Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruse nr 75 „Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 102, 1451

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruse nr 75 „Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 18.12.2008 nr 111

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 7 lõike 6 alusel.

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruses nr 75 «Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine» (RTL 2000, 103, 1624; 2004, 129, 1995) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 1 ja §-de 2 ja 3 sissejuhatavatest lausetest jäetakse välja sõnad «autoveo tegevusloa alusel korraldatava»;

2) määruse normitehnilist märkust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 96/26/EÜ siseriiklike ja rahvusvaheliste vedude maanteeveo-ettevõtja ja reisijate autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise, nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ning kõnealuste ettevõtjate asutamisvabaduse õiguse soodustamise kohta (EÜT L 124, 23.5.1996, lk 1–10), muudetud direktiividega 98/76/EÜ (EÜT L 277, 14.10.1998, lk 17–25), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35–67), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351).»;

3) määruse lisa punkti (b) teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev tunnistus on piisav tõend ametialase pädevuse kohta, millele on viidatud nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/26/EÜ siseriiklike ja rahvusvaheliste vedude maanteeveo-ettevõtja ja reisijate autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise, nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ning kõnealuste ettevõtjate asutamisvabaduse õiguse soodustamise kohta, artikli 10 lõikes 1.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json