Teksti suurus:

Rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1505

Rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 56

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 2. mai 2002. a määrust nr 61 «Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord» (RTL 2002, 56, 834; 2004, 50, 862) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmine tema likvideerimismenetlusega lõpetamise või likvideerimismenetluseta sundlõpetamise korral

(1) Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses likvideerimismenetlusega ja likvideerimismenetluseta sundlõpetamise korral, kui juriidilisel isikul ei jätku vara maksuvõla tasumiseks ja puudub maksukohustuse täitmise eest vastutav kolmas isik või sellelt isikult ei ole võimalik maksuvõlga sisse nõuda ning maksuhaldur ei pea otstarbekaks pankrotiavalduse esitamist.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Mahakandmise aluseks on isiku surmatunnistus, kohtuotsus surnuks tunnistamise kohta või Eesti rahvastikuregistri andmed isiku surma või surnuks tunnistamise kohta.»;

3) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. Maksuvõla kustutamine

(1) Maksuhaldur võib hääletada isiku pankrotimenetluses võlgade vähendamiseks tehtud kompromissettepaneku poolt, kui maksuvõla kustutamise kohta on tehtud otsus vastavalt «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 2 sätestatule. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Kompromissi tühistamisel «Pankrotiseaduse» §-s 190 sätestatud alustel tunnistab maksuhaldur maksuvõlgade kustutamise otsuse kehtetuks.

(11) Maksuhaldur võib teha maksuvõla kustutamise kohta otsuse, kui pankrotimenetlus lõpetatakse võlausaldajate nõusolekul «Pankrotiseaduse» § 160 alusel. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja.

(2) Kui maksuvõla kustutamine on riigiabi, esitab maksuhaldur riigiabi teatise «Konkurentsiseaduse» §-s 341 sätestatud korras.»;

4) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Füüsilise isiku maksuvõla kustutamine sissenõudmise lootusetuse tõttu»;

5) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Maksukohustuslase maksuvõla kustutamine ebaõigluse tõttu

(1) Maksukohustuslane võib esitada taotluse maksuvõla kustutamiseks, kui esinevad «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 3 sätestatud maksuvõla kustutamise alused.

(2) Kui isik taotleb maksuvõla kustutamist maksuvõla sissenõudmise ebaõigluse tõttu, tuleb taotluses:
1) esitada asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;
2) tõendada, et punktis 1 nimetatud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, asjaolud ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada;
3) esitada kõik taotlejale teadaolevad faktid punktis 2 nimetatud asjaolude kohta, loetleda ammendavalt taotlusele lisatavad tõendid, samuti tõendid, mida ei ole võimalik esitada, kuid mida maksuhalduril on võimalik välja nõuda või kontrollida;
4) esitada andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele.

(3) Taotlusele lisatakse kõik vajalikud tõendid või tehakse viide nende asukohale.

(4) Maksuhaldur vaatab maksuvõla kustutamise taotluse läbi ja teeb selle kohta motiveeritud otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Taotlejalt täiendavate tõendite esitamise nõudmise korral võib otsuse teha 30 päeva jooksul dokumentide esitamisest arvates.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Ivari PADAR

Arenduse ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalle KILLAR

/otsingu_soovitused.json