Teksti suurus:

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2010
Avaldamismärge:

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Vastu võetud 18.02.2005 nr 31
RTL 2005, 23, 316
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.10.2005 nr 103 (RTL 2005, 105, 1604) 21.10.2005

13.12.2007 nr 82 (RTL 2007, 96, 1616) 21.12.2007

19.12.2008 nr 79 (RTL 2008, 102, 1457) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse:
1) Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade (edaspidi eriluba nõudev kaup) loetelu;

2) Ravimiameti eriluba (edaspidi eriluba) nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused ja kord, sh sisse- või väljaveoks eriloa taotlemise, eriloa väljastamise, sisse- või väljaveost teavitamise tingimused ja kord ning meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatava inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite puhul tingimused, mille korral on nende sisse- või väljaveoks nõutav eriloa olemasolu või Ravimiameti teavitamine;

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

3) reisija poolt ravimite meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks kaasavõtmise ja ravimite posti teel saatmise tingimused;
4) müügiloata ravimi kasutamiseks arsti või veterinaararsti meditsiiniliselt põhjendatud kirjaliku taotluse vormid.

§ 2. Eriluba nõudvate kaupade loetelu

Eriluba nõudvateks kaupadeks on:
1) lisas 9 nimetatud kaubad;
2) ravimi valmistamiseks kasutatavad toimeained;

3) inim- ja loomset päritolu rakud, koed ja elundid meditsiiniliseks kasutuseks inimesel haiguse vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks.

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

§ 3. Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused

(1) Eriluba on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveoks:
1) «Ravimiseaduse» § 21 alusel, sh välisabina sisseveetavad ravimid;
2) kliinilises uuringus kasutatavad ravimid;
3) imporditavad ja eksporditavad ravimid, sh toimeained;

31) imporditavad ja eksporditavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid;

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

4) sisse- ja väljaveetavad muud eriluba nõudvad kaubad.

(2) Ravimiameti teavitamine on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveol:
1) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad ravimid, sh toimeained, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;

11) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

2) ravimi müügiloa taotlemiseks esitatavad näidised.

(3) Sisse- ja väljaveetava kauba kogus ja loetelu ei tohi ületada eriloal märgitut. Kaup peab olema saatedokumentide ja eriloa alusel samastatav.

(4) Kui müügiloa hoidja on määranud ravimit sissevedava vastavat tegevusluba omava isiku või isikud, võib seda ravimit sisse vedada üksnes määratud isik.

(5) Teisese müügiloa saanud ravimeid ei ole lubatud sisse vedada, kui teisese müügiloa saanud ravimi päritolumaal on nimetatud ravimil müügiluba kehtetuks tunnistatud või lõppenud.

(6) Teaduslikel eesmärkidel inim- ja loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- ja väljaveoks on vaja taotleda Ravimiameti eriluba juhul, kui rakkude, kudede ja elunditega tehtava uurimistöö eesmärgiks on nende raviotstarbeline kasutamine inimesel.

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

§ 4. Sisse- või väljaveoloa taotlemine

(1) Ravimiameti eriluba tuleb taotleda iga eriluba nõudva kauba saadetise kohta. Taotluses tuleb märkida eriluba nõudva kauba saatja (edaspidi väljavedaja) ja saaja (edaspidi sissevedaja) nimi, aadress, kontaktandmed, saadetise piiriületuskoht ja transpordiviis ning andmed ravimite ja muude eriluba nõudvate kaupade kohta.

(2) Ravimite kohta esitatavateks andmeteks on:
1) ravimi nimetus;
2) ravimvorm;
3) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
4) kogus pakendis;
5) müügiloa hoidja ja tootja;
6) ravimi ATC-kood;
7) pakendite arv.

(3) Kui imporditavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab taotlusel olema vastav kinnitus.

(4) Müügiloata ravimi sisseveol «Ravimiseaduse» § 21 lõikes 1 nimetatud juhul tuleb taotluses märkida Ravimiametis arsti või veterinaararsti esitatud ravimi kasutamisloa saamise taotlusele antud number.

(5) Kliinilise uuringu ravimite sisse- ja väljaveoks eriloa taotlemisel esitatavateks andmeteks on:
1) kliinilise uuringu teostamiseks Ravimiametis antud viitenumber;
2) ravimi nimetus;
3) ravimvorm;
4) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
5) kogus pakendis;
6) pakendite arv.

(6) Muude eriluba nõudvate kaupade kohta esitatavateks andmeteks on:
1) eriluba nõudva kauba nimetus;
2) kogus pakendis;
3) pakendite arv;
4) selgitus eriluba nõudva kauba kasutamise otstarbe kohta;

5) inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sertifikaat, mille on allkirjastanud rakkude, kudede ja elundite käitleja pädev isik.

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

(7) Eriloa taotlusel peab olema kuupäev, taotleja nimi ja kontaktandmed.

(8) Narkootiliste või psühhotroopsete ainete eriloa taotluses peab olema nende ainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja allkiri. Taotluses peavad olema märgitud andmed riigilõivu tasumise kohta (maksja nimi, pank, maksmise kuupäev) või lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 5. Eriluba nõudva kauba sisse- või väljaveost teavitamine

(1) «Ravimiseaduse» § 19 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teatab ravimite sisse- või väljavedaja Ravimiametile järgmised andmed:
1) sisse- või väljaveo toimumise kuupäev;
2) saatja ning saaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
3) ravimi nimetus;
4) ravimvorm;
5) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
6) kogus pakendis;
7) müügiloa hoidja ja tootja;
8) ravimi ATC-kood;
9) pakendite arv;
10) koodikeskuse kood.

(11) Inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- või väljaveost teavitamisel esitab rakkude, kudede ja elundite käitleja Ravimiametile § 4 lõigetes 1, 6 ja 7 nõutavad andmed.

[RTL 2008, 102, 1457 – jõust. 1.01.2009]

(2) Teavitaja märgib teatisele järjekorranumbri, teataja nime, kontaktandmed ja teatise koostamise kuupäeva.

(3) Kui § 3 lõike 2 punkti 1 alusel sisseveetavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab teavitusel olema sellekohane kinnitus.

(4) Ravimiamet teavitab teatise kättesaamisest.

§ 6. Taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks

(1) «Ravimiseaduse» § 21 lõikes 1 nimetatud juhul peab Ravimiametile esitatav taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama järgmisi andmeid:
1) ravimi nimetus;
2) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
3) ravimvorm;
4) ravimi manustamisviis;
5) kogus pakendis;
6) tootja;
7) ravimi kogus kuni 12 kuu vajaduseks;
8) meditsiiniline põhjendus ravimi kasutamise vajaduse kohta;
9) patsiendi perekonnanimi, kui ravimit taotletakse konkreetse patsiendi jaoks;
10) ravimit väljastava apteegi andmed ning veterinaararsti taotluse puhul apteegi või ravimite hulgimüügiettevõtte andmed (nimi, aadress, telefon, faks, e-post).

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse määruse lisas 7 või 8 toodud vormis.

(3) «Ravimiseaduse» § 21 lõigetes 7 ja 8 nimetatud juhtudel peab taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama lõike 1 punktides 1–8 nimetatud andmeid.

(4) «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul tuleb lisada taotletav diagnoos ning vastav rahvusvahelise haiguste klassifikaatori kood. Meditsiiniline põhjendus peab olema üksikasjalik ning kajastama taotletava diagnoosiga seisundi ravi kõiki viise ning taotletava ravimi efektiivsust ja ohutust võrreldes teiste raviviisidega. Põhjendus peab olema varustatud viidetega avaldatud teaduslikele uuringutele, lisada tuleb uuringute publikatsioonide koopiad.

(5) Taotluses peavad olema märgitud arsti või veterinaararsti nimi ja kontaktandmed (töökoht, töökoha aadress, arsti kood, veterinaararstil tegevusloa number, telefon, e-post) ning taotlus peab olema kinnitatud allkirja ja kuupäevaga. «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul peab taotluse kinnitama erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik.

§ 7. Sisse- ja väljaveoloa vormistamine

(1) Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 1 ja 2 ettenähtud vormis.

(2) Kliinilise uuringu ravimi sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 3 ja 4 ettenähtud vormis.

(3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite sisseveoluba trükitakse roosale Ravimiameti blanketile lisas 5 ettenähtud vormis.

(4) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite väljaveoluba trükitakse rohelisele Ravimiameti blanketile lisas 6 ettenähtud vormis.

(5) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite sisseveoloa vormistab Ravimiamet kahes eksemplaris: esimese eksemplari esitab sissevedaja impordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari väljastab Ravimiamet esitamiseks saatja riigi pädevale asutusele.

(6) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite väljaveoloa vormistab Ravimiamet kolmes eksemplaris: esimese eksemplari esitab väljavedaja ekspordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari lisab väljavedaja kauba saatedokumentidele ning kolmanda eksemplari saadab Ravimiamet sihtmaal asuvale pädevale asutusele kinnituse saamiseks.

(7) Teiste kaupade eriloa vormistab Ravimiamet ühes eksemplaris, mille sisse- või väljavedaja esitab impordi või ekspordi korral tollivormistuseks.

(8) Kui vormistatud ja väljastatud eriloa alusel sisse- või väljavedu ei toimunud, peab sissevedaja või väljavedaja tagastama eriloa Ravimiametile kohe pärast selle kehtivusaja lõppu.

§ 8. Ravimid isiklikuks tarbimiseks

(1) Eestisse saabuv ja Eestist lahkuv reisija võib kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks.

(2) Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit ning kaasasolevate loomade tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm jaemüügipakendit.

(3) Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g, homöopaatilistel graanulitel 50 g, infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g, droogidel 100 g.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(4) Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe jaemüügipakendi suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia, välja arvatud lõigetes 41 ja 42 toodud juhtudel. Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib reisi jaoks kaasa võtta kuni 30 päevaseks raviks vajalikus koguses.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(41) Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile, võib ta narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta reisi kestuse ajaks vajaminevas koguses, kuid mitte enam kui 30 päevaseks raviks. Iga kaasasoleva arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta peab kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(42) Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(5) Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab lõikes 2, 3 või 4 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(6) Ravimite postiga saatmine välismaale või Eestisse võib toimuda ainult füüsilise isiku poolt füüsilisele isikule. Postiga saatmisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis lõikes 3 nimetatud suurusega avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja pakendis.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(7) Kui posti teel saadetavate ravimite kogus ületab lõigetes 3 või 6 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

(8) Postiga ei või saata narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ning täisverd ja verekomponente.

(9) Ravimiameti loa saamiseks tuleb lõigetes 4, 5 ja 7 kirjeldatud juhtudel esitada järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed;
2) andmed lähte- ja sihtriigi kohta;
3) ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
4) retseptiravimite puhul arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(91) Ravimiameti tunnistuse saamiseks lõikes 41 kirjeldatud juhul tuleb esitada käesoleva määruse lisas 10 kehtestatud vormi kohane taotlus või selle koopia iga kaasavõetava arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta. Taotluse või selle koopia edastab Ravimiametile ravimi väljastanud apteek vahetult pärast ravimi väljastamist.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(92) Käesoleva paragrahvi lõikes 91 nimetatud taotluse punktid A, B ja C15-20 täidab ravimid määranud arst. Taotluse punktid C14 ja C21 täidab ravimi väljastaja.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(93) Ravimiamet väljastab käesoleva määruse lisas 11 toodud tunnistuse 5 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse või taotluse koopia saamisest. Tunnistus kehtib kuni 30 päeva.

[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

(10) Ravimite postimüük ja interneti teel tellitud ravimite kättetoimetamine posti teel või kullerposti teenusega on keelatud.

§ 9. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

(2) Määruse § 5 lõike 1 punkt 10 jõustub 2005. a 1. oktoobril.

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 1

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: S-xxxx/ppkkaa

ERILUBA NÕUDVA KAUBA SISSEVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestisse sisse vedada järgmisi eriluba nõudvaid kaupu nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:

 

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

 

 

Lisa 2
sotsiaalministri 18.02.2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu» juurde
[RTL 2005, 105, 1604 – jõust. 21.10.2005]

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: V-xxxx/ppkkaa

ERILUBA NÕUDVA KAUBA VÄLJAVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestist välja vedada järgmisi eriluba nõudvaid kaupu nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:

 

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 3

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: S-xxxxK/ppkkaaaa

KLIINILISE UURINGU RAVIMI SISSEVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestisse sisse vedada järgmisi kliinilise uuringu ravimeid nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:
Kliinilise uuringu viitenumber:  

 

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 4

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: V-xxxxK/ppkkaaaa

KLIINILISE UURINGU RAVIMI VÄLJAVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestist välja vedada järgmisi kliinilise uuringu ravimeid nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:
Kliinilise uuringu viitenumber:  

 

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 5

Expiration date: dd-mm-yyyy
Authorization No: I-xxxxN/ddmmyy

IMPORT AUTHORIZATION

On behalf of the Republic of Estonia, the State Agency of Medicines, in the meaning of the national legislation and the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the following import:

Exporter:  

Via

Importer:  

Quantity and designation of the substances or preparations:

Quantity and designation of narcotic drug or psychotropic substance contained:

 

Date

On behalf of the State Agency of Medicines

Name

........................................

Signature

Title

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 6

Expiration date: dd-mm-yyyy
Authorization No: E-xxxxN/ddmmyyyy

EXPORT AUTHORIZATION

On behalf of the Republic of Estonia, the State Agency of Medicines, in the meaning of the national legislation and the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes, with reference to the Import Authorization mentioned below, the following export:

Import Authorization:

Issued by

Exporter:  

Importer:  

Quantity and designation of the substances or preparations:

Quantity and designation of narcotic drug or psychotropic substance contained:

 

Date

On behalf of the State Agency of Medicines

Name

........................................

Signature

Title

 

ENDORSEMENT:  

The substance(s) and/or preparation(s) mentioned in this export

authorization has (have) been imported during the  

____________ quarter of ____________  

     in the amounts indicated

     only in the amount of ______________     

_______________________________________

(Signature, date)                         

 

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 7
[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

 

Ravimiamet

Nooruse 1, Tartu 50411

Tel: 7 374 140

Faks: 7 374 152

TAOTLUS
müügiloata ravimi kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus  

1.1. Toimeaine(te) nimetus  

1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus  

1.3. Manustamisviis  

1.4. Kogus pakendis  

1.5. Ravimi tootja  

2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)  

3. Taotluse meditsiiniline põhjendus (diagnoosikood; selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit, millised ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundinud kõrvaltoimeid jmt)    

4. Arsti kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse minu poolt ravitava inimese ravis.

    Patsiendi nimi: ______________________________________________________  

Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse tervishoiu- või hoolekandeasutuses, mille
      ravitöö või farmakoteraapia eest olen vastutav.

    Tervishoiu- või hoolekandeasutuse nimi: ___________________________________

    Taotleja ametikoht: __________________________________________________

Kuupäev                   Arsti nimi                  Allkiri                   Arsti kood  

Arsti kontaktandmed: aadress, telefon ja e-post  

5. Täitmiseks apteegis

Apteegi nimi ja aadress, telefon, faks, e-post:   

6. Täitmiseks Ravimiametis                                     Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:  

Ravimiameti otsus:  

(Kuupäev)                           (Nimi)                                  (Allkiri)  

 

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 8
[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

Ravimiamet

Nooruse 1, Tartu 50411

Tel: 7 374 140

Faks: 7 374 142

TAOTLUS
müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus  

1.1. Toimeaine(te) nimetus  

1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus  

1.3. Manustamisviis  

1.4. Kogus pakendis  

1.5. Ravimi tootja  

2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)  

3. Taotluse põhjendus (selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit jmt)   

4. Veterinaararsti kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et ravim on ette nähtud minu järelevalve all olevate loomade raviks.

Kuupäev          Veterinaararsti nimi          Allkiri          Tegevusloa number  

Veterinaararsti kontaktandmed: aadress, telefon ja e-post  

5. Täitmiseks hulgimüügiettevõttes ja/või apteegis

Hulgimüügiettevõtte ja/või apteegi nimi ja aadress, telefon, faks, e-post:  

6. Täitmiseks Ravimiametis                                     Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:  

Ravimiameti otsus:  

(Kuupäev)                           (Nimi)                                  (Allkiri)

 

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 9

 

RAVIMIAMETI ERILUBA NÕUDVATE KAUPADE LOETELU, KOOS VASTAVATE KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI 2005 KAUBAPOSITSIOONIDEGA

1211 30 00

kokalehed

1211 40 00

magunavarred (unimaguna ürt)

ex 1301 90 00

kanep ja selle töötlemisproduktid

1302 11 00

oopium

ex 1302 19 90

kanep ja selle töötlemisproduktid

ex 1302 39 00

kanep ja selle töötlemisproduktid

2905 51 00

etakloorvinüül

ex 2918 19 80

naatriumoksübutüraat

 

GHB

ex 2921 30 99

propüülheksedriin

2921 46 00

amfetamiin

 

bensfetamiin

 

deksamfetamiin

 

etüülamfetamiin

 

fenkamfamiin

 

fentermiin

 

lefetamiin (SPA)

 

levamfetamiin

 

mefenoreks

ex 2921 49 80

etitsüklidiin (PCE)

 

fenfluramiin

 

levometamfetamiin

2922 14 00

dekstropropoksüfeen

ex 2922 19 80

alfametadool

 

alfatsetüülmetadool

 

atsetüülmetadool

 

beetaatsetüülmetadool

 

beetametadool

 

dimefeptanool

 

dimenoksadool

 

noratsümetadool

ex 2922 29 00

broolamfetamiin

2922 31 00

amfepramoon

 

metadoon

 

normetadoon

ex 2922 39 00

isometadoon

 

katinoon

 

ketamiin

2922 44 00

tilidiin

ex 2922 49 95

amineptiin

ex 2922 50 00

alfametüülamiinoetüülketoon

 

STP (DOM)

 

tramadool

2924 11 00

meprobamaat

2924 24 00

etinamaat

ex 2924 29 95

diampromiid

 

heksapropümaat

2925 12 00

glutetimiid

2926 30 00

fenproporeks

 

metadooni vaheprodukt

2932 95 00

tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid)

ex 2932 99 70

tenamfetamiin

ex 2932 99 85

DMHP

 

1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N-etüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-EB)

 

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-EB)

 

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-OHB)

 

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-OHB)

 

N-metüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)

 

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MB, MBDB)

 

N,N-dimetüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

 

N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MMB)

 

N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MMB)

 

paraheksüül

 

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-B)

 

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-B)

2933 33 00

alfentanüül

 

anileridiin

 

besitramiid

 

bromasepaam

 

difenoksiin

 

difenoksülaat

 

dipipanoon

 

fenoperidiin

 

fentanüül

 

fentsüklidiin (PCP)

 

ketobemidoon

 

metüülfenidaat

 

pentasotsiin

 

petidiin

 

petidiini vaheprodukt A

 

pipradrool

 

piritramiid

 

propiraam

 

trimeperidiin

2933 39 10

ketobemidoonhüdrokloriid

ex 2933 39 99

alfameprodiin

 

alfametüülfentanüül

 

alfaprodiin

 

allüülprodiin

 

atsetüülalfametüülfentanüül

 

beetahüdroksüfentanüül

 

beetahüdroksümetüülfentanüül

 

beetameprodiin

 

beetaprodiin

 

bensetidiin

 

etokseridiin

 

fenampromiid

 

fenasotsiin

 

hüdroksüpetidiin

 

metasotsiin

 

metüülfentanüül

 

norpipanoon

 

parafluorfentanüül

 

PEPAP

 

petidiini vaheprodukt B, C

 

piminodiin

 

proheptasiin

 

properidiin

 

remifentanüül

2933 41 00

levorfanool

ex 2933 49 90

butorfanool

 

drotebanool

 

fenomorfaan

 

levofenatsüülmorfaan

 

levometorfaan

 

norlevorfanool

 

ratsemetorfaan

 

ratsemorfaan

2933 53

allobarbitaal

 

amobarbitaal

 

butaalbitaal

 

butobarbitaal

 

metüülfenobarbitaal

 

pentobarbitaal

 

sekbutabarbitaal

 

sekobarbitaal

 

tsüklobarbitaal

 

vinüülbitaal

2933 53 10

barbitaal

 

fenobarbitaal

ex 2933 54 00

aprobarbitaal

 

heksobarbitaal

 

heptabarbitaal

 

metoheksitaal

 

tiopentaal

 

vinbarbitaal

2933 55 00

meklokvaloon

 

metakvaloon

 

loprasolaam

 

tsipeprool

2933 72 00

klobasaam

 

metüülprüloon

2933 91

alprasolaam

 

delorasepaam

 

diasepaam

 

dikaaliumklorasepaat

 

estasolaam

 

etüül-loflasepaat

 

fenasepaam

 

fludiasepaam

 

flunitrasepaam

 

flurasepaam

 

halasepaam

 

kamasepaam

 

klonasepaam

 

klorasepaat

 

lorasepaam

 

lormetasepaam

 

masindool

 

medasepaam

 

midasolaam

 

nimetasepaam

 

nitrasepaam

 

nordasepaam

 

oksasepaam

 

pinasepaam

 

prasepaam

 

pürovaleroon

 

temasepaam

 

tetrasepaam

 

triasolaam

2933 91 10

kloordiasepoksiid

ex 2933 99 90

etonitaseen

 

etrüptamiin

 

klonitaseen

 

rolitsüklidiin (PHP, PCPY)

 

zolpideem

ex 2934 10 00

klometiasool

2934 91 00

aminoreks

 

brotisolaam

 

dekstromoramiid

 

fendimetrasiin

 

fenmetrasiin

 

haloksasolaam

 

ketasolaam

 

kloksasolaam

 

klotiasepaam

 

mesokarb

 

oksasolaam

 

pemoliin

 

sufentanüül

ex 2934 99 90

alfametüültiofentanüül

 

dietüültiambuteen

 

dimetüültiambuteen

 

dioksafetüülbutüraat

 

etüülmetüültiambuteen

 

fenadoksoon

 

furetidiin

 

levomoramiid

 

metüültiofentanüül

 

moramiidi vaheprodukt

 

morferidiin

 

ratsemoramiid

 

tenotsüklidiin (TCP)

 

2937

Hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud või sünteesitud; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, k.a modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena

2939

Looduslikud või sünteesitud taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid

2941

Antibiootikumid

3001

Näärmed ja muud kuivatatud organid (pulbrina või muul kujul); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende eritiste ekstraktid; hepariin, selle soolad; organoteraapiaks ja profülaktikaks kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärit ained

3002

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid ja muud verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid (v.a mikroorganismide kultuurid)

3003

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata

3004

Ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponendised ravimid, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted)

3006 30 00

kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid

3006 60

hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

3006 80 00

ravimijäätmed

 

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 10
[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
teistesse riikidesse kaasavõtmise tunnistuse taotlus

A. Retsepti kirjutanud arst

2) Perekonnanimi                               Eesnimi                     Telefon

3) Aadress (tervishoiuteenuse osutaja nimi ja tegevuskoha aadress)  

Kui väljastaja on arst:
4) Arsti pitser                                    Arsti allkiri  

B. Patsient

5) Perekonnanimi                               Eesnimi  

6) Passi või muu reisidokumendi number  

7) Sünnikoht  

8) Sünniaeg  

9) Kodakondsus  

10) Sugu  

11) elukoha aadress Eestis (linn/asula, tänav/maja, korter nr)  

12) Reisi kestus päevades  

C. Määratud ravim

14) Ravimpreparaadi nimetus  

15) Ravimvorm  

16) Toimeaine rahvusvaheline nimetus  

17) Toimeaine sisaldus  

18) Kasutamisjuhend  

19) Toimeaine üldkogus  

20) Retsepti ajaline kehtivus päevades  

21) Märkused (retsepti nr, ravimi väljastanud apteegi nimi, väljastamiskoha aadress, ravimi väljastanud isiku nimi ja allkiri)  

Tunnistus saata …  

 

 

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 11
[RTL 2007, 96, 1616 – jõust. 21.12.2007]

Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane ravi tõttu kaasaskantavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistus

1) Riik                                               Linn                         Kuupäev  

A. Retsepti kirjutanud arst

2) Perekonnanimi                               Eesnimi                     Telefon  

3) Aadress  

B. Patsient

5) Perekonnanimi                               Eesnimi  

6) Passi või muu isikut tõendava dokumendi number  

7) Sünnikoht  

8) Sünniaeg  

9) Kodakondsus  

10) Sugu  

11) Aadress  

12) Reisi kestus päevades  

13) Tunnistuse kehtivusaeg – kõige rohkem 30 päeva  

C. Määratud ravim

14) Ravimpreparaadi nimetus  

15) Ravimvorm  

16) Toimeaine rahvusvaheline nimetus  

17) Toimeaine sisaldus  

18) Kasutamisjuhend  

19) Toimeaine üldkogus  

20) Retsepti ajaline kehtivus päevades  

21) Märkused  

D. Väljastav asutus

22) Nimi  

23) Aadress                                             Telefon  

24) Asutuse pitser                                   Asutuse esindaja allkiri   

 

Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for the purpose of medical treatment – Article 75 of the Schengen Convention

Certificat pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes à des fins thérapeutiques – Article 75 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen

(1) Country, town, date

pays, ville, date

A. Prescribing doctor

Médecin prescripteur

(2) Name, first name, tel

nom, prénom, téléphone

(3) Address

adresse

(4) Where Issued by a doctor:
doctor’s stamp and signature

en cas de délivrance par un médecin: cachet, signature du médecin

B. Patient

Patient

(5) Name, first name

nom, prénom

(6) No of passport or other identification document

nº du passeport ou du document d’identité

(7) Place of birth

lieu de naissance

(8) Date of birth

date de naissance

(9) Nationality

nationalité

(10) Sex

sexe

(11) Address

adresse

(12) Duration of travel in days

durée du voyage en jours

(13) Validity of authorisation from/to – maximum 30 days

durée de validité de l’autorisation du/au – max. 30 jours

C. Prescribed drug

Médicament prescrit

(14) Trade name or special preparation

nom commercial ou préparation spéciale

(15) Dosage form

forme pharmaceutique

(16) International name of active substance

dénomination internationale de la substance active

(17) Concentration of active substance

concentration de la substance active

(18) Instructions for use

mode d’emploi

(19) Total quantity of active substance

quantité totale de la substance active

(20) Duration of prescription in days – maximum 30 days

durée de la prescription, en jours – max. 30 jours

(21) Remarks

remarques

D. Issuing authority

Autorité qui délivre

(22) Name

nom

(23) Address, tel

adresse, téléphone

(24) Authority’s stamp and signature

sceau, signature de l’autorité

  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json