Teksti suurus:

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varude tolliformaalsused” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2014, 1

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varude tolliformaalsused” muutmine

Vastu võetud 22.01.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 1 lõike 5 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruses nr 41 „Varude tolliformaalsused“ (RT I, 17.12.2010, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „ühendus“ sõnaga „liit“ vastavas käändes, välja arvatud väljendites „ühenduse tolliseadustik“ ja „ühenduse tolliseadustiku rakendussätted“;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „ühenduseväline“ sõnaga „liiduväline“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:
„(12) Määrust rakendatakse ka tolliformaalsuste teostamisel rahvusvahelistes vetes sõitva otsingu-, pääste-, jäämurde- või merereostustõrjetöödega tegeleva veesõiduki varude suhtes.“;

4) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale vee- või õhusõidukile toimetatud kaasavõetava varu kohta, välja arvatud juhul, kui vee- või õhusõiduki sihtkoht asub eriterritooriumil.“;

5) paragrahvi 5 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:
„(12) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale veesõidukile toimetatava kaasavõetava varu kohta, välja arvatud juhul, kui veesõiduki sihtkoht asub eriterritooriumil.“;

6) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui pärast varude teate esitamist muutuvad varustamisega seotud asjaolud, mille tõttu varustamist ei toimu, esitab isik kolme tööpäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemisest arvates tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis varude teate tühistamiseks taotluse.“;

7) paragrahvi 51 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
„5) transpordivahend piiriületamisel. Märgitakse andmed selle vee- või õhusõiduki kohta, mida varustatakse või varustati. Veesõiduki korral märgitakse laeva nimi ja IMO number (Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber), kui laev on registreeritud Rahvusvahelises Mereorganisatsiooni registris. IMO numbri puudumisel märgitakse liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);“;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Otsingu-, pääste-, jäämurde- või merereostustõrjetööde teostamisel Eesti territoriaalvetes tarbitud kütus, mis oli rahvusvahelistes vetes sõitva veesõiduki pardal maksuvaba tarbevaruna, deklareeritakse maksukohustuse tekkimisel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile tarbimise kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks veesõiduki käitaja poolt peetud arvestuse alusel.“.

§ 2.   Määrus jõustub 2014. aasta 15. veebruaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json