Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatvad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 5

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatvad nõuded" muutmine

Vastu võetud 22.12.2008 nr 116

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja § 15 lõike 1 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2008, 84, 1164) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«76) töökorras sõiduki mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja haakeseadmega (veduki korral) sõiduki või kabiiniga runga (haakeseadmega või haakeseadmeta) mass, kui valmistaja ei ole seda lõpuni ehitanud ja mis sisaldab: õlide, kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta, juhi (75 kg), jahutusvedeliku ja 100% kõigi teiste vedelike, v.a kasutatud vee, massi. Bussidel sisaldab tühimass meeskonna liikmete massi (75 kg igaüks), kui neile on ette nähtud istekoht sõidukis. L kategooria sõidukil ei sisalda tühimass juhi massi (75 kg) (Mass of the vehicle in running order);»;

2) paragrahvi 3 punkt 90 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«90) «Ohutu veoauto või EURO III-auto või EURO IV-auto või EURO V-auto haagis» on haagis, mis vastab ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi;»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 111–117 järgmises sõnastuses:

«111) tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass 75 kg ja millele on liidetud muutumatu mass 100 kg (Reference mass);

112) EURO IV ohutu veoauto e EURO IV-auto on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi («EURO IV safe» Lorry);

113) EURO V ohutu veoauto e EURO V-auto on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi («EURO V safe» Lorry);

114) valgusdiood (edaspidi LED) on valgusallikas, kus nähtava kiirguse elemendiks on üks või enam injektsioon-luminestsentsi/fluorestsentsi tekitavat tahke aine siiret;

115) asendatav valgusallikas on valgusallikas, mida saab paigaldada ja seadme pesast eemaldada ilma tööriistadeta (hõõglambid ja gaaslahenduslambid);

116) asendamatu valgusallikas on valgusallikas, mille asendamiseks tuleb asendada kogu seade, mille külge on valgusallikas kinnitatud. Valgusallika mooduli puhul tähendab sellist valgusallikat, mille vahetuseks tuleb vahetada valgusallika moodul, mille külge on valgusallikas kinnitatud;

117) valgusallika moodul on konkreetse seadme jaoks ettenähtud optiline osa, mis sisaldab ühte või enamat asendamatut valgusallikat ja mida saab seadme küljest eemaldada vaid tööriista(de) abiga. Valgusallika moodul on projekteeritud nii, et ka tööriistu kasutades ei ole moodulit võimalik asendada ühegi tüübikinnituse saanud valgusallikaga (hõõg- või gaaslahenduslambiga).»;

4) lisa 1 koodi 101 nõuete punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Andmesilt on nõutav alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil, alates 1. jaanuarist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud O kategooria sõidukil ja alates 1. jaanuarist 2004. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil, v.a M, N, O ja L kategooria sõidukite üksiksõiduki kinnitusel, kus andmesilt ei ole nõutav.»;

5) lisa 1 koodi 102 nõuete punkti 3 lõppu täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Üksiksõiduki kinnituseks esitatud M, N või O kategooria sõidukil võib tagumise registreerimismärgi koht asuda sõiduki pikikeskteljest paremal pool;»;

6) lisa 1 koodi 103 nõudeid täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) N2 ja N3 kategooria sõidukitele, mis on esmakordselt kasutusele võetud alates 1. jaanuarist 2000. a ja ei täida direktiiviga 2003/97/EÜ kehtestatud nõudeid tahavaatepeeglite paigaldamise osas, peab hiljemalt 31. märtsiks 2009. a olema tagantjärele paigaldatud sõitjapoolsele küljele lainurkpeegel (IV klass) ja lähivaatepeegel (V klass).

Nõuet ei kohaldata N2 kategooria sõidukitele, mille täismass ei ületa 7,5 t, kui neile ei ole võimalik paigaldada V klassi peeglit viisil, mis tagaks vastavuse järgmistele nõuetele:
a) ükski peegli osa ei ole madalamal kui 2 m (hälve + 100 mm) maapinnast, olenemata reguleerimisasendist ja kui sõiduk on koormatud täismassini;
b) peegel on juhi kohalt täielikult nähtav.»;

7) lisa 1 koodi 112 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M, N, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil, millel on turvavöö kinnituskohad, peavad olema turvavööd. Turvavööd ja turvasüsteemid peavad vastama E-reegli nr 16 või direktiivi 77/541/EMÜ nõuetele.»;

8) lisa 1 koodi 112 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) turvavöö kinnituskohad ja nende arv peab vastama:
a) M ja N kategooria sõidukitel E-reegli nr 14 või direktiivi 76/115/EMÜ nõuetele;
b) L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ nõuetele;»;

9) lisa 1 koodi 112 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel turvavööd vastavalt E-reegli nr 16/04 või direktiivi 77/541/EMÜ (paranduste direktiivid 81/576/EMÜ, 82/319/EMÜ, 90/628/EMÜ, 96/36/EÜ, 2000/3/EÜ, 2005/40/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja nende kinnituspunktid M ja N kategooria sõidukitel E-reegli nr 14/06 või direktiivi 76/115/EMÜ (paranduste direktiivid 81/575/EMÜ, 82/318/EMÜ, 90/629/EMÜ, 96/38/EÜ ja 2005/41/EÜ) ning L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale.»;

10) lisa 1 kood 113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 113. Lapse turvaseade

Nõue: Laste turvaseadmed (hällid, istmed, ekraanid, rihmad, rakendid, istmetoed jms) peavad olema E-reegli nr 44 või direktiivi 77/541/EMÜ nõuetele vastavad ja olema E või e sertifitseeritud.

Kontrollimine: TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 44/04 või direktiivi 77/541/EMÜ (paranduste direktiivid 81/576/EMÜ, 82/319/EMÜ, 90/628/EMÜ, 96/36/EÜ, 2000/3/EÜ, 2005/40/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

11) lisa 1 koodi 116 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) O3 ja O4 kategooria sõiduki, mille registrimass on üle 3,5 t, taha peavad olema kinnitatud E-reegli nr 70 kohased tunnusmärgid.»;

12) lisa 1 koodi 116 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) N3 kategooria sõiduki, v.a sadulveduki, taha peavad olema kinnitatud E-reegli nr 70 kohased tunnusmärgid, millel peavad olema vaheldumisi kollased valgustpeegeldavad ja punased fluorestseerivad kaldtriibud vastavalt joonisele 5.»;

13) lisa 1 koodi 117 nõuete punktid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Nõuded: 1) motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr 22 nõuetele ja olema E sertifitseeritud;

2) sõidukijuhi pimeda ajal kasutatava motokiivri visiiri läbipaistvus peab olema vähemalt 80% ja sõidukijuhi valge ajal kasutatava motokiivri visiiri läbipaistvus peab olema vähemalt 50%.»;

14) lisa 1 kood 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 201. Üldnõuded

Nõuded: 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–220, 222–225 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras;

2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. ARK võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;

3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;

4) kaugtuled, lähituled ja eesmised udutuled võivad olla paigutatud peitlaternatesse. Peitlaternaid ei tohi olla võimalik juhi kohalt osaliselt avada ja sulgeda. Pimestamise vältimiseks laternate avanemisel või sulgumisel peavad tuled sisse lülituma alles pärast peitlaternate täielikku avanemist ja välja lülituma enne nende sulgumise algust. Lülitusmehhanismi rikke korral peavad sisselülitatud peitlaternad jääma avatuks või olema kergesti avatavad ilma tööriistadeta;

5) lähitulede laternaid, mis on ette nähtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks, on keelatud kasutada (vasakpoolses liikluses kasutatava laterna klaasile on lähitule tähise alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale);

6) elektriühendused peavad olema sellised, et lähitulede, kaugtulede ja eesmiste udutulede laternaid saab sisse lülitada ainult siis, kui ääretulede laternad ja numbritulede laternad on sisse lülitatud. See nõue ei kehti, kui kaug- või lähitulede laternaid kasutatakse lühikeste intervalliga üksteisele järgnevate hoiatavate valgussignaalide edastamiseks;

7) laternate, mille paigaldamine sõidukile on kohustuslik, kaitseks ei tohi kasutada selleks mitte ettenähtud vahendeid. Sõiduki osad või veos ei tohi vähendada laternate nähtavust.

8) laternatele ja helkuritele kantavad tähised peavad olema selgelt loetavad ja kustutamatud. Laternatele peavad tähised olema kantud kas laterna klaasile või korpusele, helkuritel valgustatavale pinnale. Tähised peavad olema nähtavad, kusjuures vajadusel tuleb avada liikuv osa (nt kapott, luuk jne);

9) elektriühendused peavad olema sellised, et ääretulede ja numbritulede laternaid on võimalik sisse ja välja lülitada ainult samaaegselt;

10) direktiivide 76/757/EMÜ, 76/758/EMÜ, 76/759/EMÜ, 76/760/EMÜ, 76/761/EMÜ, 76/762/EMÜ, 77/538/EMÜ ja 77/539/EMÜ kohaselt tüübikinnituse saanud valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmeid, mis on ette nähtud paigaldamiseks M1 ja N1 kategooria sõidukitele, võib paigaldada L kategooria sõidukitele.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega;

2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale.»;

15) lisa 1 joonised nr 6, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26 ja tabel 2 tunnistatakse kehtetuks; joonised ei ole enam nõuetega kooskõlas ja tabelit ei ole enam ette nähtud kasutada;

16) lisa 1 kood 202 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 202. Lähitule laternad

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks lähitule laternat. L kategooria sõidukil peab olema üks või kaks lähitule laternat, kusjuures L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukitel, mis on üle 1300 mm laiad, peab olema kaks lähitule laternat. Lähitule laternate paigaldamine haagisele on keelatud. Enne 1. jaanuari 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) lähitulelaterna kõrgus peab olema vahemikus 500 – 1200 mm maapinnast. Erandina on N3G kategooria sõidukil lubatud lähitulelaternad paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele maapinnast. Lähitulelaterna kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki lähitulelaternate vahekaugus peab olema vähemalt 600 mm, mida võib vähendada kuni 400 mm-ni, kui sõiduki laius ei ületa 1300 mm;

3) lähituled peavad lülituma põlema ja kustuma korraga ning võivad jääda põlema koos kaugtuledega. Kui lähitulelaternates kasutatakse gaaslahenduslampe, siis peavad lähituled jääma põlema koos kaugtuledega;

4) lähitule laternate valgusvihu kõrgus peavad olema nõuetekohaselt reguleeritud ja peab olema välditud vastutulevate sõidukite juhtide pimestamine;

5) lähitule värvus peab olema valge. Enne 1. oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki lähitule värvus võib olla valikkollane;

6) alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama E-reegli nr 57 või nr 72 või nr 112 või nr 113 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele.

Lähitule laternale peab olema kantud üks järgnevatest tähistest:
a) C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.

Kui lähitulelatern täidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pöörduv), siis peab sellel olema lisatähis T. Ainult E-reegli nr 98 või 112 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele vastavad lähitule laternad võivad täita kurvivalgustuse funktsiooni;

7) kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus vastama E-reegli nr 48 nõuetele. Süsteemi kuuluvatel laternatel peab olema lisatähis X.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega ja esilaternate kontrollseadmega vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ (paranduste direktiivid 89/517/EMÜ ja 1999/17/EÜ) nõuetele ja paigaldus E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale. L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 57 või nr 72 või nr 112 või nr 113 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale.»;

17) lisa 1 kood 203 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 203. Kaugtule laternad

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukile on lisaks neljale kaugtule laternale lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukil võivad üheaegselt põleda mitte rohkem kui kaks paari kaugtule laternaid. Kui M, N1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat, mida võib kasutada ainult hoiatavate lühikese intervalliga järgnevate valgussignaalide edastamiseks. L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sõidukil, peab olema üks või kaks kaugtule laternat, kusjuures L5e ja L7e kategooria sõidukitel, mis on üle 1300 mm laiad, peab olema kaks kaugtule laternat. L6e kategooria sõidukile võib paigaldada üks või kaks kaugtule laternat, kusjuures sõidukile, mis on üle 1300 mm lai, tuleb paigaldada kaks kaugtule laternat. Kaugtule laternate paigaldamine O kategooria sõidukile on keelatud. Enne 1. jaanuari 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) kaugtulede ümberlülimisel lähituledeks peavad kõik kaugtuled lülituma välja üheaegselt. Lähitulede ümberlülimisel kaugtuledeks peab vähemalt üks paar kaugtulesid sisse lülituma;

3) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 225 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 75;

4) kaugtule värvus peab olema valge. Enne 1. oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki kaugtule värvus võib olla valikkollane;

5) alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama E-reegli nr 57 või nr 72 või nr 112 või nr 113 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele.

Kaugtule laternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevatest tähistest:
a) R – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HR – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DR – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.

Kui kaugtule latern täidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pöörduv), siis peab sellel olema lisatähis T. Ainult üks kummagi poole kaugtule latern võib täita kurvivalgustuse funktsiooni;

6) kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus vastama E-reegli nr 48 nõuetele. Süsteemi kuuluvatel laternatel peab olema lisatähis X.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega ja esilaternate kontrollseadmega vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ (paranduste direktiivid 89/517/EMÜ ja 1999/17/EÜ) nõuetele ja paigaldus E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale. L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 57 või nr 72 või nr 112 või nr 113 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale.»;

18) lisa 1 koodi 204 nõude esimene lause ja lisa 2 koodi 204 nõude esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) seisutule laternaid võib paigaldada M ja N kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6 m ja laius ei ületa 2 m.»;

19) lisa 1 koodi 204 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 77/00 või direktiivi 77/540/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 1999/16/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale.»;

20) lisa 1 koodi 205 nõuete punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

21) lisa 1 koodi 205 kontrollimise punktid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) TÜ – vaatlusega ja esilaternate kontrollseadmega vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 19/02 või direktiivi 76/762/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 1999/18/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale.»;

22) lisa 1 kood 206 ja lisa 2 kood 206 tunnistatakse kehtetuks;

23) lisa 1 koodi 207 nõuete punkti 1 esimene lause ja lisa 2 koodi 207 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat.»;

24) lisa 1 koodi 207 nõuete punkti 5 esimene lause ja lisa 2 koodi 207 nõuete punkti 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) lubatud on kasutada E-sertifitseeritud päevatule laternaid ja sellele peab olema kantud tähis RL.»;

25) lisa 1 koodi 207 nõuete punkt 6 ja lisa 2 koodi 207 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.»;

26) lisa 1 koodi 207 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 87/00 metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 metoodikale.»;

27) lisa 1 kood 211 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 211. Eesmised ääretule laternad

Nõuded: 1) M, N ja üle 1600 mm laiusel O kategooria sõidukil peab olema kaks alumist eesmist ääretule laternat ja alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil peab olema kaks ülemist eesmist ääretule laternat. Alumisi eesmisi ääretule laternaid võib paigaldada O kategooria sõidukile, mille laius ei ületa 1600 mm ja ülemisi eesmisi ääretule laternaid võib paigaldada M, N ja O kategooria sõidukile, mille laius on üle 1800 mm. L3e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile võib paigaldada ühe või kaks ja L4e kategooria sõidukile kaks või kolm eesmist ääretule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) alumiste eesmiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi M ja N kategooria sõidukil ületada 400 mm ja O kategooria sõidukil 150 mm;
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukil peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;
c) kõrgus teepinnast peab M, N ja O kategooria sõidukil olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. O1 ja O2 kategooria sõidukil ja teiste kategooriate sõidukitel juhul, kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, siis võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele;

3) ülemiste eesmiste ääretule laternate:
a) M, N ja O kategooria sõiduki valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) kõrgus teepinnast O kategooria sõidukil peab olema võimalikult suur arvestades sõiduki külgservast kauguse nõudega, kere ehitust ja käitamist käsitlevate nõuetega ning laternate sümmeetriaga. M ja N kategooria sõidukitel ei tohi nad asetseda tuuleklaasi ülaservast madalamal;
c) M, N ja O kategooria sõiduki sama külje alumise ja ülemise eesmise ääretule laterna kõrguste vahe peab olema vähemalt 200 mm;

4) L kategooria sõiduki eesmiste ääretule laternate kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 350 mm, kuid ei tohi ületada 1200 mm. Üksik eesmine ääretule latern peab asuma keskpikitasapinnal või lähitulelaterna lähedal. Kahe eesmise ääretule laterna juhul peavad need asetsema sümmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes.

5) eesmiste ääretulede värvus peab olema valge. Erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
f) mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1. oktoobrit 1994. a;

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele. M, N ja O kategooria sõiduki eesmisele ääretule laternale peab olema kantud tähis A;

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 7/02 või direktiivi 76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/516/EMÜ ja 97/30/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EMÜ) nõuetele.»;

28) lisa 1 kood 212 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 212. Küljeääretule laternad

Nõuded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peavad olema küljeääretule laternad. Küljeääretule laternaid võib paigaldada:
a) enne 1. jaanuari 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukile;
b) M, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6000 mm;
c) kabiiniga rungale.

O kategooria sõidukil arvestatakse pikkusmõõdu sisse veotiisli pikkus. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki küljeääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) sõiduki mõlemal küljel pikkuse keskmisel kolmandikul peab olema vähemalt üks küljeääretule latern ja kõige eesmine küljeääretule latern ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm. Kõrvutiasuvate küljeääretule laternate vahekaugus ei tohi ületada 3000 mm. Kui kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik vahekauguse nõuet täita, võib vahekaugust suurendada kuni 4000 mm-ni. Kõige tagumine küljeääretule latern ei tohi tagaosast olla kaugemal kui 1000 mm. Kui alla 6000 mm pikkusele sõidukile või kabiiniga rungale on paigaldatud küljeääretule laternad, siis piisab ühest küljeääretule laternast pikkuse esimesel või viimasel kolmandikul.

Küljeääretule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, siis võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele;

3) küljeääretule värvus peab olema merevaigukollane. Erandina võib kõige tagumise küljeääretule värvus olla punane, kui küljeääretule latern on grupeeritud, kombineeritud või vastastikku ühendatud tagumise alumise ääretule laternaga või tagumise ülemise ääretule laternaga või tagumise udulaternaga või piduritule laternaga või tagumise helkuriga või on osaks tagumise helkuri valgust kiirgavast pinnast;

4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad küljeääretule laternad vastama E-reegli nr 91 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Küljeääretule laternale peab olema kantud kas tähis SM1 või SM2. SM1 tähisega küljeääretule laternad on ette nähtud kasutamiseks kõigil M, N ja O kategooria sõidukitel, SM2 tähisega laternaid võib kasutada M1 kategooria sõidukitel ja nendel sõidukitel, millel küljeääretuled on vabatahtlikud.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 91/00 või direktiivi 76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/516/EMÜ ja 97/30/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele.»;

29) lisa 1 kood 213 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 213. Tagumised ääretule laternad

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukil peab olema kaks alumist tagumist ääretule laternat. L kategooria sõidukil peab olema vähemalt üks alumine tagumine ääretule latern. Kui sõidukil ei ole tagumisi ülemisi ääretule laternaid, siis võib M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukile paigaldada kaks alumist tagumist ääretule lisalaternat. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peab olema kaks tagant nähtavat ülemist tagumist ääretule laternat. Ülemisi tagumisi ääretule laternaid on lubatud paigaldada M, N ja O kategooria sõidukile ja kabiiniga rungale, mille laius on üle 1800 mm, kuid ei ületa 2100 mm. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki tagumised ääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) alumiste tagumiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast M, N ja O kategooria sõidukil ei tohi ületada 400 mm. Nõue ei kehti lisalaternate paigaldamisele;
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukil peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;
c) kõrgus teepinnast M, N ja O kategooria sõidukil peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele tingimusel, et lisalaternaid ei ole paigaldatud. Lisalaternad peavad kohustuslikest laternatest olema paigaldatud vähemalt 600 mm kõrgemale;
d) L kategooria sõiduki alumine tagumine ääretule latern peab olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud kohale;

3) M, N ja O kategooria sõiduki ülemiste tagumiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) kõrgus teepinnast peab olema võimalikult suur arvestades külgservast kauguse nõudega, kere ehitust ja käitamist käsitlevate nõuetega ning laternate sümmeetriaga;
c) ühe poole alumise ja ülemise tagumise ääretule laterna kõrguste vahe peab olema vähemalt 200 mm;

4) tagumiste ääretulede värvus peab olema punane;

5) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad tagumised ääretule laternad vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peavad tagumised ääretule laternad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele. M, N ja O kategooria sõiduki tagumisele ääretule laternale peab olema kantud tähis R.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 7/02 või direktiivi 76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/516/EMÜ ja 97/30/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EMÜ) nõuetele.»;

30) lisa 1 kood 214 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 214. Piduritule laternad

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukil peab taga olema vähemalt kaks piduritule laternat. Alates 1. jaanuarist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud M1 kategooria sõidukil peab lisaks olema paigaldatud S3 kategooria piduritule latern. M2, M3, N ja O kategooria sõidukitele võib paigaldada S3 kategooria piduritule laternaid. Kui M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukitele ei ole paigaldatud S3 kategooria piduritule laternat, siis võib sõidukile täiendavalt paigaldada kaks S1 või S2 kategooria piduritule laternat. L kategooria sõidukil peab taga olema vähemalt üks piduritule latern. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki piduritule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) M1 ja N1 kategooria sõiduki S1 või S2 kategooria piduritule laterna valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. M2, M3, N2, N3 ja O kategooria sõiduki S1 või S2 kategooria piduritule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. S3 kategooria piduritule latern peab M, N ja O kategooria sõidukil paiknema sõiduki keskpikiteljel. Kui sõiduki kereehituse eripära ei võimalda S3 kategooria piduritule laternat paigaldada sõiduki keskpikiteljele, siis võib paigaldada kaks S3 kategooria piduritule laternat üks ühele poole ja teine teisele poole keskpikitelge ning sellele võimalikult lähedale või ühe S3 kategooria piduritule laterna mitte kaugemale kui 150 mm keskpikiteljest;

3) S1 ja S2 kategooria piduritule laterna kõrgus teepinnast M, N ja O kategooria sõidukil peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, siis võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele tingimusel, et täiendavaid S1 või S2 või S3 kategooria piduritule laternaid ei ole paigaldatud. Täiendavalt paigaldatud S1 või S2 kategooria piduritule laternad peavad kohustuslikest laternatest olema paigaldatud vähemalt 600 mm kõrgemale. S3 kategooria piduritule laterna valgusava alaserv ei tohi olla madalamal kui 150 mm tagaakna alaservast või 850 mm maapinnast. Siiski peab S3 kategooria piduritule laterna valgusava alaserv olema kõrgemal S1 või S2 kategooria piduritule laterna valgusava ülaservast;

4) kõik pidurituled peavad süttima sõidupiduri rakendamisel ja ei tohi töötada vilkuval režiimil v.a juhul, kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem. Kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem, siis peab see täitma E-reegli nr 48 nõudeid. S3 kategooria piduritule latern ei tohi olla vastastikku ühendatud ühegi teise laternaga;

5) piduritule värvus peab olema punane;

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad piduritule laternad vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peavad piduritule laternad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele. M, N ja O kategooria sõiduki piduritule laternale peab olema kantud tähis S1 või S2 või S3;

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 7/02 või direktiivi 76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/516/EMÜ ja 97/30/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EMÜ) nõuetele.»;

31) lisa 1 kood 215 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 215. Tagumise registreerimismärgi tule latern

Nõuded: 1) M, N, O ja L kategooria sõidukil, välja arvatud trollil, peab olema vähemalt üks tagumise registreerimismärgi tule latern. Tagumise registreerimismärgi tule latern peab valgustama registreerimismärki nii, et see oleks pimeda ajal loetav 25 m kauguselt. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki tagumise registreerimismärgi tule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) tagumise registreerimismärgi tule värvus peab olema valge;

3) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peab tagumise registreerimismärgi tule latern vastama E-reegli nr 4 või direktiivi 76/760/EMÜ nõuetele ja tema paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peab tagumise registreerimismärgi tule latern vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja tema paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele. M, N ja O kategooria sõiduki tagumise registreerimismärgi tule laternale peab olema kantud tähis L.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 4/00 või direktiivi 76/760/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ ja 97/31/EÜ) metoodikale ja nende paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja nende paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele.»;

32) lisa 1 kood 216 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 216. Tagumised udutule laternad

1) L kategooria sõidukitele ja enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukitele võib paigaldada ühe või kaks tagumist udutule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N, O ja L kategooria sõiduki tagumised udutule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) M, N, O, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kaugus lähimast piduritule laternast peab olema vähemalt 100 mm. Kui sõidukil on üks tagumine udutule latern, peab see asuma tagant vaadates sõiduki keskpikitasapinnal või sellest vasakul. Kui L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil on kaks tagumist udutule laternat, peavad need asetsema sümmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes ja nendevaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;

3) M, N ja O kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1000 mm (N3G kategooria sõidukitel 1200mm). L3e ja L4e kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 900 mm. L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1000 mm;

4) tagumiste udutulede värvus peab olema punane;

5) tagumised udutuled võivad lülituda ainult siis, kui lähi-, kaug- või eesmised udutuled on sisse lülitatud ja olema väljalülitatavad sõltumatult teistest tuledest;

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukitel peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist udutule laternat ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Tagumine udutule latern ei ole kohustuslik M, N ja O kategooria sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.

Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukile võib paigaldada ainult E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavaid tagumisi udutule laternaid. Tagumisele udutule laternale peab olema kantud tähis F.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 38/00 või direktiivi 77/538/EMÜ (paranduste direktiivid 89/518/EMÜ ja 1999/14/EÜ) metoodikale ja nende paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele.»;

33) lisa 1 kood 217 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 217. Tagurdustule laternad

Nõuded: 1) enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukile ja enne 10. juulit 2011. a esmakordselt kasutusele võetud O kategooria sõidukile on tagurdustule laternate paigaldamine vabatahtlik. M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6000 mm ja M1 kategooria sõidukile võib paigaldada ühe või kaks tagurdustule laternat. M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ületab 6000 mm, võib paigaldada kaks või neli tagurdustule laternat. L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile on lubatud paigaldada üks või kaks tagurdustule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ja enne 10. juulit 2011. a esmakordselt kasutusele võetud O kategooria sõiduki tagurdustule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) tagurdustule laternad peab paigaldama sõiduki taha ja need peavad süttima ning jääma sisselülitatuks seni, kuni tagasikäik on sisse lülitatud ja mootori käivitamist juhtiv seade on sisse lülitatud. M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ületab 6000 mm, on lubatud paigaldada tagurdustule lisalaternad külgedele. Külgedele paigaldatud tagurdustule lisalaternate sisselülitamiseks peab olema eraldi lüliti, need peavad jääma sisselülitatuks peale tagasikäigu väljalülimist ja automaatselt välja lülituma, kui edasisuunas liikumise kiirus ületab 10 km/h;

3) tagurdustule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1200 mm;

4) tagurdustule värvus peab olema valge;

5) alates 1. jaanuarist 1998. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud O kategooria sõidukil on tagurdustule laternad kohustuslikud ja peavad vastama E-reegli nr 23 või direktiivi 77/539/EMÜ nõuetele ning nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Tagurdustule laternale peab olema kantud tähis AR.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 23/00 või direktiivi 77/539/EMÜ (paranduste direktiiv 97/32/EÜ) metoodikale ja nende paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele.»;

34) lisa 1 kood 218 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 218. Suunatule laternad

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. O kategooria sõidukil peab olema kaks tagumist suunatule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele M ja N kategooria sõidukile on külgmiste suunatule laternate paigaldamine vabatahtlik. M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukitele on lubatud täiendavalt paigaldada kaks tagumist suunatule lisalaternat. L3e, L4e, L5e, L7e ja kerega L6e kategooria sõidukil peab olema kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. Kereta L6e kategooria sõidukile võib paigaldada kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki suunatule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) M, N, ja O kategooria sõidukil peab suunatule laterna kõrgus teepinnast olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele. Suunatule lisalaternad peavad kohustuslikest suunatule laternatest olema 600 mm kõrgemal. L kategooria sõidukil peab suunatule laterna kõrgus teepinnast olema vähemalt 350 mm, kuid ei tohi ületada 1200 mm;

3) M, N ja O kategooria sõiduki suunatule laterna valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. Nõue ei kehti lisalaternate paigaldamisele. M, N ja O kategooria sõiduki suunatule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. L kategooria sõidukite suunatule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt:
a) L3e kategooria sõidukil – 240 mm;
b) L4e kategooria sõidukil – 600 mm;
c) L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil – 500 mm;

4) M ja N kategooria sõiduki külgmine suunatule latern ei tohi olla sõiduki esiservast kaugemal kui 1800 mm. M2, M3, N2 ja N3  kategooria sõidukil, kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1800 mm kaugusele esiservast ja M1 ning N1 kategooria sõidukil, võib neid paigaldada kuni 2500 mm kaugusele esiservast;

5) suunatule sisselülitus peab olema sõltumatu teistest laternatest. Kõigi ühe külje suunatulede lülitus peab toimuma ühe lülitusseadmega. Kuni 6000 mm pikkustel M1 ja N1 kategooria sõidukitel võivad koos suunatuledega vilkuda sama külje merevaigukollased küljeääretuled;

6) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;

7) suunatulede vilkumissagedus peab olema 90 ± 30 korda minutis;

8) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad suunatule laternad vastama E-reegli nr 6 või direktiivi 76/759/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peavad suunatule laternad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele. M, N ja O kategooria sõiduki suunatule laternale peab olema kantud:
a) tähis 1 või 1a või 1b – eesmisele suunatule laternale;
b) tähis 2a või 2b – tagumisele suunatule laternale;
c) tähis 5 või 6 – külgmisele suunatule laternale.

L kategooria sõiduki suunatule laternale peab olema kantud:
a) tähis 11 – eesmisele suunatule laternale;
b) tähis 12 – tagumisele suunatule laternale.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/759/EMÜ (paranduste direktiivid 89/277/EMÜ ja 1999/15/EÜ) metoodikale ja nende paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 50/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele.»;

35) lisa 1 kood 219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 219. Armatuurlaua märgulambid

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peavad olema:
a) kaugtulede sisselülitatuse märgulamp;
b) suunatulede töökorras oleku märgulamp;
c) ohutulede sisselülitatuse märgulamp, kui ohutulede süsteem on paigaldatud. Ohutulede sisselülitatuse märgulampi võib asendada suunatulede töökorras oleku märgulamp;
d) tagumiste udutulede sisselülitatuse märgulamp, kui tagumised udulaternad on paigaldatud;
e) õhkpidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on õhkpidurid;
f) ABS pidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on ABS pidurid;

2) L kategooria sõidukitel peavad olema:
a) kaugtulede sisselülitatuse märgulamp – L3e ja L4e kategooria sõidukitel;
b) ohutulede sisselülitatuse märgulamp, kui ohutulede süsteem on paigaldatud. Ohutulede sisselülitatuse märgulampi võib asendada suunatulede töökorras oleku märgulamp;
c) tagumiste udutulede sisselülitatuse märgulamp, kui tagumised udulaternad on paigaldatud;

3) armatuurlaua märgulambid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peavad armatuurlaua märgulambid vastama direktiivi 78/316/EMÜ nõuetele ja alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peavad armatuurlaua märgulambid vastama direktiivi 93/29/EMÜ nõuetele.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega;

2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 78/316/EMÜ (paranduste direktiivid 93/91/EMÜ ja 94/53/EÜ) metoodikale ning L kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 93/29/EÜ (paranduste direktiiv 2000/74/EÜ) metoodikale.»;

36) lisa 1 koodi 221 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) metoodikale ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele.»;

37) lisa 1 kood 222 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 222. Helkurid

Nõuded: 1) O kategooria sõidukil ja nendel M ja N kategooria sõidukitel, millel kõik peegelditega eesmised laternad on peitlaternad, peab ees olema kaks mittekolmnurkset eesmist helkurit. Täiendavalt on lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset eesmist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. Ülejäänud M ja N kategooria sõidukitele on mittekolmnurksete helkurite paigaldamine sõiduki ette vabatahtlik. L kategooria sõiduki ette on helkurite ja helkurmaterjalide paigaldamine keelatud;

2) O kategooria sõidukil ja üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukil peavad olema külgmised mittekolmnurksed helkurid. Nende arv peab olema selline, et mõlemal küljel oleks täidetud pikisuunalise asetuse nõuded. Täiendavalt on neile lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset külgmist helkurit, mis ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi ning helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust. L kategooria sõidukile ja ülejäänud M ja N kategooria sõidukitele on külgmiste mittekolmnurksete helkurite paigaldamine vabatahtlik;

3) M ja N kategooria sõidukil peab taga olema kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit. Täiendavalt on neile lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures täiendavad helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. O kategooria sõidukile võib paigaldada kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit tingimusel, et need on grupeeritud teiste tagumiste valgussignaalseadmetega. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L3e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil peab taga olema üks või kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit, kusjuures L6e kategooria sõidukil, mille laius on üle 1000 mm ja L4e kategooria sõidukil peab taga olema kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit;

4) O kategooria sõidukil peab taga olema kaks kolmnurkset tagumist helkurit. Täiendavalt on lubatud paigaldada kaks kolmnurkset tagumist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures täiendavad helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. M, N ja L kategooria sõidukile on kolmnurksete helkurite paigaldamine keelatud;

5) helkuri kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 900 mm. Juhul kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik helkureid paigaldada kuni 900 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele;

6) M ja N kategooria sõiduki eesmiste ja tagumiste helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. O kategooria sõiduki tagumiste helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm ja eesmiste helkurite kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 150 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki eesmiste ja tagumiste helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. Kui L kategooria sõidukile on paigaldatud üks tagumine helkur, siis peab see asuma sõiduki pikikesktasapinnal. Kui L kategooria sõidukile on paigaldatud kaks tagumist helkurit, siis helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm ja helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 500 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;

7) üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukil ning kõigil O kategooria sõidukitel peab mõlema külje keskmisel kolmandikul olema vähemalt üks külgmine helkur. Kõige eesmine külgmine helkur ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm, kusjuures O kategooria sõidukil arvestatakse ka tiisli pikkust. Kõige tagumine külgmine helkur tagaserv ei tohi tagaservast olla kaugemal kui 1000 mm. M2, M3, N2, N3 ja O kategooria sõidukil ei tohi kõrvutiasetsevate külgmiste helkurite vahekaugus ületada 3000 mm. Juhul kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik nõutavat helkurite vahekaugust tagada, võib vahekaugust suurendada 4000 mm-ni. Kui M ja N kategooria sõidukil, mille pikkus ei ületa 6000 mm, on külgmised helkurid paigaldatud, piisab ühest helkurist sõiduki pikkuse esimesel kolmandikul ja/või ühest tagumisel kolmandikul;

8) mittekolmnurksed helkurid peavad olema sellise suurusega, et mahuvad 200 mm läbimõõduga ringi ja nende kuju ei tohi meenutada numbrit, tähte ega kolmnurka, v.a tähti O, I, U ja numbrit 8. Kolmnurksed helkurid peavad olema võrdkülgse kolmnurga kujulised küljepikkusega 150–200 mm;

9) helkurite värvus peab olema: eesmistel valge, tagumistel punane ja külgmistel merevaigukollane;

10) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad helkurid vastama E-reegli nr 3 või direktiivi 76/757/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukil peavad helkurid vastama E-reegli nr 3 või direktiivi 76/757/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele.

Helkurile peab olema kantud:
a) tähis IA või IB või IVA – mittekolmnurksele helkurile;
b) tähis IIIA või IIIB – kolmnurksele helkurile;

11) kui M2, M3, N, O2, O3, O4 kategooria sõidukile on paigaldatud nähtavamaks tegemise märgistus (linthelkurid), siis peab see vastama E-reeglite nr 48 ja 104 nõuetele. Sellise märgistuse paigaldamine M1 ja O1 kategooria sõidukitele on keelatud. Alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel peab selline märgistus olema:
a) taga – üle 2100 mm laiustel:
– üle 7,5 tonnise täismassiga N2 kategooria sõidukitel ja N3 kategooria sõidukitel, välja arvatud sadulvedukid;
– O3 ja O4 kategooria sõidukitel;
b) külgedel – üle 6000 mm pikkustel (O kategooria sõidukil arvestatakse pikkusmõõdu sisse veotiisli pikkus):
– üle 7,5 tonnise täismassiga N2 kategooria sõidukitel ja N3 kategooria sõidukitel, välja arvatud sadulvedukid;
– O3 ja O4 kategooria sõidukitel.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetusel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reeglite nr 3/02 või 104/00 või direktiivi 76/757/EMÜ (paranduste direktiiv 97/29/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ, 97/28/EÜ ja 2007/35/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 3/02 või direktiivi 76/757/EMÜ (paranduste direktiiv 97/29/EÜ) metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele.»;

38) lisa 1 kood 223 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 223. Ohutuled

Nõuded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil ning alates 9. novembrist 2007. a esmakordselt kasutusele võetud L5e ja L7e kategooria sõidukil peab olema ohutulede süsteem. Ohutuledena lülitatakse üheaegselt vilkuma kõik suunatuled (vt kood 218). Ohutulede arv, asukoht, vilkumise sagedus ja värvus peab vastama koodis 218 esitatud nõuetele;

2) ohutulesid peab olema võimalik sisse lülitada nii töötava kui ka mittetöötava mootori korral. Mootorsõiduki haakes oleva haagise suunatulesid peab olema võimalik sisse lülitada mootorsõiduki ohutulede lülitusseadme abil;

3) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ohutuled peavad vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele ning alates 9. novembrist 2007. a esmakordselt kasutusele võetud L5e ja L7e kategooria sõiduki ohutuled peavad vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

39) lisa 1 koodi 301 nõuete punktile 1 lisatakse alapunkt e) järgmises sõnastuses:
«e) mis on ette nähtud kasutamiseks jäätmete kogumisel ja äraveol;»;

40) lisa 1 koodi 301 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) sõiduki juhtimisseadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema töökorras. Rool peab pöörduma sujuvalt, ilma kinnijäämisteta ja vibratsioonita. Juhtimisseadmete osadel ei tohi olla pragusid, jääkdeformatsioone jm vigastusi. Juhtimisseadmete omavoliline ümberehitus on keelatud. Juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja;»;

41) lisa 1 koodi 301 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) täielikult pneumaatilise või täielikult hüdraulilise või täielikult elektrilise rooliajamiga juhtimisseadmed on keelatud, v.a O kategooria sõidukil, millel on lubatud täielikult hüdraulilise rooliajamiga juhtimisseade.»;

42) lisa 1 koodi 302 nõuete punkti 2 viimane lause ja lisa 2 koodi 302 nõuete punkti 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Turvapadjaga rooliratta asendamine ilma turvapadjata roolirattaga on keelatud.»;

43) lisa 1 koodi 306 nõue ja lisa 2 koodi 306 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: roolihoovastiku liigendid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule, neis ei tohi olla ülemäärast lõtku. Lõtkuks ei loeta liigendi amortiseerivat liikumist.»;

44) lisa 1 kood 317 ja lisa 2 kood 317 tunnistatakse kehtetuks;

45) lisa 1 koodi 401 nõuete punkti 1 lõppu ja lisa 2 koodi 401 nõuete punkti 1 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

«Piduriseadme ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja;»;

46) lisa 1 koodi 401 nõuetele lisatakse punkt 11 järgmises sõnastuses:

«11) piduriklotsi katte jääkpaksus ei tohi olla väiksem valmistaja poolt ettenähtust.»;

47) lisa 1 koodi 426 nõuete punkti 1 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

48) lisa 1 kood 438 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 438. Vahetatavad piduriklotsi katted ja piduriklotsid varuosana

Nõuded: 1) vahetatavad piduriklotsi katted ja piduriklotsid ei tohi sisaldada asbesti;

2) alates 1. aprillist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukile varuosadeks ettenähtud vahetatavad piduriklotsi katted ja piduriklotsid peavad täitma E-reegli nr 90 või direktiivi 71/320/EMÜ parandusdirektiivi 98/12/EÜ nõudeid.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

49) lisa 1 koodi 601 nõuete punkti 6 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmed, sõltuvalt sõiduki esmakordselt kasutuselevõtmise ajast ja kasutatavast kütusest, peavad vastama kas direktiivi 78/548/EMÜ või direktiivi 2001/56/EÜ või E-reegli nr 122 nõuetele.»;

50) lisa 1 koodi 601 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 122 või direktiivide 77/389/EMÜ (paranduste direktiiv 96/64/EÜ), 78/317/EMÜ, 78/548/EMÜ (paranduste direktiivid 2001/56/EÜ, 2004/78/EÜ, 2006/119/EÜ ja 2006/96/EÜ), 96/27/EÜ, 96/79/EÜ (paranduste direktiiv 1999/98/EÜ) ja 2003/102/EÜ metoodikale.»;

51) lisa 1 koodi 602 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetel M1 ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 11/03 või direktiivi 70/387/EMÜ (paranduste direktiivid 98/90/EÜ ja 2001/51/EÜ), E-reegli nr 26/03 või direktiivi 74/483/EMÜ (paranduste direktiivid 79/488/EMÜ, 87/354/EMÜ ja 2007/15/EÜ) või E-reegli nr 61/00 või direktiivi 92/114/EMÜ ning L kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale.

52) lisa 1 koodi 612 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) sõidu ajal kasutatav M, N ja O kategooria sõiduki iste, istme tugevus, istme kinnitused sõiduki kerele ja istme reguleerimise seadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja peavad toimima. Istekohtade arvu määrab valmistaja;»;

53) lisa 1 koodi 626 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) kuulpoldiga haakeseadet on lubatud kasutada haagisel, mille täismass ei ületa 3,5 tonni (O1 ja O2 kategooria). Veduki kuulpoldiga haakeseadme mõõtmed ja haakeseadme kinnitus vedukile on näidatud joonisel 53. Kuulpoldi kõrgust teepinnast mõõdetakse täismassiga vedukil;»;

54) lisa 1 koodi 709 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ, 2003/76/EÜ ja 2006/96/EÜ) või direktiivi 2005/55/EÜ (paranduste direktiivid 2005/78/EÜ, 2006/51/EÜ, 2008/74/EÜ ja määrus 715/2007/EÜ) või määruse 715/2007/EÜ (paranduse määrus 692/2008/EÜ) metoodikale.»;

55) lisa 1 koodi 710 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt suitsusus E-reegli nr 24/03 või direktiivi 72/306/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 97/20/EÜ ja 2005/21/EÜ) või direktiivi 2005/55/EÜ (paranduste direktiiv 2008/74/EÜ) ja kahjulike ainete sisaldus E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ ja 2003/76/EÜ) või E-reegli nr 49/04 või direktiivi 88/77/EMÜ (paranduste direktiivid 91/542/EMÜ, 96/1/EÜ, 1999/96/EÜ ja 2001/27/EÜ) või direktiivi 2005/55/EÜ (paranduste direktiivid 2005/78/EÜ 2006/51/EÜ ja 2008/74/EÜ ja määrus 715/2007/EÜ) või määruse 715/2007/EÜ (paranduse määrus 692/2008/EÜ) metoodikale.»;

56) lisa 1 koodi 901 nõuete punkti 13 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

57) lisa 1 koodi 1203 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 1203 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kõik sõidukid (v.a M1 ja L kategooria sõidukid ning punktis 3 toodud sõidukid) 2,55 m;»;

58) lisa 1 koodi 1303 nõuete punkti 2 esimene lause ja lisa 2 koodi 1303 nõuete punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) M1 ja N1 kategooria veduki haakes on lubatud vedada O1 või O2 kategooria haagist.»;

59) lisa 1 koodi 1303 nõuete punkti 2 viimase lause alapunkt c) ja lisa 2 koodi 1303 nõuete punkti 2 viimase lause alapunkt c) muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«c) M3 kategooria I klassi veduki korral, kui kaheteljelisel sõitjate veoks ettenähtud täishaagisel on ABS pidurid, 1,4-kordne veduki registrimass;»;

60) lisa 1 koodi 1304 nõude alapunktid d) ja e) ning lisa 2 koodi 1304 nõude alapunktid d) ja e) muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«d) 4-teljelisel või suurema telgede arvuga mootorsõidukil, millel on vähemalt kaks juhttelge – 31 t;
e) 4-teljelisel või suurema telgede arvuga mootorsõidukil, millel on vähemalt kaks juhttelge, mille veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje registriteljekoormus ei ületa 9,5 t – 32 t;»;

61) lisa 1 koodi 1404 nõue ja lisa 2 koodi 1404 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: veotelje lubatud suurim registrikoormus on 11,5 t.»;

62) koodi 1508 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 1508. EURO III (“EURO III safe” Lorry) , EURO IV (“EURO IV safe” Lorry) ja EURO V (“EURO V safe” Lorry) ohutu veoauto

Nõuded: 1) kahjulike ainete sisaldus heitgaasis ei tohi ületada tabelites 38 ja 39 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 49/03 või, direktiivi 88/77/EMÜ paranduste direktiivi 1999/96/EÜ, muudatuste direktiivide 2001/27/EÜ, 2005/55/EÜ, ja 2005/78/EÜ.

Tabel 38

Kahjulike ainete sisaldus heitgaasis vastavalt ESC ja ELR katsetsüklitele

Rida Süsinik monooksiidide mass (CO) g/kWh Süsivesinike mass (HC) g/kWh Lämmastikoksiidide mass (NOx) g/kW Tahkete osakeste mass (PT) g/kWh Suitsusus
m-1
A (EURO III) 2,1 0,66 5,0 0,10
0,13(1)
0,8
B1 (EURO IV) 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
B2 (EURO V) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,15

Märkus: (1) Sõidukitel, mille silindrimaht on alla 0,75 dm3 ja nominaalne töörežiim pööretel üle 3000 min-1.

Tabel 39

Kahjulike ainete sisaldus heitgaasis vastavalt ETC katsetsüklile

Rida Süsinik monooksiidide mass (CO) g/kWh Muude süsivesinike kui metaan mass (NMHC) g/kWh Metaani mass
(CH4)(1) g/kWh
Lämmastikoksiidide mass (NOx) g/kWh Tahkete osakeste mass (PT)

(PT) (2) g/kWh

A (EURO III) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16
0,21(3)
B1 (EURO IV) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03
B2 (EURO V) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03

Märkused: (1) Ainult maagaasil töötavatele mootorile.
(2) Ei kohaldata maagaasil töötavate mootorite suhtes.
(3) Sõidukitel, mille silindrimaht on alla 0,75 dm3 ja nominaalne töörežiim pööretel üle 3000 min-1;

2) müra ei tohi ületada tabelis 40 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 51/02 või direktiivile 70/157/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/101/EÜ):

Tabel 40
Mootori võimsus Müra[dB(A)]
Võimsus ≤ 150 kW 78
Võimsus > 150 kW 80

3) rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm;

4) peavad olema E-reegli nr 73/00 või direktiivi 89/297/EMÜ kohased külgmised allasõidutõkked;

5) peab olema E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 2000/8/EÜ) kohane tagumine allasõidutõke;

6) peavad olema E-reegli nr 46/01 või direktiivi 71/127/EMÜ (paranduste direktiiv 88/321/EMÜ ja 2003/97/EÜ) kohased tahavaatepeeglid;

7) peab olema AETR kokkuleppe või määruse (EMÜ) 3821/85 (viimati parandatud määrusega (EÜ)1056/97), samuti Komisjoni määruste (EÜ) 1360/2002 ja 432/2004 kohane sõidumeerik;

8) peavad olema E-reegli nr 48/01 või 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiiv 97/28/EÜ) kohased valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;

9) peab olema E-reegli nr 89 või direktiivi 92/24/EMÜ, muudatuse direktiivi 2004/11/EÜ kohane kiiruspiirik;

10) N3 kategooria sõidukil peavad olema E-reegli nr 70/01 kohased suure sõiduki tunnusmärgid;

11) peavad olema E-reegli nr 13/09 või direktiivi 71/320/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 98/12/EÜ) kohased ABS pidurid;

12) peavad olema E-reegli nr 79/01 või direktiivi 70/311/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1999/7/EÜ) kohased juhtimisseadmed.

Kontrollimine: vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.»;

63) lisa 1 koodi 1509 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 1509. Ohutu, EURO III, EURO IV või EURO V ohutu veoauto haagis»;

64) lisa 1 kood 1510 tunnistatakse kehtetuks;

65) lisa 1 lisanduse A punkti 1 (E-reeglite nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

R 125/00 09.11.2007 M1 kategooria sõiduki ettepoole jääv vaateväli
R 126/00 09.11.2007 Eest kokkupõrke korral M1 kategooria sõidukis sõitjate kaitseseade pagasi liikumise eest

66) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

2007/46/EÜ 29.10.2007 M, N ja O kategooria sõidukite tüübikinnituse raamdirektiiv
2008/74/EÜ 08.08.2008 Raskeveokite heitmed
692/2008/EÜ 31.7.2008 Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmed
(Euro5 ja 6)

67) lisa 1 lisanduse B alalõigu A punkti 1 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:
«M2 ja M3 kategooria hõlmab ka trolle.»;

68) lisa 1 lisanduse B alalõigu A punkti 4 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:
«Sõiduki kategooria määramisel ei sisaldu tühimassis kütuse mass.»;

69) lisa 1 lisanduse B alalõigu A punkti 5 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Erandina poolhaagise või kesktelghaagise kategooria määramisel on nende täismassiks mass, mis vastab poolhaagise või kesktelghaagise telje või telgede kaudu maapinnale ülekantavale staatilisele vertikaalkoormusele, kui haagis on ühendatud vedukiga ja maksimaalselt koormatud.»;

70) lisa 1 lisanduse B lõppu lisatakse alalõik D järgmises sõnastuses

«D. N1 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:
a) I klass – sõiduk, mille tuletatud mass ei ületa 1305 kg;
b) II klass – sõiduk, mille tuletatud mass ületab 1305 kg, kuid ei ületa 1760 kg;
c) III klass – sõiduk, mille tuletatud mass ületab 1760 kg.»;

71) lisa 2 tabel 2 tunnistatakse kehtetuks;

72) lisa 2 koodi 115 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) O3 ja O4 kategooria sõiduki, mille registrimass on üle 3,5 t, taha peavad olema kinnitatud E-reegli nr 70 kohased tunnusmärgid.»;

73) lisa 2 koodi 115 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) N3 kategooria sõiduki, v.a sadulveduki, taha peavad olema kinnitatud E-reegli nr 70 kohased tunnusmärgid, millel peavad olema vaheldumisi kollased valgustpeegeldavad ja punased fluorestseerivad kaldtriibud (vt lisa 1 joonis 5).»;

74) lisa 2 koodi 116 nõuete punktid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded: 1) motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr 22 nõuetele ja olema E sertifitseeritud;

2) pimeda ajal kasutatava sõidukijuhi motokiivri visiiri läbipaistvus peab olema vähemalt 80% ja valge ajal kasutatava sõidukijuhi motokiivri visiiri läbipaistvus peab olema vähemalt 50%.»;

75) lisa 2 kood 117 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 117. Lapse turvaseade

Nõue: Laste turvaseadmed (hällid, istmed, ekraanid, rihmad, rakendid, istmetoed jms) peavad olema E-reegli nr 44 või direktiivi 77/541/EMÜ nõuetele vastavad ja olema E või e sertifitseeritud.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

76) lisa 2 kood 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 201. Üldnõuded

Nõuded: 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–220, 222–225 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras;

2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. ARK võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;

3) laternates ettenähtud lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;

4) kaugtuled, lähituled ja eesmised udutuled võivad olla paigutatud peitlaternatesse. Peitlaternaid ei tohi olla võimalik juhi kohalt osaliselt avada ja sulgeda. Pimestamise vältimiseks laternate avanemisel või sulgumisel peavad tuled sisse lülituma alles pärast peitlaternate täielikku avanemist ja välja lülituma enne nende sulgumise algust. Lülitusmehhanismi rikke korral peavad sisselülitatud peitlaternad jääma avatuks või olema kergesti avatavad ilma tööriistadeta;

5) lähitule laternaid, mis on ette nähtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks, on keelatud kasutada (vasakpoolses liikluses kasutatava laterna klaasile on lähitule tähise alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale);

6) koos lähituledega, kaugtuledega ja eesmiste udutuledega peavad lülituma ääretuled ning numbrituled, välja arvatud juhul, kui kaug- või lähitulesid kasutatakse lühikese intervalliga üksteisele järgnevate hoiatavate valgussignaalide edastamiseks;

7) kohustuslike laternate kaitseks ei tohi kasutada selleks mitte ettenähtud vahendeid.

8) laternatele ja helkuritele kantavad tähised peavad olema selgelt loetavad ja kustutamatud. Laternatele peavad tähised olema kantud kas laterna klaasile või korpusele, helkuritel valgustatavale pinnale. Tähised peavad olema nähtavad, kusjuures vajadusel tuleb avada liikuv osa (nt kapott, luuk jne);

9) elektriühendused peavad olema sellised, et eesmisi ja tagumisi ääretule laternaid, küljeääretule laternaid ja numbritule laternat on võimalik sisse ja välja lülitada ainult samaaegselt;

10) direktiivide 76/757/EMÜ, 76/758/EMÜ, 76/759/EMÜ, 76/760/EMÜ, 76/761/EMÜ, 76/762/EMÜ, 77/538/EMÜ ja 77/539/EMÜ kohaselt tüübikinnituse saanud valgustus- ja valgussignalisatsiooni seadmeid, mis on ette nähtud paigaldamiseks M1 ja N1 kategooria sõidukitele, võib paigaldada L kategooria sõidukitele.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

77) lisa 2 koodi 202 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) lähitulelaterna kõrgus peab olema vahemikus 500–1200 mm maapinnast. Erandina on N3G kategooria sõidukil lubatud lähitulelaternad paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele maapinnast. Lähitulelaterna kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki lähitulelaternate vahekaugus peab olema vähemalt 600 mm, mida võib vähendada kuni 400 mm-ni, kui sõiduki laius ei ületa 1300 mm;»;

78) lisa 2 koodi 203 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 225 000 cd;»;

79) lisa 2 koodi 205 nõuete punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

80) lisa 2 koodi 205 kontrollimise punkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kontrollimine: vaatlusega ja esilaternate kontrollseadmega.»;

81) lisa 2 koodi 211 nõuete punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kõik eesmised ääretuled peavad sisse lülituma koos kaugtuledega, lähituledega ja eesmiste udutuledega;

5) alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama E-reegli nr 50 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele.»;

82) lisa 2 kood 212 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 212. Küljeääretule laternad

Nõuded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peavad olema küljeääretule laternad. Küljeääretule laternate paigaldamine on vabatahtlik:
a) enne 1. jaanuari 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukil;
b) M, N ja O kategooria sõidukil, mille pikkus ei ületa 6000 mm;
c) kabiiniga rungal.
O kategooria sõidukil arvestatakse pikkusmõõdu sisse veotiisli pikkus. Küljeääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) sõiduki mõlemal küljel pikkuse keskmisel kolmandikul peab olema vähemalt üks küljeääretule latern ja kõige eesmine küljeääretule latern ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm. Kõrvutiasuvate küljeääretule laternate vahekaugus ei tohi ületada 3000 mm. Kui kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik vahekauguse nõuet täita, võib vahekaugust suurendada kuni 4000 mm-ni. Kõige tagumine küljeääretule latern ei tohi tagaosast olla kaugemal kui 1000 mm. Kui alla 6000 mm pikkusele sõidukile või kabiiniga rungale on paigaldatud küljeääretule laternad, siis piisab ühest küljeääretule laternast pikkuse esimesel või viimasel kolmandikul.

Küljeääretule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele;

3) küljeääretule värvus peab olema merevaigukollane. Erandina võib kõige tagumise küljeääretule värvus olla punane, kui küljeääretule latern on grupeeritud, kombineeritud või vastastikku ühendatud tagumise alumise ääretule laternaga või tagumise ülemise ääretule laternaga või tagumise udulaternaga või piduritule laternaga või tagumise helkuriga või on osaks tagumise helkuri valgust kiirgavast pinnast;

4) kõik küljeääretuled peavad sisse lülituma koos kaugtuledega, lähituledega ja eesmiste udutuledega.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

83) lisa 2 kood 213 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 213. Tagumised ääretule laternad

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukil peab olema kaks alumist tagumist ääretule laternat. L kategooria sõidukil peab olema vähemalt üks alumine tagumine ääretule latern. Kui sõidukil ei ole tagumisi ülemisi ääretule laternaid, siis võib M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukile paigaldada kaks alumist tagumist ääretule lisalaternat.

Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peab olema kaks tagant nähtavat ülemist tagumist ääretule laternat. Ülemisi tagumisi ääretule laternaid on lubatud paigaldada M, N ja O kategooria sõidukile ja kabiiniga rungale, mille laius on üle 1800 mm, kuid ei ületa 2100 mm. Tagumised ääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) Alumiste tagumiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast M, N ja O kategooria sõidukil ei tohi ületada 400 mm. Nõue ei kehti lisalaternate paigaldamisele;
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukil peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;
c) kõrgus teepinnast M, N ja O kategooria sõidukil peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele tingimusel, et lisalaternaid ei ole paigaldatud. Lisalaternad peavad kohustuslikest laternatest olema paigaldatud vähemalt 600 mm kõrgemale;
d) L kategooria sõiduki alumine tagumine ääretule latern peab olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud kohale;

3) M, N ja O kategooria sõiduki ülemiste tagumiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) kõrgus teepinnast peab olema võimalikult suur arvestades sõiduki laiust, kere ehitust ja käitamist käsitlevate nõuetega ning laternate sümmeetriaga;

4) kõik tagumised ääretuled peavad sisse lülituma koos kaugtuledega, lähituledega ja eesmiste udutuledega;

5) tagumiste ääretulede värvus peab olema punane;

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

84) lisa 2 kood 214 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 214. Piduritule laternad

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukil peab taga olema vähemalt kaks piduritule laternat. M, N ja O kategooria sõidukile võib täiendavalt paigaldada ühe või kaks piduritule laternat. Piduritule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) M1 ja N1 kategooria sõiduki piduritule laterna valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. M2, M3, N2, N3 ja O kategooria sõiduki piduritule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. Üksik täiendav piduritule latern peab M, N ja O kategooria sõidukil paiknema sõiduki keskpikiteljel. Kui sõiduki kereehituse eripära ei võimalda üksikut täiendavat piduritule laternat paigaldada sõiduki keskpikiteljele, siis võib selle paigaldada mitte kaugemale kui 150 mm keskpikiteljest;

3) piduritule laterna kõrgus teepinnast M, N ja O kategooria sõidukil peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele tingimusel, et täiendavaid piduritule laternaid ei ole paigaldatud. Kui täiendavalt on paigaldatud kaks piduritule laternat, siis peavad need olema paigaldatud kohustuslikest laternatest vähemalt 600 mm kõrgemale. Üksiku piduritule laterna valgusava alaserv ei tohi olla madalamal kui 150 mm tagaakna alaservast või 850 mm maapinnast, kuid peab olema kõrgemal kohustuslike piduritule laternate valgusava ülaservast;

4) L kategooria sõidukil peab taga olema vähemalt üks piduritule latern. Piduritule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud kohale;

5) kõik pidurituled peavad süttima sõidupiduri rakendamisel ja ei tohi töötada vilkuval režiimil. Täiendav piduritule latern ei tohi olla vastastikku ühendatud ühegi teise laternaga;

6) piduritule värvus peab olema punane;

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

85) lisa 2 kood 215 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 215. Tagumise registreerimismärgi tule latern

Nõuded: 1) M, N, O ja L kategooria sõidukil, välja arvatud trollil, peab olema vähemalt üks tagumise registreerimismärgi tule latern. Tagumise registreerimismärgi tule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule, olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud kohale ja valgustama registreerimismärki nii, et see oleks pimeda ajal loetav 25 m kauguselt;

2) tagumise registreerimismärgi tuli peab sisse lülituma koos kaugtuledega, lähituledega ja eesmiste udutuledega;

3) tagumise registreerimismärgi tule värvus peab olema valge;

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

86) lisa 2 koodi 216 nõuete punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

87) lisa 2 kood 217 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 217. Tagurdustule laternad

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukile on tagurdustule laternate paigaldamine vabatahtlik. M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6000 mm ja M1 kategooria sõidukile võib paigaldada ühe või kaks tagurdustule laternat. M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ületab 6000 mm, võib paigaldada kaks või neli tagurdustule laternat. L5e ja L7e kategooria sõidukile on lubatud paigaldada üks või kaks tagurdustule laternat. Tagurdustule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) tagurdustule laternad peab paigaldama sõiduki taha ja need peavad süttima ning jääma sisselülitatuks seni, kuni tagasikäik on sisse lülitatud ja mootori käivitamist juhtiv seade on sisse lülitatud. Lubatud on M2, M3, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ületab 6000 mm, paigaldada tagurdustule lisalaternad külgedele. Külgedele paigaldatud tagurdustule lisalaternate sisselülitamiseks peab olema eraldi lüliti, need peavad jääma sisselülitatuks peale tagasikäigu väljalülimist ja automaatselt välja lülituma, kui edasisuunas liikumise kiirus ületab 10 km/h;

3) tagurdustule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1200 mm;

4) tagurdustule värvus peab olema valge.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

88) lisa 2 kood 218 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 218. Suunatule laternad

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. O kategooria sõidukil peab olema kaks tagumist suunatule laternat. M ja N kategooria sõidukil peavad olema külgmised suunatule laternad, kui sõiduki valmistaja on need ette näinud. M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukitele on lubatud täiendavalt paigaldada kaks tagumist suunatule lisalaternat. L3e, L4e, L5e, L7e ja kerega L6e kategooria sõidukil peab olema kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. Kereta L6e kategooria sõidukile võib paigaldada kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. Suunatule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;

2) M, N, ja O kategooria sõidukil peab suunatule laterna kõrgus teepinnast olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele. Suunatule lisalaternad peavad kohustuslikest suunatule laternatest olema 600 mm kõrgemal. L kategooria sõidukil peab suunatule laterna kõrgus teepinnast olema vähemalt 350 mm, kuid ei tohi ületada 1200 mm;

3) M, N ja O kategooria sõiduki suunatule laterna valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. Nõue ei kehti lisalaternate paigaldamisele. M, N ja O kategooria sõiduki suunatule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. L kategooria sõidukite suunatule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema:
a) L3e kategooria sõidukil – 240 mm;
b) L4e kategooria sõidukil – 600 mm;
c) L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil – 500 mm;

4) M ja N kategooria sõiduki külgmine suunatule latern ei tohi olla sõiduki esiservast kaugemal kui 1800 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukil, kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1800 mm kaugusele esiservast ja M1 ning N1 kategooria sõidukil, võib neid paigaldada kuni 2500 mm kaugusele esiservast;

5) suunatule sisselülitus peab olema sõltumatu teistest laternatest. Kõigi ühe külje suunatulede lülitus peab toimuma ühe lülitusseadmega. Mitte üle 6000 mm pikkustel M1 ja N1 kategooria sõidukitel võivad koos suunatuledega vilkuda sama külje merevaigukollased küljeääretuled;

6) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;

7) suunatulede vilkumissagedus peab olema 90 ± 30 korda minutis;

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

89) lisa 2 kood 219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 219. Armatuurlaua märgulambid

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peavad olema:
a) kaugtulede sisselülitatuse märgulamp;
b) suunatulede töökorras oleku märgulamp;
c) ohutulede sisselülitatuse märgulamp, kui ohutulede süsteem on paigaldatud. Ohutulede sisselülitatuse märgulampi võib asendada suunatulede töökorras oleku märgulamp;
d) tagumiste udutulede sisselülitatuse märgulamp, kui tagumised udulaternad on paigaldatud;
e) õhkpidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on õhkpidurid;
f) ABS pidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on ABS pidurid;

2) L kategooria sõidukitel peavad olema:
a) kaugtulede sisselülitatuse märgulamp – L3e ja L4e kategooria sõidukitel;
b) ohutulede sisselülitatuse märgulamp, kui ohutulede süsteem on paigaldatud;
c) tagumiste udutulede sisselülitatuse märgulamp, kui tagumised udulaternad on paigaldatud;

3) armatuurlaua märgulambid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;

Kontrollimine:1) TÜ – vaatlusega»;

90) lisa 2 kood 221 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 221. Helkurid

Nõuded: 1) O kategooria sõidukil ja nendel M ja N kategooria sõidukitel, millel kõik peegelditega eesmised laternad on peitlaternad, peab ees olema kaks mittekolmnurkset eesmist helkurit. Täiendavalt on lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset eesmist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. Ülejäänud M ja N kategooria sõidukitele on mittekolmnurksete helkurite paigaldamine sõiduki ette vabatahtlik. L kategooria sõiduki ette on mittekolmnurksete helkurite ja helkurmaterjalide paigaldamine keelatud;

2) O kategooria sõidukil ja üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukil peavad olema külgmised mittekolmnurksed helkurid. Nende arv peab olema selline, et mõlemal küljel oleks täidetud pikisuunalise asetuse nõuded. Täiendavalt on neile lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset külgmist helkurit, mis ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi ning helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust. L kategooria sõidukile ja ülejäänud M ja N kategooria sõidukitele on külgmiste mittekolmnurksete helkurite paigaldamine vabatahtlik;

3) M ja N kategooria sõidukil peab taga olema kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit. Täiendavalt on neile lubatud paigaldada kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures täiendavad helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. O kategooria sõidukile võib paigaldada kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit tingimusel, et need on grupeeritud teiste tagumiste valgussignaalseadmetega. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L3e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil peab taga olema üks või kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit, kusjuures L6e kategooria sõidukil, mille laius on üle 1000 mm ja L4e kategooria sõidukil peab taga olema kaks mittekolmnurkset tagumist helkurit;

4) O kategooria sõidukil peab taga olema kaks kolmnurkset tagumist helkurit. Täiendavalt on lubatud paigaldada kaks kolmnurkset tagumist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vähenda kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust, kusjuures täiendavad helkurid ei pea täitma kõrguse ja laiuse tingimusi. M, N ja L kategooria sõidukile on kolmnurksete helkurite paigaldamine keelatud;

5) helkuri kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 900 mm. Juhul kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik helkureid paigaldada kuni 900 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele;

6) M ja N kategooria sõiduki eesmiste ja tagumiste helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. O kategooria sõiduki tagumiste helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm ja eesmiste helkurite kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 150 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki eesmiste ja tagumiste helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni. Kui L kategooria sõidukile on paigaldatud üks tagumine helkur, siis peab see asuma sõiduki pikikesktasapinnal. Kui L kategooria sõidukile on paigaldatud kaks tagumist helkurit, siis helkurite välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm ja helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 500 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;

7) üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukil ning kõigil O kategooria sõidukitel peab mõlema külje keskmisel kolmandikul olema vähemalt üks külgmine helkur. Kõige eesmine külgmine helkur ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm, kusjuures O kategooria sõidukil arvestatakse ka tiisli pikkust. Kõige tagumine külgmine helkur ei tohi tagaservast olla kaugemal kui 1000 mm. M2, M3, N2, N3 ja O kategooria sõidukil ei tohi kõrvutiasetsevate külgmiste helkurite vahekaugus ületada 3000 mm. Juhul kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik nõutavat helkurite vahekaugust tagada, võib vahekaugust suurendada 4000 mm-ni. Kui M ja N kategooria sõidukil, mille pikkus ei ületa 6000 mm, on külgmised helkurid paigaldatud, piisab ühest helkurist sõiduki pikkuse esimesel kolmandikul ja/või ühest tagumisel kolmandikul;

8) mittekolmnurksed helkurid peavad olema sellise suurusega, et mahuvad 200 mm läbimõõduga ringi ja nende kuju ei tohi meenutada numbrit, tähte ega kolmnurka, v.a tähti O, I, U ja numbrit 8. Kolmnurksed helkurid peavad olema võrdkülgse kolmnurga kujulised küljepikkusega 150–200 mm;

9) helkurite värvus peab olema: eesmistel valge, tagumistel punane ja külgmistel merevaigukollane;

10) kui M2, M3, N, O2, O3, O4 kategooria sõidukile on paigaldatud nähtavamaks tegemise märgistus (linthelkurid), siis peab see vastama E-reeglite nr 48 ja 104 nõuetele. Sellise märgistuse paigaldamine M1 ja O1 kategooria sõidukitele on keelatud.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga.»;

91) lisa 2 kood 222 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 222. Ohutuled

Nõuded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peab olema ohutulede süsteem. Ohutuledena lülitatakse üheaegselt vilkuma kõik suunatuled (vt kood 218). Ohutulede arv, asukoht, vilkumise sagedus ja värvus peab vastama koodis 218 esitatud nõuetele;

2) ohutulesid peab olema võimalik sisse lülitada nii töötava kui ka mittetöötava mootori korral. Mootorsõiduki haakes oleva haagise suunatulesid peab olema võimalik sisse lülitada mootorsõiduki ohutulede lülitusseadme abil;

Kontrollimine: vaatlusega.»;

92) lisa 2 koodi 301 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) sõiduki juhtimisseadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema töökorras. Rool peab pöörduma sujuvalt, ilma kinnijäämisteta ja vibratsioonita. Juhtimisseadmete osadel ei tohi olla pragusid, jääkdeformatsioone jm vigastusi. Juhtimisseadmete omavoliline ümberehitus on keelatud. Juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja;»;

93) lisa 2 kood 407 tunnistatakse kehtetuks;

94) lisa 2 koodi 610 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«6) kuulpoldiga haakeseadet on lubatud kasutada haagisel, mille täismass ei ületa 3,5 tonni (O1 ja O2 kategooria). Veduki kuulpoldiga haakeseadme mõõtmed ja haakeseadme kinnitus vedukile on näidatud lisa 1 joonisel 53. Kuulpoldi kõrgust teepinnast mõõdetakse täismassiga vedukil;»;

95) lisa 2 koodi 616 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) veose vedamisel autos peavad sõitjad olema kaitstud ja eraldatud veosest vaheseinaga.»;

96) lisa 2 kood 624 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 624. Iste

Nõue: sõidu ajal kasutatav sõiduki iste, istme tugevus, istme kinnitused sõiduki kerele ja istme reguleerimise seadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja peavad toimima. Istekohtade arvu määrab valmistaja.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

97) lisa 2 koodi 1510 pealkirjas asendatakse sõna «EURO 3» sõnaga «EURO III»;

98) normitehnilist märkust muudetakse ja täiendatakse järgmise tekstiga:
«• Komisjoni direktiiv 2007/15/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks mootorsõidukite välispinnast väljaulatuvaid osi käsitleva nõukogu direktiivi 74/483/EMÜ I lisa (ELT L 75, 15.3.2007, lk 21–23);
• Komisjoni direktiiv 2007/34/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 70/157/EMÜ, milles käsitletakse mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi (ELT L 155, 15.6.2007, lk 49–67);
• Komisjoni direktiiv 2007/35/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 76/756/EMÜ, mis käsitleb mootorsõidukitele ja nende haagistele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist (ELT L 157, 19.6.2007, lk 14–16);
• Komisjoni direktiiv 2007/37/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) I ja III lisa (ELT L 161, 22.6.2007, lk 60–62);
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/38/EÜ, ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta (ELT L 184, 14.7.2007, lk 25–28);
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160);
• Komisjoni direktiiv 2008/74/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/55/EÜ ja direktiivi 2005/78/EÜ mootorsõidukite tüübikinnituste osas seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavusega (ELT L 192, 19.7.2008, lk 51–59).»

Põllumajandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json