Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 58, 326

Kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. detsembri 2008. a otsusega nr 393

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2008, 41, õiend) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lepingulisse tegevteenistusse võetava isiku arstlik läbivaatus toimub kaitseväe arstlikus komisjonis. Isiku kirjaliku avalduse alusel võib arstliku läbivaatuse teha ka elukohajärgses Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis.»;

2) paragrahvi 184 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «pedagoogilisel» sõnaga «, tervishoiualasel»;

3) paragrahvi 196 lõikes 2 ja § 201 lõikes 2 asendatakse sõna «kaitseväelasel» sõnaga «isikul»;

4) paragrahvi 199 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teenistuskohustuste täitmisest põhjustatud töövõime kaotuse astme, selle tekke aja ja põhjused tuvastab kaitseväe arstlik komisjon, kes määrab ka püsiva töövõimetuse astme.»;

5) paragrahvi 200 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Töövõimetuspensioni suuruse arvestamise aluseks on isikule tema teenistuskohustuste täitmisest põhjustatud töövõime kaotuse astmele vastavalt määratud püsiva töövõimetuse aste, endisele kaadrikaitseväelasele tema pensioni arvestamise summa ning endisele ajateenijale ja reservväelasele viimane Statistikaameti poolt avaldatud kuukeskmine brutopalk kalendriaastas.»;

6) paragrahvi 208 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töövõimetuspension määratakse ajaks, millal kaitseväe arstlik komisjon on isiku käesoleva seaduse alusel tunnistanud osaliselt või täielikult töövõimetuks.»;

7) seadust täiendatakse peatükiga 111 järgmises sõnastuses:

«111. peatükk
TERVISHOIUTEENUSTE OSUTAMINE KAITSEVÄES

§ 2111. Tervishoiuteenuse osutamine kaitseväes

(1) Tervishoiuteenuseid osutab kaitseväes tervishoiutöötaja vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse üldarstiabi ja eriarstiabi osutamist reguleerivatele sätetele. Tervishoiuteenuse osutamisel kaitseväes ei kohaldata tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 lõikes 1 toodud juriidilise vormi nõudeid.

(2) Kaitseminister teostab järelevalvet Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsevate tervishoiutöötajate, meditsiiniressursside käitlemise ja kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise üle.

§ 2112. Kaitseväe meditsiinikeskus

Kaitseväe struktuuriüksuste koosseisu kuuluvad meditsiinikeskused, kus kaitseväelasele osutatakse:
1) üldarstiabi;
2) kaitseväe kiirabiteenust;
3) haiglavälist eriarstiabi.

§ 2113. Kaitseväe kiirabi

(1) Kaitseväe kiirabi on kaitseväelasele osutatav ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

(2) Kaitseväe kiirabi osutatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kehtestatud korras antud tegevusloa alusel.

(3) Kaitseväe kiirabi osutamiseks vajaliku loa taotlemiseks esitab kaitsevägi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 41 nimetatud dokumendid ja andmed.

(4) Kaitseväe kiirabibrigaadi koosseisule ja varustusele, sealhulgas kiirabiautodele ja meditsiiniseadmetele kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 4 alusel kehtestatud nõudeid.

(5) Kaitseväe kiirabibrigaadi tööjuhendi kehtestab kooskõlastatult sotsiaalministriga kaitseminister määrusega.»;

8) seadust täiendatakse §-ga 2276 järgmises sõnastuses:

« § 2276. Eriarstiabi osutamiseks vajaliku tegevusloa omandamine

Eriarstiabi ja kaitseväe kiirabi osutamiseks on Kaitseministeeriumi valitsemisala tervishoiuteenuse osutajad kohustatud omandama tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 lõike 1 kohase tegevusloa hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks.»

§ 2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2008, 30, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolevat seadust kohaldatakse tervishoiuteenuste osutamise korraldusele Kaitseministeeriumi valitsemisalas koos kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 41 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) tervishoiuteenuse osutamiseks kaitseväes või kaitseväe kiirabi osutamise loa taotlemise korral kaitseväe struktuuriüksuse asukoha ja põhimääruse ning kõrgemalseisva valitsusasutuse nimetuse;»;

3) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kaitsevägi esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed Kaitseministeeriumile, kes edastab need Tervishoiuametile või maavanemale.»;

4) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatakse:
1) tervishoiuteenuste osutamist Kaitseministeeriumi valitsemisalas;
2) kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramist kaitseväeteenistuse seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud arstlikes komisjonides;
3) rahuaja ja sõjaaja tervishoiukorralduse toimimiseks vajalike kaitseväe meditsiinivarude, sealhulgas ravimite, moodustamist, hoidmist ja uuendamist;
4) kaitseväelastele, eruväelastele, kaitseliitlastele, okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ja § 4 lõikes 1 nimetatud isikutele ning kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud kaitseväelaste perekonnaliikmetele taastusravi osutamist;
5) investeeringuid kaitseväe meditsiinikeskuste ehitamiseks ja renoveerimiseks.

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 21 punktis 4 nimetatud taastusravi osutamise ulatuse ja korra kehtestab kaitseminister määrusega.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json