Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 57, 317

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 11.12.2008 nr 172

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 2, «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» § 5 lõike 2, § 28 lõike 2, «Kaitseliidu seaduse» § 5 lõike 1, § 9 lõike 1, § 26 lõike 2, § 34 lõike 4, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7, lõike 71, lõike 8, § 19 lõike 2, § 1296 lõike 3, § 1298 lõike 1, § 157 lõike 2, § 159, § 162 lõike 2, § 164 lõike 2, «Lennundusseaduse» § 60, «Liiklusseaduse» § 71 lõike 7, «Maakatastriseaduse» § 18 lõike 3, «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 4, § 20 lõike 3, § 21 lõike 2, «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 20 lõike 2, § 211, § 25 lõike 1, «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 4 lõike 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 3, «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 3, «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 2 punkti 4 ja «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 3, § 42 lõike 1 ja § 43 lõike 6 alusel ning kooskõlas 12. augusti 1949. a «Genfi (I) konventsiooni haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal» artiklitega 16 ja 17, 12. augusti 1949. a «Genfi (II) konventsiooni haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel» artiklitega 19 ja 20 ning «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 35 lõikega 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruses nr 251 «Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 418; 2008, 7, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrisse kantakse järgmised andmed kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kohta:»;

2) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) omaniku nimi;»;

3) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registrisse esitavad andmeid:
1) Kaitseväe Peastaap, väeliikide staabid, Kaitseväe Logistikakeskus, kaitseringkondade staabid ning Kaitseliidu Peastaap;
2) Veeteede Amet;
3) Maa-amet, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ning Eesti Geoloogiakeskuse OÜ;
4) OÜ Jaotusvõrk;
5) Kultuuriministeerium;
6) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus;
7) Tehnilise Järelevalve Amet;
8) Lennuamet;
9) Maanteeamet;
10) Tervishoiuamet;
11) Registrite ja Infosüsteemide Keskus;
12) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruses nr 69 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» (RT I 2001, 19, 105; 2008, 1, 10) § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabile» sõnaga «Sõjaväepolitseile».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994. a määrusega nr 138 kinnitatud «Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korras» (RT I 1994, 30, 471; 1998, 118/120, 1898) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 4 asendatakse sõnad «Eesti Kaitsejõudude kaardid» sõnadega «kaitseväe kaardid»;

2) punkti 21 alapunktis 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Kaitsejõudude Peastaabilt» sõnadega «Kaitseväe Peastaabilt»;

3) punktis 35 asendatakse sõna «Kaitsejõudude» sõnaga «Kaitseväe».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 20. mai 2002. a määruse nr 166 «Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele» (RT I 2002, 43, 279; 2007, 11, 63) § 6 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap:».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruses nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid» (RT I 2002, 95, 556; 2005, 67, 519) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi ülem» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi ülem» vastvas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on ilma sõjaväelise auastmeta ametikohal väljaspool lõikes 2 nimetatud teenistuskohta, otsustab vastava asutuse juht.»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmine otsustatakse tema isikliku taotluse alusel, mis esitatakse struktuuriüksuse ülemale või §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.»;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Struktuuriüksuse ülem edastab taotluse koos sellele lisatud dokumentidega §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.»;

6) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks asutuse või struktuuriüksuse, kes on tööandja eluruumi kui riigivara valitsema volitatud asutus, juht vastavalt «Riigivaraseadusele». Üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks sõlmib kaitseväe juhatajaga, kaitseväe ülemjuhatajaga ja Kaitseväe Peastaabi ülemaga Kaitseministeeriumi kantsler.»;

7) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tööandja eluruumi üüri suuruse otsustab kaitseminister.»;

8) määruse lisa punktis 3 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi ülem» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi ülem»;

9) määruse lisa punktis 4 asendatakse sõnad «põhiväeliigi ülem» sõnadega «väeliigi ülem».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2001. a määruses nr 139 «Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise kord» (RT I 2001, 37, 217) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaadrikaitseväelase määramisel ametikohale teise paikkonda, kui sellega kaasneb ümberasumine (elukohavahetus), makstakse ühekordset hüvitist ja kompenseeritakse talle ümberasumisega seotud kulud kaitseväe või Kaitseliidu eelarvest.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «ametikohale asumisest arvates» sõnadega «tegelikust ümberasumisest arvates.»;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülemale» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse ülemale või Kaitseliidu ülemale»;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülemale» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse ülemale või Kaitseliidu ülemale»;

5) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «Väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülem» sõnadega «Kaitseväe struktuuriüksuse ülem või Kaitseliidu ülem»;

6) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad «Väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülema» sõnadega «Kaitseväe struktuuriüksuse ülema või Kaitseliidu ülema»;

7) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelase määramisel välisriigis asuvale ametikohale kaetakse seoses kaadrikaitseväelase ja tema pereliikmete ümberasumisega maksmisele kuuluvad «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 162 lõikes 1 ettenähtud hüvitised ja kompenseeritakse ümberasumisega seotud muud kulud kaitseväe või Kaitseliidu eelarvest.»

§ 7. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 kinnitatud «Kaitseliidu põhikirja» (RT I 2000, 4, 31; 2007, 53, 357) punkti 4.2.1 alapunktis 2 ja punktis 5.3.1 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000. a määruses nr 179 «Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord» (RT I 2000, 43, 227; 2006, 18, 143) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relvade ja laskemoona soetamine, relvade valmistamine, parandamine, ümbertegemine, lammutamine ning tehingud nendega toimuvad «Relvaseaduse» paragrahvi 11 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt volitatud kaitseministri ning «Riigivaraseaduse» ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.»;

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseliit peab laskemoona ja relvade arvestust «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 22 lõike 4 alusel kaitseministri kehtestatud korras, kusjuures relvad kantakse sõjaväerelvade riikliku registri osaks olevasse Kaitseliidu relvaregistrisse.».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 151 «Kaitseministeeriumi põhimäärus» (RT I 2004, 40, 266; 2008, 8, 62) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi»;

2) paragrahvi 33 lõike 12 punktis 10 asendatakse sõna «kaitsejõudude» sõnadega «kaitseväe ja Kaitseliidu».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 11. septembri 2001. a määruse nr 291 «Kaitseväe juhataja poolt hariduse omandamiseks tsiviilõppeasutusse õppima suunatud kaadrikaitseväelasele õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord» (RT I 2001, 76, 456) § 2 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 110 «Kaitseväe kalmistute haldamise kord» (RT I 2007, 33, 211) § 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruse nr 108 «Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord» (RT I 2002, 28, 172; 2006, 28, 215) § 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «kaitseväe asutuse, väeosa või õppeasutuse» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse».

§ 13. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määrusega nr 92 kinnitatud «Kaitseväe rivimäärustikus» (RT I 1998, 54/55, 803; 2008, 10, 72) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Kaitseväe rivimäärustik (edaspidi määrustik) määrab kindlaks rivivõtted paigal ja liikumisel, relvata ning relvaga, väeüksuste rivid jalgsi ning sõidukitel, kaitseväelaste tervitamise ja riviülevaatuse korra, võtted mõõga ja lipuga, kaitseväelaste kohustused enne rivistamist ja rivis ning nende rivilisele väljaõppele esitatavad nõuded.»;

2) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Rivimäärustikust juhinduvad kõik kaitseväe struktuuriüksused ja Kaitseliidu üksused.»;

3) punkt 173 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määrusega nr 273 kinnitatud «Kaitseväe sisemäärustikus» (RT I 1998, 115/117, 1888; 2007, 39, 280) tehakse järgmised muudatused:

1) määrustiku tekstis asendatakse läbivalt sõna «väeosa» sõnaga «väeüksus» vastavas käändes;

2) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Sisemäärustik määrab kindlaks: kaitseväelase üldkohustused, ülemate ja alluvate suhted, kaitseväe kombed ja kaitseväelaste vastastikuse viisakuse reeglid, toimkonna koosseisu, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse, väeüksuse päevakorra täitmise nõuded, väeüksuse territooriumile, hoonestusele, elu-, olme-, tootmis- ja laoruumidele kehtestatud nõuded, vahiteenistuse ja kaitseväe tseremooniate korraldamise alused ning muud väeüksuse elutegevust korraldavad reeglid.»;

3) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Kaitseväe sisemäärustik sätestab kaitseväeteenistuse korraldamise põhinõuded kaitseväes ja Kaitseliidus.»;

4) punktis 7 asendatakse sõna «allüksustes» sõnaga «struktuuriüksuses»;

5) punktid 10, 14–22, 29 ja 30 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 43 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

7) punkt 71 sõnastatakse järgmiselt:

« 71. Kaitseväes töötavad eraisikud nimetavad ülemaid ja alluvaid samuti kui kaitseväelased.»;

8) punktist 84 jäetakse välja sõna «, garnisoniülemat»;

9) punkt 93 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkti 102 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ohvitserid ja ohvitseri ametikohtadel olevad kaitseväelased, kes on väeüksusest või Kaitseliidust üle kahe nädala ära olnud, kannavad oma naasmisest ette väeüksuse ülemale ja oma vahetule ülemale.»;

11) punkt 103 sõnastatakse järgmiselt:

« 103. Kaadrikaitseväelased, kes lahkuvad teenistusest väeüksuses või Kaitseliidust, peavad täitma ringkäigulehe.»;

12) punkti 205 esimese lõigu viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni nende vahendite juurutamiseni, samuti siis, kui pataljon või kompanii asub välilaagris, tuleb teenistustoimkondade määramisel juhinduda käesoleva määrustiku nõuetest.»;

13) punkt 206 tunnistatakse kehtetuks;

14) punkti 207 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Pataljoniülema käskkirjaga määratakse kindlaks sisetoimkonnad ning valvekorraallüksus.»;

15) punkti 208 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Sel juhul kehtestab pataljonide siseteenistuskorra kaitseringkonna ülem.»;

16) punkt 234 sõnastatakse järgmiselt:

« 234. Sisetoimkondade relvastuse ja selle hoidmise, laadimise ja kasutamise korra peab kehtestama pataljoni- või kompaniiülem, lähtudes käesoleva määrustiku nõuetest ning vastavatest eeskirjadest.»;

17) punktist 237 jäetakse välja sõnad «garnisonimäärustikus ettenähtud korras»;

18) punkti 248 alapunktist 4 jäetakse välja sõnad «vastavalt garnisonimäärustikule»;

19) punktist 278 jäetakse välja sõnad «garnisonimäärustikule ja»;

20) punkti 304 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

21) punkti 349 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

22) punktis 377 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi»;

23) punktist 380 jäetakse välja sõnad «garnisonimäärustikus ettenähtud dokumentide esitamist,»;

24) punkt 436 tunnistatakse kehtetuks;

25) punktist 446 jäetakse välja sõnad «, garnisonisauna kasutamise korra määrab kindlaks garnisoniülem»;

26) punkti 478 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Saabunud puhkusele, peab kaitseväelane end arvele võtma kaitseringkonnas ja puhkuse lõppedes end arvelt maha võtma.»;

27) punktis 485 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi»;

28) määrustiku lisa 15 punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseväelane on puhkusele saabudes kohustatud võtma end arvele kaitseringkonnas ja puhkuse lõppedes ennast seal arvelt maha võtma.»;

29) määrustiku lisast 17 jäetakse välja sõnad «Garnisoni» ja «Garnisonitoimkonnas»;

30) määrustiku peatükid V –VIII ja XVI tunnistatakse kehtetuks;

31) määrustiku lisad 4, 5, 7, 8, 9, 11 ja 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 «Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord» (RT I 2008, 46, 260) § 6 punktis 7 asendatakse sõnad «polügooni ja harjutusväljaku maa» sõnadega «harjutusväljaku maa;».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a määruses nr 44 «Lennundusjulgestuse kord» (RT I 2000, 11, 76; 2007, 11, 63) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «kaitsejõudude õhuvägi» sõnadega «kaitseväe õhuvägi»;

3) paragrahvides 3 ja 10 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

4) paragrahvi 7 tekstis asendatakse sõnad «Teede- ja sideminister» sõnadega «Majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a määruses nr 320 «Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 74, 517; 2008, 7, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1, § 6 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 2, § 8 pealkirjas, § 12 lõikes 1, § 13 lõikes 1 ja § 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «sõjaaja üksuste» sõnadega «sõjaaja ametikohtade» vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri volitatud töötlejad on Kaitseressursside Amet, Kaitseväe Peastaap ning kaitseringkondade staabid.»;

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teise tasandi moodustavad kaitseringkondade staapide andmebaasid.»;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) staatus sõjaaja struktuuris;»;

6) paragrahvi 8 lõike 7 punktis 6 asendatakse sõna «üksusega» sõnadega «sõjaaja üksusega»;

7) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «üksuse/allüksusega» sõnaga «struktuuriüksusega»;

8) paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «territoriaalsetele» sõnaga «kaitseringkondade»;

9) paragrahvi 13 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «territoriaalsed staabid» sõnadega «kaitseringkondade staabid»;

10) paragrahvi 15 punktis 2 asendatakse sõnad «kinnitatud operatiivstruktuur» sõnadega «kinnitatud sõjaaja struktuur»;

11) paragrahvi 15 punktis 3 asendatakse sõnad «sõjaaja üksuste ja allüksuste» sõnadega «sõjaaja väeüksuste ja nende allüksuste»;

12) paragrahvi 15 punktis 4 asendatakse sõnad «operatiivstruktuuri üksuste ja allüksuste» sõnadega «sõjaaja üksuste».

§ 18. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 6 «Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord» (RT I 2002, 5, 14; 2005, 42, 348) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktid sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaitseväeteenistuse tunnistusega;
2) Kaitseväe Peastaabi teatisega;
3) Kaitseressursside Ameti või kaitseväe struktuuriüksuse teatisega;
4) Kaitseliidu Peastaabi teatisega;
5) Kaitseministeeriumi teatisega;
6) muu dokumendiga, millest nähtub Eesti kaitseväes teenimine või kooskõlas «Kaitseväeteenistuse seadusega» nimetatud teenistusega võrdsustatud teenistusaeg;
7) dokumendi alusel tööraamatusse tehtud kandega teenistuse aja kohta.»;

2) paragrahvi 6 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kaitseväeteenistuse tunnistusega;
3) Kaitseressursside Ameti või kaitseväe struktuuriüksuse teatisega;»;

3) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi».

§ 19. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 215 «Rahvusvahelises sõjalises koostöös tekitatud lepinguvälise kahjunõude menetlemise, kompenseerimise ning kahjuhüvitisest loobumise kord» (RT I 2004, 49, 347) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «hüvitab Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «hüvitamist korraldab Kaitseväe Peastaap kaitseväe eelarvest»;

3) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Välisriigis viibiva Eesti kaitseväe poolt väljaspool teenistusülesannete täitmisest tekitatud kahju hüvitatakse kaitseväe eelarvest. Kahju hüvitamine tuleb kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.».

§ 20. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2004. a määruses nr 307 «Reservväelase kohustus teatada oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed» (RT I 2004, 70, 499) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärked;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna «riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet» vastavas käändes.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2004. a määruses nr 306 «Reservväelaste suhtes rakendatav Eestist lahkumise keeld» (RT I 2004, 70, 498) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7 ja § 1298 lõike 1 ja «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 4, § 20 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõna «riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet»;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Reservväelasele, kelle suhtes on kehtestatud Eestist lahkumise keeld, võib Eestist lahkumise loa anda kaitseminister või kaitseringkonna ülem.».

§ 22. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 kinnitatud ««Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise» põhimääruses» (RT I 1999, 92, 828; 2006, 48, 365) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «ja andmekogude seaduse paragrahvi 32 lõike 1 alusel»;

2) punktist 2 jäetakse välja sõnad «kaitseväe juhataja alluvuses olevate asutuste ja üksuste,»;

3) punkti 9 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) Kaitseliidu puhul Kaitseministeerium»;

4) punkti 13 alapunktist 1 jäetakse välja sõnad «või kaitseväe asutus»;

5) punktist 24 jäetakse välja sõnad «andmekogude seaduse» ja punktist 41 «andmekogude seadus».

§ 23. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruses nr 134 «Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 37, 228; 2008, 7, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 5 sissejuhatavas osas asendatakse sõnad ««Relvaseaduse» § 1 lõikes 3» sõnadega ««Relvaseaduse» § 11 lõikes 2»;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaitseväe struktuuriüksused;».

§ 24. Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2003. a määruse nr 208 «Teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude ulatus ja kandmise kord» (RT I 2003, 56, 379) § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui kaitseväelase teenistuskoht asus kaitseväe struktuuriüksuses, siis kannab matusekulud Kaitseväe Peastaap.».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2001. a määruse nr 312 «Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse, koosseisu ja esimehe kinnitamine» (RT I 2001, 80, 484; 2008, 24, 160) § 3 lõike 1 punktis 12 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi ülem» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi ülem».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 109 «Valmisoleku reservi tasu suurus ja maksmise kord» (RT I 2003, 35, 227) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «üksuses» ja «kaitseväeüksuses» sõnaga «struktuuriüksuses»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «üksuse eelarvest» sõnadega «kaitseväe eelarvest».

§ 27. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruses nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» (RT I 2004, 3, 10; 2007, 67, 416) asendatakse läbivalt sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» ning sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 28. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 32 kinnitatud «Kaitseväe garnisonimäärustik» (RT I 1999, 28, 396; 2007, 33, 211) tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 2004. a määrus nr 28 «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus» (RT I 2004, 7, 43; 2005, 19, 113) tunnistatakse kehtetuks.

§ 30. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json