Teksti suurus:

Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 103, 1478

Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu

Vastu võetud 22.12.2008 nr 57

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 696 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse, millised andmed on laevavarustaja kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile laevavarustamise aruandes (edaspidi aruanne) energia aktsiisivabastuse loa alusel soetatud ja imporditud kütuse kohta.

§ 2.  Aruande täitmine

  Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada.

§ 3.  Aruandes sisalduvate andmete loetelu

  (1) Aruandes esitatakse järgmised üldandmed:
  1) aruande esitaja ärinimi ja kontaktandmed;
  2) tegevuskoha aadress. Laeva puhul laeva nimi ja registrinumber;
  3) aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse;
  4) aruande esitajale väljastatud energia aktsiisivabastuse loa number;
  5) aruande täitja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja aruande koostamise kuupäev.

  (2) Aruandes esitatakse järgmised andmed kütuse kohta:
  1) aktsiisiga maksustamata kütuse alg- ja lõppjääk kilogrammides, kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi aktsiisiseadus) kohaselt;
  2) aktsiisiga maksustamata kütuse importimisel tollideklaratsiooni liik ja aktsepteerimise number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  3) aktsiisiga maksustamata kütuse soetamisel aktsiisilaost aktsiisikauba saatelehe number, aktsiisilao number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  4) aktsiisiga maksustamata kütuse vastuvõtmisel ettevõtja teisest tegevuskohast tegevuskoha andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 2, saatedokumendi number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  5) aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel laeva varudeks tollideklaratsiooni liik ja aktsepteerimise number, tollideklaratsiooni puudumisel saatedokumendi nimetus ja number ning kütuse võõrandamise kuupäev, isiku nimi, kellele kütus võõrandati, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  6) aktsiisiga maksustamata kütuse lähetamisel aktsiisilattu aktsiisiseaduse § 26 lõike 1 punktis 8 nimetatud juhul aktsiisilaopidaja number, lähetamise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  7) aktsiisiga maksustamata kütuse üleandmisel ettevõtja teise tegevuskohta tegevuskoha andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 2, saatedokumendi number, kütuse üleandmise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  8) aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel teisele laevavarustajale viimase energia aktsiisivabastuse loa number, saatedokumendi nimetus ja number, kütuse võõrandamise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt;
  9) aktsiisiga maksustamata kütuse soetamisel teiselt laevavarustajalt viimase energia aktsiisivabastuse loa number, saatedokumendi nimetus ja number, kütuse soetamise kuupäev, kogus kilogrammides, KNi alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus aktsiisiseaduse kohaselt.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR


Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json