Teksti suurus:

Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1503

Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord

Vastu võetud 19.12.2008 nr 54

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 5 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab kalendriaasta jooksul residendist füüsilisele isikule (edaspidi maksumaksja) tehtud väljamaksetelt kinnipeetud või tema sama kalendriaasta tuludelt tasutud tulumaksu (edaspidi tulumaks) maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele eraldamise korra.

§ 2.  Üldpõhimõtted

  (1) Tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele «Tulumaksuseaduse» § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määrale vastav osa tema maksustatavast tulust, arvestamata «Tulumaksuseaduse» 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi (edaspidi omavalitsusüksusele eraldatav maksusumma). Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest.

  (2) Kui käesoleva määruse kohaselt arvutatud omavalitsusüksusele eraldatav maksusumma ületab selles kohaliku omavalitsuse üksuses elukohta omavate maksumaksjate tasutud tulumaksu summat, vähendatakse puuduva summa ulatuses riigile kantavat maksusummat.

§ 3.  Elukoht

  Maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitatakse maksuhalduri peetavasse maksukohustuslaste registrisse (edaspidi register) sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta.

2. peatükk TULUMAKSU ERALDISTE ARVUTAMISE ERIJUHUD 

§ 4.  Tulumaksu eraldamine selle osalise tasumise korral

  Kui maksumaksja või maksu kinnipidaja tasub deklaratsioonis või maksuhalduri haldusaktis ettenähtust vähem tulumaksu, arvutatakse eraldatav summa, arvestades tasutud tulumaksu ning deklaratsiooni või maksuhalduri haldusakti alusel tasumisele kuuluva tulumaksu proportsiooni.

§ 5.  Tulumaksu avansiline eraldamine maksustatava tulu andmete puudumisel

  Füüsilisest isikust ettevõtja tasutud tulumaksu avansilisest maksest 70% eraldatakse avansilise eraldisena tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Kui registris puuduvad andmed tema elukoha kohta, jaotatakse 70% avansilisest maksest avansilise eraldisena kohaliku omavalitsuse üksuste vahel § 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt.

§ 6.  Tulumaksu eraldamine maksumaksja elukoha andmete puudumisel

  (1) Kui tulumaksu eraldamise ajaks puuduvad registris andmed maksumaksja elukoha kohta, jaotatakse omavalitsusüksustele eraldatav maksusumma kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt nende arvestuslike osakaaludega.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik osakaal arvutatakse jooksval ja kolmel eelmisel kalendriaastal talle eraldatud maksusumma jagamisel kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatud maksusummaga.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud juhul tasub maksumaksja või maksu kinnipidaja deklaratsioonis või maksuhalduri haldusaktis ettenähtust vähem tulumaksu, jaotatakse omavalitsusüksustele eraldatav maksusumma kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt nende arvestuslike osakaaludega, arvestades ka §-s 4 sätestatud proportsiooni.

3. peatükk TULUMAKSU ÜLEKANDMINE 

§ 7.  Tulumaksu eraldis

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatakse tasutud tulumaksust § 8 lõikes 1 sätestatud tähtpäevadeks ja ulatuses avansilised eraldised, lähtudes kuu keskmisest tulumaksu eraldisest.

  (2) Kuu keskmine tulumaksu eraldis on avansilise eraldise tegemise kuule eelnenud kuuel kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud tulumaksu keskmine summa.

  (3) Maksuhaldur arvutab käesolevas määruses sätestatud korras sellel kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava maksusumma ja vähendab seda talle üle kantud avansiliste eraldiste võrra ning kannab positiivse jäägi kohaliku omavalitsuse üksusele üle § 8 lõikes 2 sätestatud tähtpäevaks.

  (4) Kui lõike 3 alusel arvutatud summa on negatiivne, vähendatakse selle summa võrra järgnevaid avansilisi eraldisi kohaliku omavalitsuse üksusele.

§ 8.  Tulumaksu ülekandmise tähtaeg

  (1) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud avansiliste eraldistena kantakse kohaliku omavalitsuse üksusele üle iga kuu 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldisest.

  (2) Paragrahvis 5 ja § 7 lõikes 3 nimetatud tulumaksu eraldised kantakse kohaliku omavalitsuse üksusele üle ühe summana kuu eelviimaseks tööpäevaks.

  (3) Kui ülekandmisele kuuluv tulumaksu summa on alla 10 000 krooni, kantakse eraldis kohaliku omavalitsuse üksusele üle kuu eelviimaseks tööpäevaks.

§ 9.  Tulumaksu ümberarvestus

  Täiendavate andmete saamise või varasema perioodi andmete parandamise korral tehakse tagasiulatuvalt ümberarvestus jooksva ja kolme eelmise kalendriaasta kohta. Käesoleva määruse kohaselt arvutatud omavalitsusüksusele eraldatavat maksusummat korrigeeritakse ülekandmata või rohkem ülekantud eraldiste summaga.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määrus nr 10 «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord» (RTL 2004, 12, 163; 2005, 32, 450) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määra muutmise korral rakendatakse uut määra pärast muudatuse jõustumist saadud tuludelt arvutatud tulumaksu eraldamisel kohaliku omavalitsuse üksustele.

Ivari PADAR
Minister

Kalle KILLAR
Arenduse ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json