Teksti suurus:

Metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 58, 328

Metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2008. a otsusega nr 403

§ 1. Metsaseaduses (RT I 2006, 30, 232; 2007, 12, 64) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 48 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) RMK puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul. Taotluse koos RMK nõukogu kinnitatud majandusaasta aruandega esitab rahandusministrile keskkonnaminister.»;

3) paragrahvi 49 lõike 7 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) aastaeelarve kinnitamine;»;

4) paragrahvi 49 lõike 7 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «esitamine» sõnadega «koos riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruse ettepanekuga.»;

5) paragrahvi 49 lõiget 7 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) RMK poolt riigi esindajana eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise otsustamine ning RMK esindamine nendes.»;

6) seaduse tekstist jäetakse välja normitehniline märkus järgmises sõnastuses:

«nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 32, 06.02.1968, lk 12–15)».

§ 2. Keskkonnatasude seaduse (RT I 2005, 67, 512; 2008, 53, 295) § 571 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 571. Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantavast summast raha eraldamine

Metsaseaduse § 48 lõike 5 alusel riigieelarvesse kantavast Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumi osast eraldatakse sihtasutusele kuni 15 protsenti.»

§ 3. Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduses (RT I 2004, 24, 166) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «ministeerium» sõnadega «või riigitulundusasutus»;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui aktsiate või osa valitseja on riigitulundusasutus, on käesoleva seaduse kohaldamisel ministri õigustes riigitulundusasutuse nõukogu.»;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 ja lõiget 3 ning paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «ministeerium» sõnadega «või riigitulundusasutus» vastavas käändes.

§ 4. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json