Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 58, 327

Kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. detsembri 2008. a otsusega nr 394

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2008, 41, õiend) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 39 lõikest 7 jäetakse välja sõnad «või asendusteenistusse»;

2) paragrahvi 39 lõiget 8 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) esitanud avalduse asendusteenistusse asumiseks.»;

3) paragrahvi 46 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «elukoha» sõnaga «, kontaktandmete»;

4) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 73 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Asendusteenistuslane teenib Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas asutuses, mis tegeleb päästetöödega, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud sotsiaalteenuseid osutavas asutuses või õppeasutuses, kus õpib erivajadusega õpilane.»;

6) seadust täiendatakse §-dega 751 ja 752 järgmises sõnastuses:

« § 751. Välisriigis asendusteenistuse läbimine

Kui kaitseväekohustuslane on läbinud asendusteenistuse välisriigis, loetakse tema asendusteenistus täidetuks ja Kaitseressursside Amet arvab ta reservi.

§ 752. Asendusteenistusleping

(1) Asendusteenistusse asumisel sõlmitakse asendusteenistuslase, teenistuskoha asutuse ning Kaitseressursside Ameti vahel asendusteenistusleping.

(2) Asendusteenistuslepingu vormi kehtestab kaitseminister määrusega.

(3) Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse nõuete täitmise asendusteenistuslase suhtes tagab käesoleva seaduse §-s 73 nimetatud asutus, kelle juures asendusteenistuslane täidab ajateenistuskohustust asendusteenistuses.»;

7) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kaitseressursside Ameti otsus asendusteenistusse kutsumise, kutsumise aja ja teenistuskoha kohta tehakse kutsealusele teatavaks hiljemalt üks kuu enne asendusteenistusse asumist.»;

8) paragrahvi 76 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 76 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Kaitseressursside Amet maksab asendusteenistuslasele asendusteenistuses viibimise ajal igakuist toetust Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses ja korras.»;

10) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Ajateenistuskohustuse täitmisel asendusteenistuses ei tagata asendusteenistuslasele käesoleva seaduse § 158 lõikes 1 nimetatud tasuta majutust ja toitlustamist.»;

11) paragrahvi 76 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 76 lõikes 4 asendatakse sõnad «kaitseväeteenistuse komisjon» sõnadega «Kaitseressursside Amet»;

13) seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

« § 761. Asendusteenistuslase töö- ja puhkeaeg

Asendusteenistuslase töö- ja puhkeajale kohaldatakse töö- ja puhkeaja seaduses sätestatud nõudeid.»;

14) paragrahvi 77 lõiked 11–13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Kaitseressursside Ameti otsusega peatatakse asendusteenistus seoses asendusteenistuslase:
1) Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsuse alusel tervise seisundi tõttu tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks tunnistamisega kuni kaheks kuuks;
2) tõkendina vahi all viibimisega üle kümne päeva.

(12) Kaitseväekohustuslase, kelle ajateenistuskohustuse täitmine asendusteenistuses ei ole loetud täidetuks, kutsub Kaitseressursside Amet asendusteenistust jätkama, kui tema suhtes ei esine enam käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud peatamise asjaolusid.

(13) Kaitseväekohustuslane, kelle asendusteenistus on peatatud, on kohustatud Kaitseressursside Ametile viivitamatult teatama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetatud asjaolude muutumisest või äralangemisest.»;

15) paragrahvi 77 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« (14) Asendusteenistuslase põhjendatud taotluse alusel võib Kaitseressursside Amet muuta asendusteenistuslase teenistuskohta vastavalt käesoleva seaduse §-le 73.

(15) Asendusteenistuslane, kes on viibinud üle 60 päeva järjest haiguslehel, kutsutakse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks.»;

16) paragrahvi 77 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «kaitseväe» sõnadega «Kaitseressursside Ameti»;

17) paragrahvi 77 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Kaitseressursside Ameti otsusega võib asendusteenistuslase käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alustel vabastada asendusteenistusest ja lugeda tema ajateenistuskohustus täidetuks, kui ta on teeninud vähemalt 3/4 oma asendusteenistuse kestusest.»;

18) paragrahvi 77 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 78 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kaitseressursside Amet kustutab käesoleva seaduse § 77 lõike 2 punkti 1 alusel asendusteenistusest vabastatud asendusteenistuslase kaitseväekohustuslaste registrist.»;

20) paragrahvi 95 lõikes 5 asendatakse sõnad «kaitseatašee ametikohal» sõnaga «välisesinduses»;

21) paragrahvi 126 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) väeosa ülema või kaitseministri poolt isik, kes on täitnud ajateenistuskohustuse või kellel on see loetud täidetuks;»;

22) paragrahvi 126 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) Kaitseressursside Ameti poolt isik, kes on täitnud ajateenistuskohustuse asendusteenistuses või kellel on see loetud täidetuks.»;

23) paragrahvi 127 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «elukoha» sõnaga «, kontaktandmete»;

24) paragrahvi 1297 lõikes 1 asendatakse sõna «üheks» sõnaga «neljaks»;

25) paragrahvi 1801 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1801. Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude hüvitamine»;

26) paragrahvi 1801 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaadrikaitseväelane ja kaitseväe õppeasutuse kadett on kohustatud hüvitama proportsionaalselt tegevteenistusajale otsesed kulutused, sealhulgas teenistusalase lähetuse ja välislähetusega seotud kulud, mida riik on kandnud seoses tema ressursimahuka koolituse ja täiendusõppega ning mille kestus on pikem kui kolm kuud või mille maksumus ületab palgaseaduse § 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud neljakordset kuupalga alammäära juhul, kui ta:
1) katkestas mõjuva põhjuseta õpingud või täiendusõppe;
2) vabastati lepingulisest teenistusest seoses süüdimõistva kohtuotsusega;
3) vabastati lepingulisest teenistusest seoses distsiplinaarsüüteoga;
4) vabastati lepingulisest teenistusest omal soovil;
5) vabastati seoses teenistusalaste piirangute järgimata jätmisega;
6) eksmatrikuleeriti kaitseväe õppeasutusest edasijõudmatuse tõttu.»;

27) paragrahvi 1801 lõikes 2 asendatakse sõna «Koolitus-» sõnadega «Ressursimahuka koolituse»;

28) paragrahvi 1801 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulusid ei pea hüvitama isik, kes on haigestunud või saanud vigastada lepingulises tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu ja kes on kaitseväe arstliku komisjoni otsusega tunnistatud tegevteenistuseks mittekõlblikuks ning teenistusest vabastatud.»;

29) paragrahvi 1801 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulude arvestamise ja hüvitamise korra kehtestab kaitseminister määrusega.»;

30) paragrahvi 1801 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kaadrikaitseväelase võib ressursimahukale koolitusele ja täiendusõppele suunata kaadrikaitseväelase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

(5) Ressursimahukal koolitusel ja täiendusõppel osalemine vormistatakse haldusaktiga, milles määratakse ära kaadrikaitseväelase kohustus olla lepingulises tegevteenistuses kaitseväes teatud aja jooksul või hüvitada riigile tekkinud kulutused proportsionaalselt tegevteenistusajale.»;

31) paragrahv 2151 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2151. Ajateenistuskohustuse ja ajateenistuskohustuse asendusteenistuses täitmise eiramine

Kutsealuse poolt ajateenistusse ilmumise kohustuse eiramise või asendusteenistusse ilmumata jätmise või asendusteenistuse läbimata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»;

32) seadust täiendatakse §-ga 2277 järgmises sõnastuses:

« § 2277. Asendusteenistuse täitmise tagamine

Enne 2009. aasta 1. jaanuari ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitma asunud isikud jätkavad ajateenistuskohustuse täitmist asendusteenistuses senistel alustel.»

§ 2. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2008, 34, 210) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad «või asendusteenistuses olev»;

2) paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse sõna «kaitsejõududes» sõnaga «kaitseväes».

§ 3. Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2008, 8, 57) § 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kaitseväes ajateenistuses olev ajateenija või ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitev asendusteenistuslane;».

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 2. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json