Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 2, 4

Eesti Vabariigi haridusseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2008. a otsusega nr 401

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 2008, 34, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) suunab ja korraldab avalike haridusasutuste (välja arvatud ülikoolide) õppeplaanide ja -programmide ning erivajadusega õpilaste õppevahendite koostamist ja kehtestab riiklikule õppekavale vastavuse tagamiseks nõuded õppekirjandusele;»;

2) paragrahvi 366 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) õppekirjanduse alamregister.»

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 2008, 18, 125) § 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpingute alusdokument on kooli õppekava.

(2) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

(3) Kool ei tohi õpilaselt ega vanemalt nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õppekirjanduse soetamist ega kaasrahastamist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õppekirjanduse kasutamise ning selle koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras.

(5) Nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimise nõuded ning kinnitusmärke vormi kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(6) Õppekirjanduse väljaandja kinnitab õpiku, töövihiku ja tööraamatu vastavust haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud nõuetele kinnitusmärkega õppekirjanduse tiitellehel, millele lisab õppekirjanduse retsensentide nimed.

(7) Õppekirjanduse väljaandja kannab haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud nõuetele vastava ja kinnitusmärkega varustatud õppekirjanduse Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrisse.

(8) Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud registrist.

(9) Haridus- ja teadusministril on õigus käskkirjaga Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistris olev registreering tunnistada kehtetuks, kui:
1) õppekirjanduse väljaandja on esitanud sellekohase taotluse;
2) õppekirjandus ei vasta riiklikule õppekavale või haridus- ja teadusministri määruses õppekirjandusele kehtestatud nõuetele.

(10) Menetlust lõikes 9 nimetatud registreeringu kehtetuks tunnistamise üle korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, kaasates menetlusse õppekirjanduse väljaandja.

(11) Haridus- ja Teadusministeerium teavitab õppekirjanduse väljaandjat lõikes 9 nimetatud registreeringu kehtetuks tunnistamisest posti teel või elektrooniliselt 10 tööpäeva jooksul käskkirja väljaandmisest arvates.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json