1 punktis 8 nimetatud organisatsiooni ja teeb hiljemalt 20. detsembriks 2008. a sellele organisatsioonile ettepaneku nimetada nõukogu liige. Nõukogu liikme nimetamisele nimetatud organisatsiooni poolt kohaldatakse seaduse § 7 lõigetes 3–5 sätestatut.».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json