Teksti suurus:

Postiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 53, 297

Postiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2008. a otsusega nr 382

I. Postiseaduses (RT I 2006, 18, 142; 2007, 69, 424) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Postiteenus ei ole kirjalike teadete ning muude saadetiste kättetoimetamine enda nimel ja enda majandustegevuse tarbeks.»

§ 2. Paragrahvi 4:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kirisaadetis on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed. Kirisaadetis on näiteks kiri, trükis ja pisipakk.

(3) Postipakk on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed.»;

2) lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) partiisaadetise edastamine;»;

3) lõigete 7, 8 ja 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;»;

4) täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Partiisaadetisena edastatakse:
1) kirisaadetis, mis antakse saatja poolt postiteenuse osutajale samaaegselt üle edastamiseks vähemalt 100 saajale;
2) postipakk, mis antakse saatja poolt postiteenuse osutajale samaaegselt üle edastamiseks vähemalt 25 saajale.»;

5) lõike 10 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale;»;

6) lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (13) Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.»

§ 3. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Universaalne postiteenus ja universaalse postiteenuse osutaja

(1) Universaalne postiteenus on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud postiteenuste järjepidev, kvaliteetne ja taskukohase tasu eest osutamine kogu Eesti Vabariigi territooriumil õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

(2) Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused:
1) kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi;
2) postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

(3) Universaalse postiteenuse hulka ei kuulu postisaadetise edastamine partiisaadetisena.

(4) Universaalse postiteenuse osutaja on isik, kellele on väljastatud tegevusluba universaalse postiteenuse osutamiseks.»

§ 4. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Universaalse postiteenuse osutaja määramine

(1) Universaalse postiteenuse osutaja määratakse avaliku konkursiga, mille korraldab Konkurentsiamet.

(2) Kui avalik konkurss ebaõnnestub, paneb Konkurentsiamet universaalse postiteenuse osutamise kohustuse kuni viieks aastaks postiteenuse osutajale, kellel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud konkursi korraldamise ajal oli universaalse postiteenuse osutamise tegevusluba.

(3) Avaliku konkursi võitnud isikule või isikule, kellele on pandud universaalse postiteenuse osutamise kohustus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu alusel, väljastab Konkurentsiamet universaalse postiteenuse osutamise tegevusloa.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatu alusel universaalse postiteenuse osutaja määramisel arvestatakse vajadust tagada universaalse postiteenuse osutamine lühikeses ja pikas perspektiivis kuluefektiivselt, konkurentsi kahjustamata ning taskukohase tasu eest.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaliku konkursi läbiviimise tingimused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-dega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

« § 61. Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu

(1) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 nimetatud avaliku konkursi läbiviimise tingimustes peab olema märgitud taskukohase tasu suurus § 5 lõikes 2 sätestatud teenuste eest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taskukohase tasu suuruse määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega Konkurentsiameti ettepanekul iga universaalse postiteenuse alla kuuluva teenuse osas ühesugusena kogu riigi territooriumil.

§ 62. Universaalse postiteenuse osutaja määramise erisused

(1) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 nimetatud avaliku konkursi läbiviimise tingimustes peab sisalduma pakkuja kohustus esitada vähemalt järgmised andmed:
1) universaalse postiteenuse osutamisega lisanduvad kulud ja kaasnevad tulud;
2) universaalse postiteenuse osutamise kohustuseta tehtava tavapärase äritegevuse kulud ja käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud teenuste osutamise eest kasutajalt võetavad tasud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kulude määramisel:
1) arvestatakse üksnes universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmiseks vajalikke kulutusi;
2) jäetakse arvestamata kulud, mida postiteenuse osutaja kannaks universaalse postiteenuse osutamise kohustuseta (tavapärase äritegevuse kulud), ning kulud, mis on tehtud enne pakkumise esitamise kalendriaasta algust.»

§ 6. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kirisaadetise edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena;
3) postipaki edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena.»;

2) lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 14:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigisisese postiteenuse osutamisel võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud geograafiliseks piirkonnaks olla:
1) Eesti Vabariik;
2) regioon A, mis hõlmab järgmised seitse maakonda: Harju maakond, Hiiu maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond ja Saare maakond, või
3) regioon B, mis hõlmab järgmised kaheksa maakonda: Ida-Viru maakond, Jõgeva maakond, Lääne-Viru maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tegevusloa tingimused kehtestab Konkurentsiamet ja need on tegevusloa lahutamatu osa.»

§ 9. Paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkurentsiamet väljastab käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud postiteenuse osutamiseks tegevusloa viieks aastaks.»

§ 10. Paragrahvi 18 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Universaalse postiteenuse osutamise tegevusloa kehtivuse lõppemisel korraldab Konkurentsiamet käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud avaliku konkursi vähemalt 180 päeva enne nimetatud tegevusloa kehtivusaja lõppu.

(4) Käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud postiteenuse osutamise tegevusloa kehtivusaega pikendatakse viieks aastaks, kui esmase tegevusloa kehtivusaja jooksul ei ole ilmnenud asjaolusid, mis võivad olla tegevusloa andmisest ja selle kehtivuse pikendamisest keeldumise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks.»

§ 11. Paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib alustada niisuguse postiteenuse osutamist, milleks ei ole vaja tegevusluba, peab sellest Konkurentsiametile kirjalikult teatama hiljemalt kümme päeva enne tegevuse alustamist.»

§ 12. Paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Postiteenuse osutaja ja postiteenuse osutamine

(1) Postiteenuse osutaja on ettevõtja, kes osutab ühte või mitut postiteenust. Ainult postisaadetiste vedu ei ole postiteenuse osutamine.

(2) Postiteenuse osutaja on kohustatud osutama tegevusloaga määratud postiteenust igaühele, kes seda soovib, ja tegema seda võrdsetel tingimustel.

(3) Postiteenuse osutamise võib peatada või lõpetada tegevusloa kehtivusajal ainult käesoleva seaduse §-des 19 ja 20 sätestatud tingimustel Konkurentsiameti vastavasisulise otsuse alusel või vääramatu jõu tõttu.

(4) Postiteenuse osutamine peab vastama käesolevas seaduses, selle alusel kehtestatud õigusaktides, postiteenuse osutamiseks sõlmitud lepingus ja tegevusloas sätestatud nõuetele.»

§ 13. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Teise postiteenuse osutaja postivõrgu kasutamine

(1) Teise postiteenuse osutaja postivõrgu kasutamine postiteenuse osutamise eesmärgil on lubatud üksnes vastava kirjaliku lepingu olemasolu korral (edaspidi postivõrgu kasutamise leping). Postivõrgu kasutamise tingimused ja tasud peavad olema kõigile tasuta kättesaadavad postiteenuse osutaja veebilehel ja kõigis tema postkontorites.

(2) Juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule peab olema kättesaadav võrdsetel tingimustel ja sama kvaliteediga, millega teine postiteenuse osutaja seda võimaldab oma ema- ja tütarettevõtjale, klientidele või äripartneritele.

(3) Postiteenuse osutaja võib taotleda juurdepääsu muu hulgas järgmistele postivõrgu osadele või vahenditele:
1) postiindeksite süsteem;
2) nimekastid;
3) saadetiste ümbersuunamise teenus;
4) saatjale tagastamise teenus;
5) jaotusvõrk.

(4) Postiteenuse osutaja on kohustatud teise postiteenuse osutaja soovi korral pidama heas usus läbirääkimisi postivõrgu kasutamise võimaldamiseks, kui see on vajalik postiteenuse osutamiseks.

(5) Postiteenuse osutajatel on õigus vabalt kokku leppida postivõrgu kasutamise tehnilistes ja ärilistes tingimustes, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.

(6) Postivõrgu kasutamise lepingus tuleb kokku leppida kõikides olulistes tingimustes, sealhulgas:
1) postivõrgu kasutamise ulatus;
2) postisaadetise üleandmise protseduur;
3) postivõrgu kasutamise tasu ja arveldamise kord;
4) postisaadetise saajale kättetoimetamise tingimused;
5) kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata postisaadetise hoiustamise ja tagastamise tingimused.

(7) Teise postiteenuse osutaja postivõrgu kasutamise tasu peab olema kulupõhine ja võib sisaldada mõistlikku kasumit.

(8) Postivõrgu kasutamise lepingu koos taotlusega tegevusloa tingimuste muutmiseks edastab teise postiteenuse osutaja postivõrku kasutav postiteenuse osutaja Konkurentsiametile kolme tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

(9) Postiteenuse osutaja võib keelduda postivõrgu kasutamise lepingu sõlmimisest, kui juurdepääsu võimaluse loomine on ebamõistlikult koormav või kahjustab tema postivõrgu terviklikkust või esinevad muud objektiivsed alused, mis on sätestatud konkurentsiseaduse § 18 lõikes 2.

(10) Postivõrgule juurdepääsuga seotud vaidlused lahendab Konkurentsiamet, juhindudes käesolevast seadusest ja konkurentsiseadusest.»

§ 14. Paragrahvi 26:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Postiteenuse osutajal on õigus kehtestada postiteenuse kasutajale sõltuvalt postisaadetise kaalust, mõõtmetest, kättetoimetamise ajast ja käitlemise viisist erineva suurusega tasusid.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Postiteenuse osutajal on õigus kehtestada postiteenuse kasutajale erineva suurusega tasusid, mis sõltuvad postiteenuse osutajale üleantud postisaadetiste kogusest. Postiteenuse osutaja võib rakendada allahindlust objektiivselt põhjendatult, ühetaoliselt ning võrdselt kõigi isikute suhtes, kes vastavad allahindluse tingimustele, ning seda ei tohi siduda muu postiteenuse kasutamise kohustusega. Allahindluse määr peab olema kulupõhine ning põhjendatav suure koguse üleandmisega kaasneva kulude kokkuhoiuga.»;

3) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Postiteenuse tasud ja allahindluse põhimõtted peavad olema kõigile tasuta kättesaadavad postiteenuse osutaja veebilehel ja kõigis tema postkontorites.

(5) Postiteenuse osutaja tehtud allahindlus ja sellega seotud tingimused peavad olema läbipaistvad ja lähtuma võrdse kohtlemise printsiibist.»

§ 15. Paragrahvi 27:

1) lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) postiteenuse osutajale kaebuse esitamise ja selle lahendamise kord, sealhulgas menetlus vastutaja väljaselgitamiseks juhtudel, millesse on kaasatud rohkem kui üks ettevõtja;»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tüüptingimused peavad olema kõigile tasuta kättesaadavad postiteenuse osutaja veebilehel ja kõigis tema postkontorites.»

§ 16. Paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule eristatakse universaalse postiteenuse osutamise raames märgistusega käesoleva seaduse § 37 lõike 7 alusel kokkuleppelise kättetoimetamisajaga lihtsaadetisena edastatavad kirisaadetised.»

§ 17. Seaduse 4. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
UNIVERSAALNE POSTITEENUS».

§ 18. Seaduse 4. peatüki senised paragrahvid loetakse 4. peatüki 1. jaoks ja 4. peatüki 1. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«1. jagu
Universaalsele postiteenusele ja selle osutajale esitatavad nõuded».

§ 19. Paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lõppmaksena mõistetakse käesoleva seaduse tähenduses postisaadetise edastamiseks vastuvõtnud välisriigi postiteenuse osutaja poolt postisaadetise Eesti territooriumil kättetoimetamise eest universaalse postiteenuse osutajale makstavat tasu või universaalse postiteenuse osutaja poolt vastuvõtvale postiteenuse osutajale makstavat tasu postisaadetise kättetoimetamise eest sihtriigis.»

§ 20. Paragrahv 39 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Tulu- ja kuluarvestuse eraldatus

(1) Universaalse postiteenuse osutaja peab tulu- ja kuluarvestust eraldi:
1) universaalse postiteenuse kogumisse kuuluva postiteenuse kohta;
2) iga teenuse lõikes, mille osutamiseks kasutatakse universaalse postiteenuse kogumisse kuuluva postiteenusega ühiseid ressursse.

(2) Universaalse postiteenuse osutaja peab rakendama tegevuspõhist kuluarvestust.

(3) Universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestus peab lähtuma universaalse postiteenuse osutamise protsessist ning selgelt piiritlema selleks vajalikud ressursid, tegevused ja teenused.

(4) Universaalse postiteenuse osutamise korral tuleb järgida kuluefektiivsuse põhimõtet.

(5) Universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestus peab lähtuma järgnevatest põhimõtetest:
1) põhjuslik seos – kulu peab olema seotud selle tegevuse ja teenusega, mis kulu põhjustab;
2) objektiivsus – kulu jagamise põhimõtted peavad põhinema objektiivsetel alustel ega tohi tekitada universaalse postiteenuse osutajale põhjendamatut kasu või kahju.

(6) Universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestusele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

(7) Tulu- ja kuluarvestuse vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele hindab sõltumatu audiitor.

(8) Universaalse postiteenuse osutaja esitab majandusaasta aruande lisadena raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande tegevusalade kaupa.

(9) Universaalse postiteenuse osutaja lisab majandusaasta aruandele selgituse temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja kulude jaotamise põhimõtete kohta. Nimetatud põhimõtete muudatusi ja nende tegemise põhjusi kirjeldatakse majandusaasta aruandes.

(10) Vabariigi Valitsus võib määrusega kehtestada universaalse postiteenuse osutaja raamatupidamise ja aruannete avalikustamise suhtes kohaldatavad põhjendatud lisanõuded, et tagada universaalse postiteenuse osutamisega seotud tegevuse tulude ja kulude ning samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate vaheliste tehingute selge eristatus.»

§ 22. Seaduse 4. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses:

«2. jagu
Universaalse postiteenuse rahastamine

§ 411. Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulud

(1) Universaalse postiteenuse osutaja võib Konkurentsiametile esitada taotluse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks. Taotlus tuleb esitada hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval.

(2) Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamisel kontrollib Konkurentsiamet nimetatud kulude põhjendatust.

(3) Kui Konkurentsiamet leiab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hindamise tulemusel, et universaalse postiteenuse osutajale on universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmine ebamõistlikult koormav, võttes arvesse nimetatud kohustuse täitmisega kaasnevat tulu ja turueeliseid, otsustab Konkurentsiamet universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud kulude hüvitamise käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud ulatuses.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kulud hüvitatakse universaalse postiteenuse osutajale üksnes ulatuses, milles käesoleva seaduse §-s 61 nimetatud kasutajalt võetav tasu ei võimalda universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud põhjendatud kulude katmist ja mõistliku kasumi saamist.

(5) Käesolevas paragrahvis nimetatud kulude hindamiseks töötab Konkurentsiamet välja ühtse, kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika. Asjakohane metoodika avalikustatakse Konkurentsiameti veebilehel.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud kulude hüvitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

§ 412. Universaalse postiteenuse rahastamise allikas, makse ja makse määr

(1) Käesoleva seaduse §-s 411 nimetatud kulud hüvitatakse universaalse postiteenuse makse kohustusega (edaspidi rahastamiskohustus) postiteenuse osutaja tasutavast universaalse postiteenuse maksest.

(2) Universaalse postiteenuse makse on rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tasutav makse käesoleva seaduse §-s 411 nimetatud kulude hüvitamiseks. Makse suuruse kindlaksmääramisel järgitakse läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtet.

(3) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja on kohustatud universaalse postiteenuse makse tasuma tegevusloaga hõlmatud postiteenuste eelmise aruandekvartali käibest 0–5 protsenti või tegevusloaga hõlmatud postiteenuste eelmise aruandekvartali mahust lähtudes järgmiselt:
1) kirisaadetise edastamine lihtsaadetisena, sealhulgas partiisaadetisena, 0–3 krooni ühiku eest;
2) kirisaadetise edastamine täht- ja väärtsaadetisena, sealhulgas partiisaadetisena, 0–25 krooni ühiku eest;
3) postipaki edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena, sealhulgas partiisaadetisena, 0–18 krooni ühiku eest.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud makse määra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettepaneku esitamisel võtab majandus- ja kommunikatsiooniminister aluseks Konkurentsiameti ettepaneku.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ettepaneku esitamisel lähtub Konkurentsiamet:
1) tegevusloaga hõlmatud postiteenuste mahust, käibest ja osutajate arvust;
2) käesoleva seaduse §-s 411 nimetatud kulude võimalikust suurusest;
3) käesoleva seaduse § 414 lõikes 5 sätestatud kasutamata universaalse postiteenuse makse suurusest.

§ 413. Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja

(1) Rahastamiskohustus on postiteenuse osutajal, kes on käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud postiteenuste osutamiseks saanud tegevusloa.

(2) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja peab raamatupidamisarvestuses eraldi sisse seadma tegevusloaga hõlmatud teenuste osutamise tulu- ja kuluarvestuse.

(3) Rahastamiskohustus lõpeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul hetkest, kui tegevusloa kehtivus lõpeb käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 sätestatud korras.

(4) Kui rahastamiskohustus tekib või lõpeb enne kalendrikuu 15. kuupäeva, arvatakse rahastamiskohustus tekkinuks või lõppenuks kalendrikuu algusest.

(5) Kui rahastamiskohustus tekib või lõpeb pärast kalendrikuu 15. kuupäeva, arvatakse rahastamiskohustus tekkinuks või lõppenuks järgmisest kalendrikuust.

(6) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja peab Konkurentsiametile esitama kirjaliku deklaratsiooni tulu- ja kuluarvestuse andmetega hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval.

(7) Konkurentsiamet võib käesolevas paragrahvis sätestatud deklaratsiooni esitamise kohustuse täitmata jätmise korral määrata deklaratsiooni esitamiseks uue tähtaja ning teha hoiatuse, et kohustuse täitmata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha. Sunniraha ülemmäär on maksukorralduse seaduse § 91 lõikes 4 sätestatud ülemmäär. Sunniraha rakendatakse ja nõutakse sisse vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Nõuetes sätestatakse:
1) deklaratsiooni esitamise kord;
2) deklaratsioonis esitatavad andmed ja deklaratsiooni vorm;
3) deklareeritud andmete kasutamise kord.

§ 414. Universaalse postiteenuse makse tasumine, laekumine ja kasutamine

(1) Universaalse postiteenuse makse tasutakse hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäeval.

(2) Universaalse postiteenuse makse tasumiseks saadab Konkurentsiamet rahastamiskohustusega postiteenuse osutajale vastavasisulise teate vähemalt seitse päeva enne universaalse postiteenuse makse tasumise tähtpäeva. Konkurentsiamet hüvitab universaalse postiteenuse osutajale universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud kulud käesoleva seaduse § 411 lõikes 4 sätestatud ulatuses hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 30. kuupäeval.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teade on haldusakt, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) teate koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
2) teate koostamise kuupäev;
3) rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja nimi ja aadress;
4) tasumisele kuuluva universaalse postiteenuse makse suurus;
5) teate õiguslik ja faktiline alus, sealhulgas tasumisele kuuluva universaalse postiteenuse makse arvutamise alused;
6) universaalse postiteenuse makse maksetähtpäev;
7) hoiatus sundtäitmise algatamise kohta universaalse postiteenuse makse tähtpäevaks tasumata jätmise korral.

(4) Kui rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja universaalse postiteenuse makset käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks ei tasu, on Konkurentsiametil õigus anda lõikes 2 nimetatud teade sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(5) Kui kalendriaastal tasutud universaalse postiteenuse maksed ületavad sellel kalendriaastal universaalse postiteenuse osutajale vastavalt käesoleva seaduse §-le 411 hüvitatud kulusid, jäetakse kalendriaastal tasutud kasutamata universaalse postiteenuse maksed tulevaste maksete ettemakseks.

(6) Rahastamiskohustuse lõppemisel tasutud universaalse postiteenuse makseid ei tagastata.

(7) Universaalse postiteenuse makse laekub riigieelarvesse.

(8) Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 23. Paragrahvi 42:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) meetmetest, mis on võetud universaalse postiteenuse osutamise tagamiseks;»;

2) lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kuidas on tagatud postiteenuse kasutaja ja postiteenuse osutaja teavitamine universaalse postiteenuse juurdepääsu tingimustest, tüüptingimustest ja tasudest;
3) käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud universaalse postiteenuse kvaliteedinõuded ja lubatud erandid.»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Konkurentsiamet on vastava nõude esitamise korral kohustatud andma Euroopa Komisjonile piisava ja asjakohase teabe, mida Euroopa Komisjon vajab ülesannete täitmiseks, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 15, 21.01.1998, lk 14–25) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (ELT L 52, 27.02.2008, lk 3–20).»

§ 24. Paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Konkurentsiameti pädevus

(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle teostab riiklikku järelevalvet Konkurentsiamet.

(2) Vajaduse korral kaasab Konkurentsiamet järelevalve teostamisse sõltumatuid eksperte ning teeb koostööd Eesti teiste järelevalveasutuste ja välisriikide järelevalveasutustega.

(3) Konkurentsiametil on õigus kontrollida rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tegevusloaga määratud teenuste osutamise tulu- ja kuluarvestust.

(4) Konkurentsiametil on õigus kontrollida universaalse postiteenuse makse tasumise õigsust ja teha riigieelarvest väljamakseid universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks universaalse postiteenuse osutajale.»

§ 25. Paragrahvi 47:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne peab kajastama:
1) ülevaadet majandustegevusest postiteenuste valdkonnas koos aasta jooksul toimunud muutuste kirjelduse ja olukorra analüüsiga;
2) ülevaadet postiteenuste kvaliteedi kohta postside valdkonnas ja olukorra analüüsi;
3) Konkurentsiameti tegevuse analüüsi, tegevuses esile kerkinud probleeme ning ettepanekuid edasise tegevuse kavandamiseks;
4) arvamust universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse vastavuse kohta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
5) ülevaadet universaalse postiteenuse maksete kasutamise kohta ning universaalse postiteenuse makse määra ja universaalse postiteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Konkurentsiamet avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande oma veebilehel, jättes avaldamata asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe.»

§ 26. Paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Universaalse postiteenuse osutajal on kuni 50 grammi kaaluva kirja riigisisese edastamise ainuõigus 2009. aasta 31. märtsini.»

§ 27. Paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 7–13 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne 2009. aasta 1. jaanuari tegevusloa saanud isikud peavad esitama Konkurentsiametile hiljemalt 2009. aasta 31. märtsil teabe oma tegevuse kooskõlla viimise kohta käesoleva seaduse § 14 lõikes 3, § 24 lõikes 1, § 27 lõike 2 punktis 10 ja § 413 lõikes 2 sätestatud nõuetega.

(8) Konkurentsiamet vaatab käesoleva paragrahvi lõikes 7 esitatud teabe läbi ja teeb otsuse isiku tegevuse jätkamise lubamise või lubamata jätmise kohta 30 päeva jooksul alates nimetatud teabe ametisse laekumise päevast, kuid mitte varem kui 2009. aasta 31. märtsil.

(9) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel väljastatud postiteenuse osutamise tegevusload kehtivad alates 2009. aasta 1. aprillist.

(10) Enne 2009. aasta 1. jaanuari käesoleva seaduse alusel väljastatud universaalse postiteenuse osutamise tegevusluba kehtib kuni universaalse postiteenuse osutaja määramiseni käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud korras, kuid mitte kauem kui 2009. aasta 31. detsembrini.

(11) Käesoleva seaduse § 412 lõikes 3 sätestatud universaalse postiteenuse makse määra kehtestab Vabariigi Valitsus 2009. aasta 1. aprilliks.

(12) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja esitab käesoleva seaduse § 413 lõikes 6 sätestatud deklaratsiooni esimese aruandekvartali kohta 2009. aasta 10. juuliks.

(13) Tegevusluba ei väljastata ajavahemikul 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 31. detsembrini postiteenuse osutajale, kellele on antud teises Euroopa Liidu liikmesriigis kuni 50 grammi kaaluva kirja riigisisese edastamise ainuõigus, samuti tema kontrollitud äriühingule.»

§ 28. Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiga:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (ELT L 52, 27.02.2008, lk 3–20).»

II. § 29. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json