Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 103, 1474

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm“ muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 84 «Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm» (RTL 2006, 93, 1726) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.»;

2) lisa 1 täiendatakse, lisades metsamaterjali valdamise aluste loetellu pärast sõnu «katastriüksuse number» sõnad «, metsateatiste numbrid»;

§ 2. Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json