Teksti suurus:

Kohtulikke registreid ja nendega seotud infosüsteeme puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1389

Kohtulikke registreid ja nendega seotud infosüsteeme puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.12.2008 nr 52

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 541 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse» § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2006, 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «ärikeelu» sõnadega «ja ettevõtluskeelu»;

2) paragrahvi 4 punktis 12 asendatakse sõnad «ärikeelu-alaste» sõnadega «ärikeelu ja ettevõtluskeelu alaste».

§ 2. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 55 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RTL 2002, 101, 1545; 2008, 9, 113) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna «õiendeid» sõnaga «määruseid»;

2) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõna «elektroonilise» sõnaga «elektroonilisel»;

3) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui isik esitab korraga mitu avaldust, mis sisalduvad erinevates dokumentides, ja avalduste registreerimise järjekorda ei ole kindlaks määratud, kantakse neile sama vastuvõtuaeg.»;

4) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide vastuvõtmise kellaajaks märgitakse tööpäeva lõpu kellaaeg.»;

5) paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 28. Dokumentide tagastamine

(1) Kui kinnistamiseks või abieluvararegistri kande tegemiseks pädev isik jätab kinnistamis- või kandeavalduse läbivaatamata või rahuldamata või kui kinnistamis- või kandeavalduse esitaja võtab avalduse §-s 27 sätestatud korras tagasi, tagastatakse avaldajale soovi korral allkirja vastu paberkandjal esitatud kinnistamis- või kandeavaldus ning koos sellega esitatud paberdokumendid. Elektroonilisel kujul esitatud dokumendid edastatakse soovi korral esitajale.

(2) Tagastatud paberdokumendist teeb tagastamise otsustanud kohtunikuabi või kinnistussekretär kinnitatud ärakirja, lisab sellele märkuse originaaldokumentide tagastamise kohta ning köidab ärakirja vastavasse toimikusse. Nende ärakirjade tegemist ei kanta registriga tutvumise ja ärakirjade raamatusse.»;

6) paragrahvi 31 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kinnistamisavaldus on tehtud mitme erinevates kinnistuspiirkondades asuva kinnistu kohta, saadetakse esitatud dokumendid, paberdokumentide puhul nendest tehtud kinnitatud ärakirjad kinnistusjaoskonnale, kelle tööpiirkonnas asub teine avalduses puudutatud kinnistu. Dokumendi või ärakirja edastamisest teisele kinnistusosakonnale teatatakse avalduse esitajale. Avaldus koos esitatud dokumentidega säilitatakse selle kinnistusosakonna tööpiirkonnas asuva kinnistu kinnistustoimikus, kuhu dokumendid esitati. Teade või selle ärakiri säilitatakse kinnistustoimikus.

(2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui kinnistamisavaldusest või muul viisil (näiteks elektroonilisest kirjavahetusest avalduse esitajaga) selgub, et avaldus on esitatud või esitatakse igasse asjaomasesse kinnistusosakonda iseseisvalt.»;

7) paragrahvi 34 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetamata kinnistusraamatu ja abieluvararegistri koosseisus olevate dokumentidega võib tutvuda üksnes kohus, järelevalveõiguslik asutus, notar, kohtutäitur, isik, kellel on kandealuse isiku sellekohane nõusolek või isik, kellel on tutvumiseks õigustatud huvi. Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse kinnistusraamatuga tutvumisel omanikul ja tema esindajal, abieluvararegistriga tutvumisel abikaasal ja tema esindajal, mõlema registri puhul isikul, kes on pooleks kohtulikus vaidluses, milles kasutatakse kinnistus- või registritoimiku andmeid, ja muul õigustatud huvi omaval isikul.»;

8) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Õigustatud huvi tuvastamise kohustuse korral kontrollitakse kinnistusraamatu ja abieluvararegistriga tutvuda sooviva isiku õigustatud huvi olemasolu iga dokumendi lõikes eraldi.»;

9) paragrahvi 34 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 341 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 341. Tutvumine kinnistus- või abieluvararegistri ärakirjaga või väljatrükiga

(1) Igaüks võib tellida kinnistusregistriosade väljatrükke ja abieluvararegistri registrikaartide ärakirju, esitades selleks §-s 331 sätestatud tutvumistellimuse.

(2) Paragrahvi 34 lõikes 2 nimetatud isikud võivad tellida ka kinnistus- või registritoimiku või üksikute toimikus säilitatavate dokumentide ärakirju. Ärakirja väljastamiseks annab loa kohtunikuabi või kinnistussekretär, kui ta on tuvastanud õigustatud huvi olemasolu.

(3) Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse, kui tutvumistellimus esitatakse kohtu või pädeva ametiasutuse blanketil või elektrooniliselt ja on vastavalt allkirjastatud või digitaalallkirjaga varustatud selleks pädeva isiku poolt. Kahtluse korral või kui tutvumistellimus esitatakse elektrooniliselt, on kohtunikuabi või kinnistussekretär kohustatud kontrollima allakirjutanud isiku pädevust.

(4) Kinnistusraamatu elektroonilise registriosa väljatrüki saab tellida sõltumata sellest, millises kinnistusosakonnas kanne on tehtud.»;

11) paragrahvi 371 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 371. Ärakirjade ja väljatrükkide väljastamine»;

12) paragrahvi 371 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vastavalt tellija soovile antakse ärakiri või väljatrükk talle kätte kinnistusosakonnas või edastatakse posti või elektronposti või telefaksi teel. Kinnistusosakonna juhataja otsusega võib keelduda soovitud viisil ärakirja või väljatrüki edastamisest, kui selleks puuduvad tehnilised võimalused või seda ei võimalda teabekandja tüüp või kui tellimuse täitmine nõuab kinnistusosakonnas töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi. Sellisel juhul valib sobiva tellimuse täitmise viisi kinnistusosakond, konsulteerides võimaluse korral enne tellimuse täitmist tellimuse esitajaga.»;

13) paragrahvi 371 lõiked 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kinnitatud ärakiri või väljatrükk väljastatakse pärast riigilõivu tasumist.

(4) Kui kinnistusosakonnast tuleneval põhjusel on ärakirja või väljatrüki väljastamine takistatud, võtab kinnistusosakonna teenistuja ärakirja või väljatrüki tellinud isikult tema kontaktandmed ärakirja edastamiseks.

(5) Ärakirja ja väljatrüki väljastamine märgitakse registritega tutvumise ja ärakirjade väljastamise raamatusse.»;

14) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 39. Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri ärakirjad ja väljatrükid

(1) Kui ärakirja või väljatrüki tellija soovib dokumenti paberkandjal, trükitakse kinnistusregistriosa ja elektroonilisel kujul säilitatav toimikudokument välja infosüsteemist. Abieluvararegistri registrikaardi, samuti mis tahes muu paberkandjal kinnistusosakonnale esitatud dokumendi ärakiri tehakse valguskoopiana.

(2) Kinnistusraamatu registriosa, millest tehakse väljatrükk, peab olema varustatud tähisega, et tegemist on elektroonilise registriosaga.

(3) Kinnistusosakond võib isiku soovil väljastada ärakirja või väljatrüki kinnitatuna.

(4) Kinnitatud paberkandjal väljastatavale ärakirjale ja väljatrükile tehakse kinnitusmärge, kus sisalduvad järgmised andmed:
1) kinnitus ärakirja vastavuse kohta algdokumendile;
2) kinnitamise päev, kuu ja aasta;
3) registriga tutvumise ja ärakirjade raamatu sissekande järjekorranumber;
4) ärakirja kinnitanud kohtunikuabi või kinnistussekretäri allkiri ja nimi, kusjuures allkiri peab olema kirjutatud sinise kirjutusvahendiga, võimaldamaks eristada originaalärakirja ja selle must-valget valguskoopiat;
5) kohtu kinnistusosakonna pitsati jäljend (pitser).

(5) Ärakirja või väljatrüki elektroonilisel edastamisel asendab lõike 4 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud kinnitusmärke elemente teenistuja digitaalallkiri.

(6) Paberkandjal väljastatava ärakirja või väljatrüki korral tehakse kinnitusmärge viimase kande alla või kui ärakiri koosneb mitmest leheküljest, siis igale leheküljele eraldi, leheküljel olevate kannete alla, või murtakse lehed ühte nurka pidi kokku, klammerdatakse ning kokkumurtud nurga peale lüüakse pitsati jäljend selliselt, et osa pitsati jäljendist jääks ka murtud nurga all olevale leheküljele.

(7) Kinnitusmärke juures ei või midagi parandada ega üle kirjutada.

(8) Kinnistusregistriosa ja abieluvararegistri registrikaardi kinnitatud väljatrükk või ärakiri tehakse valguskoopiana võltsimisvastaste turvaelementide ning kordumatu kontrollarvuga varustatud paberile. Nõuetekohased blanketid tellib selleks kinnistusosakondadele Justiitsministeerium.»;

15) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Ärakirja ja väljatrüki terviklikkus

(1) Kinnistusregistriosa, abieluvararegistri registrikaardi ning toimikudokumendi kinnitatud ärakiri või väljatrükk peab hõlmama tervet dokumenti.

(2) Vastavalt tellija soovile võib ärakiri või väljatrükk sisaldada:
1) ärakirja või väljatrüki tegemise ajal kehtivaid andmeid;
2) nii kehtivaid kui kehtetuid andmeid ärakirja või väljatrüki tegemise seisuga.

(3) Kui ärakirja või väljatrüki tellija ei ole selget soovi väljendanud, eeldatakse, et ta soovib dokumenti, mis sisaldab kehtivaid andmeid ärakirja või väljatrüki tegemise seisuga.»;

16) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. Ärakirjade ja väljatrükkide väljastamise tähtaeg

Ärakirjad ja väljatrükid väljastatakse tellijale võimaluse korral viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Mõjuval põhjusel võib kinnistusosakonna juhataja pikendada ärakirja või väljatrüki väljastamise tähtaega kuni 15 tööpäevani. Väljastaja on kohustatud teatama tellijale tähtaja pikendamisest viie tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest.»;

18) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ärakirja või väljatrüki väljastamise kohta märgib ärakirja teinud teenistuja raamatusse:
1) sissekande numbri;
2) isiku, kellele ärakiri või väljatrükk väljastati, nime (ametitõendi, isikut või riigilõivu tasumist tõendava dokumendi alusel, muul juhul tema ütluse alusel);
3) asjaomase registriosa või registrikaardi numbri;
4) ärakirja või väljatrüki väljastamise kuupäeva;
5) kinnitatud ärakirja või väljatrüki kohta dokumendi lehekülgede arvu;
6) tasutud riigilõivu summa;
7) viite dokumendile, millega seaduses ettenähtud juhul ärakirja saaja isik või amet tuvastati;
8) oma nime ja allkirja.»;

19) paragrahvi 46 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tehnilise võimaluse olemasolul peetakse registritega tutvumise ja ärakirjade raamatut elektrooniliselt.»;

20) paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ärakirjade ja väljatrükkide eest riigilõivu tasumise tõendeid säilitatakse eraldi kaustas või kinnistus- või registritoimikus. Tõendile märgitakse registritega tutvumise ja ärakirjade raamatusse tehtud sissekande järjekorranumber.»;

21) paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne toimingu tegemist kontrollib kinnistusosakonna juhataja määratud teenistuja riigilõivu laekumist selleks ette nähtud kontole ning fikseerib kontrollimise tulemused infosüsteemis, kandeavalduse vastuvõtupealdise juures või muul viisil.»;

22) paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tehnilise võimaluse olemasolul peetakse kaebuste päevikut elektrooniliselt.»;

23) paragrahvi 97 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 100 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriosa pealkirjas märgitakse:
1) kohtu kinnistusosakonna ja kinnistusjaoskonna nimi;
2) kinnistu liik (kinnisasi, korteriomand, hoonestusõigus, korterihoonestusõigus);
3) kinnistu nimi, kui see on olemas;
4) märge registriosa sulgemise kohta, milles näidatakse ära sulgemise alus, päev, kuu ja aasta;
5) info, et tegemist on elektroonilise registriosaga.»;

25) paragrahvi 100 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 101 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registriosa esimene jagu jaguneb kuueks lahtriks.»;

27) paragrahvi 102 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Esimese jao esimesse lahtrisse «Kande number» kantakse kande jooksev number selles jaos.»;

28) paragrahv 103 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 103. Esimese jao teine lahter

Esimese jao teise lahtrisse «Katastritunnus» kantakse kinnistu katastritunnus, samuti selle muudatused, mille annab kinnistule katastripidaja. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, kantakse need eraldi ridadele.»;

29) paragrahv 104 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 104. Esimese jao kolmas lahter

Esimese jao kolmandasse lahtrisse «Sihtotstarve ja asukoht» kantakse kinnistu sihtotstarve, sihtotstarbe protsent ja asukoht vastavalt maakatastri andmetele (mitme katastriüksuse korral iga katastriüksuse kohta), samuti nimetatud andmete muudatused.»;

30) paragrahv 105 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 105. Esimese jao neljas lahter

Esimese jao neljandasse lahtrisse «Pindala» kantakse kinnistu pindala, samuti selle muudatused, mille annab katastripidaja. Mitme katastriüksuse korral märgitakse pindala iga katastriüksuse kohta eraldi.»;

31) paragrahv 106 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 106. Esimese jao viies lahter

(1) Esimese jao viiendasse lahtrisse «Avamine, koosseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded» tehakse kanded registriosa avamise ja koosseisu muutmise kohta. Avamise kandes märgitakse registriosa avamise aeg, endise registriosa olemasolul selle number. Kandes tuleb näidata ka kande aluseks olnud dokumendi liik, selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev ja kande tegemise kuupäev. Kui notariaalset vormi ei nõuta, märgitakse kandes alusdokumendi koostamise kuupäev.

(2) Registriosa koosseisu muutumisel maakatastriga peetava elektroonilise andmevahetuse käigus näidatakse kandes märge andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning kande tegemise kuupäev.

(3) Esimese jao viiendasse lahtrisse kantakse ka kanded kinnistu või selle osa teise kinnistuga ühendamise, kinnistu jagamise ja kinnistust osa eraldamise kohta. Kandes märgitakse kinnistu number, millega vastav kinnistu ühendati või mille jagamisel see tekkis.»;

32) määrust täiendatakse §-ga 1061 järgmises sõnastuses:

« § 1061. Esimese jao kuues lahter

Esimese jao kuuendasse lahtrisse «Kande kehtivus» märgitakse, kas vastav kinnistusregistriosale tehtud kanne on kehtiv või kustutatud.»;

33) paragrahvi 107 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnistu igakordse omaniku kasuks mõnele teisele kinnistule seatud piiratud asjaõigused kantakse kinnistusregistri esimesse jakku järgmiselt:
1) lahtrisse 1 kande jooksev number;
2) läbi lahtrite 2, 3 ja 4 piiratud asjaõigusega koormatud kinnistu registriosa number (kinnistu number) ning asjaõiguse sisu, samuti selle hilisemad muudatused;
3) lahtrisse 5 piiratud asjaõiguse sissekandmise ja kandmise muutmise ja kustutamise kuupäev;
4) lahtrisse 6, kas vastav kanne on kehtiv või kustutatud.»;

34) paragrahvi 108 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registriosa teine jagu jaguneb neljaks lahtriks.»;

35) määrust täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

« § 1111. Teise jao neljas lahter

Teise jao neljandasse lahtrisse «Kande kehtivus» märgitakse, kas vastav kinnistusregistriosale tehtud kanne on kehtiv või kustutatud.»;

36) paragrahvi 113 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kolmanda jao esimesse lahtrisse «Kande number» kantakse kolmanda jao kande jooksev number.»;

37) paragrahvi 115 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kolmanda jao kolmandasse lahtrisse «Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised» kantakse märkused teise lahtrisse tehtud kannete ja sinna kantud õiguste kitsendamise kohta, samuti lahtrite 2 ja 3 kannete muudatused ja kustutamised.»;

38) paragrahvi 116 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kolmanda jao neljandasse lahtrisse «Kande kehtivus» märgitakse, kas vastav kinnistusregistriosale tehtud kanne on kehtiv või kustutatud.»;

39) paragrahvi 118 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Neljanda jao esimesse lahtrisse «Kande number» kantakse neljanda jao kande jooksev number.»;

40) paragrahvi 119 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Neljanda jao teise lahtrisse «Hüpoteegid» kantakse hüpoteegi sisu, sealhulgas:
1) hüpoteegipidaja nimi ja isiku- või registrikood;
2) hüpoteegisumma;
3) kui avalduses on taotletud või kui menetleja on määranud, siis hüpoteegi järjekoht;
4) kande aluseks olnud dokumendi liik ja selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev (kui notariaalset vormi ei nõuta, siis koostamise kuupäev);
5) kande tegemise kuupäev;
6) teised sama hüpoteegiga koormatud kinnistud.»;

41) paragrahvi 121 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Neljanda jao neljandasse lahtrisse «Märked hüpoteekide kohta, kannete muudatused ja kustutamised» kantakse märked lahtritesse 2 ja 3 tehtud kannete ja nende muudatuste kohta, sealhulgas märked hüpoteegi pantimise ja teiste õigustatud isiku käsutusõiguse asjaõiguslike piirangute kohta, samuti lahtrite 2–4 kannete muudatused ja kustutamised.»;

42) paragrahvi 122 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Neljanda jao viiendasse lahtrisse «Kande kehtivus» märgitakse, kas vastav kinnistusregistriosale tehtud kanne on kehtiv või kustutatud.»;

43) paragrahvi 126 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Hoonestusõiguse registriosa esimese jao lahtritesse 2, 3 ja 4 kantakse vastavalt koormatud kinnistu registriosa esimese jao lahtrite 2, 3 ja 4 sisu.

(3) Pärast lõikes 2 nimetatud kandeid kantakse lahtritesse 2, 3 ja 4 läbivalt hoonestusõiguse sisu, sealhulgas hoonestusõiguse tähtaeg ja ulatus ning hoonestusõigusega koormatud kinnistu registriosa number ja hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nimi.»;

44) paragrahvi 128 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Korteriomandi ja korterihoonestusõiguse registriosa esimese jao lahtritesse 2, 3 ja 4 kantakse vastavalt kinnisasja või hoonestusõiguse suletud registriosa esimese jao lahtrite 2, 3 ja 4 sisu.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud kandeid kantakse esimesse jakku läbi lahtrite 2, 3 ja 4:
1) korteriomandi või korterihoonestusõiguse eseme mõttelise osa suurus;
2) korteriomandi või korterihoonestusõiguse eseme reaalosa andmed (eluruumi või mitteeluruumi number, tähistus plaanil ja üldpinna suurus ruutmeetrites ning vajaduse korral ka reaalosa asukoht);
3) registriosaga ühel ajal avatud teiste korteriomandi või korterihoonestusõiguse registriosade numbrid.»;

45) paragrahvi 131 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 131. Kinnistustoimiku pidamine»;

46) paragrahvi 131 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kinnistustoimik koosneb ainult elektroonilistest dokumentidest, siis pabertoimikut eraldi ei peeta. Elektroonilise kinnistustoimiku moodustavad kinnistusraamatu infosüsteemis iga kinnistusregistriosa juurde salvestatud vastava kinnistu kohta esitatud dokumendid.»;

47) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui kinnistustoimik koosneb nii paberkandjal kui elektrooniliselt esitatud dokumentidest, tehakse pabertoimikusse esimese elektroonilise dokumendi saabumise kuupäeva ja vastava kinnistusosakonna pitseriga varustatud viide, et kinnistustoimikut peetakse osaliselt elektrooniliselt.»;

48) paragrahvi 132 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 1321 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahvi 133 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 133. Pabertoimiku sisukord»;

51) paragrahvi 133 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pabertoimikus säilitatavate dokumentide kohta peetakse toimikusse köidetud eraldi lehel sisukorda. Sisukorralehte täidab teenistuja, kelle ülesanne on toimiku köitmine.»;

52) paragrahvi 134 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 134. Pabertoimikusse köidetud dokumentide nummerdamine»;

53) paragrahvi 135 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 135. Uue pabertoimiku avamine sama kinnistu kohta»;

54) paragrahvi 142 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pabertoimiku sisukorra pidamisele ja toimikus säilitatavate dokumentide nummerdamisele, samuti elektroonilise registritoimiku pidamise ja elektrooniliste dokumentide säilitamise kohta kohaldatakse vastavalt kinnistustoimiku kohta sätestatut.»;

55) paragrahvi 150 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui üks kinnistamisavaldus käsitleb mitut eri kinnistuspiirkondades asuvat kinnistut, edastab kinnistusosakond enne avalduse menetlemist avalduse ja sellega kaasnevad dokumendid, paberdokumentide puhul nendest tehtud kinnitatud ärakirjad, kinnistusosakonnale, kelle tööpiirkonnas asuvad teised asjassepuutuvad kinnistud. Kumbki kinnistusosakond menetleb avaldust oma teeninduspiirkonda jääva kinnistu osas.»;

56) paragrahvi 1601 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kinnistusraamatuga elektroonilisel tutvumisel peab olema üheselt mõistetav, et kanne on kustutatud.»;

57) paragrahvi 1602 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui kinnistust eraldatakse maatükk, mille kohta avatakse uus registriosa, tuleb eraldumise teel moodustatud kinnistu esimese jao lahtris 5 viidata selle kinnistu registriosa numbrile, millest maatükk eraldati.»;

58) paragrahvi 1604 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

59) paragrahvi 166 lõike 3 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

60) paragrahvi 171 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kande allkirjastanud isiku nime.»;

61) paragrahvi 172 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kinnistatud asjaõiguse või märke sisu, sealhulgas isiku andmeid, kelle kasuks kanne tehakse;»;

62) paragrahvi 225 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Katastriandmed parandab kohtunikuabi või kinnistussekretär, kes teeb andmete parandamise kohta märke registriosa esimese jao lahtrisse 5.»;

63) paragrahvi 225 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

64) paragrahvi 227 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kinnistusraamatu infosüsteem teeb esimese jao lahtrisse 5 märke andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning näitab ülevõtmise kuupäeva.».

§ 3. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2008, 9, 113) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 41 lõike 4, § 67 lõike 1 ja lõike 4 punktide 3 ning 4, § 5111, § 5112 lõike 1 ja § 5113, § 520 lõike 11, § 525 lõike 2 ja § 541 lõigete 2 ning 3, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 37, «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõike 2 ja § 772 lõike 3, «Kirikute ja koguduste seaduse» § 19 lõike 1, «Hooneühistuseaduse» § 6 lõike 1 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 314 lõike 7, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) teeb seaduses sätestatud alusel osanike ja hooneühistu liikmete nimekirjas muudatusi.»;

3) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« 22) Õigustatud huvi tuvastamise kohustuse korral kontrollitakse isiku õigustatud huvi olemasolu iga tutvumiseks soovitud dokumendi lõikes eraldi.»;

4) paragrahvi 40 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «posti» sõnaga «, elektronposti»;

5) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kande või märke tegemisest teatamiseks edastatakse asjaosalisele või teda esindavale notarile registrikaardi või -osa kehtivate ja kehtetute kannetega kinnitamata väljatrükk. Väljatrükile võib lisada ka infosüsteemi sisestatud registrikaardi väliste andmete kehtiva seisu. Kohtunikuabi korraldusega võib registrikaardi või -osa väljatrükile lisada kandemääruse ärakirja, kui määruses kirjeldatakse antud avalduse rahuldamise seisukohast olulisi asjaolusid.»;

6) paragrahvi 92 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «Euroopa ühistute» sõnadega «, Euroopa territoriaalse koostöörühmituste»;

7) paragrahvi 103 täiendatakse punktidega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

« 32) andmed füüsilisest isikust ettevõtja ajutise ja hooajalise tegevuse ning tegevuse peatamine kohta;
33) ettevõtja või filiaali menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;»;

8) paragrahvi 105 punkti 2 täiendatakse kaheksanda alapunktiga järgmises sõnastuses:
«– ümberregistreeritud füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev.»;

9) paragrahvi 113 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea),» sõnadega «Euroopa territoriaalne koostöörühmitus,»;

10) paragrahvi 113 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

« 131) Euroopa territoriaalse koostöörühmituse liikmete isikuandmed;
132) ettevõtja või filiaali menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;»;

11) paragrahvi 113 täiendatakse punktiga 142 järgmises sõnastuses:

« 142) «Äriseadustiku» § 520 lõikes 52 nimetatud märge.»;

12) paragrahvi 119 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) mittetulundusühingu menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;»;

13) paragrahvi 125 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) sihtasutuse menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;»;

14) paragrahvi 203 pealkirja täiendatakse pärast sõna «Ärikeelu» sõnadega «ja ettevõtluskeelu»;

15) paragrahvi 261 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 261 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) et majandusaasta aruande eraldi lisana oleks esitatud raamatupidamiskohustuslase müügitulu kuni 10 suurema tegevusala järgi vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK);»;

17) paragrahvi 311 punktis 14 asendatakse sõna «aruandes» sõnadega «aruande lisas»;

18) paragrahvi 312 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 82, 1127) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) elektrooniliselt esitatav maksekäsu avaldus;»;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) paberil esitatav vastuväide maksekäsu kiirmenetluses;»;

3) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 201 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Saadetavad dokumendid peavad vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.»;

6) määrust täiendatakse §-ga 203 järgmises sõnastuses:

« § 203. Dokumentide esitamine e-toimiku menetlemise infosüsteemi kaudu

(1) E-toimiku menetlemise infosüsteemi (edaspidi e-toimiku süsteem) kaudu esitatakse kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldus ja maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes.

(2) E-toimiku süsteemi kaudu esitatakse avaldus digitaalallkirjastatult.

(3) E-toimiku süsteemi kaudu esitatava avalduse esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel infosüsteem.

(4) Puuduste ilmnemisel ei võta infosüsteem avaldust vastu. Esitajale kuvatakse põhjus, miks avalduse vastuvõtmine ei ole võimalik.»;

7) paragrahvi 241 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alates 1. jaanuarist 2009 rakendatakse täielikku elektroonilist maksekäsu kiirmenetlust.»;

8) paragrahvi 241 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json