Teksti suurus:

Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja ning tasulise riigisisese autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita korraldatavate vedude loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2012
Avaldamismärge:RTL 2008, 100, 1430

Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja ning tasulise riigisisese autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita korraldatavate vedude loetelu

Vastu võetud 18.12.2008 nr 109

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 4 lõike 8 alusel.

§ 1.  Riigisisesed veod, mida võib korraldada ilma ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja ning tasulise riigisisese autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita

  Ühenduse tegevusloa ja tasulise riigisisese autoveo tegevusloata (edaspidi mõlemad koos tasulise autoveo tegevusluba) ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja riigisisese autoveo sõidukikaardita (edaspidi mõlemad koos tasulise autoveo sõidukikaart) võib korraldada järgmisi riigisiseseid vedusid:
  1) lume ja jää vedu seoses lumekoristuse või libedatõrjega;
  2) põllumajandustootja poolt teostatav põllumajandussaaduste, küttepuude või hakkepuidu vedu ostja või töötleja juurde ja jäätmete vedu sealt;
  3) põllumajandustootja poolt teostatav vedu naabriabi raames 75 kilomeetri raadiuse ulatuses kohast, kus põllumajandustootja paikneb;
  4) surnute vedu;
  5) jäätmete ja prügi vedu;
  6) betooni või muu ehitussegu vedu segurautoga.

§ 2.  Riigisisesed ja rahvusvahelised veod, mida võib korraldada ilma tasulise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita

  Tasulise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardita võib korraldada järgmisi riigisiseseid ja rahvusvahelisi vedusid:
  1) postivedu, kui seda vedu teostatakse postiteenuse osutamise raames;
  2) kahjustatud või rikkis sõidukite vedu;
  3) meditsiinitoodete, -aparaatide, -seadmete ja muude arstiabiks vajalike veoste vedu hädaolukorras, eelkõige looduskatastroofide korral;
  4) vedu autorongiga, mis koosneb M1 kategooria sõidukist (sõiduauto) ja O1 või O2 kategooria haagisest (haagis täismassiga mitte üle 3500 kilogrammi);
  5) vedu autorongiga, mis koosneb sihtotstarbelisest mootorsõidukist, mis ei ole ette nähtud veose veoks, ja O1 või O2 kategooria haagisest;
  6) spordiürituste korraldamiseks või võistlemiseks ette nähtud sõidukite, loomade, inventari või vara vedu auto või autorongiga, mille täismass ei ületa 6000 kilogrammi, kui riikidevaheline kokkulepe ei näe ette teisiti.

§ 3.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 16. augusti 2001. a määrus nr 90 «Tegevusloa ja sõidukikaardita korraldatavate vedude loetelu» (RTL 2001, 103, 1413; 2002, 20, 255) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

1 Nõukogu direktiiv 96/26/EÜ siseriiklike ja rahvusvaheliste vedude maanteeveo-ettevõtja ja reisijate autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise, nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ning kõnealuste ettevõtjate asutamisvabaduse õiguse soodustamise kohta (EÜT L 124, 23.5.1996, lk 1–10), muudetud direktiividega 98/76/EÜ (EÜT L 277, 14.10.1998, lk 17–25), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35–67), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/94/EÜ ühiste eeskirjade kehtestamise kohta kaupade autoveo teatavate liikide jaoks (ELT L 374, 27.12.2006, lk 5–9).

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json