Teksti suurus:

Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord

Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:

Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 22.12.2008 nr 59
RTL 2008, 103, 1480

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 6912 lõike 3 alusel.

§ 1.   Loa vorm

  Jäätmetest kütuse tootmise luba (edaspidi luba) kehtestatakse käesoleva määruse lisas (lisatud) toodud vormil. Elektroonilise loa korral lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud andmekoosseisust.

§ 2.   Loa täitmine

  (1) Loa täidab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus.

  (2) Loa reale «Jäätmetest kütuse tootmise luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb:
  1) loa liigi tähisest;
  2) loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusepoolt väljastatud jäätmetest kütuse tootmise lubade arvule;
  3) luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist.

  (3) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel toota jäätmetest kütust väljaspool aktsiisiladu.

  (4) Loa reale «Loa saaja nimi ja äriregistrikood» märgitakse loa saaja ärinimi ja äriregistrikood.

  (5) Loa reale «Loa saaja tegevuskoht ja kontaktandmed» märgitakse selle jäätmekäitluskoha aadress, kus loa saajal on õigus kütust toota, ning kontaktisiku nimi, kontakttelefoni number, faksi number ja e-posti aadress.

  (6) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

  (7) Loa tabelisse veergu «Kütus» märgitakse vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seadusele» kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus ja veergu «KN» selle kütuse KNi alamrubriik, mida loa saajal on õigus toota.

  (8) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusejuhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Ivari PADAR
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

Lisa JÄÄTMETEST KÜTUSE TOOTMISE LUBA

/otsingu_soovitused.json