Teksti suurus:

„Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega” seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 2, 7

„Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega” seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 18.12.2008 nr 179

Määrus kehtestatakse «Arhiiviseaduse» § 51 lõike 3 ning «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 28 lõike 22 ja § 281 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusega nr 302 kinnitatud «Arhivaari kutseeksami sooritamise korra» (RT I 1998, 118/120, 1899; 2003, 16, 91) punkt 39 sõnastatakse järgmiselt:

« 39. «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses» sätestatud juhtudel võib avalduse esitanud isikult nõuda kas sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist tema enda valikul sama seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 120 «Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus» (RT I 2005, 32, 241) § 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Paragrahvi 1 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava, kuid määruses nimetamata kvalifikatsiooni, ning § 1 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooni vastavuse kohta hinnangu saamiseks on õigus pöörduda Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksuse Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) poole.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 89 «Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord» (RT I 2006, 16, 130) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) akadeemiline tunnustamine (academic recognition) – välisriigi või piiriülese kvalifikatsiooni Eesti samaväärsele kvalifikatsioonile vastavaks tunnistamine või õppeperioodi arvestamine Eesti kõrgharidusastme õppekava osana ning kvalifikatsiooni omanikule õiguse andmine kõrgharidusele juurdepääsuks, jätkata õpinguid või kandideerida vastavat haridustaset või kõrgharidusastet nõudvale ametikohale (välja arvatud juhul, kui ametikoht või kutseala on reguleeritud «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» tähenduses);»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate ja kõrgharidust tõendavate välisriigi ja piiriüleste kvalifikatsioonide ning õppeperioodide hindamise pädev asutus on Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) (edaspidi Eesti ENIC/NARIC Keskus).»;

3) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Akadeemilise tunnustamise pädev asutus vastavat haridustaset või kõrgharidusastet nõudvale ametikohale kandideerimise õiguse andmiseks on tööandja, välja arvatud juhul, kui ametikoht või kutseala on reguleeritud «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» tähenduses.».

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json