Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Rahandusminister
määrus

lisa 13100717

Lisa 1

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»

lisa 1

[RTL 2007, 79, 1368 – jõust. 29.10.2007]

 

 

Kontode koodid

1 – konto liik, 2 – kontoklass, 3 – kontorühm, 4 – kontogrupp, 5 – kontogrupi alamgrupp, 6 – konto

 

    

TP – tehingupartneri kood

TT – tegevusala kood

A – allikas

R – rahavoo kood

  
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
1           VARAD        
  10         KÄIBEVARA        
    100       RAHA JA PANGAKONTOD        
      1000     Sularaha        
          100000 Kassa        
          100080 Raha teel        
      1001   100100 Arvelduskontod pankades nõutav      
      1002   100200 Saadud ja välja kirjutatud tšekid nõutav      
      1003   100300 Reservide ja keskkassa kontod nõutav      
      1005   100500 Välisabi kontod nõutav      
      1009   100900 Tähtajalised deposiidid nõutav      
    101       LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD        
      1011     Kauplemisportfelli väärtpaberid        
          101100 Osalused investeerimisfondides nõutav      
          101110 Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          101120 Lühiajalised võlakirjad nõutav     nõutav
          101130 Pikaajalised võlakirjad nõutav     nõutav
          101140 Lühiajalised laenud väärtpaberite tagatisel nõutav     nõutav
      1012     Tähtajani hoitavad väärtpaberid        
          101200 Lühiajalised tähtajani hoitavad võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          101201 Soetus- ja nominaalväärtuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          101210 Pikaajalised võlakirjad nominaalväärtuses (tagasimakse tähtajaga kuni 1 aasta) nõutav     nõutav
          101211 Soetus- ja nominaalväärtuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      1019     Muud lühiajalised finantsinvesteeringud        
          101900 Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          101990 Muud lühiajalised finantsinvesteeringud nõutav     nõutav
    102       MAKSU-, LÕIVU- JA TRAHVINÕUDED        
      1020     Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded        
          102000 Käibemaks nõutav      
          102010 Sotsiaalmaks nõutav      
          102020 Üksiksiku tulumaks nõutav      
          102030 Töötuskindlustusmaksed nõutav      
          102035 Kogumispensioni maksed nõutav      
          102040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          102050 Maamaks nõutav      
          102055 Aktsiisid nõutav      
          102056 Tollimaks nõutav      
          102060 Muud maksud nõutav      
          102070 Lõivunõuded nõutav      
          102080 Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          102090 Trahvinõuded nõutav      
          102091 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          102095 Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
      1021     Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (miinus)        
          102100 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          102110 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          102120 Ebatõenäoliselt laekuv üksiksiku tulumaks nõutav      
          102130 Ebatõenäoliselt laekuvad töötuskindlustusmaksed nõutav      
          102135 Ebatõenäoliselt laekuvad kogumispensioni maksed nõutav      
          102140 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          102150 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          102155 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          102156 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          102160 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          102170 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          102180 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          102190 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          102191 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          102195 Ebatõenäoliselt laekuvad maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
    103       MUUD NÕUDED JA ETTEMAKSED        
      1030     Nõuded ostjate vastu        
          103000 Nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          103009 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu nõutav      
          103010 Nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
          103019 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
      1031     Viitlaekumised        
          103100 Laekumata intressid nõutav      
          103109 Ebatõenäoliselt laekuvad intressid nõutav      
          103110 Laekumata dividendid nõutav     nõutav
          103190 Muud viitlaekumised nõutav      
      1032     Laenu- ja liisingnõuded        
          103200 Antud lühiajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          103201 Antud lühiajaliste laenude nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          103209 Ebatõenäoliselt laekuvad lühiajalised laenud (miinusega) nõutav     nõutav
          103210 Antud pikaajaliste laenude lühiajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          103211 Antud pikaajaliste laenude nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          103219 Ebatõenäoliselt laekuvad pikaajalised laenud (miinusega) nõutav     nõutav
          103220 Antud kapitalirendi lühiajaline osa nõutav     nõutav
          103230 Antud lühiajaline faktooring nõutav     nõutav
          103235 Antud faktooringu lühiajaline osa nõutav     nõutav
          103240 Õppelaenud nõutav     nõutav
          103249 Ebatõenäoliselt laekuvad õppelaenud nõutav     nõutav
          103250 Järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      
          103259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      
      1033   103300 Tuletisinstrumendid nõutav      
      1035     Nõuded toetuste ja siirete eest        
          103500 Tekkepõhised siirded nõutav      
          103540 Laenu- ja finantseerimiseks antud sihtfinantseerimine nõutav      
          103550 Saamata sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103555 Saamata kaasfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103556 Saamata põhivara sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103557 Saamata põhivara kaasfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103560 Saamata seadusandlusest tulenevad toetused nõutav      
          103570 Saamata muud toetused nõutav      
      1036     Muud nõuded        
          103610 Kinnipidamised töötasudest nõutav      
          103620 Makstud tagatisdeposiidid nõutav      
          103630 Kohtutäituritele makstud ettemaksed nõutav      
          103640 Käibemaksu deklareerimata ettemaksed        
          103650 Sihtfinantseerimise tagasinõuded nõutav   nõutav  
          103655 Kaasfinantseerimise tagasinõuded nõutav   nõutav  
          103670 Muud toetuste tagasinõuded nõutav      
          103690 Muud nõuded nõutav      
          103699 Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded (miinusega) nõutav      
      1037     Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed ja tagasinõuded        
          103700 Käibemaksu ettemaks nõutav      
          103701 Sisendkäibemaks        
          103710 Sotsiaalmaksu ettemaks nõutav      
          103720 Üksikisiku tulumaksu ettemaks nõutav      
          103730 Töötuskindlustusmaksete ettemaks nõutav      
          103735 Kogumispensioni maksete ettemaks nõutav      
          103740 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu ettemaks nõutav      
          103750 Maamaksu ettemaks nõutav      
          103755 Aktsiiside ettemaks nõutav      
          103756 Tolliametile makstud ettemakstud maksud nõutav      
          103760 Muud maksude ettemaksud nõutav      
          103770 Makstud lõivude ettemaksed nõutav      
          103780 Makstud loodusressursside kasutamise tasude ettemaksed nõutav      
          103790 Makstud trahvide ettemaksed nõutav      
          103795 Makstud maksuvõlalt arvestatud intresside ettemaksed nõutav      
      1038     Ettemakstud toetused        
          103850 Ettemakstud sihtfinantseerimised nõutav   nõutav  
          103855 Ettemakstud kaasfinantseerimised nõutav   nõutav  
          103860 Ettemakstud seadusandlusest tulenevad toetused nõutav      
          103870 Muud ettemakstud toetused nõutav      
      1039     Ettemakstud tulevaste perioodide kulud        
          103910 Ettemakstud kindlustuspreemiad nõutav      
          103920 Kulude ettemaksed töövõtjatele nõutav      
          103930 Töö- ja puhkusetasu ettemaksed nõutav      
          103931 Deklareeritud sotsiaalmaksukulu töötasu ettemaksetelt nõutav      
          103932 Deklareeritud töötuskindlustusmakse kulu töötasu ettemaksetelt nõutav      
          103950 Sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud nõutav      
          103990 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud nõutav      
    108       VARUD        
      1080     Strateegilised varud        
          108000 Mobilisatsioonivarud nõutav      
          108010 Julgeolekuvarud nõutav      
          108020 Seemnereserv nõutav      
          108030 Toiduainetevarud nõutav      
          108040 Meditsiiniliste vahendite varud nõutav      
          108050 Vedelkütuse varud nõutav      
      1081   108100 Tooraine ja materjalid nõutav      
      1082   108200 Lõpetamata toodang        
      1083   108300 Valmistoodang        
      1084   108400 Ostetud kaubad müügiks nõutav      
      1089     Üle andmata varud ja ettemaksed varude eest        
          108900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud nõutav      
          108920 Ettemaksed varude eest nõutav      
    109       Müügiootel põhivara        
          109000 Müügiootel kinnisvarainvesteeringud       nõutav
          109010 Müügiootel maa       nõutav
          109011 Müügiootel hooned (v.a eluhooned)       nõutav
          109012 Müügiootel eluhooned       nõutav
          109013 Müügiootel rajatised       nõutav
          109014 Müügiootel kaitseotstarbeline põhivara       nõutav
          109015 Müügiootel masinad ja seadmed       nõutav
          109016 Müügiootel transpordivahendid       nõutav
          109017 Müügiootel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed       nõutav
          109018 Müügiootel varem amortiseeritud materiaalne põhivara       nõutav
          109019 Müügiootel varem amortiseerimata materiaalne põhivara       nõutav
          109060 Müügiootel immateriaalne põhivara       nõutav
  15         PÕHIVARA        
    150       OSALUSED KONSOLIDEERIMISGRUPI JA SIDUSÜKSUSTES        
      1500     Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes        
          150020 Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes nõutav     nõutav
      1502     Osalused tütar- ja sidusettevõtjates        
          150200 Tütarettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          150210 Sidusettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
    151       PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD        
      1511     Investeerimisportfelli väärtpaberid        
          151100 Osalused investeerimisfondides nõutav     nõutav
          151110 Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          151120 Võlakirjad ja muud võlainstrumendid nõutav     nõutav
      1512     Tähtajani hoitavad võlakirjad        
          151200 Võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          151201 Nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      1519     Muud pikaajalised finantsinvesteeringud        
          151900 Osalused rahvusvahelistes organisatsioonides nõutav     nõutav
          151910 Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          151990 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud nõutav     nõutav
    152       AJATATUD MAKSU-, LÕIVU- JA TRAHVINÕUDED (pikaajaline osa)        
      1520     Ajatatud maksu-, lõivu ja trahvinõuded (pikaajaline osa, bruto)        
          152000 Käibemaks nõutav      
          152010 Sotsiaalmaks nõutav      
          152020 Üksiksiku tulumaks nõutav      
          152030 Töötuskindlustusmaksed nõutav      
          152035 Kogumispensioni maksed nõutav      
          152040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          152050 Maamaks nõutav      
          152055 Aktsiisid nõutav      
          152056 Tollimaks nõutav      
          152060 Muud maksud nõutav      
          152070 Lõivunõuded nõutav      
          152080 Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          152090 Trahvinõuded nõutav      
          152091 Kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          152095 Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
      1521     Ebatõenäoliselt laekuvad ajatatud maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (miinus)        
          152100 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          152110 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          152120 Ebatõenäoliselt laekuv üksiksiku tulumaks nõutav      
          152130 Ebatõenäoliselt laekuvad töötuskindlustusmaksed nõutav      
          152135 Ebatõenäoliselt laekuvad kogumispensioni maksed nõutav      
          152140 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          152150 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          152155 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          152156 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          152160 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          152170 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          152180 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          152190 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          152191 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          152195 Ebatõenäoliselt laekuvad maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
    153       PIKAAJALISED NÕUDED JA ETTEMAKSED        
      1530     Nõuded ostjate vastu        
          153000 Nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          153001 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (miinusega) nõutav      
          153009 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          153010 Nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
          153011 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (põhivara, miinusega) nõutav      
          153019 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud põhivara eest (miinus) nõutav      
      1532     Laenu- ja liisingnõuete pikaajaline osa        
          153200 Laenunõuete pikaajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          153201 Laenunõuete nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          153209 Ebatõenäoliselt laekuvad laenud (miinus) nõutav     nõutav
          153220 Kapitalirendinõuete pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153230 Faktooringnõuete pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153240 Õppelaenude pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153249 Ebatõenäoliselt laekuvad õppelaenud (miinus) nõutav     nõutav
          153250 Järelmaksunõuete pikaajaline osa põhivara müügi eest nõutav      
          153251 Diskonteeritud järelmaksunõuete nominaalväärtuse vähendus nõutav      
          153259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest (miinus) nõutav      
      1535     Nõuded toetuste eest        
          153556 Saamata sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  
      1536     Muud pikaajalised nõuded        
          153690 Muud pikaajalised nõuded nõutav      
          153691 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (miinusega) nõutav      
          153699 Ebatõenäoliselt laekuvad muud pikaajalised nõuded nõutav      
      1537     Antud sihtfinantseerimine        
          153700 Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimise amortiseerimata osa nõutav      
          153780 Laenu- ja finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine nõutav      
      1539     Pikaajalised ettemaksed        
          153990 Pikaajalised ettemaksed nõutav      
    154       KINNISVARAINVESTEERINGUD        
          154000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          154010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum     nõutav
    155       MATERIAALNE PÕHIVARA      
      1550   155000 Maa nõutav* nõutav* nõutav
      1551     Hooned ja rajatised        
        15510   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          155100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          155101 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          155106 Teed soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          155109 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
        15511   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          155110 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum       nõutav
          155111 Eluhoonete kogunenud kulum       nõutav
          155116 Teede kogunenud kulum       nõutav
          155119 Muude rajatiste kogunenud kulum       nõutav
      1553     Kaitseotstarbeline põhivara        
        15530 155300 Kaitseotstarbeline põhivara soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
        15531 155310 Kaitseotstarbelise põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1554     Masinad ja seadmed        
        15540   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          155405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
        15541   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          155410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav* nõutav* nõutav
          155415 Transpordivahendite kogunenud kulum       nõutav
      1555     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed        
        15550 155500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses nõutav* nõutav* nõutav
          155510 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum       nõutav
      1556     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
        15560 155600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
        15561 155610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1557   155700 Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara nõutav*  nõutav*   nõutav
      1559     Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed        
          155900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad nõutav* nõutav*   nõutav
          155910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused nõutav* nõutav*   nõutav
          155920 Ettemaksed materiaalse põhivara eest nõutav* nõutav*   nõutav
    156       IMMARIAALNE PÕHIVARA        
      1560     Tarkvara        
          156000 Tarkvara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156010 Tarkvara kogunenud kulum       nõutav
      1562     Õigused ja litsentsid        
          156200 Õigused ja litsentsid soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156210 Õiguste ja litsentside kogunenud kulum       nõutav
      1564     Arenguväljaminekud        
          156400 Arenguväljaminekud soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156410 Arenguväljaminekute kogunenud kulum       nõutav
      1565     Firmaväärtus        
          156500 Firmaväärtus soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156510 Firmaväärtuse kogunenud kulum       nõutav
      1566     Muu immateriaalne põhivara        
          156600 Muu immateriaalne põhivara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156610 Muu immateriaalse põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1569     Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed        
          156900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad nõutav* nõutav*   nõutav
          156910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused nõutav* nõutav*   nõutav
          156920 Ettemaksed immateriaalse põhivara eest nõutav* nõutav*   nõutav
    157       BIOLOOGILISED VARAD        
          157000 Taimed ja istandused nõutav* nõutav*   nõutav
          157010 Mets nõutav* nõutav*   nõutav
          157020 Loomad nõutav* nõutav*   nõutav
 
 
 
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          157090 Ettemaksed bioloogiliste varade eest nõutav* nõutav*   nõutav
2           KOHUSTUSED JA NETOVARA        
  20         LÜHIAJALISED KOHUSTUSED        
    200       SAADUD MAKSUDE, LÕIVUDE, TRAHVIDE ETTEMAKSED        
          200000 Käibemaksu ettemaksed nõutav      
          200010 Sotsiaalmaksu ettemaksed nõutav      
          200020 Üksikisiku tulumaksu ettemaksed nõutav      
          200030 Töötuskindlustusmaksete ettemaksed nõutav      
          200035 Kogumispensioni maksete ettemaksed nõutav      
          200040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu ettemaksed nõutav      
          200050 Maamaksu ettemaksed nõutav      
          200055 Aktsiiside ettemaksed nõutav      
          200056 Tolliametile laekunud maksude ettemaksed nõutav      
          200060 Muud maksude ettemaksed nõutav      
          200070 Saadud lõivude ettemaksed nõutav      
          200080 Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaks nõutav      
          200090 Saadud trahvide ettemaksed nõutav      
          200091 Saadud kohtumenetlustega seotud ettemaksed nõutav      
          200095 Saadud maksuvõlgade intresside ettemaksed nõutav      
    201       VÕLAD HANKIJATELE        
          201000 Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest nõutav      
          201010 Võlad hankijatele põhivara eest nõutav      
    202       VÕLAD TÖÖVÕTJATELE        
          202000 Töötasu võlgnevus nõutav      
          202001 Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus nõutav      
          202002 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks nõutav      
          202003 Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse nõutav      
          202004 Deklareerimata kinnipeetud kogumispension nõutav      
          202010 Puhkusetasude kohustus nõutav      
          202050 Võlad majanduskulude eest nõutav      
          202060 Deponeeritud töötasud nõutav      
          202090 Muud võlad töövõtjatele nõutav      
    203       MUUD KOHUSTUSED JA SAADUD ETTEMAKSED        
      2030     Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused        
          203000 Käibemaksu kohustus nõutav      
          203001 Arvestatud käibemaks        
          203010 Sotsiaalmaksu kohustus nõutav      
          203020 Üksikisiku tulumaksu kohustus nõutav      
          203030 Töötuskindlustusmakse kohustus nõutav      
          203035 Kogumispensioni maksete kohustus nõutav      
          203040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus nõutav      
          203050 Maamaksu kohustus nõutav      
          203055 Aktsiisimaksu kohustus nõutav      
          203056 Tollimaksu kohustus nõutav      
          203060 Muud maksukohustused nõutav      
          203070 Lõivukohustused nõutav      
          203080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus nõutav      
          203090 Trahvikohustused nõutav      
          203095 Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused nõutav      
      2032     Viitvõlad        
          203200 Intressikohustused nõutav      
          203210 Dividendikohustused nõutav     nõutav
          203290 Muud viitvõlad nõutav      
      2035     Toetuste ja siirete kohustused        
          203500 Tekkepõhised siirded nõutav      
          203540 Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine nõutav      
          203550 Sihtfinantseerimisega seotud kohustused nõutav   nõutav  
          203555 Kaasfinantseerimisega seotud kohustused nõutav   nõutav  
          203560 Seadusandlusest tulenevad toetuste kohustused nõutav      
          203561 Deklareerimata sotsiaalmaks nõutav      
          203562 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks nõutav      
          203563 Deklareerimata töötuskindlustusmaksed nõutav      
          203564 Deklareerimata kogumispension nõutav      
          203570 Muud toetuste andmise kohustused nõutav      
      2036     Muud kohustused        
          203600 Selgitamata laekumised nõutav      
          203601 Edasiandmisele kuuluvad laekumised nõutav      
          203610 Konfiskeeritud varad nõutav      
          203620 Tagatistasud, kautsjonid nõutav      
          203630 Klientide raha nõutav      
          203640 Kohtutäiturile ülekantavad summad nõutav      
          203650 Sihtfinantseerimise tagasimaksekohustused nõutav   nõutav  
          203655 Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused nõutav   nõutav  
          203670 Muud toetuste tagasimaksekohustused nõutav      
          203690 Muud kohustused nõutav      
      2038     Toetusteks saadud ettemaksed        
          203850 Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203855 Kaasfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203856 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203857 Põhivara kaasfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203860 Saadud seadusandlusest tulenevate toetuste ettemaksed nõutav      
          203870 Saadud ettemaksed muude toetuste maksmiseks nõutav      
      2039     Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud        
          203900 Ettemaksed toodete ja teenuste eest nõutav      
          203910 Ettemaksed müüdud põhivara eest nõutav      
          203990 Muud saadud ettemaksed nõutav      
    206       ERALDISED        
          206000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes        nõutav
          206010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        nõutav
          206030 Kustutamata EVP-d        nõutav
          206040 Pensionieraldised        nõutav
          206050 Keskkonnakaitselised eraldised       nõutav
          206090 Muud eraldised        nõutav
    208       LAENUKOHUSTUSED        
      2080     Emiteeritud võlakirjad        
          208000 Emiteeritud lühiajalised võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208001 Emiteeritud lühiajaliste võlakirjade nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          208010 Emiteeritud pikaajaliste võlakirjade lühiajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208011 Emiteeritud pikaajaliste võlakirjade nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      2081     Laenud        
          208100 Arvelduskrediit nõutav      
          208110 Võetud lühiajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208111 Lühiajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          208120 Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208121 Pikaajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      2082   208200 Kapitalirendikohustused nõutav     nõutav
      2083     Faktooringkohustused nõutav     nõutav
          208300 Lühiajalised faktooringkohustused nõutav     nõutav
          208310 Pikaajaliste faktooringkohustuste lühiajaline osa nõutav     nõutav
    209     209000 Tuletisinstrumendid nõutav      
  25         PIKAAJALISED KOHUSTUSED        
    250       VÕLAD HANKIJATELE        
          250000 Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest nõutav      
          250001 Diskonteeritud kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      
          250010 Kohustused ostetud põhivara eest nõutav      
          250011 Diskonteeritud kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      
    253       MUUD PIKAAJALISED KOHUSTUSED JA ETTEMAKSED        
      2530     Ajatatud maksu-, lõivu- ja trahvikohustused        
          253000 Käibemaksu kohustus nõutav      
          253010 Sotsiaalmaksu kohustus nõutav      
          253020 Üksikisiku tulumaksu kohustus nõutav      
          253030 Töötuskindlustusmakse kohustus nõutav      
          253035 Kogumispensioni maksete kohustus nõutav      
          253040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus nõutav      
          253050 Maamaksu kohustus nõutav      
          253055 Aktsiisimaksu kohustus nõutav      
          253056 Tollimaksu kohustus nõutav      
          253060 Muud maksukohustused nõutav      
          253070 Lõivukohustused nõutav      
          253080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus nõutav      
          253090 Trahvikohustused nõutav      
          253095 Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused nõutav      
      2535     Toetuste andmise kohustused        
          253550 Sihtfinantseerimise kohustused nõutav   nõutav  
      2536     Muud pikaajalised kohustused        
          253690 Muud kohustused nõutav      
          253691 Diskonteeritud muude kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      
      2538     Pikaajalised ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud        
          253800 Liitumistasude amortiseerimata jääk nõutav*     nõutav
          253890 Muud saadud pikaajalised ettemaksed nõutav      
    256       ERALDISED        
          256000 Eraldised kohtuprotsesside tagamiseks        Nõutav
          256010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        nõutav
          256040 Pensionieraldised        nõutav
          256050 Keskkonnakaitselised eraldised       nõutav
          256090 Muud eraldised        nõutav
    257       SIHTFINANTSEERIMINE        
          257000 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumuses) nõutav nõutav   nõutav
          257080 Kodumaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum nõutav nõutav   nõutav
          257100 Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus) nõutav nõutav nõutav nõutav
          257180 Välismaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum nõutav nõutav nõutav nõutav
          257200 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus) nõutav nõutav nõutav nõutav
          257280 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise kogunenud kulum nõutav nõutav nõutav nõutav
          257800 Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine nõutav      
    258       LAENUKOHUSTUSTE PIKAAJALINE OSA        
      2580     Emiteeritud võlakirjad        
          258000 Emiteeritud võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          258001 Amortiseerimata võlakirjade nominaal- ja soetusmaksumuse vahe nõutav     nõutav
      2581     Laenud        
          258100 Laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          258101 Amortiseerimata laenukulud nõutav     nõutav
      2582   258200 Kapitalirendikohustused nõutav     nõutav
      2583   258300 Faktooringkohustused nõutav     nõutav
  28       289000 Vähemusosa nõutav     nõutav
  29         NETOVARA        
    290       RESERVID        
          290000 Stabiliseerimisreserv        Nõutav
          290010 Tagatisreserv        nõutav
          290030 Kassareserv        nõutav
          290040 Omandireformi reserv        nõutav
          290080 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel        nõutav
          290081 Kohustuslikreserv äriseadustiku alusel nõutav      nõutav
          290090 Muud reservid        nõutav
          290091 Muud reserved nõutav      nõutav
      2904     Põhivara ümberhindluse reserv        
          290400 Ümberhinnatud põhivara uus soetusmaksumus        
          290401 Ümberhinnatud põhivara mahakantud jääkväärtus        
    291       Aktsia- või osakapital ja ülekurss        
          291000 Aktsia- või osakapital        nõutav
          291001 Aktsia- või osakapital nõutav      nõutav
          291010 Ülekurss        nõutav
          291011 Ülekurss nõutav      nõutav
    292     292000 Sihtkapital        nõutav
          292001 Sihtkapital nõutav      nõutav
    297     297000 Riskimaandamise reserv        
          297001 Riskimaandamise reserve nõutav      
    298     298000 AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK        Nõutav
          298001 AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK nõutav      nõutav
    299     299000 ARUANDEPERIOODI TULEM        
            TULEMIARUANNE        
3           TEGEVUSTULUD        
  30         MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
    300       TULUMAKS        
      3000     Füüsilise isiku tulumaks        
          300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult nõutav      
          300010 Tulumaks füüsilisest isikust ettevõtja erisoodustustelt nõutav      
      3001     Juriidilise isiku tulumaks        
          300100 Juriidilise isiku tulumaks dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt nõutav      
          300110 Juriidilise isiku tulumaks erisoodustustelt nõutav      
          300130 Juriidilise isiku tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt nõutav      
          300140 Juriidilise isiku tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt nõutav      
          300150 Mitteresidendist juriidilise isiku tulult arvestatud tulumaks nõutav      
          300160 Kuni 31.12.1999 kehtinud tulumaksuseaduse alusel nõutav      
    302       SOTSIAALMAKS JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
      3020     Sotsiaalmaks        
        30200   Sotsiaalmaks pensionikindlustuseks        
          302000 Tööandja sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
          302001 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
          302002 Riigilt ja Eesti Töötukassalt erijuhtudel arvestatud sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
        30201   Sotsiaalmaks ravikindlustuseks        
          302010 Tööandja sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
          302011 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
          302012 Riigilt ja Eesti Töötukassalt erijuhtudel arvestatud sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
      3025     Töötuskindlustusmakse        
          302500 Tööandja töötuskindlustusmakse nõutav      
          302510 Töövõtja töötuskindlustusmakse nõutav      
      3026     Kogumispension nõutav      
          302600 Kogumispension nõutav      
    303       OMANDIMAKSUD        
      3030   303000 Maamaks nõutav      
      3031   303100 Raskeveokimaks nõutav      
      3032   303200 Mootorsõidukimaks nõutav      
      3033   303300 Paadimaks nõutav      
      3034   303400 Loomapidamismaks nõutav      
    304       MAKSUD KAUPADELT JA TEENUSTELT        
      3040   304000 Käibemaks nõutav      
      3041   304100 Müügimaks nõutav      
      3042     Aktsiisimaks        
        30420   Alkoholiaktsiis        
          304201 Õlle aktsiis nõutav      
          304202 Veini aktsiis nõutav      
          304203 Kääritatud joogi aktsiis nõutav      
          304204 Vahetoote aktsiis nõutav      
          304208 Muu alkoholi aktsiis nõutav      
          304209 Saadud alkoholiaktsiisi edasiandmisest nõutav      
        30421   Tubakaaktsiis        
          304210 Tubakaaktsiis nõutav      
        30422   Kütuseaktsiis        
          304220 Autobensiini aktsiis nõutav      
          304221 Diislikütuse aktsiis nõutav      
          304228 Muu kütuse aktsiis nõutav      
        30423 304230 Pakendiaktsiis nõutav      
        30429 304290 Muu aktsiis nõutav      
      3043     Hasartmängumaks        
          304300 Hasartmängumaks õnne- ja osavusmängudelt, kihlvedudelt ning totalisaatoritelt nõutav      
          304310 Hasartmängumaks loteriidelt nõutav      
      3044   304400 Reklaamimaks nõutav      
      3045   304500 Teede ja tänavate sulgemise maks nõutav      
      3046   304600 Lõbustusmaks nõutav      
      3047   304700 Parkimistasu nõutav      
    305       Maksud väliskaubanduselt ja tehingutelt        
      3050   305000 Tollimaks nõutav      
  32         KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK        
    320       RIIGILÕIVUD        
      3200     Riigilõivud registritoimingutelt        
          320000 Äriregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320010 Kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu toimingute riigilõiv nõutav      
          320020 Liiklusregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320030 Ehitisregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320040 Maakatastri toimingute riigilõiv nõutav       
          320050 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingute riigilõiv nõutav      
          320055 Kommertspandiregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320060 Keskkonnaregistri toimingutelt nõutav      
          320065 Abieluvararegistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320070 Karistusregistritoimingute riigilõiv nõutav      
          320080 Ettevõtteregistris muudatuste tegemise riigilõiv nõutav      
          320090 Majandustegevuse registri toimongute riigilõiv nõutav      
      3201     Muud riigilõivud A–E        
          320100 Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teadaannete avaldamise riigilõiv nõutav      
          320110 Arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320130 Audiitori kutse taotlemise riigilõiv nõutav      
          320140 Bussiveo liiniloa väljastamise riigilõiv nõutav      
          320150 Digitaalallkirja seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320160 Dokumendi legaliseerimise riigilõiv nõutav      
          320170 Dumpinguvastase seaduse alusel tehtavatelt toimingutelt nõutav      
          320180 Ehitusloa väljastamise eest nõutav      
          320190 Elektrituru-, maagaasi- ja kaugkütteseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
      3202     Muud riigilõivud F–J        
          320200 Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamise riigilõiv nõutav      
          320210 Hasartmängu- ja loteriiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320220 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja kodakondsuse seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320230 Jahitunnistuse väljastamise riigilõiv nõutav      
          320240 Jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemise riigilõiv nõutav      
      3203     Muud riigilõivud K–L        
          320300 Kannete riigilõiv registerpandi kohta nõutav      
          320310 Kauplemisloa väljastamise eest nõutav      
          320320 Kasutusloa väljastamise eest nõutav       
          320330 Kohtuasjade toimingute riigilõiv nõutav      
          320340 Konkurentsiameti toimingutelt nõutav      
          320350 Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise riigilõiv nõutav      
          320360 Lennuameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320370 Lõhkematerjaliseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
      3204     Muud riigilõivud M–P        
          320400 Maaparandussüsteemi ehitusloa taotlemise eest nõutav      
          320410 Maapõueseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320420 Mahepõllumajanduse seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320430 Pankrotihalduri kutse taotlemise riigilõiv nõutav      
          320440 Patendiameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320450 Perekonnaseisuasutuse toimingute riigilõiv nõutav      
      3205     Muud riigilõivud R–S        
          320500 Raudteeseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320510 Ravimiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320520 Relvaseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320530 Riigihangete seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320540 Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamise ja pikendamise riigilõiv nõutav      
          320545 Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
          320550 Sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise riigilõiv nõutav      
          320560 Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse ja sordikaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320570 Sideameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320580 Söödaseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
      3206     Muud riigilõivud T–U        
          320600 Taimekaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320610 Tehnilise järelevalve seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320620 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
          320630 Toidu-, veterinaarkorralduse-, loomatauditõrje- ja loomakaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320640 Tolliseadustiku alusel teostatavatelt toimingute riigilõiv nõutav      
          320650 Tunnistuse väljastamise riigilõiv nõutav      
      3207     Muud riigilõivud V–Ü        
          320700 Valla- ja linnasekretäri ning vangladirektori tõestamistoimingute riigilõiv nõutav      
          320710 Veeteede Ameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320720 Väetiseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320730 Välisesinduses teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320740 Välismaalaste seaduse ja selle täitmiseks antud õigustloovate aktide alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
        320750 Väärtpaberituru kutseliste osaliste, krediidiasutuste, kindlustusandjate ja -vahendajate, fondivalitsejate ja investeerimisfondidega seotud toimingud nõutav      
      3209     Muud riigilõivud        
          320999 Muud riigilõivud nõutav      
    322       TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST        
      3220     TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST        
          322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest nõutav      
          322010 Tulu teadus- ja arendustegevusest nõutav      
          322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu nõutav      
          322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks nõutav      
          322040 Tasu toitlustamiskuludeks nõutav      
          322050 Õppekava välisest tegevusest saadud tulud nõutav      
          322060 Tulud kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest nõutav      
          322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest nõutav      
      3221     TULUD KULTUURI-  JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST        
          322100 Raamatukogude tasulised teenused nõutav      
          322110 Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused nõutav      
          322120 Muuseumide ja näituste tasulised teenused nõutav      
          322130 Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused nõutav      
          322140 Reklaami müügi tulud nõutav      
          322150 Laste muusika- ja kunstikoolide tulud nõutav      
          322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud nõutav      
      3222     TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST        
          322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud nõutav      
          322210 Spordikoolide tulud nõutav      
          322220 Laste spordi-, tehnika-, loodus-, loome- ja huvialakoolide tulud nõutav      
          322230 Tulud puhkebaasidelt nõutav      
          322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest nõutav      
      3223     TULUD TERVISHOIUST        
          322300 Haiglate tulud nõutav      
          322310 Ambulatooriumide ja polikliinikute tulud nõutav      
          322320 Tervisekaitsekeskuste tulud nõutav      
          322330 Vereteenistuste tulud nõutav      
          322390 Muud tulud tervishoiust nõutav      
      3224     TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST        
          322400 Lastekodude tulud nõutav      
          322410 Noortekodude tulud nõutav      
          322420 Koolkodude tulud nõutav      
          322430 Üldhooldekodude tulud nõutav      
          322440 Erihooldekodude tulud nõutav      
          322450 Tugikodude tulud nõutav      
          322460 Päevakeskuste tulud nõutav      
          322470 Varjupaikade tulud nõutav      
          322480 Sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuste tulud nõutav      
          322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest nõutav      
      3225     ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD        
          322500 Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent nõutav      
          322510 Muu elamute ja korterite üür ja rent nõutav      
          322520 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          322530 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest nõutav      
          322540 Tulu soojuse ja kütte müügist nõutav      
          322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest nõutav      
      3226   322600 TULU KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST nõutav      
      3227     TULUD KORRAKAITSEST        
          322700 Politsei tulud nõutav      
          322710 Päästeteenistuste tulud nõutav      
          322720 Kohtute tulud nõutav      
          322730 Kinnipidamiskohtade tulud nõutav      
          322790 Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest nõutav      
      3228   322800 TULUD RIIGIKAITSEST nõutav      
      3229   322900 TULUD ÜLDVALITSEMISEST nõutav      
    323       TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (järg)        
      3230     TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST        
          323000 Tulud transporditeenustelt nõutav      
          323010 Tulud sideteenustelt nõutav      
      3231     TULUD PÕLLU-, METSAMAJANDUSEST, JAHINDUSEST, KALANDUSEST        
          323100 Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest, kalandusest nõutav      
      3232     TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT        
          323200 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          323210 Tulu soojusenergia müügist nõutav      
          323220 Tulud kaevandamisest, töötlevast tööstusest ja ehitusest nõutav      
          323290 Tulu muudelt majandusaladelt nõutav      
      3233     ÜÜR JA RENT        
          323300 Kinnisvarainvesteeringutelt nõutav      
          323310 Eluruumidelt nõutav      
          323320 Mitteeluruumidelt nõutav      
          323330 Muu vara üür ja rent nõutav      
          323340 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest nõutav      
          323360 Tulu soojuse ja kütte müügist nõutav      
          323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest nõutav      
      3237     ÕIGUSTE MÜÜK        
          323700 Hoonestusõiguse seadmise tasu nõutav      
          323710 Kasutamisõiguse tasu nõutav      
          323720 Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest, v.a litsentsid nõutav      
          323730 Tasu maavara kaevandamise loa enampakkumisest nõutav      
          323740 Jahiloa hind nõutav      
          323750 Saastekvootide müük nõutav      
      3238     MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK        
          323800 Tuletorni- ja navigatsioonitasu nõutav      
          323810 Väärismetalltoodete proovi tasu nõutav      
          323830 Kantseleiteenuste tasu nõutav      
          323840 Tasu piimaanalüüside eest nõutav      
          323850 Tasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest nõutav      
          323860 Leitud asjade müügitulu nõutav      
          323870 Tulu konfiskeeritud varade müügist nõutav      
          323880 Liitumistasude amortisatsioon   nõutav    
          323890 Muu toodete ja teenuste müük nõutav      
  35         SAADUD TOETUSED        
    350       SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE        
      3500     Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine        
          350000 Kodumaise sihtfinantseerimise tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          350010 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          350020 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350030 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350040 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350050 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          350070 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
      3502     Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks        
          350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav   nõutav
          350210 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          350220 Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav nõutav
          350230 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          350240 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav nõutav
          350250 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          350260 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          350270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
    351       PÕHIVARA SOETAMISEKS SAADUD SIHTFINANTSEERIMISE AMORTISATSIOON        
          351000 Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon nõutav nõutav    
          351010 Põhivara soetamiseks saadud välisabi amortisatsioon nõutav nõutav nõutav  
          351020 Põhivara soetamiseks saadud välisabi kaasfinantseerimise amortisatsioon nõutav nõutav nõutav  
    352       SAADUD MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE        
          352000 Riigieelarvest kohaliku omavalituse eelarve tasandusfondi 14001      
          352010 Riigi ja kohalike omavalituste vahelised muud toetused nõutav nõutav    
          352020 Kohalike omavalitsuste vahelised toetused nõutav nõutav    
          352100 Riiklikuks koolitustellimuseks nõutav nõutav    
          352110 Muud avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelised toetused nõutav nõutav    
          352800 Saadud liikmemaksud nõutav nõutav    
          352900 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine nõutav nõutav    
    354     354000 SAADUD SUBSIIDIUMID nõutav nõutav    
  38         MUUD TULUD        
    381       KASUM/KAHJUM VARUDE JA PÕHIVARA MÜÜGIST (v.a finantsvarad)        
      3810     Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist        
          381000 Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist nõutav      
          381001 Kinnisvarainvesteeringute müügiga seotud kulud nõutav      
          381010 Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus nõutav      
      3811     Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist        
        38110   Kasum/kahjum maa müügist        
          381100 Tulu maa müügist nõutav      
          381101 Maa müügiga seotud kulud nõutav      
          381102 Müüdud maa soetusmaksumus nõutav      
        38111   Kasum/kahjum hoonete müügist        
          381110 Müüdud hoonete (v.a eluhooned) müügitulu nõutav      
          381111 Hoonete (v.a eluhooned) müügiga seotud kulud nõutav      
          381112 Müüdud hoonete (v.a eluhooned) jääkväärtus nõutav      
          381115 Müüdud eluhoonete müügitulu nõutav      
          381116 Eluhoonete müügiga seotud kulud nõutav      
 
 
 
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          381117 Müüdud eluhoonete jääkväärtus nõutav      
        38112   Kasum/kahjum rajatiste müügist        
          381120 Müüdud teede müügitulu nõutav      
          381121 Teede müügiga seotud kulud nõutav      
          381122 Müüdud teede jääkväärtus nõutav      
          381125 Müüdud muude rajatiste müügitulu nõutav      
          381126 Muude rajatiste müügiga seotud kulud nõutav      
          381127 Müüdud muude rajatiste jääkväärtus nõutav      
        38113   Kasum/kahjum kaitseotstarbelise põhivara müügist        
          381130 Müüdud kaitseotstarbelise põhivara müügitulu nõutav      
          381131 Kaitseotstarbelise põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381132 Müüdud kaitseotstarbelise põhivara jääkväärtus nõutav      
        38114   Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist        
          381140 Müüdud masinate ja seadmete müügitulu nõutav      
          381141 Masinate ja seadmete müügiga seotud kulud nõutav      
          381142 Müüdud masinate ja seadmete jääkväärtus nõutav      
          381145 Müüdud transpordivahendite müügitulu nõutav      
          381146 Transpordivahendite müügiga seotud kulud nõutav      
          381147 Müüdud transpordivahendite jääkväärtus nõutav      
        38115   Kasum/kahjum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügist        
          381150 Müüdud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügitulu nõutav      
          381151 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügiga seotud kulud nõutav      
          381152 Müüdud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete jääkväärtus nõutav      
        38116   Kasum/kahjum muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügist        
          381160 Müüdud muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu nõutav      
          381161 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381162 Müüdud muu amortiseeruva materiaalse põhivara jääkväärtus nõutav      
        38117   Kasum/kahjum mitteamortiseeruvate põhivarade müügist        
          381170 Mitteamortiseeruvate põhivarade müügitulu nõutav      
          381171 Mitteamortiseeruvate põhivarade müügiga seotud kulud nõutav      
          381172 Mitteamortiseeruvate põhivarade jääkväärtus nõutav      
        38118   Kasum/kahjum lõpetamata ehituse müügist        
          381180 Lõpetamata ehituste müügitulu nõutav      
          381181 Lõpetamata ehituste müügiga seotud kulud nõutav      
          381182 Lõpetamata ehituse jääkväärtus nõutav      
      3813     Kasum/kahjum immateriaalse põhivara müügist        
        38130   Kasum/kahjum tarkvara müügist        
          381300 Tarkvara müügitulu nõutav      
          381301 Tarkvara müügiga seotud kulud nõutav      
          381302 Müüdud tarkvara jääkväärtus nõutav      
        38132   Kasum/kahjum õiguste ja litsentside müügist        
          381320 Õiguste ja litsentside müügitulu nõutav      
          381321 Õiguste ja litsentside müügiga seotud kulud nõutav      
          381322 Müüdud õiguste ja litsentside jääkväärtus nõutav      
        38136   Kasum/kahjum muu immateriaalse põhivara müügist        
          381360 Muu immateriaalse põhivara müügitulu nõutav      
          381361 Muu immateriaalse põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381362 Müüdud muu immateriaalse põhivara jääkväärtus nõutav      
      3814     Kasum/kahjum bioloogiliste varade müügist        
          381400 Tulu taimede ja istanduste müügist nõutav      
          381401 Taimede ja istanduste müügiga seotud kulud nõutav      
          381402 Müüdud taimede ja istanduste jääkväärtus nõutav      
          381410 Tulu metsa müügist nõutav      
          381411 Metsa müügiga seotud kulud nõutav      
          381412 Müüdud metsa jääkväärtus nõutav      
          381420 Tulu loomade müügist nõutav      
          381421 Loomade müügiga seotud kulud nõutav      
          381422 Müüdud loomade jääkväärtus nõutav      
      3818     Kasum/kahjum varude müügist        
          381800 Strateegiliste varude müügi tulu nõutav      
          381801 Strateegiliste varude müügiga seotud kulud nõutav      
          381802 Müüdud strateegiliste varude bilansiline maksumus nõutav      
          381810 Tooraine ja materjalide müügi tulu nõutav      
          381811 Tooraine ja materjalide müügiga seotud kulud nõutav      
          381812 Müüdud tooraine ja materjalide bilansiline maksumus nõutav      
          381820 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük nõutav      
          381821 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müügiga seotud kulud nõutav      
          381822 Müüdud müügi eesmärgil soetatud kaupade bilansiline maksumus nõutav      
          381830 Kasutatud varude müük nõutav      
          381831 Kasutatud varude müügiga seotud kulud nõutav      
    382       MUUD TULUD VARADELT        
      3823     Võlalt arvestatud intressitulu (v.a finantstulu)        
          382300 Füüsilise isiku tulumaksu võla intressitulud nõutav      
          382310 Juriidilise isiku tulumaksu võla intressitulud nõutav      
          382320 Sotsiaalmaksu võla intressitulud nõutav      
          382330 Töötuskindlustusmakse võla intressitulud nõutav      
          382340 Käibemaksu võla intressitulud nõutav      
          382350 Aktsiisivõlgade intressitulud nõutav      
          382360 Muude maksuvõlgade intressitulud nõutav      
          382390 Muud viivisintressitulud nõutav      
      3825     Tulud loodusressursside kasutamisest        
          382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu nõutav      
          382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu nõutav      
          382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu nõutav       
          382530 Metsatulu nõutav      
          382540 Tasu vee erikasutusest nõutav      
          382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu nõutav      
          382560 Kalapüügiõiguse tasu nõutav      
    388       MUUD TULUD        
      3880     Trahvid        
          388000 Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388010 Kaitseväe distsiplinaarseaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388020 Karistusseadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388030 Maksukorralduse seaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388040 Tolliseadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388050 Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388090 Muud trahvid nõutav      
      3882     Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis        
          388200 Saastetasu saasteainete viimisel veekogudesse, põhjavette või pinnasesse nõutav      
          388210 Saastetasu saasteainete viimisel välisõhku nõutav      
          388220 Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda nõutav      
          388230 Keskkonnale tekitatud kahju hüvitus nõutav      
          388290 Edasiantud saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis nõutav      
      3888     Eespool nimetamata muud tulud        
          388800 Kindlustushüvitised nõutav      
          388820 Hindade rikkumisega ebaseaduslikult saadud hinnavahe nõutav      
          388830 Regressinõuded nõutav      
          388840 Sundraha nõutav      
          388850 Sunniraha ja tulud asendustäitmisest nõutav      
          388860 Kaitsjatasu, ekspertiisitasu, kohtukulude hüvitis nõutav      
          388870 Erikonfiskeeritud raha nõutav      
          388880 Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud nõutav      
          388890 Muud (ebatavalised) tulud nõutav      
            TEGEVUSKULUD        
4           ANTUD TOETUSED        
  40       400000 KODUMAISED SUBSIIDIUMID nõutav nõutav    
          400010 Kodumaiste subsiidiumite vahendamine nõutav nõutav    
          400030 Välisabi vahendamine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  
          400040 Välisabi kaasfinantseerimine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  
          400050 Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  
  41         SOTSIAALTOETUSED        
    410       Sotsiaalkindlustustoetused        
      4100     Pensionikindlustustoetused sotsiaalmaksutuludest        
          410000 Vanaduspension nõutav nõutav    
          410010 Ennetähtaegne vanaduspension nõutav nõutav    
          410020 Töövõimetuspension nõutav nõutav    
          410030 Toitjakaotuspension nõutav nõutav    
          410040 Väljateenitud aastate pension nõutav nõutav    
      4102     Pensionikindlustustoetused mitte sotsiaalmaksutuludest        
          410200 Pensionid, pensionilisad ja -suurendused mitte-sotsiaalmaksutuludest nõutav nõutav    
          410210 Rahvapension nõutav nõutav    
      4103   410300 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondidesse nõutav nõutav    
      4105     Ravikindlustustoetused        
          410500 Ajutise töövõimetuse hüvitised nõutav nõutav    
          410510 Ravimite hüvitamine nõutav nõutav    
          410520 Meditsiiniliste abivahendite hüvitamine nõutav nõutav    
          410530 Raviteenused nõutav nõutav    
          410590 Muud ravikindlustustoetused nõutav nõutav    
      4108     Töötuskindlustustoetused        
          410800 Töötuskindlustushüvitised nõutav nõutav    
          410810 Hüvitised töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral nõutav nõutav    
          410820 Hüvitised tööandja maksejõuetuse korral nõutav nõutav    
          410830 Töötuskindlustushüvitistelt arvestatud sotsiaalmaks nõutav nõutav    
    413       Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele        
      4130     Peretoetused        
          413000 Sünnitoetus nõutav nõutav    
          413010 Lapsetoetus nõutav nõutav    
          413020 Lapsehooldustasu nõutav nõutav    
          413025 Vanemahüvitis nõutav nõutav    
          413030 Üksikvanema toetus nõutav nõutav    
          413040 Ajateenija lapse toetus nõutav nõutav    
          413050 Lapse koolitoetus nõutav nõutav    
          413060 Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus nõutav nõutav    
          413070 Elluastumistoetus nõutav nõutav    
          413080 Nelja- ja enamalapselise pere ning kolmikuid kasvatava pere toetus nõutav nõutav    
          413090 Muud peretoetused nõutav nõutav    
      4131   413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused nõutav nõutav    
      4132     Toetused töötutele        
          413200 Töötutoetus nõutav nõutav    
          413210 Stipendium töötutele nõutav nõutav    
          413220 Ettevõtluse alustamise toetus nõutav nõutav    
          413290 Muud toetused töötutele nõutav nõutav    
      4133     Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele        
          413300 Puudega lapse toetus nõutav nõutav    
          413310 16-aastase ja vanema puudega isiku toetus nõutav nõutav    
          413320 Puudega inimese hooldaja toetus nõutav nõutav    
          413330 Puudega vanema toetus nõutav nõutav    
          413340 Õppetoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413350 Täienduskoolitustoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413360 Rehabilitatsioonitoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413370 Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413390 Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele nõutav nõutav    
      4134     Õppetoetused        
          413400 Põhitoetused nõutav nõutav    
          413401 Täiendavad toetused nõutav nõutav    
          413410 Stipendiumid nõutav nõutav    
          413420 Sõidusoodustused nõutav nõutav    
          413430 Eluasemekompensatsioonid nõutav nõutav    
          413440 Toitlustustoetused nõutav nõutav    
          413490 Muud toetused nõutav nõutav    
      4137   413700 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks   nõutav    
      4138     Muud sotsiaalabitoetused        
          413800 Toetused vanuritele nõutav nõutav    
          413810 Toetused kinnipidamiskohast vabanenutele nõutav nõutav    
          413820 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele nõutav nõutav    
          413821 Taskuraha sotsiaalhooldusasutuste, lastekodude jt kasvandikele nõutav nõutav    
          413822 Toetused hooldajatele (v.a puuetega isikud) nõutav nõutav    
          413823 Ravitoetused nõutav nõutav    
          413830 Ajateenijate tasud nõutav nõutav    
          413831 Ajateenijate ja asendusteenistusalaste ühekordsed toetused nõutav nõutav    
          413840 Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud kahjuhüvitised kannatanutele nõutav nõutav    
          413850 Hüvitised vägivalla ohvritele nõutav nõutav    
          413860 Õigusabi nõutav nõutav    
          413870 Toetuse represseeritutele nõutav nõutav    
          413890 Matusetoetused nõutav nõutav    
          413899 Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitised nõutav nõutav    
      4139   413900 Preemiad ja stipendiumid (v.a haridusalased stipendiumid)        
          413900 Preemiad, stipendiumid nõutav nõutav    
          413990 Muud autasud nõutav nõutav    
    414       Sotsiaaltoetused avaliku sektori töövõtjatele        
          414000 Avalike teenistujate pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414010 Parlamendipensionid nõutav nõutav    
          414020 Presidendi ametipension nõutav nõutav    
          414030 Riigikontrolli ametnike pensionid nõutav nõutav    
          414040 Riigikohtunike pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414050 Kohtunike pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414060 Prokuröride pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414070 Õiguskantsleri ja tema asetäitja-nõuniku pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414080 Politseiametnike pension nõutav nõutav    
          414090 Pensionid kaitseväeteenistuse seaduse alusel nõutav nõutav    
          414099 Muud sotsiaaltoetused avaliku sektori nõutav nõutav    
 
töötajatele
    416     416000 Arvestatud pensionieraldiste muutus   nõutav    
  45         MUUD TOETUSED        
    450       ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE        
      4500     Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks        
          450000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          450010 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          450030 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          450040 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          450050 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          450060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          450070 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
      4502     Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks        
          450200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          450210 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          450230 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          450240 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          450250 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          450260 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          450270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
    452       ANTUD MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE        
          452000 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfondi nõutav      
          452010 Riigi ja kohalike omavalitsuste vahelised muud toetused nõutav nõutav    
          452020 Kohalike omavalituste vahelised toetused nõutav nõutav    
          452100 Riiklikuks koolitustellimuseks nõutav nõutav    
          452110 Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused nõutav nõutav    
          452800 Liikmemaksud nõutav nõutav    
          452900 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine nõutav nõutav    
5           TEGEVUSKULUD (eelarve koondgrupp)        
  50         TÖÖJÕUKULUD        
    500       TÖÖTASU        
      5000     Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud        
          500000 Ametipalk nõutav nõutav    
          500001 Lisatasud nõutav nõutav    
          500004 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500005 Puhkusetoetus nõutav nõutav    
          500007 Hüvitised nõutav nõutav    
      5001     Avaliku teenistuse ametnike töötasu (v.a kaitseväelased, piirivalveametnikud, politseiametnikud)        
        50010   Kõrgemad ametnikud        
          500100 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500101 Lisatasud nõutav nõutav    
          500103 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500104 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500105 Toetused nõutav nõutav    
          500107 Hüvitised nõutav nõutav    
        50014   Vanemametnikud        
          500140 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500141 Lisatasud nõutav nõutav    
          500143 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500144 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500145 Toetused nõutav nõutav    
          500147 Hüvitised nõutav nõutav    
        50015   Nooremametnikud        
          500150 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500151 Lisatasud nõutav nõutav    
          500153 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500154 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500155 Toetused nõutav nõutav    
          500157 Hüvitised nõutav nõutav    
      5002     Töötajate töötasu        
        50020   Nõukogude ja juhatuste liikmed        
          500200 Teenistus- ja töötasud nõutav nõutav    
          500201 Lisatasud nõutav nõutav    
          500203 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500204 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500205 Toetused nõutav nõutav    
          500207 Hüvitised nõutav nõutav    
        50021   Juhid        
          500210 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500211 Lisatasud nõutav nõutav    
          500213 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500214 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500215 Toetused nõutav nõutav    
          500217 Hüvitised nõutav nõutav    
        50024   Tippspetsialistid        
          500240 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500241 Lisatasud nõutav nõutav    
          500243 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500244 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500245 Toetused nõutav nõutav    
          500247 Hüvitised nõutav nõutav    
        50026   Õpetajad        
          500260 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500261 Lisatasud nõutav nõutav    
          500263 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500264 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500265 Toetused nõutav nõutav    
          500267 Hüvitised nõutav nõutav    
        50025   Keskastme spetsialistid        
          500250 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500251 Lisatasud nõutav nõutav    
          500253 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500254 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500255 Toetused nõutav nõutav    
          500257 Hüvitised nõutav nõutav    
        50028   Töölised ja abiteenistujad        
          500280 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500281 Lisatasud nõutav nõutav    
          500283 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500284 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500285 Toetused nõutav nõutav    
          500287 Hüvitised nõutav nõutav    
      5003     Kaitseväelaste ja piirivalveametnike töötasu        
        50030   Kõrgemad ohvitserid        
          500300 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500301 Lisatasud nõutav nõutav    
          500303 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500304 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500305 Toetused nõutav nõutav    
          500307 Hüvitised nõutav nõutav    
        50034   Vanemohvitserid        
          500340 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500341 Lisatasud nõutav nõutav    
          500343 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500344 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500345 Toetused nõutav nõutav    
          500347 Hüvitised nõutav nõutav    
        50035   Nooremohvitserid        
          500350 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500351 Lisatasud nõutav nõutav    
          500353 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500354 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500355 Toetused nõutav nõutav    
          500357 Hüvitised nõutav nõutav    
        50036   Allohvitserid        
          500360 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500361 Lisatasud nõutav nõutav    
          500363 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500364 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500365 Toetused nõutav nõutav    
          500367 Hüvitised nõutav nõutav    
        50037   Sõdurid        
          500370 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500371 Lisatasud nõutav nõutav    
          500373 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500374 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500375 Toetused nõutav nõutav    
          500377 Hüvitised nõutav nõutav    
      5004     Politseiametnike töötasu        
        50040   Kõrgemad politseiametnikud        
          500400 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500401 Lisatasud nõutav nõutav    
          500403 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500404 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500405 Toetused nõutav nõutav    
          500407 Hüvitised nõutav nõutav    
        50044   Vanempolitseiametnikud        
          500440 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500441 Lisatasud nõutav nõutav    
          500443 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500444 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500445 Toetused nõutav nõutav    
          500447 Hüvitised nõutav nõutav    
        50045   Noorempolitseiametnikud        
          500450 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500451 Lisatasud nõutav nõutav    
 
 
 
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          500453 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500454 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500455 Toetused nõutav nõutav    
          500457 Hüvitised nõutav nõutav    
      5005   500500 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu nõutav nõutav    
      5008     Muud koosseisuvälised töötasud        
          500800 Rahvakohtuniku tasu nõutav nõutav    
          500810 Kinnipeetavate töötasu nõutav nõutav    
          500820 Emeriitprofessori tasu nõutav nõutav    
          500830 Akadeemikutasu nõutav nõutav    
          500840 Reservväelaste töötasu ja lisatasud nõutav nõutav    
          500850 Kadettide stipendium nõutav nõutav    
          500890 Muud koosseisuvälised töötasud nõutav nõutav    
    505       ERISOODUSTUSED        
          505000 Eluasemekulude katmine nõutav nõutav    
          505010 Kindlustusmaksete tasumine nõutav nõutav    
          505020 Lähetuskulude hüvitamine nõutav nõutav    
          505030 Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis nõutav nõutav    
          505040 Õppelaenu kustutamine nõutav nõutav    
          505041 Muu laenu andmine nõutav nõutav    
          505050 Vara või teenuse üleandmine madalama hinnaga nõutav nõutav    
          505060 Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest nõutav nõutav    
          505070 Tervisekontroll nõutav nõutav    
          505080 Taseme- ja vabahariduslik koolitus nõutav nõutav    
          505090 Esindus- ja vastuvõtukulud nõutav nõutav    
          505091 Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised nõutav nõutav    
          505092 Muud sõidukulud nõutav nõutav    
          505099 Muud erisoodustused nõutav nõutav    
    506       TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
          506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt nõutav nõutav    
          506010 Sotsiaalmaks erisoodustustelt nõutav nõutav    
          506030 Tulumaks erisoodustustelt nõutav nõutav    
          506040 Töötuskindlustusmakse nõutav nõutav    
    507       TÖÖJÕUKULUDE KAPITALISEERIMINE OMAVALMISTATUD PÕHIVARA MAKSUMUSSE        
          507000 Tööjõukulu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
          507020 Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
          507040 Töötuskindlustusmaksu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
  55         MAJANDAMISKULUD (eelarve koondgrupp)        
      5500     Administreerimiskulud        
          550000 Bürootarbed nõutav nõutav    
          550001 Trükised ja muud teavikud nõutav nõutav    
          550002 Paljundus- ja printimiskulud nõutav nõutav    
          550003 Tõlketeenused nõutav nõutav    
          550010 Sideteenused nõutav nõutav    
          550011 Postiteenused nõutav nõutav    
          550012 Pangateenused nõutav nõutav    
          550013 Majandusvedude teenused nõutav nõutav    
          550030 Varude ja registrite haldamisteenused nõutav nõutav    
          550040 Esindus- ja vastuvõtukulud (v.a kingitused ja auhinnad) nõutav nõutav    
          550041 Kingitused ja auhinnad (v.a oma töötajatele) nõutav nõutav    
          550050 Juriidilised teenused nõutav nõutav    
          550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused nõutav nõutav    
          550052 Personaliteenused nõutav nõutav    
          550060 Info- ja PR teenused nõutav nõutav    
          550099 Muud administreerimiskulud nõutav nõutav    
      5502   550200 Uurimis- ja arendustööd nõutav nõutav    
      5503     Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus)        
        55030   Lühiajalised lähetused        
          550301 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550302 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550303 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550304 Päevarahad nõutav nõutav    
          550309 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
        55031   Pikaajalised lähetused        
          550311 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550312 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550313 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550314 Päevarahad nõutav nõutav    
          550315 Välisteenistustasu nõutav nõutav    
          550319 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
      5504     Koolituskulud (sh koolituslähetus)        
          550400 Koolitusteenused nõutav nõutav    
          550401 Koolitusmaterjalid nõutav nõutav    
          550402 Koolitusruumide ja -inventari rent nõutav nõutav    
          550410 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550420 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550430 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550440 Päevarahad nõutav nõutav    
          550480 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
          550490 Muud koolitusega seotud kulud nõutav nõutav    
      5511     Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud        
        55110   Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (v.a kinnisvarainvesteeringud)        
          551100 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551101 Elekter nõutav nõutav    
          551102 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551104 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551105 Valveteenused nõutav nõutav    
          551106 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551107 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551108 Üür ja rent nõutav nõutav    
          551109 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud nõutav nõutav    
        55112   Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud        
          551120 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551121 Elekter nõutav nõutav    
          551122 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551123 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551124 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551125 Valveteenused nõutav nõutav    
          551126 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551127 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551129 Muud kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud nõutav nõutav    
        55113   Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)        
          551130 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551131 Elekter nõutav nõutav    
          551132 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551133 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551134 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551135 Valveteenused nõutav nõutav    
          551136 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551137 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551138 Üür ja rent nõutav nõutav    
          551139 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud nõutav nõutav    
      5512     Rajatiste majandamiskulud        
          551200 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551210 Elekter nõutav nõutav    
          551220 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551230 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551240 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551250 Valveteenused nõutav nõutav    
          551260 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551270 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu nõutav nõutav    
          551290 Muud rajatiste majandamisega seotud kulud nõutav nõutav    
      5513     Sõidukite majandamiskulud        
        55130   Maismaasõidukid        
          551300 Kütus nõutav nõutav    
          551303 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551306 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551307 Kindlustus nõutav nõutav    
          551308 Rent nõutav nõutav    
          551309 Muud maismaasõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
        55131   Õhusõidukid        
          551310 Kütus nõutav nõutav    
          551313 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551316 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551317 Kindlustus nõutav nõutav    
          551318 Rent nõutav nõutav    
          551319 Muud õhusõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
        55132   Veesõidukid        
          551320 Kütus nõutav nõutav    
          551323 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud nõutav nõutav    
          551326 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551327 Kindlustus nõutav nõutav    
          551328 Rent nõutav nõutav    
          551329 Muud veesõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
      5514     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud        
          551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud nõutav nõutav    
          551401 Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud nõutav nõutav    
          551410 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara nõutav nõutav    
          551460 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551480 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus nõutav nõutav    
          551485 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö nõutav nõutav    
          551490 Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud nõutav nõutav    
      5515     Inventari majandamiskulud        
          551500 Inventar ja selle tarvikud nõutav nõutav    
          551560 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551580 Rent nõutav nõutav    
          551590 Muud inventari majandamiskulud nõutav nõutav    
      5516     Töömasinate ja seadmete majandamiskulud        
          551600 Töömasinate ja seadmete tarvikud nõutav nõutav    
          551660 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551670 Kindlustus nõutav nõutav    
          551680 Rent nõutav nõutav    
          551690 Muud töömasinate ja seadmete majandamiskulud nõutav nõutav    
      5521     Toiduained ja toitlustusteenused        
          552100 Toiduained nõutav nõutav    
          552110 Toitlustusteenused nõutav nõutav    
      5522     Meditsiinikulud ja hügieenikulud        
          552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed nõutav nõutav    
          552220 Kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muu ekspertiis nõutav nõutav    
          552230 Tervishoiuteenused nõutav nõutav    
      5523     Teavikute ja kunstiesemete kulud        
          552300 Teavikud ja kunstiesemed nõutav nõutav    
          552330 Hooldus-, restaureerimis- ja remondimaterjalid nõutav nõutav    
          552360 Remondi-, restaureerimis- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          552370 Kindlustus nõutav nõutav    
          552380 Rent nõutav nõutav    
          552390 Muud teavikute ja kunstiesemetega seotud kulud nõutav nõutav    
      5524     Õppevahendite ja koolituse kulud        
          552400 Õpikud nõutav nõutav    
          552410 Mängud ja mänguasjad nõutav nõutav    
          552420 Tööraamatud ja -vihikud nõutav nõutav    
          552440 Muud õppevahendid nõutav nõutav    
          552450 Koolitusteenused nõutav nõutav    
          552460 Lasteaiateenused nõutav nõutav    
          552490 Muud õppevahendite ja koolituse kulud nõutav nõutav    
      5525     Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud        
          552500 Materjalikulu nõutav nõutav    
          552510 Autoriõiguse- ja litsentsitasud nõutav nõutav    
          552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud nõutav nõutav    
          552530 Etendus- ja kontserttegevuse kulud nõutav nõutav    
          552540 Hankekulud nõutav nõutav    
          552560 Tootmis-tehnilised ja salvestuskulud nõutav nõutav    
          552570 Info- ja PR kulud nõutav nõutav    
          552580 Reklaamikulud nõutav nõutav    
          552585 Telekommunikatsioonikulud nõutav nõutav    
          552590 Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud nõutav nõutav    
      5526     Sotsiaalteenused        
          552600 Nõusatmisteenused nõutav nõutav    
          552610 Tehniliste vahendite andmine nõutav nõutav    
          552620 Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi nõutav nõutav    
          552630 Raviteenused nõutav nõutav    
          552690 Muud sotsiaalteenused nõutav nõutav    
      5529     Tootmiskulud        
          552900 Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal nõutav nõutav    
          552910 Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd nõutav nõutav    
          552920 Lõpetamata toodangu varude muutus   nõutav    
          552930 Valmistoodangu varude muutus   nõutav    
      5531     Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid        
          553100 Laskemoon, raketid ja miinid nõutav nõutav    
          553110 Relvastus ja selle tarvikud nõutav nõutav    
          553120 Inseneri-, side- ja seirevarustuse tarvikud nõutav nõutav    
          553150 Muu kaitseotstarbeline varustus ja materjalid nõutav nõutav    
          553160 Kaitseotstarbelise varustuse hooldus ja remont nõutav nõutav    
          553190 Muud kaitseotstarbelise varustuse ja materjalidega seotud kulud nõutav nõutav    
      5532     Eri- ja vormiriietus (v.a kaitseotstarbelised kulud)        
          553200 Eri- ja vormiriietus nõutav nõutav    
          553290 Muud eri- ja vormiriietusega seotud kulud nõutav nõutav    
      5539     Muu erivarustus ja materjalid        
          553900 Kemikaalid nõutav nõutav    
          553910 Lõhkeained nõutav nõutav    
          553920 Väetised nõutav nõutav    
          553930 Loomasööt nõutav nõutav    
          553940 Seemned nõutav nõutav    
          553950 Lipud, vimplid, muu sümboolika nõutav nõutav    
          553960 Kaardid nõutav nõutav    
          553970 Fototarbed, fotod nõutav nõutav    
          553990 Muud erivahendid ja materjalid nõutav nõutav    
      5540     Mitmesugused majanduskulud        
          554000 Sotsiaalabialased teenused nõutav nõutav    
          554020 Transporditeenused nõutav nõutav    
          554030 Spordikulud nõutav nõutav    
          554040 Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud nõutav nõutav    
          554050 Akrediteerimiskulud nõutav nõutav    
          554090 Muud mitmesugused majanduskulud nõutav nõutav    
6           MUUD KULUD (eelarve koondgrupp)        
  60         MUUD TEGEVUSKULUD (kontoplaani kontogrupp)        
    600     600000 Riigisaladusega seotud kulud nõutav nõutav    
    601       MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD        
      6010     Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)        
          601000 Käibemaks 14003 nõutav    
          601001 Edasiantavate kulude käibemaks 14003 nõutav    
          601010 Maamaks 14003 nõutav    
          601020 Ettevõtte tulumaks 14003 nõutav    
          601040 Tollimaks 14004 nõutav    
          601060 Muud maksud nõutav nõutav    
          601070 Riigilõivud nõutav nõutav    
          601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud nõutav nõutav    
          601090 Trahvid nõutav nõutav    
          601091 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav nõutav    
          601095 Maksuvõlalt arvestatud intressid nõutav nõutav    
      6012     Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, lõivu- ja trahvinõuetest        
          601200 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          601210 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          601220 Ebatõenäoliselt laekuv üksikisiku tulumaks nõutav      
          601230 Ebatõenäoliselt laekuv töötuskindlustusmaks nõutav      
          601235 Ebatõenäoliselt laekuv kogumispension nõutav      
          601240 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          601250 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          601255 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          601256 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          601260 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          601270 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          601280 Ebatõenäoliselt laekuvad loodusressursside kasutamise ja saastetasud nõutav      
          601290 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          601291 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          601295 Ebatõenäoliselt laekuvad intressinõuded nõutav      
      6015     Edasiantud maksud, lõivud, trahvid, muud seadusejärgsed tasud        
          601510 Sotsiaalmaks nõutav      
          601520 Üksikisiku tulumaks nõutav      
          601530 Töötuskindlustusmaks nõutav      
          601535 Kogumispension nõutav      
          601550 Maamaks nõutav      
          601555 Aktsiisid nõutav      
          601560 Edasiantud muud maksud nõutav      
          601570 Edasiantud lõivud nõutav      
          601580 Edasiantud saastetasud ja -hüvitised nõutav      
          601581 Edasiantud maavarade kaevandamisega seotud tasud nõutav      
          601582 Edasiantud metsatulu nõutav      
          601583 Edasiantud vee erikasutuse tasud nõutav      
          601584 Edasiantud jahi ja kalapüügiga seotud tasud nõutav      
          601595 Edasiantud intressitulu tähtajaks tasumata maksenõuetelt nõutav      
    605       Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)        
          605000 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest nõutav nõutav    
          605010 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest õppelaenunõuetest nõutav nõutav    
          605020 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest järelmaksunõuetest nõutav nõutav    
          605030 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud toodete ja teenuste eest nõutav nõutav    
          605090 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest muudest nõuetest nõutav nõutav    
    608       Muud tegevuskulud        
          608000 Valuuta kursivahed (v.a finantstulud ja -kulud)        
          608010 Kahjutasud, viivised (v.a maksuintressid ja finantskulud) nõutav nõutav    
          608020 Varude allahindlus nõutav nõutav    
          608090 Muud kulud (ebatavalised kulud) nõutav nõutav    
  61         PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS        
    610       KINNISVARAINVESTEERINGUTE AMORTISATSIOON        
          610000 Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon   nõutav    
    611       MATERIAALSE PÕHIVARA AMORTISATSIOON        
      6110     Hoonete ja rajatiste amortisatsioon        
          611000 Hoonete (v.a eluhooned) amortisatsioon   nõutav    
          611001 Eluhoonete amortisatsioon   nõutav    
          611006 Teede amortisatsioon   nõutav    
          611009 Muude rajatiste amortisatsioon   nõutav    
      6113     Kaitseotstarbelise põhivara amortisatsioon        
          611300 Kaitseotstarbelise põhivara amortisatsioon   nõutav    
      6114     Masinate ja seadmete amortisatsioon        
          611400 Masinate ja seadmete amortisatsioon   nõutav    
          611405 Transpordivahendite amortisatsioon   nõutav    
      6115     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete amortisatsioon        
          611500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete amortisatsioon   nõutav    
      6116     Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon        
          611605 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon   nõutav    
      6117   611700 Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara allahindlus   nõutav    
      6118   611800 Lõpetamata ehituse allahindlus   nõutav    
    613       IMMATERIAALSE PÕHIVARA AMORTISATSIOON        
          613000 Tarkvara amortisatsioon   nõutav    
          613020 Õiguste ja litsentside amortisatsioon   nõutav    
          613040 Arendusväljaminekute amortisatsioon   nõutav    
          613050 Firmaväärtuse amortisatsioon   nõutav    
          613060 Muu immateriaalse põhivara amortisatsioon   nõutav    
    614       KASUM/KAHJUM BIOLOOGILISTE VARADE ÜMERHINDAMISEST        
          614000 Taimede ja istanduste ümberhindlus   nõutav    
          614010 Metsa ümberhindlus   nõutav    
          614020 Loomade ümberhindlus   nõutav    
            ARUANDEPERIOODI TEGEVUSTULEM        
  65         FINANTSTULUD JA -KULUD        
    650       INTRESSIKULU        
          650000 Intressi- ja viivisekulud võlakirjadelt ja muudelt võlainstrumentidelt nõutav nõutav    
          650100 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt nõutav nõutav    
          650110 Intressikulu riskimaandamise eesmärgil soetatud tuletisinstrumentidelt nõutav nõutav    
          650200 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt nõutav nõutav    
          650300 Intressi-, viivise-ja kohustistasu kulu faktooringutelt nõutav nõutav    
          650700 Intressikulu muudelt kohustustelt nõutav nõutav    
          650800 Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt nõutav nõutav    
          650900 Muud intressikulud nõutav nõutav    
    652       TULEM OSALUSTELT        
          652000 Tulem kapitaliosaluse meetodil nõutav      
          652010 Dividenditulu nõutav      
          652020 Kasum/kahjum osaluste müügist nõutav      
          652030 Kasum/kahjum osaluste ümberhindamisest nõutav      
    655       TULU HOIUSTELT JA VÄÄRTPABERITELT        
      6550     Intressitulu        
          655000 Intressitulud deposiitidelt nõutav      
          655010 Intressitulud võlakirjadelt nõutav      
      6552     Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist        
          655200 Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide müügist nõutav      
          655210 Kasum/kahjum kauplemisportfelli võlakirjade ja muude võlainstrumentide müügist nõutav      
      6554     Kasum/kahjum finantsinvesteeringute ümberhindamisest        
          655400 Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide ümberhindamisest nõutav      
          655410 Kasum/kahjum kauplemisportfelli võlakirjade ja muude võlainstrumentide ümberhindamisest nõutav      
      6555   655500 Dividenditulu nõutav      
      6557     Valuutakursi kasumid/kahjumid        
          655700 Valuutakursi kasumid/kahjumid        
    658       MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD        
      6580     Intressitulu        
          658000 Intressi-, viivise- ja kohustistasu tulu laenudelt nõutav      
          658009 Ebatõenäoliselt laekuv intressi-, viivise- ja kohustistasu laenudelt nõutav      
          658010 Intressitulu järelmaksunõuetelt nõutav      
          658019 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu järelmaksunõuetelt nõutav      
          658020 Intressitulu kapitalirendilt nõutav      
          658029 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu kapitalirendilt nõutav      
          658030 Intressitulu faktooringtehingutelt nõutav      
          658040 Intressitulu õppelaenudelt nõutav      
          658049 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu õppelaenudelt nõutav      
          658080 Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt nõutav      
          658090 Intressitulu muudelt nõuetelt (v.a viivisintressid) nõutav      
      6589     Muu finantstulu ja -kulu        
          658900 Valuutakursi kasumid/kahjumid nõutav      
          658910 Muud finantstulud nõutav      
          658950 Muud finantskulud nõutav nõutav    
            ARUANDEPERIOODI TULEM MAJANDUSTEGEVUSEST        
  68       680000 Ettevõtja tulumaks nõutav      
  69       690000 Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum nõutav      
            ARUANDEPERIOODI TULEM        
7           NETOFINANTSEERIMINE EELARVEST        
  70         SAADUD SIIRDED (tulu)        
          700000 Siirded eelarvest nõutav      
          700001 Laekumiste siirded eelarvesse nõutav      
          700002 Tekkepõhised siirded nõutav      
          700010 Üksuste vahelised siirded nõutav      
          700030 Kustutatud EVP-de siirded nõutav      
  71         ANTUD SIIRDED (RRK ja KOV asutuste vahelised ülekanded) (kulu)        
          710000 Siirded eelarvest ülekannete katteks nõutav      
          710001 Laekumiste siirded eelarvesse nõutav      
          710002 Tekkepõhised siirded nõutav      
          710010 Üksuste vahelised siirded nõutav      
          710030 Kustutatud EVP-de siirded nõutav      
9           TÄIENDAV INFORMATSIOON ARUANDE KOOSTAMISEKS        
  90         TÖÖTAJATE ARV        
    900       Koosseisuliste ametnike ja töötajate keskmine arv aruandeperioodil taandatuna täistööajale        
      9000   900000 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud   nõutav    
      9001     Avaliku teenistuse ametnikud        
          900100 Kõrgemad ametnikud   nõutav    
          900110 Vanemametnikud   nõutav    
          900120 Nooremametnikud   nõutav    
      9002     Töötajad        
          900200 Nõukogude ja juhatuse liikmed   nõutav    
          900210 Juhid   nõutav    
          900220 Tippspetsialistid   nõutav    
          900230 Keskastme spetsialistid   nõutav    
          900235 Õpetajad   nõutav    
          900240 Töölised ja abiteenistujad   nõutav    
      9003     Kaitseväelased ja piirivalveametnikud        
          900300 Kõrgemad ohvitserid   nõutav    
          900310 Vanemohvitserid   nõutav    
          900320 Nooremohvitserid   nõutav    
          900330 Allohvitserid   nõutav    
          900340 Sõdurid   nõutav    
      9004     Politseiametnikud        
          900400 Kõrgemad politseiametnikud   nõutav    
          900410 Vanempolitseiametnikud   nõutav    
          900420 Noorempolitseiametnikud   nõutav    
      9008     Koosseisuvälised töötajad        
          900800 Koosseisuvälised töötajad   nõutav    
  91         KOHUSTUSED JA NÕUDED        
    910       Võetud pikaajaliste laenukohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi        
          910000 Võlakirjad nõutav     nõutav
          910010 Laenud nõutav     nõutav
          910020 Kapitalirent nõutav     nõutav
          910030 Faktooring nõutav     nõutav
          910090 Muud nõutav     nõutav
          910091 Tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
    911       Bilansivälised kohustused        
          911000 Antud garantiid nõutav     nõutav
          911010 Toetuste andmise kohustused nõutav     nõutav
          911020 Muud sõlmitud hankelepingud nõutav     nõutav
          911030 Võetud rendikohustused nõutav     nõutav
          911040 Panditud põhivara nõutav     nõutav
          911050 Panditud käibevara nõutav     nõutav
          911090 Muud võetud kohustused nõutav     nõutav
    912       Bilansivälised nõuded        
          912000 Maavarad        
          912010 Toetuse saamise nõuded nõutav     nõutav
          912030 Nõuded rendile antud varadelt nõutav     nõutav
          912040 Saadud garantiid nõutav     nõutav
          912090 Muud bilansivälised nõuded nõutav     nõutav
    913       Tähtajaks tasumata kohustused        
          913000 Laenukohustused        
          913010 Võlad hankijatele        
          913020 Võlad töötajatele        
          913030 Maksevõlad        
          913090 Muud kohustused        
  92         TÄIENDAV INFORMATSIOON PÕHIVARA KOHTA        
    920       Materiaalse põhivara renoveerimine        
      9201     Hoonete ja rajatiste renoveerimine        
          920100 Hoonete (v.a eluhooned) renoveerimine   nõutav    
          920101 Eluhoonete renoveerimine   nõutav    
          920106 Teede renoveerimine   nõutav    
          920109 Muude rajatiste renoveerimine   nõutav    
      9203     Kaitseotstarbelise põhivara renoveerimine        
          920300 Kaitseotstarbelise põhivara renoveerimine   nõutav    
      9204     Masinate ja seadmete renoveerimine        
          920400 Masinate ja seadmete renoveerimine   nõutav    
          920405 Transpordivahendite renoveerimine   nõutav    
      9205     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete renoveerimine        
          920500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete renoveerimine   nõutav    
      9206     Muu amortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine        
          920600 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine   nõutav    
      9207     Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine        
          920700 Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine   nõutav    
      9209     Kasutusele võtmata vara ja ettemaksete muutus (renoveerimine)        
          920900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varade muutus   nõutav    
          920910 Lõpetamata ehituste ja etapiviisiliste soetuste muutus   nõutav    
          920920 Ettemaksete muutus materiaalse põhivara eest   nõutav    
    921       Kapitalirendi tingimustel rendile võetud vara        
      9211     Hooned ja rajatised        
        92110   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          921100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          921101 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          921109 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92111   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          921110 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum        
          921111 Eluhoonete kogunenud kulum        
          921119 Muude rajatiste kogunenud kulum        
      9214     Masinad ja seadmed        
        92140   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          921400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          921405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav      
        92141   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          921410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav      
          921415 Transpordivahendite kogunenud kulum nõutav      
      9215     Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia  seadmed        
          921500 Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia  seadmed soetus-maksumuses nõutav      
          921510 Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia  seadmete kogunenud kulum nõutav      
      9216     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
          921600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav      
          921610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum nõutav      
    922       Kasutusrendile antud varad        
      9220     Kinnisvarainvesteeringud        
          922000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav      
          922010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum nõutav      
      9221     Materiaalne põhivara        
          922100 Maa nõutav      
      9222     Hooned ja rajatised        
        92220   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          922200 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          922201 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          922209 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92221   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          922210 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum nõutav      
          922211 Eluhoonete kogunenud kulum nõutav      
          922219 Muude rajatiste kogunenud kulum nõutav      
      9224     Masinad ja seadmed        
        92240   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          922400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          922405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav      
        92241   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          922410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav      
          922415 Transpordivahendite kogunenud kulum nõutav      
      9225     Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia seadmed        
          922500 Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          922510 Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia seadmete kogunenud kulum nõutav      
      9226     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
          922600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav      
          922610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum nõutav      
    923       Panditud varad        
      9230     Kinnisvarainvesteeringud        
          923000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav      
          923010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum nõutav      
      9231     Materiaalne põhivara        
          923100 Maa nõutav      
      9232     Hooned ja rajatised        
        92320   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          923200 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          923201 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          923209 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92321   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          923210 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum nõutav      
          923211 Eluhoonete kogunenud kulum nõutav      
          923219 Muude rajatiste kogunenud kulum nõutav      
  93         KONTINGENT        
    930       Aasta keskmine arv        
          930000 Haridusasutuste arv (tegevusala koodid 091–092)   nõutav    
          930010 Huvi-, muusika- ja spordikoolide arv (08101, 08105, 08106)   nõutav    
          930020 Laste ja õpilaste arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
          930021 Õpilaste arv õpilaskodudes   nõutav    
          930022 Õpilaste arv pikapäevarühmades   nõutav    
          930030 Klasside, rühmade, huvialaringide arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
    931       Arv aasta lõpul        
          931000 Haridusasutuste arv (tegevusala koodid 091–092)   nõutav    
          931010 Huvi- muusika- ja spordikoolide arv (08101, 08105, 08106)   nõutav    
          931020 Laste ja õpilaste arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
          931021 Õpilaste arv õpilaskodudes   nõutav    
          931022 Õpilaste arv pikapäevarühmades   nõutav    
          931030 Klasside, rühmade, huvialaringide arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    

/otsingu_soovitused.json