Teksti suurus:

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon, 2001

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2008, 34, 101

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon, 2001

Vastu võetud 05.10.2001

 Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Konventsiooniosalised,

märkides, et valitsuste ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide teadusuuringud on näidanud, et laevadel kasutatavad teatavad kattumisvastased süsteemid on märkimisväärselt mürgised või kujutavad endast muud pikaajalist ohtu ökoloogiliselt ja majanduslikult tähtsatele mereorganismidele ning et saastunud mereandide tarbimine võib kahjustada inimese tervist;

märkides eelkõige tõsist muret kattumisvastaste süsteemide pärast, milles kasutatakse biotsiididena toimivaid tinaorgaanilisi ühendeid, ja olles veendunud, et selliste tinaorgaaniliste ühendite viimine keskkonda tuleb järk-järgult lõpetada;

meenutades, et 1992. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonna- ja arengukonverentsil vastu võetud Agenda 21 17. peatükis kutsutakse riike üles võtma meetmeid kattumisvastastes süsteemides kasutatavate tinaorgaaniliste ühendite põhjustatud reostuse vähendamiseks;

meenutades samuti, et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni Assamblee 25. novembril 1999 vastu võetud resolutsioonis A.895(21) nõutakse tungivalt, et organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee (MEPC) seaks viivitamatult eesmärgiks töötada kiiresti välja kattumisvastaste süsteemide kahjulikku mõju käsitlev ülemaailmne, õiguslikult siduv dokument;

pidades meeles ettevaatuspõhimõtet, mis on sätestatud Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 15. põhimõttes ning millele on osutatud resolutsioonis MEPC.67(37), mille merekeskkonna kaitse komitee (MEPC) võttis vastu 15. septembril 1995;

tunnistades, et on oluline kaitsta merekeskkonda ja inimese tervist kattumisvastaste süsteemide kahjuliku mõju eest;

tunnistades samuti, et kattumisvastaste süsteemide kasutamine organismide laeva pinnale kogunemise ärahoidmiseks on tõhusa kaubanduse ja laevanduse jaoks ning kahjulike veeorganismide ja patogeenide leviku tõkestamiseks kriitilise tähtsusega;

tunnistades veel vajadust jätkata tõhusate ja keskkonnaohutute kattumisvastaste süsteemide väljaarendamist ning vajadust edendada kahjulike süsteemide asendamist vähemkahjulike süsteemidega või eelistatavalt kahjutute süsteemidega,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1. Üldkohustused

1. Konventsiooniosaline kohustub konventsiooni täielikult kohaldama, et vähendada või kõrvaldada kattumisvastaste süsteemide põhjustatud kahjulikku mõju merekeskkonnale ja inimese tervisele.

2. Lisad on konventsiooni lahutamatu osa. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, tähendab viide konventsioonile ühtlasi viidet selle lisadele.

3. Ühtegi konventsiooni sätet ei tõlgendata viisil, mis takistaks riiki võtmast kooskõlas rahvusvahelise õigusega üksi või koos teiste riikidega rangemaid meetmeid, et vähendada või kõrvaldada keskkonnale kattumisvastastest süsteemidest põhjustatud kahjulikku mõju.

4. Konventsiooniosalised püüavad teha koostööd konventsiooni tõhusaks rakendamiseks, täitmiseks ja jõustamiseks.

5. Konventsiooniosalised kohustuvad pidevalt edasi arendama tõhusaid ja keskkonnaohutuid kattumisvastaseid süsteeme.

Artikkel 2. Mõisted

Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, on konventsioonis kasutatud mõistetel järgmised tähendused:

1. Administratsioon – selle riigi valitsus, kelle alluvuses laev tegutseb. Riigi lipu all sõitva laeva administratsioon on selle riigi valitsus. Kinnis- või ujuvplatvormi suhtes, mida rannikuriik rakendab oma loodusvarade uurimise ja kasutamise suveräänseid õigusi kasutades selleks, et uurida ja kasutada ranniku lähedal merepõhja või selle aluspinnast, on administratsiooniks asjakohase rannikuriigi valitsus.

2. Kattumisvastane süsteem – kate, värv, pinnatöötlusviis, pind või seade, mida kasutatakse laeval soovimatute organismide kinnitumise piiramiseks või vältimiseks.

3. Komitee – organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee.

4. Kogumahutavus – kogumahutavus, mis on arvutatud 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni lisas 1 või mis tahes järgnevas konventsioonis sisalduvate mahutavuse mõõtmise eeskirjade kohaselt.

5. Rahvusvaheline meresõit – meresõit ühe riigi lipu all sõitval laeval teise riigi jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse, laevatehasesse või kaldalähedasse terminali või lähtuvalt teise riigi jurisdiktsiooni all olevast sadamast, laevatehasest või kaldalähedasest terminalist.

6. Pikkus – laeva pikkus, mis on määratletud 1966. aasta rahvusvahelises laadungimärgi konventsioonis, mida on muudetud sellega seotud 1988. aasta protokolliga, või mis tahes sellele järgnevas konventsioonis.

7. Organisatsioon – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.

8. Peasekretär – organisatsiooni peasekretär.

9. Laev – merekeskkonnas tegutsev mis tahes tüüpi laev, kaasa arvatud tiiburlaevad, õhkpadjal sõidukid, allveelaevad, hõljukid, kinnis- või ujuvplatvormid, ujuvmahutid (FSU) ning ujuvladustamis- ja -mahalaadimisüksused (FPSO).

10. Tehniline rühm – organ, mis koosneb konventsiooniosaliste esindajatest, organisatsiooni liikmetest, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide esindajatest ning organisatsiooniga lepingu sõlminud valitsusvaheliste organisatsioonide ja organisatsiooni juures nõuandvat staatust omavate vabaühenduste esindajatest. Tehnilisse rühma peaksid eelistatavalt kuuluma ka kattumisvastaste süsteemide analüüsiga tegelevate asutuste ja laboratooriumide esindajad. Nimetatud esindajatel on teadmised keskkonnamõjust ja keskkonna toimimisest ning toksiliste ainete mõjust, merebioloogiast, inimese tervisest, majandusanalüüsist, riskijuhtimisest, rahvusvahelisest mereveondusest, kattumisvastaste süsteemide katmistehnoloogiast või muudest valdkondadest, mida on vaja üldettepaneku tehniliste aspektide objektiivseks läbivaatamiseks.

Artikkel 3. Kohaldamine

1. Kui konventsioonis ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse konventsiooni:
a) konventsiooniosalise lipu all sõitvate laevade suhtes;
b) nende laevade suhtes, mis ei sõida konventsiooniosalise lipu all, kuid mis tegutsevad konventsiooniosalise alluvuses;
c) nende laevade suhtes, mis sisenevad konventsiooniosalise sadamasse, laevatehasesse või kaldalähedasse terminali, kuid mida ei ole käsitletud punktis a või b.

2. Konventsiooni ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade või konventsiooniosalisele kuuluvate või konventsiooniosalise käitatavate muude laevade suhtes, mida kasutatakse praegu üksnes riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel. Siiski tagab iga konventsiooniosaline selliste meetmete vastuvõtmisega, mis ei kahjusta asjakohaste, tema omanduses olevate või tema käitatavate laevade tegevust või operatiivset tegutsemisvõimet, et sellised laevad toimiksid konventsiooniga kooskõlas niivõrd, kui see on mõistlik ja teostatav.

3. Nende riikide laevade suhtes, kes ei ole konventsiooniosalised, kohaldavad konventsiooniosalised neid konventsiooni nõudeid, millega tagatakse, et sellistele laevadele ei võimaldata soodsamat kohtlemist.

Artikkel 4. Kontroll kattumisvastaste süsteemide üle

1. Lisas 1 täpsustatud nõuete kohaselt keelustab või piirab konventsiooniosaline:
a) kahjulike kattumisvastaste süsteemide rakendamist, uuesti rakendamist, paigaldamist või kasutamist artikli 3 lõike 1 punktis a või b nimetatud laevadel ja
b) selliste süsteemide rakendamist, uuesti rakendamist, paigaldamist või kasutamist artikli 3 lõike 1 punktis c nimetatud laevadel ajal, mil laev viibib konventsiooniosalise sadamas, laevatehases või kaldalähedases terminalis,

ning võtab tõhusaid meetmeid, et sellised laevad vastaksid nimetatud nõuetele.

2. Laevad, mis kasutavad kattumisvastaseid süsteeme, mille kasutamist on reguleeritud pärast käesoleva konventsiooni jõustumist lisas 1 tehtud muudatuse alusel, võivad nimetatud süsteemi kasutamist jätkata kuni selle süsteemi järgmise plaanilise uuendamiseni, kuid mitte mingil juhul üle 60 kuu pärast süsteemi rakendamist, välja arvatud juhul, kui komitee otsustab, et erakorraliste asjaolude tõttu on õigustatud kontrollimeetmete varasem kohaldamine.

Artikkel 5. Kontroll lisa 1 kohaste jäätmematerjalide üle

Võttes arvesse rahvusvahelisi eeskirju, standardeid ja nõudeid, võtab konventsiooniosaline oma territooriumil asjakohaseid meetmeid, et lisas 1 reguleeritud kattumisvastase süsteemi rakendamisel või eemaldamisel tekkivad jäätmed kogutaks kokku, neid käideldaks, töödeldaks ja need kõrvaldataks ohutul ja keskkonnahoidlikul viisil, mis kaitseb inimese tervist ja keskkonda.

Artikkel 6. Kattumisvastase süsteemi kontrolli muutmise ettepaneku esitamise menetlus

1. Konventsiooniosaline võib esitada lisa 1 muutmise ettepaneku selle artikli kohaselt.

2. Algettepanek sisaldab lisas 2 nõutud teavet ja see esitatakse organisatsioonile. Kui organisatsioon saab ettepaneku, juhib ta ettepanekule konventsiooniosaliste, organisatsiooni liikmete, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja selle eriorganisatsioonide, organisatsiooniga lepingud sõlminud valitsusvaheliste organisatsioonide ning organisatsiooni juures nõuandvat staatust omavate vabaühenduste tähelepanu ning teeb selle neile kättesaadavaks.

3. Komitee otsustab algettepaneku põhjal, kas on õigustatud asjakohase kattumisvastase süsteemi põhjalikum läbivaatamine. Kui komitee otsustab, et põhjalikum läbivaatamine on õigustatud, nõuab ta ettepaneku esitanud konventsiooniosaliselt, et see esitaks komiteele üldettepaneku, mis sisaldab lisas 3 nõutud teavet, välja arvatud juhul, kui algettepanek juba sisaldab lisas 3 nõutud kogu teavet. Kui komitee on seisukohal, et on olulise või pöördumatu kahju tekkimise oht, ei saa lõplike teaduslike seisukohtade puudumist kasutada ettekäändena selleks, et jätta tegemata otsus ettepaneku hindamise jätkamise kohta. Komitee moodustab tehnilise rühma artikli 7 kohaselt.

4. Tehniline rühm vaatab läbi üldettepaneku ja lisateabe, mille on esitanud mis tahes asjahuviline isik, hindab seda ning teatab komiteele, kas ettepanekus on märgitud, et võib esineda kahjuliku mõju ebamõistlik oht muudele kui sihtorganismidele või inimese tervisele nii, et lisa 1 muudatus on õigustatud. Sellega seoses:
a) tehnilise rühma tehtav läbivaatus sisaldab:
i) asjakohase kattumisvastase süsteemi ning sellele omistatava keskkonnale ja inimese tervisele avalduva kahjuliku mõju vahelise seose hindamist, sealhulgas saastunud mereandide tarbimise kaudu või lisas 3 kirjeldatud teabel või mis tahes muul ilmsiks tulnud asjakohasel teabel põhinevate reguleeritud uuringute kaudu;
ii) ettepanekus esitatud kavandatavate kontrollimeetmete ja muude selliste kontrollimeetmete abil, mida tehniline rühm võib vaagida, ohu võimaliku vähendamise hindamist;
iii) kontrollimeetmete tehnilise teostatavuse ja ettepaneku tasuvuse kohta kättesaadava teabe analüüsimist;
iv) kontrollimeetmete kehtestamisega kaasneva muu mõju kohta kättesaadava teabe analüüsimist, kui need kontrollimeetmed on seotud:
– keskkonnaga (sealhulgas tegevusetusest tuleneva kulu ja õhukvaliteedile avalduva mõjuga);
– laevatehase tervise- ja ohutusprobleemidega (st mõjuga laevatehase töölistele);
– rahvusvahelise mereveonduse ja muude asjaomaste sektorite kuludega;
v) sobivate alternatiivsete võimaluste kättesaadavuse analüüsimist, kaasa arvatud nende võimalike ohtude hindamist;
b) tehnilise rühma aruanne koostatakse kirjalikult ning selles võetakse arvesse kõiki punktis a nimetatud hindamisi ja analüüse. Tehniline rühm võib otsustada pärast punkti a alapunkti i kohast hindamist, et ettepaneku edasine arutamine ei ole õigustatud, misjärel punkti a alapunktides ii–v kirjeldatud hindamist ja analüüsimist ei jätkata;
c) tehnilise rühma aruanne sisaldab muu hulgas soovitust selle kohta, kas asjakohase kattumisvastase süsteemi konventsioonikohane rahvusvaheline kontroll on õigustatud ning kas üldettepanekus soovitatud kindlad kontrollimeetmed on sobivad, või soovitust muude tehnilise rühma poolt sobivamaks peetavate kontrollimeetmete kohta.

5. Tehnilise rühma aruanne saadetakse enne selle läbivaatamist komitees konventsiooniosalistele, organisatsiooni liikmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja selle eriorganisatsioonidele, organisatsiooniga lepingud sõlminud valitsusvahelistele organisatsioonidele ning organisatsiooni juures nõuandvat staatust omavatele vabaühendustele. Komitee otsustab, kas kiita heaks lisa 1 muutmisettepanek ning vajaduse korral selle muudatused, võttes arvesse tehnilise rühma aruannet. Kui aruandes väidetakse, et on olemas olulise või pöördumatu kahju tekkimise oht, ei saa lõplike teaduslike seisukohtade puudumist kasutada ettekäändena selleks, et jätta tegemata otsus kattumisvastase süsteemi lisas 1 käsitlemise kohta. Lisa 1 muudatusettepanek, kui komitee on selle heaks kiitnud, saadetakse laiali artikli 16 lõike 2 punkti a kohaselt. Ettepaneku heakskiitmata jätmise otsus ei välista tulevikus konkreetse kattumisvastase süsteemi kohta uue ettepaneku esitamist, kui on ilmnenud uus teave.

6. Lõigetes 3 ja 5 kirjeldatud komitee otsuste tegemises võivad osaleda üksnes konventsiooniosalised.

Artikkel 7. Tehnilised rühmad

1. Pärast üldettepaneku saamist moodustab komitee artikli 6 kohaselt tehnilise rühma. Kui saadakse mitu ettepanekut samal ajal või järjestikku, võib komitee vajaduse korral moodustada ühe või mitu tehnilist rühma.

2. Konventsiooniosaline võib osaleda tehnilise rühma aruteludel ja ta peaks lähtuma talle kättesaadavatest asjassepuutuvatest erialastest teadmistest.

3. Komitee otsustab tehnilise rühma pädevuse, korralduse ja tegevuse aluste üle. Nendes alustes sätestatakse kaitse mis tahes salajasele teabele, mida võidakse esitada. Tehniline rühm võib vajaduse korral pidada koosolekuid, kuid püüab oma tööd korraldada kirjaliku või elektroonilise suhtluse või muude asjakohaste meediavahendite abil.

4. Artikli 6 kohaselt komiteele tehtava soovituse koostamisel võivad osaleda üksnes konventsiooniosaliste esindajad. Tehniline rühm püüab saavutada üksmeelt konventsiooniosaliste esindajate seas. Kui üksmeele saavutamine ei ole võimalik, kajastab tehniline rühm ka vähemuse seisukohti.

Artikkel 8. Teaduslik ja tehniline uurimistegevus ning järelevalve

1. Konventsiooniosalised võtavad asjakohaseid meetmeid, et edendada ja hõlbustada kattumisvastaste süsteemide mõju käsitlevaid teaduslikke ja tehnilisi uuringuid ning selle mõju seiret. Eelkõige peaksid uuringud hõlmama kattumisvastaste süsteemide mõju vaatlemist, mõõtmist, proovide võtmist, hindamist ja analüüsi.

2. Konventsiooniosaline aitab kaasa, et konventsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalik teave on kättesaadav teistele konventsiooniosalistele, kes taotlevad seda:
a) konventsioonikohase teadusliku ja tehnilise tegevuse jaoks;
b) merendusalaste teadus- ja tehnoloogiaprogrammide ning nende eesmärkide jaoks ning
c) kattumisvastaste süsteemidega seotud seire- ja hindamisprogrammides täheldatud mõju analüüsi jaoks.

Artikkel 9. Side ja teabevahetus

1. Konventsiooniosaline kohustub organisatsioonile edastama:
a) nende määratud ülevaatajate või tunnustatud organisatsioonide nimekirja, kellel on volituse alusel õigus konventsiooniosalise nimel hallata kattumisvastaste süsteemide konventsioonikohase järelevalve küsimusi; organisatsioon edastab nimekirja konventsiooniosalistele, et teavitada nende ametnikke. Seetõttu teavitab administratsioon organisatsiooni määratud ülevaatajatele või tunnustatud organisatsioonidele antud volitusega seotud konkreetsest vastutusest ja volituse tingimustest;
b) igal aastal teabe kattumisvastaste süsteemide kohta, mis on heaks kiidetud, mille kasutust on piiratud või mis on keelatud riigisiseste õigusaktide kohaselt.

2. Organisatsioon teeb lõike 1 alusel edastatud teabe asjakohaste vahendite kaudu kättesaadavaks.

3. Konventsiooniosaline, kes on heaks kiitnud või registreerinud kattumisvastase süsteemi või väljastanud selle kohta tunnistuse, esitab või nõuab, et kattumisvastase süsteemi tootja esitaks seda taotlevatele konventsiooniosalistele tema otsuse aluseks oleva teabe, kaasa arvatud lisas 3 ettenähtud teave, või muu teabe, mis on sobilik kattumisvastase süsteemi asjakohaseks hindamiseks. Seadusega kaitstud teavet ei esitata.

Artikkel 10. Ülevaatus ja tunnistuste andmine

Konventsiooniosaline tagab, et tema lipu all sõitvaid või tema alluvuses tegutsevaid laevu vaadatakse üle ja nendele antakse tunnistusi kooskõlas lisa 4 reeglitega.

Artikkel 11. Laevade inspekteerimine ja rikkumiste tuvastamine

1. Laeva, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse, võivad konventsiooniosalise mis tahes sadamas, laevatehases või kaldalähedases terminalis kontrollida nimetatud konventsiooniosalise volitatud ametnikud, et teha kindlaks, kas laev vastab konventsiooni nõuetele. Kui puudub kindel põhjus arvata, et laev rikub konventsiooni, piirdub selline inspekteerimine:
a) kontrollimisega, kas laeva pardal on kehtiv rahvusvaheline kattumisvastase süsteemi tunnistus või deklaratsioon kattumisvastase süsteemi kohta, kui seda nõutakse, ja/või
b) laeva kattumisvastasest süsteemist kiirproovivõtuga, mis ei mõjuta kattumisvastase süsteemi terviklikkust, struktuuri ega toimimist, võttes arvesse organisatsiooni juhendeid.*

Sellise proovivõtu tulemuste töötlemiseks vajaminevat aega ei saa kasutada ettekäändena laeva liikumise või lahkumise tõkestamiseks.

2. Kui on kindel põhjus arvata, et laev rikub konventsiooni, võidakse teha põhjalik kontroll, võttes arvesse organisatsiooni välja töötatud juhendeid.**

3. Kui tuvastatakse, et laev rikub konventsiooni, võib kontrolliv konventsiooniosaline võtta meetmeid laeva hoiatamiseks, kinnipidamiseks, oma sadamatest lahkuda lubamiseks või kõrvaldamiseks. Konventsiooniosaline, kes on võtnud laeva vastu selliseid meetmeid põhjusel, et laev ei täida konventsiooni, teavitab viivitamata selle laeva administratsiooni.

4. Konventsiooniosalised teevad koostööd rikkumiste tuvastamise ja konventsiooni rakendamise eesmärgil. Konventsiooniosaline võib kontrollida laeva tema jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse, laevatehastesse või kaldalähedastesse terminalidesse sisenemisel, kui mis tahes konventsiooniosaliselt saadakse kontrollimise taotlus koos piisavate tõenditega selle kohta, et laev tegutseb või on tegutsenud konventsiooni rikkudes. Sellise kontrolli aruanne saadetakse taotluse esitanud konventsiooniosalisele ja nimetatud laeva administratsiooni pädevale asutusele, et konventsiooni kohaselt saaks võtta asjakohaseid meetmeid.

Artikkel 12. Rikkumised

1. Igasugune konventsiooni rikkumine on keelatud ja selle kohaselt kehtestatakse asjaomase laeva administratsiooni õigusaktide alusel sanktsioonid, sõltumata rikkumise toimepanemise kohast. Kui administratsiooni on rikkumisest teavitatud, uurib ta asja ja võib paluda teda teavitanud konventsiooniosalisel esitada lisatõendeid väidetava rikkumise kohta. Kui administratsioon on veendunud, et väidetava rikkumise suhtes menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, algatab ta menetluse võimalikult kiiresti oma õigusaktide kohaselt. Administratsioon teavitab võetud meetmetest viivitamata nii konventsiooniosalist, kes teatas väidetavast rikkumisest, kui ka organisatsiooni. Kui administratsioon ei ole ühe aasta jooksul pärast teabe saamist meetmeid võtnud, teavitab ta sellest väidetavast rikkumisest teatanud konventsiooniosalist.

2. Igasugune konventsiooni rikkumine mis tahes konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all on keelatud ja selleks kehtestatakse asjakohase konventsiooniosalise õigusaktidega sanktsioonid. Sellise rikkumise esinemisel konventsiooniosaline kas:
a) algatab menetluse oma õigusaktide kohaselt või
b) esitab asjakohase laeva administratsioonile tema valduses oleva teabe ja tõendid selle kohta, et rikkumine on aset leidnud.

3. Selle artikli kohaselt konventsiooniosalise õigusaktidega kehtestatud sanktsioonid on piisavalt ranged, et hoida ära konventsiooni rikkumisi, sõltumata nende toimepanemise kohast.

Artikkel 13. Laevale põhjendamatu viivituse tekitamine või laeva põhjendamatu kinnipidamine

1. Artikli 11 või 12 alusel laeva põhjendamatu kinnipidamise või laevale põhjendamatu viivituse tekitamise ärahoidmiseks tehakse kõik võimalikud pingutused.

2. Kui laeva peetakse põhjendamatult kinni või laevale tekitatakse põhjendamatu viivitus artikli 11 või 12 alusel, on laeval õigus mis tahes kantud kahju hüvitamisele.

Artikkel 14. Vaidluste lahendamine

Konventsiooniosalised lahendavad omavahelised vaidlused konventsiooni tõlgendamise ja kohaldamise üle läbirääkimiste, järelepärimise, vahenduse, lepitamise, vahekohtu, kohtuliku arutamise, piirkondlike asutuste või korralduste poole pöördumise teel või muul rahumeelsel viisil, mille lepinguosalised on valinud.

Artikkel 15. Seos rahvusvahelise mereõigusega

Konventsioon ei piira riigi õigusi ega kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest tavaõigusest ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonis.

Artikkel 16. Muudatused

1. Konventsiooni võib muuta järgmistes lõigetes nimetatud menetluste teel.

2. Pärast muudatuste arutelu organisatsioonis menetletakse neid järgmiselt.
a) Konventsiooniosaline võib teha ettepaneku muuta käesolevat konventsiooni. Muudatusettepanek esitatakse peasekretärile, kes edastab selle konventsiooniosalistele ja organisatsiooni liikmetele vähemalt kuus kuud enne selle arutamist. Lisa 1 muutmise ettepaneku korral menetletakse seda artikli 6 kohaselt enne ettepaneku arutelu selle artikli alusel.
b) Eespool nimetatud korras tehtud ja edastatud muudatusettepanekud esitatakse komiteele arutamiseks. Kõigil konventsiooniosalistel, olenemata nende liikmesusest organisatsioonis, on õigus osa võtta komitees muudatuse arutamise ja vastuvõtmise menetlusest.
c) Muudatused võetakse vastu komitees kohalviibivate ja hääletavate konventsiooniosaliste kahe kolmandiku häälteenamusega tingimusel, et hääletuse ajal on kohal vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest.
d) Punkti c kohaselt vastu võetud muudatused edastab peasekretär konventsiooniosalistele heakskiitmiseks.
e) Muudatus loetakse heakskiidetuks järgmistel juhtudel:
i) Konventsiooni artikli muudatus loetakse heakskiidetuks päeval, mil kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on teavitanud peasekretäri selle heakskiitmisest.
ii) Lisa muudatus loetakse heakskiidetuks kaheteistkümne kuu möödumisel selle vastuvõtmise päevast või muul komitee kindlaks määratud päeval. Kui aga selleks päevaks on enam kui üks kolmandik konventsiooniosalistest teavitanud peasekretäri, et nad on muudatuse vastu, ei loeta muudatust heakskiidetuks.
f) Muudatus jõustub järgmistel tingimustel:
i) Konventsiooni muudatus jõustub nende konventsiooniosaliste suhtes, kes on deklareerinud, et nad on selle heaks kiitnud, kuue kuu möödumisel päevast, mil see loeti heakskiidetuks punkti e alapunkti i kohaselt.
ii) Lisa 1 muudatus jõustub kõigi konventsiooniosaliste suhtes kuue kuu möödumisel päevast, mil see loetakse heakskiidetuks, välja arvatud selle konventsiooniosalise suhtes, kes on:
1) teatanud oma vastuväitest muudatusele punkti e alapunkti ii kohaselt ning kes ei ole sellisest vastuväitest taganenud;
2) teavitanud peasekretäri enne muudatuse jõustumist, et muudatus jõustub tema suhtes üksnes pärast tema teadet heakskiitmise kohta, või
3) esitanud konventsiooni kohta ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ajal deklaratsiooni, et lisa 1 muudatused jõustuvad tema suhtes üksnes pärast seda, kui ta on teavitanud peasekretäri, et ta on muudatused heaks kiitnud.
iii) Muu lisa kui lisa 1 muudatus jõustub kõigi konventsiooniosaliste suhtes kuue kuu möödumisel päevast, mil see loetakse heakskiidetuks, välja arvatud nende konventsiooniosaliste suhtes, kes on teatanud oma vastuväitest muudatusele punkti e alapunkti ii kohaselt ja kes ei ole sellisest vastuväitest taganenud.
g) i) Konventsiooniosaline, kes on teatanud vastuväitest punkti f alapunkti ii alajaotuse 1 või alapunkti iii kohaselt, võib hiljem teatada peasekretärile, et ta nõustub muudatusega. Selline muudatus jõustub nimetatud konventsiooniosalise suhtes kuue kuu möödumisel heakskiitmise teate päevast või muudatuste jõustumise päevast, kui see on hilisem.
ii) Kui konventsiooniosaline, kes on esitanud punkti f alapunkti ii alajaotuses 2 või 3 nimetatud teate või deklaratsiooni, teatab peasekretärile muudatuse heakskiitmisest, siis jõustub selline muudatus selle konventsiooniosalise suhtes kuue kuu möödumisel heakskiitmise teate päevast või muudatuse jõustumise päevast, kui see on hilisem.

3. Konverents muudab konventsiooni järgmiselt:
a) Konventsiooniosalise taotlusel, kui sellega on nõustunud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest, kutsub organisatsioon konventsiooni muudatuste arutamiseks kokku konventsiooniosaliste konverentsi.
b) Konverentsil kohalolevate ja hääletamisel osalevate konventsiooniosaliste kahe kolmandiku häälteenamusega vastu võetud muudatuse esitab peasekretär kõigile konventsiooniosalistele heakskiitmiseks.
c) Kui konverentsil ei otsustata teisiti, loetakse muudatus heakskiidetuks ja see jõustub käesoleva artikli lõike 2 punktides e ja f sätestatud korras.

4. Konventsiooniosalist, kes on keeldunud lisa muudatuse heakskiitmisest, ei käsitata konventsiooniosalisena üksnes nimetatud muudatuse kohaldamise eesmärgil.

5. Uue lisa lisamise ettepanek esitatakse ja võetakse vastu ning see jõustub konventsiooni artikli muudatuse suhtes kohaldatava korra kohaselt.

6. Käesoleva artikli kohane teade või deklaratsioon esitatakse kirjalikult peasekretärile.

7. Peasekretär annab konventsiooniosalistele ja organisatsiooni liikmetele teada iga:
a) jõustuva muudatuse ning selle jõustumispäeva üldiselt ja iga konventsiooniosalise suhtes;
b) käesoleva artikli kohaselt tehtud teate või deklaratsiooni.

Artikkel 17. Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

1. Konventsioon on organisatsiooni peakorteris riikidele allakirjutamiseks avatud 1. veebruarist 2002 kuni 31. detsembrini 2002 ning on seejärel avatud riikidele ühinemiseks.

2. Riik võib saada konventsiooniosaliseks järgmistel juhtudel:
a) ratifitseerimise või heakskiitmise tingimuseta alla kirjutades;
b) alla kirjutades ning seejärel konventsiooni ratifitseerides või heaks kiites või
c) ühinedes.

3. Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine jõustub pärast ametliku dokumendi hoiuleandmist peasekretärile.

4. Kui riik koosneb kahest või enamast territoriaalüksusest, kus konventsioonis käsitletavate küsimuste suhtes kehtivad erinevad õigussüsteemid, võib see riik konventsiooni alla kirjutades, ratifitseerides, heaks kiites või sellega ühinedes deklareerida, et konventsiooni kohaldatakse kõigile tema territoriaalüksustele või üksnes ühele või enamale territoriaalüksusele, ning seda deklaratsiooni muuta, esitades mis tahes ajal teise deklaratsiooni.

5. Igast sellisest deklaratsioonist teatatakse peasekretärile ja selles täpsustatakse sõnaselgelt territoriaalüksused, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

Artikkel 18. Jõustumine

1. Konventsioon jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil vähemalt kakskümmend viis riiki, mille ühendatud kaubalaevastikud moodustavad vähemalt kakskümmend viis protsenti maailma kaubandusliku laevanduse kogutonnaaižst, on kas konventsioonile ratifitseerimis- või heakskiitmisreservatsioonita alla kirjutanud või on selle ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja artikli 17 kohaselt hoiule andnud.

2. Riikide suhtes, kes on konventsiooni ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andnud pärast seda, kui konventsiooni jõustumise tingimused on täidetud, aga enne jõustumispäeva, jõustub ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine konventsiooni jõustumispäeval või kolme kuu möödumisel asjakohase kirja hoiuleandmise päevast, kui see on hilisem.

3. Ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri, mis on hoiule antud pärast konventsiooni jõustumispäeva, jõustub kolme kuu möödumisel hoiuleandmise päevast.

4. Pärast päeva, mil konventsiooni muudatus loetakse artikli 16 kohaselt vastuvõetuks, kehtib hoiule antud ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri muudetud konventsiooni suhtes.

Artikkel 19. Denonsseerimine

1. Konventsiooniosaline võib konventsiooni denonsseerida igal ajal pärast kahe aasta möödumist päevast, mil konventsioon selle konventsiooniosalise suhtes jõustus.

2. Denonsseerimine toimub kirjaliku teate peasekretärile hoiuleandmisega ja see jõustub vastuvõtmisest ühe aasta või teates täpsustatud pikema perioodi möödumisel.

Artikkel 20. Hoiulevõtja

1. Konventsioon antakse hoiule peasekretärile, kes edastab konventsiooni tõestatud koopiad kõigile riikidele, kes on konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud.

2. Lisaks muudele konventsioonis täpsustatud ülesannetele peasekretär:
a) teeb kõigile riikidele, kes on konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud, teatavaks:
i) iga uue allakirjutamise või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise, märkides selle päeva;
ii) konventsiooni jõustumise päeva;
iii) iga konventsiooni denonsseerimiskirja hoiuleandmise, märkides selle kättesaamise päeva ja denonsseerimise jõustumise päeva;
b) edastab niipea, kui konventsioon jõustub, selle teksti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel 21. Keeled

Konventsioon on koostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud*** viiendal oktoobril kahe tuhande esimesel aastal Londonis.
* Laevade kattumisvastasest süsteemist kiirproovi võtmise juhend on vastu võetud 18. juulil 2003 MEPC resolutsiooniga 104(49).
** Laevade kattumisvastaste süsteemide inspekteerimise juhend on vastu võetud 18. juulil 2003 MEPC resolutsiooniga 105(49).
*** Allkirjad välja jäetud.

Lisa 1

KATTUMISVASTASTE SÜSTEEMIDE KONTROLLIMEETMED

Kattumisvastane süsteem Kontrollimeetmed Kohaldamine Jõustumispäev
Tinaorgaanilised ühendid, mis kattumisvastastes süsteemides toimivad biotsiididena Laevad selliseid ühendeid ei kasuta ega rakenda uuesti Kõik laevad 1. jaanuar 2003
Tinaorgaanilised ühendid, mis kattumisvastastes süsteemides toimivad biotsiididena Laevad kas:

1) ei oma selliseid ühendeid kerel või välisosadel ja -pindadel või

2) omavad kihti, mis takistab selliste ühendite leostumist selle kihi all olevast nõuetele mittevastavast kattumisvastasest süsteemist

Kõik laevad (välja arvatud kinnis- või ujuvplatvormid, ujuvmahutid ning ujuvladustamis- ja  mahalaadimisüksused, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 2003 ja mis ei ole olnud kuivdokis 1. jaanuaril 2003 või pärast seda päeva) 1. jaanuar 2008

Lisa 2

ALGETTEPANEKU NÕUTAVAD OSAD

1. Koos algettepanekuga peab esitama dokumentatsiooni, mis sisaldab vähemalt järgmist:
a) ettepanekus käsitletud kattumisvastase süsteemi tuvastamiseks kattumisvastase süsteemi nimetust, toimeainete nimetusi, CASi numbrit (Chemical Abstracts Service’i registrinumber), kui see on olemas, või elementide nimetusi, mis võivad põhjustada süsteemi kahjulikku mõju;
b) sellise teabe kirjeldust, mille kohaselt kattumisvastane süsteem või selle muundumissaadused võivad keskkonnas tõenäoliselt leiduvates kontsentratsioonides kujutada ohtu inimese tervisele või põhjustada kahjulikku mõju muudele kui sihtorganismidele (näiteks representatiivsete liikide mürgisuse uuringute tulemusi või andmeid bioakumulatsiooni kohta);
c) materjali, mis tõendab, et mürgised koostisained kattumisvastases süsteemis või selle muundumissaadused võivad leiduda keskkonnas kontsentratsioonides, mis võivad põhjustada kahjulikku mõju muudele kui sihtorganismidele, inimese tervisele või vee kvaliteedile (näiteks andmeid veemassis, setetes ja elustikus püsivuse kohta; töödeldud pindadelt uuringute käigus või tegelikes kasutustingimustes mürgiste ainete eraldumise määra või seireandmeid, kui need on kättesaadavad);
d) kattumisvastase süsteemi, sellega seotud kahjuliku mõju ning keskkonnas esinevate vaadeldud või oodatavate kontsentratsioonide vahelise seose analüüsi;
e) esialgset soovitust selliste kontrollimeetmete liigi kohta, mis võiks olla tõhus kattumisvastase süsteemiga seotud ohtude vähendamiseks.

2. Algettepanek esitatakse kooskõlas organisatsiooni eeskirjade ja menetlustega.

Lisa 3

ÜLDETTEPANEKU NÕUTAVAD OSAD

1. Üldettepanekuga koos peab esitama dokumentatsiooni, mis sisaldab:
a) algettepanekus viidatud andmete muudatusi;
b) punkti 3 alapunktides a, b ja c sätestatud andmete liikidest tehtud järeldusi, niivõrd kui tarvis sõltuvalt ettepaneku teemast, ning nende meetodite nimetust või kirjeldust, mille alusel andmeid koguti;
c) kattumisvastase süsteemi kahjuliku mõju uuringutulemuste kokkuvõtet;
d) kui on teostatud seiret, siis seire tulemuste kokkuvõtet, sh teavet laevaliikluse kohta ja seiratud piirkonna üldkirjeldust;
e) kokkuvõtet keskkonna või ökoloogilise kokkupuute kohta kättesaadavatest andmetest ning keskkonnas esinevate kontsentratsioonide hinnanguid, mis on välja töötatud matemaatiliste mudelite rakendamise teel, kasutades kõiki kättesaadavaid keskkonnas säilimise parameetreid, eelistatavalt neid, mis on kindlaks määratud katsete käigus, kõrvuti modelleerimismetoodika määrangu või kirjeldusega;
f) asjakohase kattumisvastase süsteemi, sellega seotud kahjuliku mõju ning keskkonnas esinevate vaadeldud või oodatavate kontsentratsioonide vahelise seose hinnangut;
g) kvalitatiivset seisukohta punktis f nimetatud hindamise määramatuse taseme kohta;
h) soovitust konkreetsete kontrollimeetmete kohta kattumisvastaste süsteemidega seotud ohtude vähendamiseks;
i) kokkuvõtet õhu kvaliteedi, laevatehase tingimuste, rahvusvahelise mereveonduse ja muude asjaomaste sektoritega seoses soovitatud kontrollimeetmete võimalikku mõju käsitlevate uuringute tulemustest, aga ka sobivate alternatiivsete võimaluste kättesaadavusest.

2. Üldettepanek peab sisaldama ka teavet asjassepuutuvate komponentide järgmiste füüsiliste või keemiliste omaduste kohta, kui need on olemas:
– sulamistemperatuur;
– keemistemperatuur;
– tihedus (suhteline tihedus);
– aururõhk;
– lahustuvus vees / pH / dissotsiatsioonikonstant (pKa);
– redokspotentsiaal;
– molekulmass;
– molekulaarstruktuur ja
– muud algettepanekus määratud füüsilised ja keemilised omadused.

3. Andmete liigid punkti 1 alapunkti b tähenduses on:
a) andmed keskkonnas säilimise ja mõju kohta:
– lagundamise/hajutamise viisid (näiteks hüdrolüüs/fotolagundamine/ biolagundamine);
– püsivus asjakohases keskkonnaelemendis (näiteks veemassis/setetes/elustikus);
– setete/vee eraldamine;
– biotsiidide või toimeainete leostumismäärad;
– aine tase;
– bioakumulatsioon, jaotustegur, oktanooli/vee jaotustegur;
– eraldumisel tekkivad mis tahes uudsed reaktsioonid või teadaolev vastastikune mõju.
b) Andmed ootamatu toime kohta veetaimedele, selgrootutele, kaladele, merelindudele, mereimetajatele, ohustatud liikidele, muule elustikule, vee kvaliteedile, merepõhjale või muudele kui sihtorganismidele, sh tundlike ja representatiivsete organismide elupaigas:
– krooniline mürgisus;
– arengut ja paljunemisvõimet kahjustav mürgisus;
– sisesekretsioonihäire;
– setete mürgisus;
– kättesaadavus bioloogilistele protsessidele / bioloogiline kontsentratsiooni suurenemine / bioakumulatsioon;
– mõju toitumisahelate võrgustikule / populatsioonile;
– kahjuliku mõju jälgimine välikeskkonnas / tapetud kaladel / rannale uhtmisel / koeanalüüsi põhjal;
– jäägid mereandides.
Need andmed on seotud muu kui sihtorganismi ühe või mitme liigiga, näiteks veetaimede, selgrootute, kalade, lindude, imetajate ja ohustatud liikidega.
c) Andmed mõju võimalikkuse kohta inimese tervisele (sealhulgas saastunud mereandide tarbimise korral).

4. Üldettepanek sisaldab kasutatud meetodite ning kvaliteedi tagamiseks võetud asjaomaste meetmete ja uuringute kohta antud vastastikuse eksperdihinnangu kirjeldust.

Lisa 4

KATTUMISVASTASTE SÜSTEEMIDE ÜLEVAATUS JA TUNNISTUSE ANDMISE NÕUDED

1. REEGEL
Ülevaatused

1. Rahvusvahelisi meresõite sooritavad laevad, mille kogumahutavus on 400 ja rohkem ning millele on viidatud artikli 3 lõike 1 punktis a, välja arvatud kinnis- või ujuvplatvormid, ujuvmahutid ning ujuvladustamis- ja -mahalaadimisüksused, vaadatakse üle järgmistel tingimustel:
a) algne ülevaatus toimub enne laeva kasutuselevõtmist või enne 2. või 3. reegli kohaselt nõutud rahvusvahelise kattumisvastase süsteemi tunnistuse (edaspidi tunnistus) esmakordset andmist;
b) ülevaatus toimub kattumisvastase süsteemi muutmise või asendamise korral. Sellise ülevaatuse toimumist kinnitatakse 2. või 3. reegli kohaselt välja antud tunnistusel.

2. Ülevaatus peab tagama laeva kattumisvastase süsteemi täieliku vastavuse konventsiooni nõuetele.

3. Administratsioon kehtestab asjakohased meetmed laevadele, mille suhtes ei kohaldata käesoleva reegli punkti 1 sätteid, et tagada konventsiooni järgimine.

4. a) Seoses konventsiooni jõustumisega teevad laevade ülevaatusi administratsiooni nõuetekohaselt volitatud ametnikud või ülevaatusi tehakse 3. reegli punkti 1 kohaselt, võttes arvesse organisatsiooni koostatud ülevaatuste juhendeid.*

Alternatiivselt võib administratsioon usaldada konventsioonis nõutud ülevaatused kas sel eesmärgil määratud ülevaatajate või tema tunnustatud organisatsioonide hoolde.
b) Administratsioon, kes määrab ülevaatajad või tunnustab ülevaatust tegevaid organisatsioone,** volitab iga määratud ülevaatajat või tunnustatud organisatsiooni vähemalt:
i) nõudma, et tema ülevaadatava laeva suhtes järgitaks lisa 1;
ii) tegema ülevaatusi, kui seda nõuavad konventsiooniosaliseks oleva sadamariigi asjaomased asutused.
c) Kui administratsioon, määratud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et laeva kattumisvastane süsteem ei vasta kas 2. või 3. reegli kohaselt nõutava tunnistuse andmetele või konventsiooni nõuetele, tagab nimetatud administratsioon, ülevaataja või organisatsioon viivitamata, et laeva nõuetega kooskõlla viimiseks võetakse parandusmeetmeid. Ülevaataja või organisatsioon teavitab õigel ajal administratsiooni igast sellisest mittevastavuse kindlakstegemisest. Kui nõutavaid parandusmeetmeid ei võeta, teavitatakse administratsiooni viivitamata, mille järel administratsioon tagab, et tunnistust kas ei väljastata või see tunnistatakse kehtetuks.
d) Punktis c kirjeldatud olukorras, kui laev on teise konventsiooniosalise sadamas, teavitatakse viivitamata sadamariigi asjaomaseid asutusi. Kui administratsioon, määratud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon on sadamariigi asjaomaseid asutusi teavitanud, annab sadama riigi valitsus administratsioonile, ülevaatajale või organisatsioonile vajalikku abi käesoleva reegli kohaste kohustuste, sealhulgas artiklis 11 või 12 kirjeldatud meetmete elluviimiseks.

2. REEGEL
Rahvusvahelise kattumisvastase süsteemi tunnistuse andmine või kinnitamine

1. Administratsioon nõuab, et laevale, mille suhtes kohaldatakse 1. reeglit, antakse tunnistus pärast ülevaatuse edukat lõpetamist 1. reegli kohaselt. Teised konventsiooniosalised tunnustavad ühe konventsiooniosalise volituste alusel antud tunnistust ning loevad selle nende endi väljastatud tunnistusega samaväärselt kehtivaks kõigil konventsiooniga hõlmatud eesmärkidel.

2. Tunnistusi väljastab või kinnitab kas administratsioon või tema nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon. Igal juhul vastutab tunnistuse eest täielikult administratsioon.

3. Laevadele, millel on lisa 1 alusel kontrollitav kattumisvastane süsteem, mida rakendati enne sellise süsteemi suhtes kohaldatava kontrolli jõustumise päeva, annab administratsioon tunnistuse käesoleva reegli punktide 2 ja 3 kohaselt hiljemalt kahe aasta jooksul pärast nimetatud kontrolli jõustumist. Käesolev punkt ei mõjuta laevadele esitatavat nõuet järgida lisa 1.

4. Tunnistuse vorm peab vastama käesoleva lisa liites 1 esitatud näidisele ning tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kasutatakse ka tunnistust andva osalisriigi ametlikku keelt, siis on see vaidluste või lahknevuste korral määravaks.

3. REEGEL
Kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse andmine või kinnitamine teise konventsiooniosalise poolt

1. Administratsiooni taotlusel võib laevade ülevaatuse algatada teine konventsiooniosaline ning kui ollakse veendunud selles, et konventsiooni täidetakse, annab see konventsiooniosaline laevale tunnistuse või annab volituse tunnistuse andmiseks ning vajaduse korral kinnitab laeva tunnistuse või annab volituse tunnistuse kinnitamiseks kooskõlas konventsiooniga.

2. Tunnistuse koopia ja ülevaatusakti koopia edastatakse võimalikult kiiresti taotluse esitanud administratsioonile.

3. Selliselt antud tunnistus sisaldab kinnitust, et see on antud punktis 1 nimetatud administratsiooni taotlusel ning et see on sama kehtivusega ja samaväärselt tunnustatud nagu administratsiooni väljastatud tunnistus.

4. Laevale, mis sõidab selle riigi lipu all, kes ei ole konventsiooniosaline, tunnistust ei anta.

4. REEGEL
Kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse kehtivus

1. Teise või kolmanda reegli kohaselt antud tunnistus kaotab kehtivuse ühel järgmistest juhtudest:
a) kattumisvastast süsteemi on muudetud või see on asendatud ning tunnistust ei ole kinnitatud kooskõlas konventsiooniga;
b) laeva ümberregistreerimisel teise riigi lipu alla. Uus tunnistus antakse üksnes siis, kui uut tunnistust andev konventsiooniosaline on täiesti veendunud, et laev vastab konventsiooni nõuetele. Kui ümberregistreerimine on toimunud konventsiooniosaliste vahel, edastab riik, kelle lipu all laev varem sõitis, võimalikult kiiresti administratsioonile koopiad tunnistustest, mis laeval olid enne ümberregistreerimist, ja koopiad asjaomastest ülevaatusaktidest, kui need on olemas, kui asjakohane taotlus esitatakse kolme kuu jooksul pärast ümberregistreerimist.

2. Konventsiooniosaline võib anda teise konventsiooniosalise lipu alla ümberregistreeritud laevale uue tunnistuse uue ülevaatuse alusel või selle teise konventsiooniosalise antud kehtiva tunnistuse alusel, kelle lipu all laev sõitis.

5. REEGEL
Kattumisvastase süsteemi deklaratsioon

1. Administratsioon nõuab, et rahvusvahelisi meresõite sooritavatel laevadel, mille pikkus on vähemalt 24 meetrit ning mille kogumahutavus on alla 400 ja millele kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punkti a (välja arvatud kinnis- või ujuvplatvormid, ujuvmahutid ning ujuvladustamis- ja -mahalaadimisüksused), oleks omaniku või omaniku volitatud esindaja allkirjastatud deklaratsioon. Sellise deklaratsiooni juurde peab kuuluma asjakohane dokumentatsioon (nagu kviitung kasutatud värvi kohta või tööettevõtja arve) või deklaratsioon peab sisaldama asjakohast kinnitust.

2. Deklaratsiooni vorm peab vastama käesoleva lisa liites 2 esitatud näidisele ning deklaratsioon peab olema koostatud vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kasutatakse ka selle riigi ametlikku keelt, kelle lipu all laev sõidab, siis on see vaidluste või lahknevuste korral määravaks.

* Laeva kattumisvastase süsteemi ülevaatuse ja laevale tunnistuse andmise juhendid on vastu võetud 11. oktoobril 2002 MEPC resolutsiooniga 102(48).
** Viide organisatsiooni poolt resolutsiooniga A.739(18) vastu võetud juhenditele, mida organisatsioon võib muuta, ning organisatsiooni poolt resolutsiooniga A.789(19) vastu võetud kirjeldustele, mida organisatsioon võib muuta.

Lisa 4 liide 1

KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI RAHVUSVAHELISE TUNNISTUSE NÄIDISVORM

INTERNATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE
RAHVUSVAHELINE KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI TUNNISTUS

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-Fouling Systems)

(Tunnistusele lisatakse kattumisvastase süsteemi protokoll)

(Official Seal)

(Ametlik pitser)

  (State)

(Riik)

Issued under the

Tunnistuse on andnud

International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni alusel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

under the authority of the Government of

valitsuse nimel

(name of the State)

(riigi nimi)

by    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(person or organization authorized)

(volitatud isiku või organisatsiooni nimi)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated

Kui ka varem oli antud tunnistus, asendab käesolev tunnistus antud tunnistust, mis on väljastatud järgmisel kuupäeval . . . . . . . . . .

Particulars of ship1

Laeva andmed

Name of ship: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

Laeva nimi

Distinctive number or letters:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

Kutsung

Port of registry:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .

Kodusadam

Gross tonnage: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Kogumahutavus

IMO Number2:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

IMO number

An anti-fouling system controlled under annex 1 has not been applied during or after construction of this ship / Käesoleva laeva ehitamise ajal ega pärast seda ei ole kasutatud lisa 1 kohaselt reguleeritud kattumisvastast süsteemi . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

An anti-fouling system controlled under annex 1 has been applied on this ship previously, but has been removed by / Laeva suhtes on varem rakendatud lisa 1 kohaselt reguleeritud kattumisvastast süsteemi, kuid selle on eemaldanud . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . (insert name of the facility / lisada ettevõtte nimi) on . . . . . . . . . . (date / kuupäev) . . . . . . . . . .

An anti-fouling system controlled under annex 1 has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by / Laeva suhtes on varem rakendatud lisa 1 kohaselt reguleeritud kattumisvastast süsteemi, kuid selle on kattekihiga katnud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(insert name of the facility / lisada ettevõtte nimi) on . . . . . . . . . . (date / kuupäev) . . . . . . . . . .

An anti-fouling system controlled under annex 1 was applied on this ship prior to / Laeva suhtes on rakendatud lisa 1 kohaselt reguleeritud kattumisvastast süsteemi enne . . . . . . . . . . (date / kuupäev)3, but must be removed or covered with a sealer coat prior to / kuid see tuleb eemaldada või kattekihiga katta enne . . . . . . . . . . (date /kuupäev)4 . . . . . . . . . .

 

THIS IS TO CERTIFY THAT:

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, ET:

1) the ship has been surveyed in accordance with regulation 1 of annex 4 to the Convention / laev on üle vaadatud konventsiooni lisa 4 reegli 1 kohaselt; and / ja

2) the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of annex 1 to the Convention / ülevaatus näitab, et laeva kattumisvastane süsteem vastab konventsiooni lisa 1 nõuetele.

Issued at

Antud

(Place of issue of Certificate)

(tunnistuse andmise koht)

 
 . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date of issue)

(kuupäev)

(Signature of authorized official issuing the Certificate)

(tunnistuse andnud volitatud ametniku allkiri)

Date of completion of the survey on which this certificate is issued: . . . . . . .

Ülevaatuse, mille kohta käesolev tunnistus antakse, lõpetamise kuupäev:


1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes / Alternatiivselt võib laeva andmed esitada horisontaalselt lahtrites.
2 In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization with Assembly resolution A.600(15) / Vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee resolutsiooniga A.600(15) vastu võetud IMO laeva identifitseerimisnumbri süsteemile.
3 Date of entry into force of the control measure / Kontrollimeetme jõustumise päev.
4 Date of expiration of any implementation period specified in article 4(2) or annex 1 / artikli 4 lõikes 2 või lisas 1 märgitud rakendusperioodi lõppemise päev.

 

KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI PROTOKOLLI NÄIDISVORM

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS
KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI ÜLEVAATUSE PROTOKOLL

This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate

Käesolev protokoll kuulub lahutamatult kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse juurde.

Particulars of ship

Laeva andmed

 
Name of ship:

Laeva nimi

 
Distinctive number or letters:

Kutsung

 
IMO Number:

IMO number

 
Details of anti-fouling system(s) applied

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) kirjeldus

 
Type(s) of anti-fouling system(s) used

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) tüüp(tüübid)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date(s) of application of anti-fouling system(s)

Kattumisvastas(t)e süsteemi(de) rakendamise päev(päevad)

 

Name(s) of company(ies) and facility(ies) / locations where applied / Kattumisvastast süsteemi rakendanud äriühingu(äriühingute) ja ettevõtte(ettevõtete) nimi(nimed) ning kattumisvastase süsteemi rakendamise asukoht(asukohad)

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s) / Kattumisvastase süsteemi tootja(tootjate) nimi(nimed)

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s) / Kattumisvastas(t)e süsteemi(de) nimetus(nimetused) ja värvus(värvused)

Active ingredient(s) and their Chemical Abstracts Service Registry Number(s) (CAS number(s)) / Toimeaine(te) ja selle(nende) CAS-i number(numbrid)

Type(s) of sealer coat, if applicable / Kattekihi tüüp(tüübid), kui seda(neid) on kasutatud

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable / Kasutatud kattekihi nimetus(nimetused) ja värvus(värvused), kui seda(neid) on kasutatud

Date of application of sealer coat

Kattekihi pealekandmise päev

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et käesolev protokoll on igati õige.

Issued at

Antud

(Place of issue of Record)

(protokolli koostamise koht)

(Date of issue)

(kuupäev)

(Signature of authorized official issuing the Record)

(protokolli koostanud volitatud ametniku allkiri)

ENDORSEMENT OF THE RECORDS1

PROTOKOLLI KINNITAMINE

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with regulation 1(1)(b) of annex 4 to the Convention found that the ship was in compliance with the Convention

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni lisa 4 reegli 1 lõike 1 punkti b kohaselt nõutud ülevaatuse tulemusena leiti, et laev vastab konventsiooni nõuetele.

Details of anti-fouling system(s) applied

Rakendatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) kirjeldus

Type(s) of anti-fouling system(s) used

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) tüüp(tüübid)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date(s) of application of anti-fouling system(s)

Kattumisvastas(t)e süsteemi(de) rakendamise päev(päevad)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Name(s) of company(ies) and facility(ies) / locations where applied / Kattumisvastast süsteemi rakendanud äriühingu(äriühingute) ja ettevõtte(ettevõtete) nimi(nimed) ning kattumisvastase süsteemi rakendamise asukoht(asukohad)

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s) / Kattumisvastase süsteemi tootja(tootjate) nimi(nimed)

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s) / Kattumisvastas(t)e süsteemi(de) nimetus(nimetused) ja värvus(värvused)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Active ingredient(s) and their Chemical Abstracts Service Registry Number(s) (CAS number(s)) / Toimeaine(te) ja selle(nende) CAS-i number(numbrid)

Type(s) of sealer coat, if applicable / Kattekihi tüüp(tüübid), kui seda(neid) on kasutatud . . . . . . . . . . . .

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable / Kasutatud kattekihi nimetus(nimetused) ja värvus(värvused), kui seda(neid) on kasutatud  . . . . . . . . . . .

Date of application of sealer coat

Kattekihi pealekandmise päev

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Signed:

Allkiri:

 
  (Signature of authorized official issuing the Record)

(protokolli koostanud volitatud ametniku allkiri)

  Place:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Koht:

  Date2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Kuupäev:

 

  (Seal or stamp of the authority)

(ametiasutuse pitser või tempel)


1 This page of the Record shall be reproduced and added to the Record as considered necessary by the Administration / See protokolli lehekülg paljundatakse ja administratsioon lisab selle protokollile, kui ta peab seda vajalikuks.
2 Date of completion of the survey on which this endorsement is made / Ülevaatuse lõpetamise päev, mille kohta käesolev kinnitus tehakse.

Lisa 4 liide 2

KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI DEKLARATSIOONI NÄIDISVORM

DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM
KATTUMISVASTASE SÜSTEEMI DEKLARATSIOON

Drawn up under

Koostatud

International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni alusel

Name of ship

Laeva nimi

 
Distinctive number or letters

Kutsung

 
Port of registry

Kodusadam

 
Length

Pikkus

 
Gross tonnage

Kogumahutavus

 
IMO Number (if applicable)

IMO number (kui see on olemas)

 

I declare that the anti-fouling system used on this ship complies with annex 1 of the Convention.

Deklareerin, et sellel laeval kasutatud kattumisvastane süsteem vastab konventsiooni lisa 1 nõuetele.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)

(kuupäev)

(Signature of owner or owner’s authorized agent)

(laeva omaniku või tema volitatud esindaja allkiri)

Endorsement of anti-fouling system(s) applied

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) kinnitamine

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) tüüp(tüübid) ja rakendamise päev(päevad)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)

(kuupäev)

(Signature of owner or owner’s authorized agent)

(laeva omaniku või tema volitatud esindaja allkiri)

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application

Kasutatud kattumisvastas(t)e süsteemi(de) tüüp(tüübid) ja rakendamise päev(päevad)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)

(kuupäev)

(Signature of owner or owner’s authorized agent)

(laeva omaniku või tema volitatud esindaja allkiri)

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001

The Parties to this Convention,

Noting that scientific studies and investigations by Governments and competent international organizations have shown that certain anti-fouling systems used on ships pose a substantial risk of toxicity and other chronic impacts to ecologically and economically important marine organisms and also that human health may be harmed as a result of the consumption of affected seafood,

Noting in particular the serious concern regarding anti-fouling systems that use organotin compounds as biocides and being convinced that the introduction of such organotins into the environment must be phased-out,

Recalling that Chapter 17 of Agenda 21 adopted by the United Nations Conference on Environment and Development, 1992, calls upon States to take measures to reduce pollution caused by organotin compounds used in anti-fouling systems,

Recalling also that resolution A.895(21), adopted by the Assembly of the International Maritime Organization on 25 November 1999, urges the Organization’s Marine Environment Protection Committee (MEPC) to work towards the expeditious development of a global legally binding instrument to address the harmful effects of anti-fouling systems as a matter of urgency,

Mindful of the precautionary approach set out in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and referred to in resolution MEPC67(37) adopted by MEPC on 15 September 1995,

Recognizing the importance of protecting the marine environment and human health from adverse effects of anti-fouling systems,

Recognizing also that the use of anti-fouling systems to prevent the build-up of organisms on the surface of ships is of critical importance to efficient commerce, shipping and impeding the spread of harmful aquatic organisms and pathogens,

Recognizing further the need to continue to develop anti-fouling systems which are effective and environmentally safe and to promote the substitution of harmful systems by less harmful systems or preferably harmless systems,

Have agreed as follows:

Article 1. General obligations

(1) Each Party to this Convention undertakes to give full and complete effect to its provisions in order to reduce or eliminate adverse effects on the marine environment and human health caused by anti-fouling systems.

(2) The annexes form an integral part of this Convention. Unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to its annexes.

(3) No provision of this Convention shall be interpreted as preventing a State from taking, individually or jointly, more stringent measures with respect to the reduction or elimination of adverse effects of anti-fouling systems on the environment, consistent with international law.

(4) Parties shall endeavour to co-operate for the purpose of effective implementation, compliance and enforcement of this Convention.

(5) The Parties undertake to encourage the continued development of anti-fouling systems that are effective and environmentally safe.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Convention, unless expressly provided otherwise:

(1) Administration means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of a State, the Administration is the Government of that State. With respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the Administration is the Government of the coastal State concerned.

(2) Anti-fouling system means a coating, paint, surface treatment, surface, or device that is used on a ship to control or prevent attachment of unwanted organisms.

(3) Committee means the Marine Environment Protection Committee of the Organization,

(4) Gross tonnage means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in annex 1 to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor Convention.

(5) International voyage means a voyage by a ship entitled to fly the flag of one State to or from a port, shipyard, or offshore terminal under the jurisdiction of another State.

(6) Length means the length as defined in the International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1 988 relating thereto, or any successor Convention.

(7) Organization means the International Maritime Organization.

(8) Secretary-General means the Secretary-General of the Organization.

(9) Ship means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft, fixed or floating platforms, floating storage units (FSUs) and floating production storage and off-loading units (FPSOs).

(10) Technical Group is a body comprised of representatives of the Parties, Members of the Organization, the United Nations and its Specialized Agencies, intergovernmental organizations having agreements with the Organization, and non-governmental organizations in consultative status with the Organization, which should preferably include representatives of institutions and laboratories that engage in anti-fouling system analysis. These representatives shall have expertise in environmental fate and effects, toxicological effects, marine biology, human health, economic analysis, risk management, international shipping, anti-fouling systems coating technology, or other fields of expertise necessary to objectively review the technical merits of a comprehensive proposal.

Article 3. Application

(1) Unless otherwise specified in this Convention, this Convention shall apply to:
(a) ships entitled to fly the flag of a Party;
(b) ships not entitled to fly the flag of a Party, but which operate under the authority of a Party; and
(c) ships that enter a port, shipyard, or offshore terminal of a Party,

but do not fail within subparagraph (a) or (b).

(2) This Convention shall not apply to any warships, naval auxiliary, or other ships owned or operated by a Party and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention.

(3) With respect to the ships of non-Parties to this Convention, Parties shall apply the requirements of this Convention as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article 4. Controls on anti-fouling systems

(1) In accordance with the requirements specified in annex 1, each Party shall prohibit and/or restrict:
(a) the application, re-application, installation, or use of harmful anti-fouling systems on ships referred to in article 3(1 )(a) or (b); and
(b) the application, re-application, installation or use of such systems, whilst in a Party’s port, shipyard, or offshore terminal, on ships referred to in article 3(1 )(c),

and shall take effective measures to ensure that such ships comply with those requirements.

(2) Ships bearing an anti-fouling system which is controlled through an amendment to annex 1 following entry into force of this Convention may retain that system until the next scheduled renewal of that system, but in no event for a period exceeding 60 months following application, unless the Committee decides that exceptional circumstances exist to warrant earlier implementation of the control.

Article 5. Controls of annex 1 waste materials

Taking into account international rules, standards and requirements, a Party shall take appropriate measures in its territory to require that wastes from the application or removal of an anti-fouling system controlled in annex 1 are collected, handled, treated and disposed of in a safe and environmentally sound manner to protect human health and the environment.

Article 6. Process for proposing amendments to controls on anti-fouling systems

(1) Any Party may propose an amendment to annex 1 in accordance with this article.

(2) An initial proposal shall contain the information required in annex 2, and shall be submitted to the Organization. When the Organization receives a proposal, it shall bring the proposal to the attention of the Parties, Members of the Organization, the United Nations and its Specialized Agencies, intergovernmental organizations having agreements with the Organization and non-governmental organizations in consultative status with the Organization and shall make it available to them.

(3) The Committee shall decide whether the anti-fouling system in question warrants a more in-depth review based on the initial proposal. If the Committee decides that further review is warranted, it shall require the proposing Party to submit to the Committee a comprehensive proposal containing the information required in annex 3, except where the initial proposal also includes all the information required in annex 3. Where the Committee is of the view that there is a threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason to prevent a decision to proceed with the evaluation of the proposal. The Committee shall establish a technical group in accordance with article 7.

(4) The technical group shall review the comprehensive proposal along with any additional data submitted by any interested entity and shall evaluate and report to the Committee whether the proposal has demonstrated a potential for unreasonable risk of adverse effects on non-target organisms or human health such that the amendment of annex 1 is warranted. In this regard:
(a) The technical group’s review shall include:
(i) an evaluation of the association between the anti-fouling system in question and the related adverse effects observed either in the environment or on human health, including, but not limited to, the consumption of affected seafood, or through controlled studies based on the data described in annex 3 and any other relevant data which come to light;
(ii) an evaluation of the potential risk reduction attributable to the proposed control measures and any other control measures that may be considered by the technical group;
(iii) consideration of available information on the technical feasibility of control measures and the cost-effectiveness of the proposal;
(iv) consideration of available information on other effects from the introduction of such control measures relating to:
– the environment (including, but not limited to, the cost of inaction and the impact on air quality);
– shipyard health and safety concerns (i.e. effects on shipyard workers);
– the cost to international shipping and other relevant sectors; and
(v) consideration of the availability of suitable alternatives, including a consideration of the potential risks of alternatives.
(b) The technical group’s report shall be in writing and shall take into account each of the evaluations and considerations referred to in subparagraph (a), except that the technical group may decide not to proceed with the evaluations and considerations described in subparagraph (a)(ii) through (a)(v) if it determines after the evaluation in subparagraph (a)(i) that the proposal does not warrant further consideration.
(c) The technical group’s report shall include, inter alia, a recommendation on whether international controls pursuant to this Convention are warranted on the anti-fouling system in question, on the suitability of the specific control measures suggested in the comprehensive proposal, or on other control measures which it believes to be more suitable.

(5) The technical group’s report shall be circulated to the Parties, Members of the Organization, the United Nations and its Specialized Agencies, intergovernmental organizations having agreements with the Organization and non-governmental organizations in consultative status with the Organization, prior to its consideration by the Committee. The Committee shall decide whether to approve any proposal to amend annex 1, and any modifications thereto, if appropriate, taking into account the technical group’s report. If the report finds a threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not, itself, be used as a reason to prevent a decision from being taken to list an anti-fouling system in annex 1. The proposed amendments to annex 1, if approved by the Committee, shall be circulated in accordance with article 16(2)(a). A decision not to approve the proposal shall not preclude future submission of a new proposal with respect to a particular anti-fouling system if new information comes to light.

(6) Only Parties may participate in decisions taken by the Committee described in paragraphs (3) and (5).

Article 7. Technical groups

(1) The Committee shall establish a technical group pursuant to article 6 when a comprehensive proposal is received. In circumstances where several proposals are received concurrently or sequentially, the Committee may establish one or more technical groups as needed.

(2) Any Party may participate in the deliberations of a technical group, and should draw on the relevant expertise available to that Party.

(3) The Committee shall decide on the terms of reference, organization and operation of the technical groups. Such terms shall provide for protection of any confidential information that may be submitted. Technical groups may hold such meetings as required, but shall endeavour to conduct their work through written or electronic correspondence or other media as appropriate.

(4) Only the representatives of Parties may participate in formulating any recommendation to the Committee pursuant to article 6. A technical group shall endeavour to achieve unanimity among the representatives of the Parties. If unanimity is not possible, the technical group shall communicate any minority views of such representatives.

Article 8. Scientific and technical research and monitoring

(1) The Parties shall take appropriate measures to promote and facilitate scientific and technical research on the effects of anti-fouling systems as well as monitoring of such effects. In particular, such research should include observation, measurement, sampling, evaluation and analysis of the effects of anti-fouling systems.

(2) Each Party shall, to further the objectives of this Convention, promote the availability of relevant information to other Parties who request it on:
(a) scientific and technical activities undertaken in accordance with this Convention;
(b) marine scientific and technological programmes and their objectives; and
(c) the effects observed from any monitoring and assessment programmes relating to anti-fouling systems.

Article 9. Communication and exchange of information

(1) Each Party undertakes to communicate to the Organization:
(a) a list of the nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on behalf of that Party in the administration of matters relating to the control of anti-fouling systems in accordance with this Convention for circulation to the Parties for the information of their officers. The Administration shall therefore notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations; and
(b) on an annual basis, information regarding any anti-fouling systems approved, restricted, or prohibited under its domestic law.

(2) The Organization shall make available, through any appropriate means, information communicated to it under paragraph (1).

(3) For those anti-fouling systems approved, registered or licensed by a Party, such Party shall either provide, or require the manufacturers of such anti-fouling systems to provide, to those Parties which request it, relevant information on which its decision was based, including information provided for in annex 3, or other information suitable for making an appropriate evaluation of the anti-fouling system. No information shall be provided that is protected by law.

Article 10. Survey and certification

A Party shall ensure that ships entitled to fly its flag or operating under its authority are surveyed and certified in accordance with the regulations in annex 4.

Article 11. Inspections of ships and detection of violations

(1) A ship to which this Convention applies may, in any port, shipyard, or offshore terminal of a Party, be inspected by officers authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention. Unless there are clear grounds for believing that a ship is in violation of this Convention, any such inspection shall be limited to:
(a) verifying that, where required, there is on board a valid International Anti-Fouling System Certificate or a Declaration on Anti-Fouling System; and/or
(b) a brief sampling of the ship’s anti-fouling system that does not affect the integrity, structure, or operation of the anti-fouling system taking into account guidelines developed by the Organization.* However, the time required to process the results of such sampling shall not be used as a basis for preventing the movement and departure of the ship.

(2) If there are clear grounds to believe that the ship is in violation of this Convention, a thorough inspection may be carried out taking into account guidelines developed by the Organization.*

(3) If the ship is detected to be in violation of this Convention, the Party carrying out the inspection may take steps to warn, detain, dismiss, or exclude the ship from its ports. A Party taking such action against a ship for the reason that the ship does not comply with this Convention shall immediately inform the Administration of the ship concerned.

(4) Parties shall cooperate in the detection of violations and the enforcement of this Convention. A Party may also inspect a ship when it enters the ports, shipyards, or offshore terminals under its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party, together with sufficient evidence that a ship is operating or has operated in violation of this Convention. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the competent authority of the Administration of the ship concerned so that the appropriate action may be taken under this Convention.

Article 12. Violations

(1) Any violation of this Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of the Administration of the ship concerned wherever the violation occurs. If the Administration is informed of such a violation, it shall investigate the matter and may request the reporting Party to furnish additional evidence of the alleged violation. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible, in accordance with its laws. The Administration shall promptly inform the Party that reported the alleged violation, as well as the Organization, of any action taken. If the Administration has not taken any action within one year after receiving the information, it shall so inform the Party which reported the alleged violation.

(2) Any violation of this Convention within the jurisdiction of any Party shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of that Party. Whenever such a violation occurs, that Party shall either:
(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or
(b) furnish to the Administration of the ship concerned such information and evidence as may be in its possession that a violation has occurred.

(3) The sanctions established under the laws of a Party pursuant to this article shall be adequate in severity to discourage violations of this Convention wherever they occur.

Article 13. Undue delay or detention of ships

(1) All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed under article 11 or 12.

(2) When a ship is unduly detained or delayed under article 11 or 12, it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.

Article 14. Dispute settlement

Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

Article 15. Relationship to international law of the sea

Nothing in this Convention shall prejudice the rights and obligations of any State under customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article 16. Amendments

(1) This Convention may be amended by either of the procedures specified in the following paragraphs.

(2) Amendments after consideration within the Organization:
(a) Any Party may propose an amendment to this Convention. A proposed amendment shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it to the Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration. In the case of a proposal to amend annex 1, it shall be processed in accordance with article 6, prior to its consideration under this article.
(b) An amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Committee for consideration. Parties, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Committee for consideration and adoption of the amendment.
(c) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the Committee, on condition that at least one third of the Parties shall be present at the time of voting.
(d) Amendments adopted in accordance with subparagraph (c) shall be communicated by the Secretary-General to the Parties for acceptance.
(e) An amendment shall be deemed to have been accepted in the following circumstances:
(i) An amendment to an article of this Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which two thirds of the Parties have notified the Secretary-General of their acceptance of it.
(ii) An amendment to an annex shall be deemed to have been accepted at the end of twelve months after the date of adoption or such other date as determined by the Committee. However, if by that date more than one third of the Parties notify the Secretary-General that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.
(f) An amendment shall enter into force under the following conditions:
(i) An amendment to an article of this Convention shall enter into force for those Parties that have declared that they have accepted it six months after the date on which it is deemed to have been accepted in accordance with subparagraph (e)(i).
(ii) An amendment to annex 1 shall enter into force with respect to all Parties six months after the date on which it is deemed to have been accepted, except for any Party that has:
(1) notified its objection to the amendment in accordance with subparagraph (e)(ii) and that has not withdrawn such objection;
(2) notified the Secretary-General, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for it only after a subsequent notification of its acceptance; or
(3) made a declaration at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Convention that amendments to annex 1 shall enter into force for it only after the notification to the Secretary-General of its acceptance with respect to such amendments.
(iii) An amendment to an annex other than annex 1 shall enter into force with respect to all Parties six months after the date on which it is deemed to have been accepted, except for those Parties that have notified their objection to the amendment in accordance with subparagraph (e)(ii) and that have not withdrawn such objection.
(g) (i) A Party that has notified an objection under subparagraph (f)(ii)(1) or (iii) may subsequently notify the Secretary-General that it accepts the amendment. Such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date. (ii) If a Party that has made a notification or declaration referred to in subparagraph (f)(ii)(2) or (3), respectively, notifies the Secretary-General of its acceptance with respect to an amendment, such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date.

(3) Amendment by a Conference:
(a) Upon the request of a Party concurred in by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to consider amendments to this Convention.
(b) An amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all Parties for acceptance.
(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraphs (2)(e) and (f) respectively of this article.

(4) Any Party that has declined to accept an amendment to an annex shall be treated as a non-Party only for the purpose of application of that amendment.

(5) An addition of a new annex shall be proposed and adopted and shall enter into force in accordance with the procedure applicable to an amendment to an article of this Convention.

(6) Any notification or declaration under this article shall be made in writing to the Secretary-General.

(7) The Secretary-General shall inform the Parties and Members of the Organization of:
(a) any amendment that enters into force and the date of its entry into force generally and for each Party; and
(b) any notification or declaration made under this article.

Article 17. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

(1) This Convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the Organization from 1 February 2002 to 31 December 2002 and shall thereafter remain open for accession by any State.

(2) States may become Parties to this Convention by:
(a) signature not subject to ratification, acceptance, or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance, or approval, followed by ratification, acceptance, or approval; or
(c) accession.

(3) Ratification, acceptance, approval, or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

(4) If a State comprises two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval, or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

(5) Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

Article 18. Entry into force

(1) This Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than twenty-five States, the combined merchant fleets of which constitute not less than twenty-five per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited the requisite instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with article 17.

(2) For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Convention after the requirements for entry into force thereof have been met, but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of this Convention or three months after the date of deposit of instrument, whichever is the later date.

(3) Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which this Convention enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

(4) After the date on which an amendment to this Convention is deemed to have been accepted under article 16, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention as amended.

Article 19. Denunciation

(1) This Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of two years from the date on which this Convention enters into force for that Party.

(2) Denunciation shall be effected by the deposit of written notification with the Secretary-General, to take effect one year after receipt or such longer period as may be specified in that notification.

Article 20. Depositary

(1) This Convention shall be deposited with the Secretary-General, who shall transmit certified copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded thereto.

(2) In addition to the functions specified elsewhere in this Convention, the Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed this Convention or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Convention; and
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and
(b) as soon as this Convention enters into force, transmit the text thereof to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 21. Languages

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

In witness whereof the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.*

Done at London, this fifth day of October, two thousand and one.

* Signatures omitted.

Annex 1

CONTROLS ON ANTI-FOULING SYSTEMS

Anti-fouling system Control measures Application Effective date
Organotin compounds which act as biocides  in anti-fouling systems Ships shall not apply or re-apply such All ships 1 January 2003
Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems Ships either:

(1) shall not bear
such compounds on their hulls or  external parts or surfaces; or

(2) shall bear a coating that forms a barrier to such compounds leaching from the underfying non-compliant anti-fouling systems

All ships (except fixed and floating platforms, FSUs, and FPSOs that have been constructed prior to 1 January 2003 and that have not been in dry-dock on or after 1 January 2003) 1 January 2008

Annex 2

REQUIRED ELEMENTS FOR AN INITIAL PROPOSAL

(1) An initial proposal shall include adequate documentation containing
at least the following:
(a) identification of the anti-fouling system addressed in the proposal: name of the anti-fouling system; name of active ingredients and Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS number), as applicable; or components of the system which are suspected of causing the adverse effects of concern;
(b) characterization of the information which suggests that the anti-fouling system or its transformation products may pose a risk to human health or may cause adverse effects in non-target organisms at concentrations likely to be found in the environment (e.g., the results of toxicity studies on representative species or bioaccumulation data);
(c) material supporting the potential of the toxic components in the anti-fouling system, or its transformation products, to occur in the environment at concentrations which could result in adverse effects to non-target organisms, human health, or water quality (e.g., data on persistence in the water column, sediments and biota; the release rate of toxic components from treated surfaces in studies or under actual use conditions; or monitoring data, if available);
(d) an analysis of the association between the anti-fouling system, the related adverse effects and the environmental concentrations observed or anticipated; and
(e) a preliminary recommendation on the type of restrictions that could be effective in reducing the risks associated with the anti-fouling system.

(2) An initial proposal shall be submitted in accordance with rules and procedures of the Organization.

Annex 3

REQUIRED ELEMENTI OF A COMPREHENSIVE PROPOSAL

(1) A comprehensive proposal shall include adequate documentation containing the following:
(a) developments in the data cited in the initial proposal;
(b) findings from the categories of data set out in paragraphs (3)(a), (b) and (c), as applicable, depending on the subject of the proposal and the identification or description of the methodologies under which the data were developed;
(c) a summary of the results of studies conducted on the adverse effects of the anti-fouling system;
(d) if any monitoring has been conducted, a summary of the results of that monitoring, including information on ship traffic and a general description of the area monitored;
(e) a summary of the available data on environmental or ecological exposure and any estimates of environmental concentrations developed through the application of mathematical models, using all available environmental fate parameters, preferably those which were determined experimentally, along with an identification or description of the modelling methodology;
(f) an evaluation of the association between the anti-fouling system in question, the related adverse effects and the environmental concentrations, either observed or expected;
(g) a qualitative statement of the level of uncertainty in the evaluation referred to in subparagraph (f);
(h) a recommendation of specific control measures to reduce the risks associated with the anti-fouling system; and
(i) a summary of the results of any available studies on the potential effects of the recommended control measures relating to air quality, shipyard conditions, international shipping and other relevant sectors, as well as the availability of suitable alternatives.

(2) A comprehensive proposal shall also include information on each of the following physical and chemical properties of the component(s) of concern, if applicable:
– melting point;
– boiling point;
– density (relative density);
– vapour pressure;
– water solubility/pH/dissociation constant (p/Ca);
– oxidation/reduction potential;
– molecular mass;
– molecular structure; and
– other physical and chemical properties identified in the initial proposal.

(3) For the purposes of paragraph (1 )(b) above, the categories of data are:
(a) Data on environmental fate and effect:
– modes of degradation/dissipation (e.g., hydrolysis/photo-degradation/biodegradation);
– persistence in the relevant media (e.g., water column/ sediments/ biota);
– sediments/water partitioning;
– leaching rates of biocides or active ingredients;
– mass balance;
– bioaccumulation, partition coefficient, octanol/water coefficient; and
– any novel reactions on release or known interactive effects.
(b) Data on any unintended effects in aquatic plants, invertebrates, fish, seabirds, marine mammals, endangered species, other biota, water quality, the sea-bed, or habitat of non-target organisms, including sensitive and representative organisms:
– acute toxicity;
– chronic toxicity;
– developmental and reproductive toxicity;
– endocrine disruption;
– sediment toxicity;
– bioavailability/biomagnification/bioconcentration;
– food web/population effects;
– observations of adverse effects in the field/fish kills/strandings/tissue analysis; and
– residues in seafood.
These data shall relate to one or more types of non-target organisms such as aquatic plants, invertebrates, fish, birds, mammals and endangered species.
(c) Data on the potential for human health effects {including, but not limited to, consumption of affected seafood).

(4) A comprehensive proposal shall include a description of the methodologies used, as well as any relevant measures taken for quality assurance and any peer review conducted of the studies.

Annex 4

SURVEYS AND CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR ANTI-FOULING SYSTEMS

REGULATION 1
Surveys

(1) Ships of 400 gross tonnage and above referred to in article 3(1)(a) engaged in international voyages, excluding fixed or floating platforms, FSUs, and FPSOs, shall be subject to surveys specified below:
(a) an initial survey before the ship is put into service or before the International Anti-Fouling System Certificate (Certificate) required under regulation 2 or 3 is issued for the first time; and
(b) a survey when the anti-fouling systems are changed or replaced. Such surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation 2 or 3.

(2) The survey shall be such as to ensure that the ship’s anti-fouling system fully complies with this Convention.

(3) The Administration shall establish appropriate measures for ships that are not subject to the provisions of paragraph (1) of this regulation in order to ensure that this Convention is complied with.

(4) (a) As regards the enforcement of this Convention, surveys of ships shall be carried out by officers duly authorized by the Administration or as provided in regulation 3(1), taking into account guidelines for surveys developed by the Organization.* Alternatively, the Administration may entrust surveys required by this Convention either to surveyors nominated for that purpose or to organizations recognized by it.
(b) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations* to conduct surveys shall, as a minimum, empower any nominated surveyor or recognized organization to:
(i) require a ship that it surveys to comply with the provisions of annex 1; and
(ii) carry out surveys if requested by the appropriate authorities of a port State that is a Party to this Convention.
(c) When the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization determines that the ship’s anti-fouling system does not conform either to the particulars of a Certificate required under regulation 2 or 3, or to the requirements of this Convention, such Administration, surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the ship into compliance. A surveyor or organization shall also in due course notify the Administration of any such determination. If the required corrective action is not taken, the Administration shall be notified forthwith and it shall ensure that the Certificate is not issued or is withdrawn as appropriate.
(d) In the situation described in subparagraph (c), if the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall be notified forthwith. When the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such Administration, surveyor, or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation, including any action described in article 11 or 12.

REGULATION 2
Issue or endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate

(1) The Administration shall require that a ship to which regulation 1 applies is issued with a Certificate after successful completion of a survey in accordance with regulation 1. A Certificate issued under the authority of a Party shall be accepted by the other Parties and regarded for all purposes covered by this Convention as having the same validity as a Certificate issued by them.

(2) Certificates shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

(3) For ships bearing an anti-fouling system controlled under annex 1 that was applied before the date of entry into force of a control for such a system, the Administration shall issue a Certificate in accordance with paragraphs (2) and (3) of this regulation not later than two years after entry into force of that control. This paragraph shall not affect any requirement for ships to comply with annex 1.

(4) The Certificate shall be drawn up in the form corresponding to the model given in appendix 1 to this annex and shall be written at least in English, French, or Spanish. If an official language of the issuing State is also used this shall prevail in the case of the dispute or discrepancy.

REGULATION 3
Issue or endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate by another Party

(1) At the request of the Administration, another Party may cause a ship to be surveyed and, if satisfied that this Convention has been complied with, it shall issue or authorize the issue of a Certificate to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of that Certificate for the ship, in accordance with this Convention.

(2) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

(3) A Certificate so issued shall contain a statement that it has been issued at the request of the Administration referred to in paragraph (1) and it shall have the same force and receive the same recognition as a Certificate issued by the Administration.

(4) No Certificate shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State which is not a Party.

REGULATION 4
Validity of an International Anti-Fouling System Certificate

(1) A Certificate issued under regulation 2 or 3 shall cease to be valid in either of the following cases:
(a) if the anti-fouling system is changed or replaced and the Certificate is not endorsed in accordance with this Convention; and
(b) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only be issued when the Party issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with this Convention. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration a copy of the Certificates carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey reports.

(2) The issue by a Party of a new Certificate to a ship transferred from another Party may be based on a new survey or on a valid Certificate issued by the previous Party whose flag the ship was entitled to fly.

REGULATION 5
Declaration on Anti-Fouling System

(1) The Administration shall require a ship of 24 metres or more in length, but less than 400 gross tonnage engaged in International voyages and to which article 3(1)(a) applies (excluding fixed or floating platforms, FSUs, and FPSOs) to carry a Declaration signed by the owner or owner’s authorized agent. Such Declaration shall be accompanied by appropriate documentation (such as a paint receipt or a contractor invoice) or contain appropriate endorsement.

(2) The Declaration shall be drawn up in the form corresponding to the model given in appendix 2 to this annex and shall be written at least in English, French, or Spanish. if an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly is also used, this shall prevail in the case of a dispute or discrepancy.

* See the Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships.
** Refer to the guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the Organization.

/otsingu_soovitused.json