Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 „Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 103, 1475

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 „Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 23.12.2008 nr 119

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 331 lõike 6 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 «Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded» (RTL 2007, 100, 1666) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 331 lõike 6 alusel.»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisikauba mõõtmiste korral peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud «Mõõteseaduse» § 5 tähenduses, välja arvatud «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 331 lõikes 3 sätestatud juhtudel.»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme, aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse mõõtmiseks kasutatavad majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 «Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad» kohaselt metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite lubatud veapiirid peavad vastama käesoleva määruse lisas 1 esitatud väärtustele. Nende mõõtevahendite muud olulised ja erinõuded ning taatluskehtivusajad on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 lisas 2, võttes arvesse nimetatud määruse §-des 4 ja 5 sätestatut. Muude aktsiisikauba mõõtmistel kasutatavate mõõtevahendite metroloogilised omadused määratletakse mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise käigus.»;

5) määruse lisa 1 pealdis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 «Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded» lisa 1»;

6) määruse lisa 1 tabeli pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«AKTSIISIKAUBA VALMISTAMISEKS KULUTATUD TOORME JA AKTSIISIKAUBA MÕÕTMISEKS KASUTATAVATE MÕÕTEVAHENDITE LUBATUD VEAPIIRID»;

7) määruse lisa 2 pealdis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 «Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded» lisa 2».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Põllumajandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json