Teksti suurus:

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid
[RTL 2008, 102, 1456 - jõust. 01.01.2009]

Vastu võetud 04.12.2006 nr 63
RTL 2006, 87, 1604
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.01.2007 nr 4 (RTL 2007, 5, 95) 21.01.2007

4.12.2007 nr 79 (RTL 2007, 95, 1596) 17.12.2007, osaliselt 1.01.2008

18.12.2008 nr 78 (RTL 2008, 102, 1456) 1.01.2009

 

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid ning sanitaar- ja hügieenitooted

(1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvad tariifset klassifikatsiooni omavad ravimid, rasestumisvastased vahendid ning sanitaar- ja hügieenitooted:

[RTL 2008, 102, 1456 – jõust. 1.01.2009]

 

 

 

Tariifne klassifikatsioon

1)

inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;

3002 20 00

2)

veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;

3002 30 00

3)

ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri;

3002 90 30

4)

ravimid «Ravimiseaduse» tähenduses; 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

3003

3004

3006 30 00

ex 2208 90 69

ex 3304 30 00

ex 3305 10 00

ex 3305 90 10

ex 3306 90 00

5)

meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud eritoit «Toiduseaduse» tähenduses;

ex 1901 10 00

ex 1901 20 00

ex 1905 90 30

ex 2106 10

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

6)

hapnik, mida kasutatakse meditsiinis sissehingamiseks;

ex 2804 40 00

7)

haiguste raviks ja diagnostikaks kasutatavad radioaktiivsed elemendid, isotoobid ja ühendid importimisel tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule;

ex 2844

8)

loomaverest valmistatud antiseerumid;

ex 3002 10 10

9)

modifitseeritud immunoloogilised tooted, kaasa arvatud need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil;

ex 3002 10 99

10)

toksiinid ning muud vaktsiinidele, toksiinidele ja mikroorganismikultuuridele analoogsed tooted (inimeste, loomade ja taimede viirused ning antiviirused, bakteriofaagid);

ex 3002 90 90

11)

rasestumisvastased vahendid;

3006 60

4014 10 00

ex 9018

12)

hügieenisidemed ja tampoonid, mähkmed (sealhulgas imikumähkmed) ja muud seesugused hügieenitarbed:

 

– paberist, pabermassist, tselluloosvatist või tsellulooskiukangast;

ex 4818 40

– keemilistest kiududest;

ex 5601 10 10

– muust tekstiilmaterjalist.

ex 5601 10 90

(2) Märkega «ex» tähistatud tariifne klassifikatsioon hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.

§ 2. Käibemaksumääraga 9% maksustatavad meditsiiniseadmed ja abivahendid

(1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 sisalduvad puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» § 1 lõike 2 tähenduses:

[RTL 2008, 102, 1456 – jõust. 1.01.2009]

 

 

 

Tariifne klassifikatsioon

1)

seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks;

9019 20 00

2)

glükomeetrid ja nende tarvikud;

 

 

[RTL 2007, 5, 95 – jõust. 21.01.2007]

ex 9018

ex 9027

ex 9033 00 00

3)

glükomeetrite testribad;

ex 3822 00 00

4)

insuliinpumbad ja -süstlad ning nende tarvikud;

ex 9018 31

ex 9033 00 00

ex 9021 90 90

5)

prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele;

7015 10 00

6)

kontaktläätsed;

9001 30 00

7)

prilliläätsed nägemise korrigeerimiseks:

 

– klaasist, mõlemalt poolt töödeldud;

9001 40 41

9001 40 49

9001 40 80

– muust materjalist, mõlemalt poolt töödeldud;

9001 50 41

9001 50 49

9001 50 80

8)

prilliraamid ja nende osad:

 

– prilliraamid:

 

   – plastist;

9003 11 00

   – mitteväärismetallist;

9003 19 30

   – muust materjalist (välja arvatud väärismetallist);

9003 19 90

– prilliraamide osad;

ex 9003 90 00

9)

optiliselt töödeldud läätsedega päikeseprillid ja filtrid clip-on;

ex 9004 10 10

10)

nägemist korrigeeriva otstarbega prillid (välja arvatud väärismetallist prilliraamidega prillid);

ex 9004 90

11)

kurtide, pimedate ja vaegnägijate abivahendid:

 

– monokulaarid, kiikerprillid;

ex 9004 90 90

– luubid;

ex 9013 80 90

– suurendavad videosüsteemid ja lugemismonitorid;

ex 8528

– valged kepid;

ex 6602 00 00

– valge kepi käepidemed ja nupud;

ex 6603 90 10

– valge kepi osad ja tarvikud;

ex 6603 90 90

– äratuskellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad, vibreerivad);

ex 9105 11 00
ex 9105 19 00

– käekellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad);

ex 9102

– heliväljundiga kaalud pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 8423 10 10
ex 8423 10 90

– heliväljundiga vedeliku taseme mõõtjad pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9026 10 29

– heliväljundiga või eritähistusega mõõtmisseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, seahulgas mõõdulindid, loodid ja muud seesugused asjad;

ex 9017 80 90
ex 9017 80 10

– heliväljundiga termomeetrid pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9025 19 20

– heliväljundiga baromeetrid pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9025 80 20

– heliväljundiga kalkulaatorid pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9017 20 90
ex 8470

– navigatsiooniseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, sealhulgas heliväljundiga kompassid ja muud orienteerumisabivahendid;

ex 9014 80 00
ex 9014 10 00
ex 8526

– valgus- või vibratsiooniväljundiga häiresüsteemid kurtidele (telefon, lapsenutt, uksekell, suitsualarm ja muu seesugune);

ex 8531 10 95

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

12)

tüflotehnilised abivahendid:

 

– andmevalmindusmasinad, kõnesüntesaatorid;

ex 8471 80 00

– kõnesüntesaatorid, salvestuseta;

ex 8543 70 90

– kõnesüntesaatoriga elektrooniline märkmik;

ex 8470 10 00

13)

ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (välja arvatud hambaproteesid), kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid;

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

9021


ex 9018 

14)

radikuliidivööd, bandaažid, suspensooriumid, tugisidemed liigestele ja lihastele;

ex 6212 90 00

ex 6307 90 10

ex 6307 90 99

15)

põletushaigete surverõivad ja peakatted;

 

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 1.01.2008]

ex 61
ex 62
ex 6406 99 10
ex 6505 90 80

16)

haavaravitooted krooniliste haavandite ja lamatiste raviks:

 

– geelid, hüdrokolloidgeelid, hüdrokolloidpastad, undetsüleenamidopropüül-betaiini sisaldavad krooniliste haavandite loputuslahused;

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 1.01.2008]

ex 3004 90 19
ex 3005 90 51
ex 3005 90 99
ex 3401 30 00
ex 3808 94 90

– hüdrogeeliga haavapadjad;

ex 3005 90 99

– soolakristallidega haavatampoonid;

ex 3005 90 51

– alginaatsidemed, kaltsium-alginaatsidemed;

ex 3005 90 51

ex 3005 90 99

– hüdrofiiber haavasidemed;

ex 3005 90 51

– salvsidemed;

ex 3005 90 31

ex 3005 90 99

– kollageeniga haavasidemed;

ex 3005 90 99

– pehme silikooniga haavasidemed;

ex 3005 10 00

– bioaktiivsed haavasidemed;

ex 3005 90 51

– vahtmaterjalist haavapadjad;

ex 3005 90 99

– hõbedaga haavasidemed (sealhulgas hõbedaga hüdrofiiber haavasidemed);

ex 3005 90 55

ex 3005 90 51

ex 3005 90 99

– hüdrokolloid haavapadjad, hüdrokolloid haavaplaastrid;

ex 3005 90 99

ex 3005 10 00

– Ringeri lahusega aktiveeritud haavasidemed;

ex 3005 90 55

17)

stoomihooldusvahendid:

 

– stoomikotid (sealhulgas koos kinnituspaeltega);

 

 

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 1.01.2008]

ex 3923 21 00
ex 3923 29 10
ex 3923 29 90
ex 4819
ex 3926 90 97
ex 4014 90 90
ex 3006 91 00

– alusplaadid;

ex 3005 10 00

ex 3006 91

– väline kateeter meestele;

ex 4014 90 90

– ühekordsed põiekateetrid;

ex 9018 39 00

– stoomikotivööd;

ex 6307 90 99

– stoomihoolduse lisavahendid:

 

   – pastad, pulbrid, kaitsekreemid;

ex 3304

   – nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed;

ex 3005 90 99

– trahheostoomi hooldusvahendid:

 

   – trahheostoomia filtrid;

ex 9021 90 90

   – trahheostoomia plaastrid;

ex 3005 10 00

   – nahapuhastusplaastrid;

ex 3401 11 00

   – trahheostoomi ümbritseva naha kaitsekile;

ex 3401 11 00

   – trahheostoomi kaitsed;

ex 9018 90 85

18)

inkontinentsitooted:

 

– madratsi kaitselinad:

 

   – kilest;

ex 3921 90 19

   – imavad;

ex 4818

– spetsiaalsed võrkpüksid mähkmete fikseerimiseks;

ex 6108 22 00

19)

kummist klistiiriballoonid, -otsikud, -kannud, siibrid, kummirõngad ja -madratsid lamatiste vältimiseks;

ex 4014 90 90

20)

silmavannid, siibrid, klistiirikannud ja -otsikud, rooja-, sekreedi- ja uriinikogumisnõud;

ex 3924 90 90

ex 7324 90 00

ex 7017 90 00

21)

puuetega inimestele mõeldud sõidukid, k.a mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga, ning nende osad ja tarvikud;

8713

8714 20 00

22)

ratastoolipadjad:

ex 9404

ex 3926 90 97

ex 4016 95 00

ex 6306 40 00

– geelpadjad;

– õhkpadjad;

– muud padjad;

23)

kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid ja nende osad:

 

– tugiraamid ratastel ja ratasteta;

ex 9019 10 90

– tõukeraamid ratastel;

ex 8716 80 00

– osad;

ex 8716 90

24)

ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid ja nende osad:

 

– jalutuskepid, harkkepid;

ex 6602 00 00

– kummiotsikud;

ex 6603 90 90

– jääteravikud;

ex 6603 90 90

25)

puuetega inimestele toodetud kolmerattalised jalgrattad pedaalidega või käsiajamiga;

ex 8712 00 80

26)

sõiduautode ja muude mootorsõidukite puuetega inimestele kasutamiseks kohandamise osad ja tarvikud:

– auto kohandused mootori käsitsemiseks;

– auto kohandused käsipiduri käsitsemiseks;

– auto kohandused roolisüsteemis käsitsemiseks;

– erikonstruktsiooniga autoistmed ja -padjad;

– auto kohandused sekundaarsete funktsioonide kasutamiseks, sealhulgas reguleeritavad peeglid, kesklukud, kojamehed, indikaatorid ja tuled;

– autotõstukid inimestele (välja arvatud ratastooli) – auto lisaseadmed toetatava inimese tõstmiseks autosse ja sealt välja;

– autotõstukid ratastoolis istuva inimese autosse tõstmiseks – tõstemehhanismid ratastooliga inimese aitamiseks autosse ja sealt välja;

– abivahendid ratastooli autosse või auto peale tõstmiseks;

– ratastooli autosse kinnitamise vahendid.

ex 8708

27)

tõstukid puuetega inimestele (sealhulgas vanni- ja basseinitõstukid, ratastoolide vertikaal- ja kaldtõsteplatvormid, trepironijad);

ex 8428 90 95

28)

kaldteed invaliidikärudele:

 

– terasest;

ex 7308 90 99

– alumiiniumist;

ex 7610 90 90

29)

tegevus- ja liikumisravivahendid:

 

– haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud puhumispallid (hingamisfunktsiooni treeninguks), megapallid, aktiivpallid, istepallid, sensoteraapiapallid, optipallid, funktsionaalpallid;

ex 9506 62

– haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud reflekspallid, raskuspallid;

ex 9506 69 90

– füsiorullid, funktsionaalpadjad ravivõimlemiseks;

ex 9506 91 90

– käelise tegevuse rõngad;

ex 9506 99 90

30)

puuetega inimeste liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeninguseadmed:

 

– pedaaltrenažöörid;

ex 9019 10 90

– seisulauad;

ex 9021

31)

tugiabivahendid:

 

– tualeti käsivarretoed, tugikäepidemed ja käsipuud;

 

   – metallist;

ex 7308 90 99

   – plastist;

ex 3925 90 80

   – puidust;

ex 4421 90 98

32)

tualetikasutamise abivahendid:

 

– tualetitoolid ratasteta;

ex 9401 79 00

– tualetitoolid ratastel;

ex 8713 10 00

– potikõrgendused, plastist;

ex 3924 90 90

– laste tualetiistmed, plastist;

ex 3924 90 90

– tualettpaberihaaratsid, plastist;

ex 3924 90 90

33)

abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:

 

– vanniistmed:

 

   – metallist;

ex 7326 90 98

   – plastist;

ex 3924 90 90

– dušitoolid:

 

   – metallist;

ex 9401 71 00

   – plastist;

ex 9401 80 00

– dušiklapptoolid;

ex 9401 79 00

– vanniastmed, plastist;

ex 3924 90 90

– rõngasharjad;

ex 9603 29 80

– peapesuvannid lamajale, plastist;

ex 3924 90 90

34)

liikumispuudega inimestele kohandatud kammid;

ex 9615

35)

liikumispuudega inimestele kohandatud harjad;

ex 9603

36)

puudega inimestele mõeldud spetsiaalsed söömise ja joomise abivahendid:

 

– joogitopsid, plastist;

ex 3924 10 00

– noad;

ex 8211 91 30

– kahvlid, lusikad;

ex 8215 20 10

– söögiriistade käepidemed, plastist;

ex 3926 90 97

– lõikurid;

ex 8210 00 00

– hoidjad (sealhulgas klaasihoidjad), plastist;

ex 3926 90 97

– purgi- ja pudeliavajad, taldrikuäärised, plastist;

ex 3924 90 90

37)

olmeabivahendid:

 

– haaratsid, alumiiniumist;

ex 7616 99 90

– nööpijad;

ex 7326 90 98

– sukajalgatõmbajad, plastist;

ex 3924 90 90

– spetsiaalsed käärid;

ex 8213

– pliiatsihoidjad, plastist;

ex 3924 90 90

38)

teisaldamise ja asendi fikseerimise vahendid:

 

– pööramisplaadid, plastist;

ex 3924 90 90

– libistamislauad, puidust;

ex 4421 90 98

– kinnitusrihmad;

ex 6212 90 00

– asendipadjad, plastist;

ex 3924 90 90

– tõsterihmad;

ex 6307 90 99

39)

voodite lisavarustus:

 

– voodilauad, metallist;

ex 9403 20 80

– voodiohjad, metallist;

ex 7308 90 99

– päitsikõrgendused;

ex 7326 90 98

40)

istemööbel puuetega inimestele:

– eriistmed;

ex 9401 30 10

41)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud punktkirjamasin (kirjutusmasin, mis trükib tähed punktkirjas spetsiaalsele paberile);

ex 8469

42)

Braille’ kirjapaber lehtedena;

ex 4802

ex 4805

ex 4823

43)

Braille’ kirjas õppematerjalid;

ex 4901

44)

Braille’ kirjas laste pildiraamatud;

ex 4903 00 00

45)

Braille’ kirjas noodid;

ex 4904 00 00

46)

muu trükimaterjal, sealhulgas trükitud reproduktsioonid ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 1.01.2008]

ex 4911

47)

kunstiteoste trükitud reproduktsioonid, graafilised lehed ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 4911 91

48)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad;

ex 8469

49)

puuetega inimestele kohandatud arvutite plokid, lisaseadmed ja erivarustus:

– puuteekraaniga kuvarid;

– spetsialiseeritud klaviatuurid (kontseptuaalklaviatuur, eripaigutusega klaviatuurid, kombitavad klaviatuurid);

– spetsialiseeritud juhtseadmed (käe, jala, pea või muu seesuguse abil kasutatavad);

– spetsialiseeritud lülitiseadmed ja nende manused (konsoolid ja muud);

– erimanused tavakonfiguratsiooni kohandamiseks (klaviatuuriraam, erikujulised korpused ja muud);

– häälega juhitavad arvutikomponendid (arvuti käivitamiseks või muuks taoliseks tegevuseks);

– arvutile kohandatud kuulmisabivahendid;

– Braille’ vahendid (monitor, printer);

– kompemonitorid;

– kõnesisestus ja kõnega/häälega juhitavad süsteemid;

– ekraanilugemissüsteemid;

– seadmed Braille’ kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele;

ex 8471

ex 8528

50)

puuetega inimestele kohandatud arvuti tarkvarad:
– eritarkvarad peenkoordinatsiooni nõudvate tegevuste asendamiseks lihtsamatega (klahvikombinatsioonide asendamine, makropaketid ja muu);
– eritarkvarad helisignaalide visualiseerimiseks;
– tarkvara teksti suurendamiseks (Zoom text);
– ekraanilugemistarkvarad;
– programmeerimise eritarkvarad.

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

ex 8523

(2) Märkega «ex» tähistatud tariifne klassifikatsioon hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

(2) [Kehtetu – RTL 2008, 102, 1456 – jõust. 1.01.2009]

1 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118).

[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]