Teksti suurus:

Metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 56, 314

Metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. detsembri 2008. a otsusega nr 395

I. Metsaseaduses (RT I 2006, 30, 232; 2007, 12, 64) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse;»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «õuemaad,» sõnaga «elamumaad,».

§ 2. Paragrahvi 4:

1) lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) maatüki või kinnisasja suhtes, kus projekteerimistingimuste või detailplaneeringu kohaselt on kavandatud metsa majandamisest erinev maakasutus.»;

2) lõike 2 punktid 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsanduse suunamiseks koostatakse iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava.

(2) Metsanduse arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid.

(3) Metsanduse arengukava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium.

(4) Metsanduse arengukava koostamiseks moodustab keskkonnaminister töögrupi, kelle tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvigrupid.

(5) Metsanduse arengukava kinnitab Riigikogu.

(6) Mitte harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule metsanduse arengukava täitmise aruande.»

§ 5. Paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «kaitse» sõnadega «, samuti geenireservimetsa majandamise».

§ 6. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riik toetab erametsanduse arendamiseks ja toetamiseks loodud sihtasutuse kaudu, mille asutajaõigusi teostab Keskkonnaministeerium (edaspidi sihtasutus):»;

2) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) erametsaomanike metsa inventeerimist ja metsamajandamiskava koostamist.»;

3) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõikes 5 asendatakse läbivalt sõna «ja» sõnaga «või»;

5) lõike 6 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Toetuse saaja peab olema:»;

6) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui toetuse andmiseks sõlmitud leping ei ole kirjalikus vormis, saadab sihtasutus toetuse saajale lepingu sisu kinnitava kinnituskirja. Kinnituskirja vorm ja nõuded sisule sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel kehtestatud määrusega.»;

7) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) lõikes 9 asendatakse sõnad «erametsakeskus toetuse saanud isikult» sõnadega «sihtasutus toetuse saajalt»;

9) lõigetes 10, 14, 15 ja 16 asendatakse sõna «erametsakeskus» sõnaga «sihtasutus» vastavas käändes;

10) lõike 11 esimeses lauses asendatakse tekstiosa «käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud riigi kasuks kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamise tingimused» sõnadega «taotluse hindamise korra ja hindamiskriteeriumid»;

11) lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise toetust makstakse kuni 100 protsendi ulatuses metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava maksumusest kord kümne aasta jooksul. Toetuste täpsustatud määrad kehtestab keskkonnaminister määrusega.»;

12) lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 11:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, nõustada metsaomanikku ja kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) metsamajanduslike tööde planeerimine.»;

3) lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «inventeerimise» sõnadega «eesmärgid ja»;

4) lõike 4 punktist 3 jäetakse välja sõna «metsamajandamiskavas»;

5) lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) metsamajandamiskava koostamisele esitatavad nõuded.»;

6) täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

« (41) Metsa inventeeritakse ülepinnalise takseerimisega katastri- või majandamisüksuste kaupa või statistilise valikmeetodiga. Metsa inventeerimisandmed, välja arvatud statistilise valikmeetodiga saadud, kehtivad kümme aastat nende kandmisest koos metsakaardi andmetega metsaregistrisse. Registrisse kantavad inventeerimisandmed ei tohi olla vanemad kui üks aasta.

(42) Uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks on kohustuslikud kehtivad inventeerimisandmed. Eeltoodu ei kehti kinnisasja suhtes, mille metsa pindala on väiksem kui kaks hektarit.

(43) Koos metsa inventeerimisega koostatakse metsaomanikule metsamajandamiskava, välja arvatud juhul, kui ta seda ei soovi.»;

7) lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 12:

1) lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Luba antakse isikule või riigitulundusasutusele:»;

2) lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ekspertkomisjoni nõusolekul»;

3) lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõikest 8 jäetakse välja sõnad «ja ekspertkomisjoni nõusolekul»;

5) lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 8 esitatud nõuetele;».

§ 9. Paragrahvi 13:

1) lõikes 2 asendatakse sõna «korduvalt» sõnaga «süstemaatiliselt»;

2) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse süstemaatilisena, kui loa omaja on kolme kuu jooksul 15 protsendil katastriüksustel, mille metsade inventeerimisandmed on loa omaja esitanud metsaregistrisse kandmiseks, rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid või ei ole metsamajanduslike tööde kavandamisel arvestanud õigusaktidest tulenevate metsa majandamise nõuetega.

(4) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse olulisena, kui loa omaja poolt ühel katastriüksusel puistu kõrguse, rinnasdiameetri, vanuse, rinnaspindala või koosseisu oluline moonutamine võib kaasa tuua keskkonnakahju vähemalt 100 000 krooni ulatuses või tagavara määramise viga on suurem kui 25 protsenti. Oluline on moonutamine siis, kui puistu kõrguse, rinnasdiameetri, vanuse, rinnaspindala või koosseisu viga ületab käesoleva seaduse § 11 lõike 3 alusel kehtestatud metsa korraldamise juhendis lubatud piirmäärad.»;

3) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) rikub ühe aasta jooksul teistkordselt oluliselt metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid;»;

5) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahvid 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvid 17–22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 23:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vääriselupaik käesoleva seaduse tähenduses on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.»;

2) täiendatakse lõigetega 4–10 järgmises sõnastuses:

« (4) Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse kinnisasja omanikuga notariaalne leping (edaspidi leping), mille alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks Keskkonnaministeeriumi kaudu tähtajaga 20 aastat. Lepingut saab sõlmida metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse kantud vääriselupaiga kaitseks.
6.12.2013
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "riiklikusse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 6.12.2013 taotlust nr 4-14/13-24/21.

(5) Isiklik kasutusõigus on riigi õigus kasutada kinnisasja vääriselupaiga kaitseks. Riigil on õigus vääriselupaigas keelata või piirata majandustegevust vääriselupaiga kaitse-eesmärgist tulenevalt ja metsaomanik on kohustatud tagama vääriselupaiga säilimise.

(6) Riigi volitatud esindaja vääriselupaiga kaitseks riigi kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisel ja lepingu sõlmimisel on käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud sihtasutus.

(7) Vääriselupaiga omandiõiguse üleminekul lähevad üle kõik vääriselupaiga kaitseks sõlmitud õigused ja kohustused. Vääriselupaiga omandi üleminekul ei ole omandajal õigust lõpetada lepingut ennetähtaegselt ühe aasta jooksul omandamisest arvates.

(8) Vääriselupaiga metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahju ja vääriselupaiga hooldamise kulu hüvitis (edaspidi vääriselupaiga kasutusõiguse tasu) makstakse kinnisasja omanikule riigi kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise perioodil iga-aastaste võrdsete maksetena.

(9) Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu arvutamisel kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 10 alusel kehtestatud metoodikat.

(10) Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused, menetluse ja lepingu sisu kehtestab keskkonnaminister määrusega.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Keskkonnaseisundi kaitseks määratud metsa majandamine

Planeeringuga asula või rajatiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks määratud metsa majandamisel võib kohalik omavalitsus planeeringuga seada piiranguid lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele.»

§ 14. Paragrahvi 24 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 25:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «kaitse- ja tulundusmetsas»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) hukkunud metsaosa või raielank asub kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis.»;

3) lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Tasu suuruse ja tasumise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.»;

4) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tasu suuruse määramisel võetakse aluseks käesoleva seaduse lisa 1 punktis 21 esitatud alam- ja ülemmäär.»

§ 16. Paragrahv 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 28:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Raieks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta metsamaal olemasoleva tee-, kraavi- või muu trassi, sihi või kaitsevööndi puhastamist kuni 8-sentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puudest ja põõsastest.»;

2) lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) trassiraie, mille hulka kuulub kuni nelja meetri laiuse kvartali- või piirisihi sisseraie üle 8-sentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puistutes;»;

3) lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Puistu keskmiseks rinnasdiameetriks loetakse enamuspuuliigi puude keskmist rinnasdiameetrit.»;

4) lõigetes 6 ja 7 asendatakse sõnad «on lubatud teha» sõnaga «tehakse»;

5) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Valikraiet on lubatud teha üksikute puude väljaraiumise teel:
1) kaitstaval loodusobjektil kaitse-eesmärkidel looduskaitseseaduse või kaitse-eeskirja alusel;
2) väljaspool kaitstavat loodusobjekti puistus, mis on saavutanud käesoleva seaduse § 29 lõikes 5 sätestatud raievanuse.»;

6) paragrahvi täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad teha valikraiet, ning puistu rinnaspindala ja täiuse alammäära pärast valikraiet ning valikraiega aasta jooksul raiuda lubatava maksimaalse määra kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga.»

§ 18. Paragrahvi 29:

1) lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkti 3 algusesse lisatakse sõnad «säilikpuud ehk»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Seemne- ja säilikpuudele ning nende säilitamisele esitatavad nõuded ja puistu seemnekandvuse ea hindamise alused kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga.»;

4) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Rinnaspindala on puutüve mõttelise läbilõikekoha pindala 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast. Puistu rinnaspindala on kõikide selles puistus kasvavate puude rinnaspindalade summa, mida väljendatakse ruutmeetrites ühe hektari kohta. Puistu täius on puistu rinnaspindala suhe samasuguse normaalpuistu rinnaspindalasse. Puistu rinnaspindala ja täius määratakse rinnete viisi.»;

5) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Enne raiesmiku uuenemist ja minimaalse liitumisaja möödumist ei tohi uut lageraiet teha raiesmikule lähemal kui 100 meetrit, välja arvatud juhul, kui vana raiesmiku ja uue piirneva lageraielangi laius või kogupindala ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud lageraielangi maksimaalset laiust või pindala suurust.»;

7) lõike 11 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) luitel, uuristus- või tuulekandeohtlikul alal ning infiltratsiooni ja survelise põhjaveega alal raielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit;
2) loo ja sambliku kasvukohatüüpides raielank olla laiem kui 30 meetrit ja raielangi pindala suurem kui kaks hektarit;»;

8) lõike 11 punktist 3 jäetakse välja sõna «tulundusmetsa»;

9) täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

« (111) Erinevate omanike kinnistutel võib olenemata langi laiusest käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetamata kasvukohatüüpides üksteisega piirnevate raielankide kogusuurus olla kuni seitse hektarit.»;

10) lõikest 12 jäetakse välja sõnad «ja kulul».

§ 19. Paragrahvi 30:

1) lõike 4 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Veerraie korral raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas 20 kuni 40 aasta jooksul korduvate raiejärkudena puud langi servast lageraie korras, mujalt hajali paiknevate üksikpuudena või häiludena. Lageraie korras raiutav ala ei tohi olla laiem metsa keskmisest kõrgusest.»;

2) lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ei tohi raielangi pindala olla suurem kui kümme hektarit;»;

3) lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) ei tohi uut raiet alustada lähemal kui 100 meetrit uuenemata langile, välja arvatud juhul, kui vana ja uue piirneva raielangi kogupindala ei ületa käesoleva lõike punktis 3 sätestatud raielangi maksimaalset suurust.»;

4) lõike 6 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahvi 31:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Harvendusraie tegemisel ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala viia väiksemaks käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud alammäärast.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad teha puistus hooldusraiet, ning puistu esimese rinde rinnaspindala alammäära pärast harvendusraiet kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga.»

§ 21. Paragrahvi 32:

1) lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raadamist tehakse:»;

2) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) muu õigusaktidest tuleneva kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi alusel, mis on aluseks maa kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamiseks.»;

4) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaks käesoleva seaduse §-des 28–31 sätestatule kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga täpsustatud nõuded:
1) kasvama jäävate puude, loodusliku uuenduse, raielangi mulla ning ümbritseva metsa kaitseks;
2) elustiku mitmekesisuse ja pärandkultuuriobjektide kaitseks;
3) metsamaterjali kokkuveoteedele.»

§ 23. Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Paragrahvi 36:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsa kasutatakse riigikaitseks:
1) kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel vastavalt kehtivale planeeringule;
2) riigimetsas alalise väljaõppe korraldamiseks;
3) riigimetsas väljaõppe korraldamiseks, kui sellega kaasnevad metsakahjustused;
4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetamata juhtudel metsaomaniku või riigimetsa majandaja loal.»;

2) lõikes 2 asendatakse tekstiosa «punktis 2» tekstiosaga «punktides 2 ja 3»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitsejõudude harjutusväljale» sõnadega «kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale».

§ 25. Paragrahvi 37:

1) lõiget 8 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) metsateatiste numbrid.»;

2) lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.»

§ 27. Paragrahvi 40:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad «uuendamise ja raiega» sõnaga «majandamisega».

§ 28. Paragrahvi 41:

1) lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «avastatud seni teadmata kaitsealuste liikide isendite elupaikade või kasvukohtade ning»;

2) lõiked 5, 9, 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kavandatud uuendus-, harvendus- ja valikraie vastavust õigusaktide nõuetele ja kehtivatele inventeerimisandmetele;»;

4) lõike 7 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt kontrollib kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest arvates kavandatud tegevuse õiguspärasust ja kui tegevus vastab nõuetele, teeb metsateatisele märke «lubatud», ning kui tegevus ei vasta nõuetele, märke «ei ole lubatud». Kui tegevus ei ole lubatud, põhjendab kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus seda kirjalikult, andes ühtlasi soovituse tegevuse vastavusse viimiseks õigusaktidega. Metsateatis tagastatakse esitajale kas allkirja vastu või väljastusteatega tähtkirjaga.»;

6) lõikest 12 jäetakse välja tekstiosa «käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud»;

7) lõiget 13 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu võib teha ka hiljem kui 12 kuud pärast esitajale metsateatise kättetoimetamist või allkirja vastu kätteandmist.»;

8) lõikes 14 asendatakse number «15» numbriga «20».

§ 29. Paragrahvi 42:

1) lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Maareformi seaduse alusel Eesti Vabariigi kasuks koormatud kinnisasjal kasvava metsa majandamiseks tellib metsaomanik metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel järgimiseks kohustuslik.»

§ 30. Paragrahvi 43:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Riigimetsa valitseja koostab tema valitseda olevate metsade jaoks metskondade või muude majandamisüksuste kaupa vähemalt iga kümne aasta kohta metsamajandamiskava.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keskkonnaministeeriumi ja Kaitseministeeriumi valitsetavat riigimetsa majandab ja selle majandamist finantseerib Riigimetsa Majandamise Keskus. Kaitseministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamine toimub kaitseministri määratud asutusega sõlmitud kokkuleppe alusel.»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitsejõudude harjutusväljakutel» sõnadega «kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel»;

4) lõiked 4, 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Paragrahvi 44:

1) lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Metsamaterjali ja -saaduste müügi korral ei kohaldata riigimetsa majandajale kaubandustegevuse seaduses sätestatud majandustegevuse registris registreerimise nõuet.»

§ 32. Paragrahvi 45:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Riigimetsas aasta jooksul uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, määrab keskkonnaminister riigimetsa majandajate kaupa.»

§ 33. Paragrahvi 48 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) RMK tegevusalad on:
1) riigimetsa korraldamine, majandamine ja kasutusse andmine;
2) kasvava metsa raieõiguse, metsamaterjali ja metsasaaduste müük;
3) metsasaaduste töötlemine ja töötlemissaaduste müük;
4) riigimetsa avaliku funktsiooni täitmise tagamine;
5) loodusväärtuste kaitse.»

§ 34. Paragrahvi 49:

1) lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) juhatuse liikmete arvu määramine, nende valimine ning nendega lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustamine, juhatuse töökorra kinnitamine ja juhatuse liikmetega õigusvaidluse pidamise otsustamine;»;

2) lõike 7 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) siseaudititalituse struktuuriüksuse põhimääruse, aastatööplaani, eelarve, koosseisu, siseauditi protseduuri ja siseaudititalituse struktuuriüksuse juhataja ametijuhendi kinnitamine ning siseaudititalituse struktuuriüksuse juhatajaga töölepingu sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks nõusoleku andmine;»;

3) lõikes 11 asendatakse sõnad «RMK-le süüliselt» sõnaga «riigile».

§ 35. Paragrahvi 50:

1) lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhatus lähtub juhtimisel seadustest ja nõukogu korraldustest ning esitab nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate RMK tegevusest ja majandusolukorrast.»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «kolmeliikmeline» sõnadega «kuni viieliikmeline»;

3) lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad «sätestatakse RMK põhimääruses» sõnadega «määratakse juhatuse liikmega sõlmitava lepinguga.»;

4) lõike 10 algusesse lisatakse lause järgmises sõnastuses:

«Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.»

§ 36. Paragrahvi 53 lõikes 5 asendatakse sõna «keskkonnaministriga» sõnadega «riigivara valitsejaga».

§ 37. Paragrahvi 59 lõige 3, § 60 lõige 2, § 62 ja § 65 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ning § 65 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa «Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud».

§ 38. Paragrahvi 67:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) raiutakse lubatust nooremaid või väiksema keskmise rinnasdiameetriga puistuid, metsaraiel ei peeta kinni puistu rinnaspindala või täiuse lubatud määrast, raieajast või -liigist, ei peeta kinni raiejärkude järgnemisele kehtestatud vähimast ajast või raiutakse metsa kohas, kus see on keelatud;»;

2) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Metsa kahjustamisel kaitseala loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndis korrutatakse keskkonnale tekitatud kahju arvutamisel kahju arvestamise määr koefitsiendiga 5,0 ning kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ja hoiualal 3,0.»

§ 39. Paragrahvi 80:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Enne käesoleva lõike jõustumist vastu võetud metsamajandamiskava kehtestamise otsused ei ole pärast käesoleva lõike jõustumist esitatud metsateatiste menetlemisel keskkonnateenistusele õiguslikult siduvad.»

§ 40. Paragrahv 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Reformimata maal kasvava metsa majandamine ja raadamine

(1) Erastamisele ja tagastamisele kuuluval maal kasvava metsa majandamist korraldab kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni maa asukohajärgne keskkonnateenistus.

(2) Erastamisele ei kuulu 1940. aasta 23. juulini riigile kuulunud ja käesolevaks ajaks metsaga kaetud alad.

(3) Kui mets kasvab maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal, korraldab metsa majandamist ja raadamist kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni RMK.»

II. § 41. Looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258; 2008, 34, 211) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Hoiualal on lubatud lageraie langi suurus kuni kaks hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning turberaie langi suurus kuni viis hektarit.»;

2) paragrahvi 37 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, välja arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde tegemisel.»;

3) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on enne käesoleva lõike jõustumist kehtestatud kaitse-eeskirjade korral kaitseala või püsielupaiga piiranguvööndis lubatud lageraie langi suurus kuni kaks hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning turberaie langi suurus kuni viis hektarit.»

III. § 42. Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 2007, 66, 408) § 37 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 43. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json