Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruse nr 63 „Surma tuvastamise akti vorm”, sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruse nr 64 „Elundi või koe eemaldamise akti vorm” ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 102, 1457

Sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruse nr 63 „Surma tuvastamise akti vorm”, sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruse nr 64 „Elundi või koe eemaldamise akti vorm” ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu” muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 79

Määrus kehtestatakse «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse» § 11 lõike 7 ja § 12 lõike 2 ning «Ravimiseaduse» § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruses nr 63 «Surma tuvastamise akti vorm» (RTL 2002, 54, 788) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse» § 12 lõike 2 alusel.»;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «elundid või koed» sõnadega «rakud, koed või elundid» vastavas käändes.

§ 2. Sotsiaalministri 19. aprilli 2002. a määruses nr 64 «Elundi või koe eemaldamise akti vorm» (RTL 2002, 54, 789) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Raku, koe või elundi eemaldamise akti vorm»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse» § 11 lõike 7 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõikes 3 ja § 3 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «Elundite ja kudede siirdamise seaduse» sõnadega «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse»;

4) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «elundid või koed» sõnadega «rakud, koed või elundid» vastavas käändes.

§ 3. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» (RTL 2005, 23, 316; 2007, 96, 1616) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Ravimiameti eriluba (edaspidi eriluba) nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused ja kord, sh sisse- või väljaveoks eriloa taotlemise, eriloa väljastamise, sisse- või väljaveost teavitamise tingimused ja kord ning meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatava inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite puhul tingimused, mille korral on nende sisse- või väljaveoks nõutav eriloa olemasolu või Ravimiameti teavitamine;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) inim- ja loomset päritolu rakud, koed ja elundid meditsiiniliseks kasutuseks inimesel haiguse vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks.»;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) imporditavad ja eksporditavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid;»;

4) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;»;

5) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Teaduslikel eesmärkidel inim- ja loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- ja väljaveoks on vaja taotleda Ravimiameti eriluba juhul, kui rakkude, kudede ja elunditega tehtava uurimistöö eesmärgiks on nende raviotstarbeline kasutamine inimesel.»;

6) paragrahvi 4 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sertifikaat, mille on allkirjastanud rakkude, kudede ja elundite käitleja pädev isik.»;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- või väljaveost teavitamisel esitab rakkude, kudede ja elundite käitleja Ravimiametile § 4 lõigetes 1, 6 ja 7 nõutavad andmed.».

§ 4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json