Teksti suurus:

Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise kord

Vastu võetud 19.03.2003 nr 51
RTL 2003, 40, 585
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2003RTL 2003, 105, 160701.01.2004
09.12.2008RTL 2008, 99, 139622.12.2008

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 3 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse Eestisse toimetatud ja Eestis toodetud kerge kütteõli ning diislikütuse erimärgistamisel ja erimärgistatuse kontrollimisel.
[RTL 2008, 99, 1396 - jõust. 22.12.2008]

§ 2.  Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse määratlus

  Käesolevas korras käsitatakse kerget kütteõli ja eriotstarbelist diislikütust vastavalt kütuseaktsiisi sätestavale seadusele.
[RTL 2008, 99, 1396 - jõust. 22.12.2008]

§ 3.  [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1396 - jõust. 22.12.2008]

§ 4.  Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise korraldamine

  (1) Kerge kütteõli ja erimärgistamiseks ettenähtud diislikütuse erimärgistamist korraldab vastavalt tolliterminali, tollilao või aktsiisilaopidaja (edaspidi erimärgistamise korraldaja) arvestades «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» §-s 3 sätestatut.

  (2) Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamiseks esitab erimärgistamise korraldaja tema tegevuse üle järelevalvet teostavale tolliasutusele (edaspidi toll) kirjaliku taotluse. Toll kooskõlastab erimärgistamise hiljemalt järgmisel tööpäeval taotluse kättesaamise päevast arvates, tehes selle kohta taotlusele vastava märke.

  (3) Erimärgistamine toimub üldjuhul tolliametniku juuresolekul. Kui see ei takista tolli järelevalve kohustuse täitmist, ei ole tolliametniku kohalviibimine kohustuslik.

§ 5.  Erimärgistamine

  (1) Kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse üldjuhul statsionaarses mahutis.

  (2) Tolli kirjalikul nõusolekul võib kerget kütteõli ja diislikütust erimärgistada ka mittestatsionaarses mahutis tingimusel, et erimärgistamiseks kasutatavate ainete ühtlane segunemine kerge kütteõli ja diislikütusega on tagatud.

  (3) Toll võib erimärgistamise korraldajalt nõuda erimärgistamise tehnoloogilise protsessi kirjelduse ning erimärgistamiseks ja proovi võtmiseks kasutatavate seadmete tehnilise dokumentatsiooni esitamist. Erimärgistamise tehnoloogiline protsess peab võimaldama järelevalve teostamist erimärgistamise üle.

§ 6.  Erimärgistatuse kontrollimine

  Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatuse õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks võtab erimärgistamise korraldaja või käesoleva määruse §-s 9 nimetatud labori esindaja tolliametniku juuresolekul kergest kütteõlist ja eriotstarbelisest diislikütusest proovi, juhindudes vastavatest õigusaktidest. Kui tolli on proovide võtmise kavatsusest teavitatud ja kui tolli järelevalvekohustuse täitmine on tagatud, ei pea tolliametnik proovi võtmise juures viibima tingimusel, et kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise korraldaja või käesoleva määruse §-s 9 nimetatud labori esindaja kasutab erimärgistamisel parimat võimalikku tehnikat ning ei ole viimase aasta jooksul rikkunud erimärgistamisel «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 2 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruse nõudeid.
[RTL 2008, 99, 1396 - jõust. 22.12.2008]

§ 7.  Lisaproovide võtmine

  (1) Erimärgistamise korraldaja nõudmisel või juhul, kui toll peab seda vajalikuks, võtab proovivõtja koos prooviga ka kaks lisaproovi, millest üks jääb tolli valdusse ja teine erimärgistamise korraldaja valdusse. Proov ja lisaproovid peavad oma omadustelt olema identsed.

  (2) Lisaproove kasutatakse juhul, kui esmalt võetud proovi uurimistulemused vaidlustatakse või kui toll või erimärgistamise korraldaja soovib neid muul põhjusel üle kontrollida.

§ 8.  Proovi pakendamine ja pitseerimine või plommimine

  Proovi omaduste säilitamiseks ja proovi puutumatuse tagamiseks proov pakendatakse ning pitseeritakse või plommitakse. Pakendile märgitakse kulumis- ja veekindlas kirjas proovi tunnuskood, kuupäev, proovivõtja nimi ja allkiri.

§ 9.  Proovi laborisse saatmine

  Erimärgistamise korraldaja saadab proovi erimärgistatuse õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks sõltumatule akrediteeritud laborile (edaspidi labor).

§ 91.  Erimärgistusainete tuvastamise ja kontsentratsiooni määramise metoodika kasutamine

  Labor kasutab proovi analüüsimisel erimärgistusainete tuvastamiseks ja kontsentratsiooni määramiseks «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 4 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse lisades 1-3 toodud metoodikaid.
[RTL 2003, 105, 1607 - jõust. 01.01.2004]

§ 10.  Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavusse viimine

  Kui labori poolt tehtud analüüsi tulemusest selgub, et erimärgistamise eesmärgil kergele kütteõlile või eriotstarbelisele diislikütusele lisatud ainete kontsentratsioon ei vasta «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 2 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruses ettenähtule, viib erimärgistamise korraldaja selle vastavusse kehtestatud nõuetega.

§ 11.  Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse impordiks vabastamine või aktsiisilaost väljastamine

  Kerge kütteõli ja eriotstarbeline diislikütus lubatakse vabasse ringlusse ja väljastatakse aktsiisilaost, kui kerge kütteõli ja erimärgistatud diislikütuse erimärgistatus vastab õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

§ 12.  Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavuse tõendamine

  (1) Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavust tõendatakse labori analüüsi tulemusega, mis esitatakse tollile kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse impordil koos tollideklaratsiooniga või kauba aktsiisilaost väljastamisel saatedokumendiga.

  (2) Teabe kerge kütteõli või eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatuse kohta esitab aktsiisilaopidaja saatedokumendil ning deklarant tollideklaratsiooni lahtris 31.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

/otsingu_soovitused.json