Teksti suurus:

Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2012
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1393

Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid

Vastu võetud 12.12.2008 nr 106

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid

  Määrusega kehtestatakse ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid järgmiselt:
  1) ühenduse tegevusloa vorm (lisa 1);
  2) tasulise riigisisese autoveo tegevusloa vorm (lisa 2);
  3) oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa vorm (lisa 3);
  4) ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja vorm (lisa 4);
  5) tasulise riigisisese autoveo sõidukikaardi vorm (lisa 5);
  6) oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaardi vorm (lisa 6).

§ 2.  Dokumendi vormistamise nõuded

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud tegevusload, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri ja sõidukikaardid võetakse kasutusele formaadis A4.

  (2) Ühenduse tegevusluba ja selle kinnitatud ärakiri trükitakse sinisele paberile.

  (3) Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja erimärkuste lahtrisse kantakse sõiduki registreerimismärk.

  (4) Tegevuslubade, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaartide plangid varustatakse vähemalt ühe turvaelemendiga.

§ 3.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 18. augusti 2000. a määrus nr 70 «Tasulise ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi vormide kehtestamine» (RTL 2000, 95, 1489) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist teede- ja sideministri 18. augusti 2000. a määruse nr 70 «Tasulise ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi vormide kehtestamine» alusel antud tegevusload ja sõidukikaardid kehtivad neil märgitud kehtivusaja lõpuni.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/94/EÜ ühiste eeskirjade kehtestamise kohta kaupade autoveo teatavate liikide jaoks (ELT L 374, 27.12.2006, lk 5–9).

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 1


EUROOPA MAJANDUSÜHENDUS

Eesti Vabariik
EST
(Tegevusloa andja nimetus)


ÜHENDUSE TEGEVUSLUBA nr ......

veose tasuliseks rahvusvaheliseks autoveoksKäesolev luba annab õiguse

(vedaja nimi või ärinimi ja aadress)

     
     
     

ühenduse territooriumil veose tasuliseks rahvusvaheliseks autoveoks mis tahes marsruudil või selle üksikus osas, nõukogu 26. märtsi 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 881/92 kehtestatud ja loal toodud üldtingimuste kohaselt.

     
Erimärkused:    
     
     
Käesolev luba kehtib alates   kuni
Välja antud (koht)   (kuupäev)
     
    (Loa väljaandnud pädeva asutuse
pitser ja allkiri
)


Tegevusloa tagakülg

ÜLDTINGIMUSED

Käesolev luba on välja antud vastavalt nõukogu 26. märtsi 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 881/92, turulepääsu kohta sellise ühenduses toimuva kaupade autoveo puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95, 9.4.1992, lk 1–7).

Luba annab selle omajale õiguse teha ühenduse territooriumil veose tasulist rahvusvahelist autovedu mis tahes marsruudil või selle üksikus osas, vajadusest tulenevalt, vastavalt käesoleva loa tingimustele:
– kui teekonna lähte- ja sihtkoht on kahes erinevas liikmesriigis, olenemata sellest, kas vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu;
– liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, olenemata sellest, kas vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu;
– kolmandate riikide vahel, kui vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kaudu,

ja sellise veoga seotud tühisõit.

Juhul kui vedu toimub liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kehtib käesolev luba veo selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, niipea kui ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel on sõlmitud vajalik kokkulepe kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 881/92.

Luba on isiklik ja selle omaja ei või seda üle anda.

Loa väljaandnud liikmesriigi pädev asutus võib selle kehtetuks tunnistada, eelkõige juhul, kui vedaja:
– ei ole täitnud kõiki loa kasutamise tingimusi,
– esitas loa andmiseks või pikendamiseks vajalike andmete hulgas ebaõiget teavet.

Loa originaali säilitab vedaja.

Loa kinnitatud ärakirja hoitakse sõidukis(1). Autorongi puhul peab see kuuluma mootorsõiduki juurde. Loa kinnitatud ärakiri kehtib autorongile ka juhul, kui haagis või poolhaagis ei ole registreeritud või liiklusesse lubatud loa omaniku nimel või kui see on registreeritud või lubatud liiklusesse mõnes muus liikmesriigis.

Luba tuleb esitada kontrollimiseks volitatud ametniku igal nõudmisel.

Loa omaja peab iga liikmesriigi territooriumil järgima selles riigis kehtivaid seadusi, määrusi ja õigusnorme, eelkõige neid, mis käsitlevad veondust ja liiklust.

(1) «Sõiduk» on liikmesriigis registreeritud mootorsõiduk või autorong, millest vähemalt mootorsõiduk on liikmesriigis registreeritud, ja mida kasutatakse eranditult kaupade veoks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 2


(Tegevusloa andja nimetus, aadress, tel., faks, e-post)

Tasulise riigisisese autoveo
TEGEVUSLUBA
Nr
Kehtiv alates

kuni

Vedaja nimi või ärinimi

Vedaja registreeritud asukoht

Vedaja registrikood

 
    Allkiri
    Nimi ja ametinimetus
Andmise kuupäev   Pitser


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 3


(Tegevusloa andja nimetus, aadress, tel., faks, e-post)

Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo
TEGEVUSLUBA
Nr
Kehtiv alates

kuni

Vedaja nimi või ärinimi

Vedaja registreeritud asukoht

Vedaja registrikood

Vedaja tegevusala, millega oma kulul korraldatav autovedu on seotud

 
    Allkiri
    Nimi ja ametinimetus
Andmise kuupäev   Pitser


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 4


EUROOPA MAJANDUSÜHENDUS

Eesti Vabariik
EST
(Tegevusloa andja nimetus)


ÜHENDUSE TEGEVUSLOA nr …

KINNITATUD ÄRAKIRI nr …

veose tasuliseks rahvusvaheliseks autoveoksKäesolev luba annab õiguse

(vedaja nimi või ärinimi ja aadress)

     
     

ühenduse territooriumil veose tasuliseks rahvusvaheliseks autoveoks mis tahes marsruudil või selle üksikus osas, nõukogu 26. märtsi 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 881/92 kehtestatud ja loal toodud üldtingimuste kohaselt.

     
Erimärkused:

(mootorsõiduki registreerimismärk)

     
     
Käesolev luba kehtib alates   kuni
Välja antud (koht)   (kuupäev)
     
    (Loa väljaandnud pädeva asutuse
pitser ja allkiri
)


Tegevusloa kinnitatud ärakirja tagakülg

ÜLDTINGIMUSED

Käesolev luba on välja antud vastavalt nõukogu 26. märtsi 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 881/92, turulepääsu kohta sellise ühenduses toimuva kaupade autoveo puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95, 9.4.1992, lk 1–7).

Luba annab selle omajale õiguse teha ühenduse territooriumil veose tasulist rahvusvahelist autovedu mis tahes marsruudil või selle üksikus osas, vajadusest tulenevalt, vastavalt käesoleva loa tingimustele:
– kui teekonna lähte- ja sihtkoht on kahes erinevas liikmesriigis, olenemata sellest, kas vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu,
– liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, olenemata sellest, kas vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu,
– kolmandate riikide vahel, kui vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kaudu,

ja sellise veoga seotud tühisõit.

Juhul kui vedu toimub liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kehtib käesolev luba veo selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, niipea kui ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel on sõlmitud vajalik kokkulepe kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 881/92.

Luba on isiklik ja selle omaja ei või seda üle anda.

Loa väljaandnud liikmesriigi pädev asutus võib selle kehtetuks tunnistada, eelkõige juhul, kui vedaja:
– ei ole täitnud kõiki loa kasutamise tingimusi,
– esitas loa andmiseks või pikendamiseks vajalike andmete hulgas ebaõiget teavet.

Loa originaali säilitab vedaja.

Loa kinnitatud ärakirja hoitakse sõidukis(1). Autorongi puhul peab see kuuluma mootorsõiduki juurde. Loa kinnitatud ärakiri kehtib autorongile ka juhul, kui haagis või poolhaagis ei ole registreeritud või liiklusesse lubatud loa omaniku nimel või kui see on registreeritud või lubatud liiklusesse mõnes muus liikmesriigis.

Luba tuleb esitada kontrollimiseks volitatud ametniku igal nõudmisel.

Loa omaja peab iga liikmesriigi territooriumil järgima selles riigis kehtivaid seadusi, määrusi ja õigusnorme, eelkõige neid, mis käsitlevad veondust ja liiklust.

(1) «Sõiduk» on liikmesriigis registreeritud mootorsõiduk või autorong, millest vähemalt mootorsõiduk on liikmesriigis registreeritud, ja mida kasutatakse eranditult kaupade veoks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 5


(Sõidukikaardi andja nimetus, aadress, tel., faks, e-post)

Tasulise riigisisese autoveo
SÕIDUKIKAART
Nr
Kehtiv alates kuni  

Vedaja nimi või ärinimi

Vedaja registreeritud asukoht

Vedaja registrikood

Tegevusloa andja nimetus

Tegevusloa number

Mootorsõiduki mark ja kaubanduslik nimetus

Mootorsõiduki registreerimismärk

Mootorsõiduki omaniku nimi

 
    Allkiri
    Nimi ja ametinimetus
Andmise kuupäev   Pitser


Sõidukikaardi tagakülg

Tasulise riigisisese autoveo sõidukikaardi omaja õigused ja kohustused

1. Tasulise riigisisese autoveo sõidukikaart (edaspidi sõidukikaart) on antud autoveoseaduse alusel.

2. Sõidukikaart annab tema omajale õiguse kasutada sellele kantud mootorsõidukit tasulisel riigisisesel autoveol.

3. Sõidukikaart tõendab, et tema omajal on kehtiv ühenduse või tasulise riigisisese autoveo tegevusluba.

4. Sõidukikaardi võib vedaja üle anda ainult tema juures töölepingu alusel töötavale või muu õigussuhte alusel tegutsevale autojuhile.

5. Sõidukikaart peab olema autojuhil kaasas ja ta peab selle esitama teda kontrollivale politseiametnikule või muule teda seaduse alusel kontrollivale ametiisikule.

6. Sõidukikaart kehtib ainult sellele märgitud mootorsõiduki kohta ja teda on keelatud kasutada teise mootorsõidukiga.

7. Sõidukikaardile märgitud andmete muutumisel tuleb vedajal taotleda uus sõidukikaart.

8. Kui sõidukikaardi kehtivusaeg on möödunud, sõidukikaardi kehtivus on peatatud või sõidukikaart on tunnistatud kehtetuks, tuleb sõidukikaart selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

9. Sõidukikaardi kasutamise eest vastutab selle omaja.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2008. a määruse nr 106 «Ühenduse, tasulise riigisisese ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja sõidukikaardi vormid»
lisa 6


(Sõidukikaardi andja nimetus, aadress, tel., faks, e-post eesti ja inglise keeles)

Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo
SÕIDUKIKAART
Licence card of the international road transport on own account
nr
No
Kehtiv alates

kuni

Valid since

until

Vedaja nimi või ärinimi

Name of the carrier

Vedaja registreeritud asukoht

Address of the carrier

Vedaja registrikood

Code of registration of the carrier

Vedaja tegevusala, millega oma kulul korraldatav autovedu on seotud

The activity of the carrier to which the transport on own account is related

Tegevusloa andja nimetus

Licence issued by

Tegevusloa number

Licence no.

Mootorsõiduki mark ja kaubanduslik nimetus

Make and commercial description of the vehicle

Mootorsõiduki registreerimismärk

Registration number of the vehicle

Mootorsõiduki omaniku nimi

Name of the owner of the vehicle

 
    Allkiri
    Signature
    Nimi ja ametinimetus
    Name and post
Andmise kuupäev   Pitser
Date of issuing   Impression of a seal


Sõidukikaardi tagakülg

Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaardi omaja õigused ja kohustused

The rights and compulsions of the owner of the international licence card of the road transport on own account

1. Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaart (edaspidi sõidukikaart) on antud autoveoseaduse alusel.

The international licence card of the road transport on own account (hereinafter licence card) is issued according to the Road Transport Act.

2. Sõidukikaart annab tema omajale õiguse kasutada sellele kantud mootorsõidukit oma kulul korraldataval rahvusvahelisel autoveol.

The licence card gives its owner the right to use the motor vehicle marked on it for international road transport on own account.

3. Sõidukikaart tõendab, et tema omajal on oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusluba.

The licence card proves that its owner has the valid licence for international road transport on own account.

4. Sõidukikaardi võib vedaja üle anda ainult tema juures töölepingu alusel töötavale või muu õigussuhte alusel tegutsevale autojuhile.

The carrier may hand the licence card over only to the driver working for the carrier by the employment contract or to the driver acting for the carrier by other jural relation.

5. Sõidukikaart peab olema autojuhil kaasas ja ta peab selle esitama teda kontrollivale politseiametnikule või muule teda seaduse alusel kontrollivale ametiisikule.

The licence card must be with driver and it must be submitted at the request of the police official or other official with the right to control.

6. Sõidukikaart kehtib ainult sellele märgitud mootorsõiduki kohta ja teda on keelatud kasutada teise mootorsõidukiga.

The licence card is valid only for the motor vehicle marked on it and it is forbidden to use it with other motor vehicles.

7. Sõidukikaardile märgitud andmete muutumisel tuleb vedajal taotleda uus sõidukikaart.

In case some data marked on the licence card change, a new licence card must be applied for by the carrier.

8. Kui sõidukikaardi kehtivusaeg on möödunud, sõidukikaardi kehtivus on peatatud või sõidukikaart on tunnistatud kehtetuks, tuleb sõidukikaart selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

In case of the expiry, suspension or cancelling of the licence card it must be returned to the issuer within five working days.

9. Sõidukikaardi kasutamise eest vastutab selle omaja.

The owner of the licence card is responsible for the usage of the licence card.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json