Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1506

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2008 nr 60

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2008, 3, 32) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
«1) käesolevas lõikes nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Kauba tolliterminalist väljatoimetamise erijuhud

(1) Kauba tolliterminalist väljatoimetamisel ladustamisteatel märgitud imporditolliasutusse transiidi tolliprotseduurile suunamiseks või veo alustamiseks sisenemisdeklaratsiooni alusel jätkatakse kauba ajutist ladustamist kuni selle transiidi tolliprotseduurile suunamiseni või sisenemisdeklaratsiooniga veo alustamiseni. Kauba eest vastutab tolliterminali pidaja.

(2) Lõikes 1 nimetatud kauba väljatoimetamisel tehakse arvestusse vastav märge.»;

3) paragrahvi 27 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Tolliterminalist transiidi tolliprotseduurile suunamiseks või sisenemisdeklaratsiooni alusel veo alustamiseks välja toimetatud kaup kantakse arvestusest maha pärast transiidi tolliprotseduurile suunamist või sisenemisdeklaratsiooniga veo alustamist.»;

4) paragrahvi 29 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja vastutab puudujääkide eest ise, kui ta ei suuda tollile rahuldavalt tõendada, et puudujäägid või kahjustused on tekkinud ettenägematu olukorra tõttu või enne kauba tollilattu, tolliterminali või hoiukohta toimetamist.».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json