Teksti suurus:

Strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2012, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.01.2012 otsus nr 47

Strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seadus

Vastu võetud 25.01.2012

§ 1.  Strateegilise kauba seaduse (RT I, 22.12.2011, 2) §-s 76 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 76 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jälitustegevuse seaduse § 6 lõike 1 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud pädev asutus võib isiku kirjalikul nõusolekul koguda tema kohta andmeid jälitustegevuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud jälitustoiminguga, kui see on vajalik, et otsustada käesoleva seaduse § 71 lõike 1 punktides 3–8 ettenähtud toimingu tegemine, ja kui komisjon leiab, et taotleja või avaldaja taust, tema usaldusväärsus või tema esitatud andmed äratavad põhjendatud kahtlusi ning nende kontrollimiseks on muud võimalused ammendatud.”;

2) paragrahvi 76 lõikes 2 asendatakse sõnad „kriminaalmenetluse seadustikus” sõnadega „jälitustegevuse seaduses”.

§ 2.  Jälitustegevuse seaduse (RT I, 29.12.2011, 56) § 9 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) strateegilise kauba seaduse § 71 lõike 1 punktides 3–8 ettenähtud toimingu tegemine.”

§ 3.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json