Teksti suurus:

Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 103, 1479

Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 22.12.2008 nr 58

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 694 lõike 4 alusel.

§ 1. Loa vorm

Energia aktsiisivabastuse luba (edaspidi luba) kehtestatakse käesoleva määruse lisas (lisatud) toodud vormil. Elektroonilise loa korral lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud andmekoosseisust.

§ 2. Loa täitmine

(1) Loa, välja arvatud tabelid 2B ja 5D, täidab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus. Loa tabeli 2B täidab «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi aktsiisiseaduse) § 692 lõike 2 punktis 3 nimetatud isik (edaspidi kütusekäitleja), kellel on õigus soetada või importida aktsiisivaba vedel- või tahkekütust. Loa tabeli 5D täidab aktsiisilaopidaja, kellelt aktsiisiseaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isik (edaspidi kutseline kalur) soetab aktsiisivaba kütust. Loa tabeleid 2B ja 5D võib kütuse soetamistehingute märkimiseks täiendada vajadusel lisaridadega, järgides seejuures tabeli struktuuri. Vedelkütuse kogused märgitakse liitrites temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta. Vedelgaasi, raske kütteõli, põlevkivikütteõli ja nende kütustega sama aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaste toodete kogused märgitakse kilogrammides.

(2) Loa reale «Energia aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb:
1) loa liigi tähisest;
2) loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusepoolt väljastatud energia aktsiisivabastuse lubade arvule;
3) luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist.

(3) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel aktsiisivaba kütust või elektrienergiat soetada.

(4) Loa reale «Loa saaja nimi ja äriregistrikood» märgitakse loa saaja ärinimi ja äriregistrikood.

(5) Loa reale «Ladustamise ja töötlemise koht» märgitakse koht, kus laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise koht asub sadama territooriumil, siis märgitakse selle sadama nimi ja aadress. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise kohaks on laev, siis märgitakse selle laeva nimi ja registrinumber.

(6) Loa reale «Kütuse saaja kontaktandmed» märgitakse aktsiisivaba vedel- või tahkekütuse saaja tegevuskoha aadress ja kontakttelefoni number.

(7) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

(8) Loa tabelisse 1 «Laevavarustaja» veergu «Kütus» märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus ja veergu «KN» selle kütuse KNi alamrubriik, mida laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda.

(9) Loa tabelisse 2A «Kütusekäitleja» veergu «Kütus» märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus, veergu «KN» selle kütuse KNi alamrubriik ja veergu «Kogus» selle kütuse kogus, mida loa omanik võib aktsiisivabalt soetada.

(10) Loa tabelisse 2B «Kütusekäitleja» märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele;
4) veerg 4: kütuse kogus;
5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või registreeritud kaupleja number või selle tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.

(11) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 1 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud otstarbel.

(12) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 2 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 24 nimetatud otstarbel.

(13) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 3 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 282 nimetatud otstarbel.

(14) Loa tabelise 3 «Maagaas» reale 4 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud maagaasi kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 286 nimetatud otstarbel.

(15) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 1 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 24 nimetatud otstarbel.

(16) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 2 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 282 nimetatud otstarbel.

(17) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 3 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 284 nimetatud otstarbel.

(18) Loa tabelisse 4 «Elektrienergia» reale 4 veergu «Tegevuskoht» märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

(19) Loa reale «Kutselise kalapüügiloa number ja kehtivus» märgitakse kütuse saajale väljastatud kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

(20) Loa reale «Võõrandatud kütus (4S2 ja 4S4)» märgitakse isikute, kellele kütuse saaja võõrandab samas laevas kasutamiseks kütust, nimi, äriregistrikood, kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

(21) Loa reale «Kehtivuse aeg» märgitakse kutselise kaluri puhul kuupäevad (päev, kuu, aasta), millest alates ja milleni võib selle loa alusel kütust soetada.

(22) Loa tabelisse 5A (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse vastavalt aktsiisiseadusele kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja kolmandasse veergu selle kütuse KNi alamrubriik. Sama tabeli neljandasse veergu märgitakse selle kalaliigi nimetus ja kogus tonnides, mille väljapüüdmiseks kalalaeva kasutatakse, ning viiendasse veergu kütuse kogus. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S1 kantud laeva, täidetakse tabeli 5A formaati järgides täiendav tabel (5A1, 5A2 jne).

(23) Loa tabeli 5B (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele ning viiendasse veergu kütuse kogus. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 kantud laeva, täidetakse tabeli 5B formaati järgides täiendav tabel (5B1, 5B2 jne).

(24) Loa tabeli 5C (kalur) esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele ning viiendasse veergu kütuse kogus. Sama tabeli viimasel real kinnitab taotleja, kelle kalalaev kuulub kalalaevade riikliku registri segmenti koodiga 4S4, allkirjaga ettevõtte vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S4 kantud laeva, täidetakse tabeli 5C formaati järgides täiendav tabel (5C1, 5C2 jne).

(25) Loa tabelisse 5D (kalur) märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele;
4) veerg 4: kütuse kogus;
5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või energia aktsiisivabastuse loa number kütuse soetamisel laevavarustajalt või kutseliselt kalurilt või tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.

(26) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusejuhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

§ 3. Loa asendamine

Loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus asendab loa, kui laevavarustaja esitab kirjaliku taotluse ladustada ja töödelda aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust, mida ei ole märgitud loal, või kui kutseline kalur pole loale märgitud kalendriaasta kütuse kogust täies ulatuses soetanud.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 «Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa

ENERGIA AKTSIISIVABASTUSE LUBA NR ..........

1. Kehtib alates: ________________________________________________________

2. Loa saaja nimi ja äriregistrikood: ________________________________________

3. Ladustamise ja töötlemise koht: _________________________________________

4. Kütuse saaja kontaktandmed: ___________________________________________

5. MTA: _______________________________________________________________

Tabel 1. Laevavarustaja

Kütus KN
   
   
   
   

Tabel 2A. Kütusekäitleja

Kütus KN Kogus
     
     
     
     

Tabel 2B. Kütusekäitleja

Kuupäev Kütus KN Kogus ALP, RK või
tollideklaratsiooni nr
         
         
         
         

Tabel 3. Maagaas

Rida Kasutusala Tegevuskoht
1. Muul otstarbel kui kütteainena  
2. Mineraloogilised protsessid  
3. Elektrienergia tootmiseks  
4. Maagaasivõrgu töös hoidmiseks  

Tabel 4. Elektrienergia

Rida Kasutusala Tegevuskoht
1. Mineraloogilised protsessid  
2. Elektrienergia tootmine ja tootmise suutlikkuse säilitamine  
3. Keemiline reduktsioon, elektrolüütilised ja metallurgilised protsessid  
4. Energiamahukas ettevõte  

6. Kutselise kalapüügiloa number ja kehtivus: ________________________________

7. Võõrandatud kütus (4S2 ja 4S4): ________________________________________

8. Kehtivuse aeg: _______________________________________________________

Tabel 5A (kalur): kütuse kogus kalendriaastaks (4S1)

Kalalaev Kütus KN Kala kogused Kütuse kogus (l)
         

Tabel 5B (kalur): kütuse kogus kalendriaastaks (4S2)

Kalalaev Võimsus Kütus KN Kütuse kogus (l)
         

Tabel 5C (kalur): kütuse kogus kalendriaastaks (4S4)

Kalalaev Võimsus Kütus KN Kütuse kogus (l)
         

Kinnitan sõltumatust ning vastavust komisjoni
määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise
suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele

 

Tabel 5D (kalur): soetatud kütuse kogused

Kuupäev Kütus KN Kütuse
kogus (l)
ALP või kütuse
AVLi või
kutselise kaluri
AVLi või tolli-
deklaratsiooni nr
         
         
         
         

9. MTA juhataja nimi ja allkiri: ________________________________________

/otsingu_soovitused.json