Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2014, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.01.2014 otsus nr 366

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.01.2014

§ 1.   Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 1. Seaduse reguleerimisala ja kohaldamisala”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
”(6) Kohtumenetlusest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste, sealhulgas kassatsioonikautsjoni ja riigilõivu, samuti prokuratuuri lahenditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumisele ja tasaarvestamisele kohaldatakse käesoleva seaduse 9. peatüki esimeses jaos sätestatud korda. Selliste rahaliste kohustuste tasumisel tekkinud enammakse tagastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 33 ja 34 sätestatud korda juhul, kui rahaline kohustus tasuti käesoleva seaduse § 105 lõikes 1 nimetatud kontole.”;

3) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Maksukohustuslaste registri (edaspidi register) asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Registrit peetakse maksuhaldurile ja registri volitatud töötlejatele seadusega ning seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks.”;

4) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
”8) käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isik.”;

5) paragrahvi 17 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(21) Registris peetakse eraldi arvestust iga registrisse kantud isiku käesolevast seadusest ja maksuseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, samuti käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste ning nende täitmise kohta.”;

6) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
”(31) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamisel ja nende täitmise korraldamisel on registri volitatud töötlejateks rahandusministri käskkirjaga määratud asutus, kohus ja prokuratuur. Registri volitatud töötlejaks oleval rahandusministri käskkirjaga määratud asutusel on käesoleva seaduse § 63 lõikes 2 nimetatud õigused.”;

7) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:
”(23) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamiseks ja nende täitmise korraldamiseks vajalikus ulatuses on maksusaladusele juurdepääsu õigus rahandusministri käskkirjaga määratud asutusel, kohtul ja prokuratuuril.”;

8) paragrahvi 29 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”13) valla- või linnavalitsusele ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vastutava töötleja ülesannete täitmisel Sotsiaalministeeriumile seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega;”;

9) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
”(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut ei kohaldata, kui kohtutäitur on tagastusnõude arestinud lapse elatisnõude täitmiseks. Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigusele kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 65 lõikes 4 sätestatut.”;

10) paragrahvi 96 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Käesoleva seaduse §-des 38–40 nimetatud isikutele võib teha vastutusotsuse alles pärast seda, kui maksumaksja või maksu kinnipidaja suhtes on alustatud sissenõudmist käesoleva seaduse § 130 lõike 1 punktis 3 sätestatud viisil ning selle tulemusel ei ole õnnestunud kolme kuu jooksul võlga sisse nõuda või kui maksumaksjale või maksu kinnipidajale on välja kuulutatud pankrot.”;

11) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaline kohustus tasutakse selleks määratud pangakontole. Kui tasuma kohustavas dokumendis on märgitud viitenumber, tuleb see kohustuse tasumisel märkida.”;

12) paragrahvi 105 lõike 6 punkt 1 loetakse punktiks 11 ja lõiget täiendatakse punktiga 1 järgmises sõnastuses:
”1) rahatrahv ja rahaline karistus;”;

13) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:
”(61) Käesolevast seadusest tulenevate rahaliste kohustuste ja maksuhalduri määratud trahvide tasumisel ja tasaarvestamisel käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud korras ei arvestata käesoleva seaduse § 105 lõikes 11 määratud viisil tasutud summasid.”;

14) paragrahvi 128 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(4) Maksuhaldur võib sisse nõuda ka:
1) käesolevast seadusest tulenevad rahalised kohustused, sealhulgas asendustäitmise kulud, sunniraha ja tõlgi, eksperdi või kolmanda isiku kohustuste täitmise kulud, mille aluseks olev haldusakt on maksukohustuslasele teatavaks tehtud;
2) otsusega, mille täitmisele pööraja on väärteomenetluse seadustiku § 202 lõike 1 kohaselt Maksu- ja Tolliamet, määratud rahatrahvid ning muud nimetatud otsusest tulenevad menetluskulud.”;

15) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
”(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse sundtäitmisel kohaldatakse käesolevas seaduses maksuvõla sundtäitmise kohta sätestatut.”;

16) paragrahvi 130 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Kui kohustatud isik ei ole rahalist kohustust täitnud maksuhalduri haldusaktis või käesoleva seaduse § 128 lõike 4 punktis 2 nimetatud lahendis määratud tähtaja jooksul, alustab maksuhaldur võla sundkorras sissenõudmist. Maksuhalduril on õigus:
1) taotleda käsutuskeeldu nähtavaks tegeva keelumärke kandmist kinnistusraamatusse või muusse vararegistrisse puudutatud isiku nõusolekuta;
2) taotleda kinnisasjale, laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile hüpoteegi seadmist asjaõigusseaduses sätestatud kohtuliku hüpoteegi regulatsiooni kohaselt;
3) pöörata sissenõue rahalisele õigusele käesoleva seadusega ja täitemenetlust reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras;
4) arestida muud varalised õigused, millele ei saa sissenõuet pöörata käesoleva lõike punkti 3 alusel, samuti taotleda käsutuskeeldu nähtavaks tegeva keelumärke kandmist õiguste kohta peetavasse registrisse;
5) anda korraldus väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatule.”;

17) paragrahvi 130 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud toimingute tegemiseks esitab käesoleva seaduse § 46 lõikes 5 nimetatud isik kirjaliku taotluse või korralduse.”;

18) paragrahvi 130 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(2) Maksuhaldur võib maksuvõla, käesoleva seaduse § 128 lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse ja enda määratud rahatrahvi sissenõudmiseks pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse jätkamiseks, kui maksuhalduri täitetoimingute tulemusel ei ole õnnestunud mõistliku aja jooksul rahalist kohustust täita. Maksuhalduri algatatud täitemenetluse jätkamisel kohtutäituri poolt ei rakendata täitemenetluse seadustiku §-des 24 ja 25 sätestatud nõudeid ning maksuhalduri kohaldatud keelumärked ja arestid jäävad kehtima.”;

19) paragrahvi 1361 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Kui maksude tasumise õigsuse kontrollimisel tekib põhjendatud kahtlus, et pärast maksuseadusest tuleneva rahalise nõude või kohustuse määramist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõttu osutuda oluliselt raskemaks või võimatuks, võib maksuhalduri juht või tema volitatud ametnik teha halduskohtule taotluse loa saamiseks, et sooritada käesoleva seaduse § 130 lõikes 1 sätestatud täitetoimingud.

(11) Kui käesoleva seaduse § 130 lõikes 1 sätestatud täitetoimingute sooritamine ei ole asjas võimalik või ei oleks see suure tõenäosusega tulemuslik, võib maksuhalduri juht või tema volitatud ametnik taotleda halduskohtult kohtutäiturile loa andmist järgmiste täitetoimingute sooritamiseks:
1) maksukohustuslase, vastutusotsuse adressaadi või kolmanda isiku valduses oleva maksukohustuslasele või vastutusotsuse adressaadile kuuluva vara arestimine;
2) kolmandal isikul maksukohustuslasele või vastutusotsuse adressaadile vara üleandmise või tema suhtes muude kohustuste täitmise keelamine, millega võib siduda ka kohustuse anda vara üle kohtutäiturile või maksta raha selleks ettenähtud kontole.”;

20) paragrahvi 1361 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:
”(12) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 nimetatud juhul võib kohus maksuhalduri, maksukohustuslase või vastutusotsuse adressaadi avalduse alusel määrata arestitud vara müügi ja müügist saadud raha hoiustamise selleks ettenähtud kontol, kui eseme väärtus võib oluliselt langeda või kui eseme hoidmine põhjustaks ülemääraseid kulutusi.

(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud taotlus esitatakse halduskohtule, mille tööpiirkonnas on maksukohustuslase või vastutusotsuse adressaadi elu- või asukoht. Kui maksukohustuslase või vastutusotsuse adressaadi elu- või asukoht ei ole teada või ei ole Eestis, esitatakse taotlus halduskohtule, mille tööpiirkonnas on asjassepuutuva vara asukoht.”;

21) paragrahvi 1361 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–12 nimetatud taotluse ja avalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise määruse peale võivad esitada määruskaebuse maksuhaldur ja isik, kelle õigusi määrus puudutab.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 1685 järgmises sõnastuses:

§ 1685. Kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahendist tuleneva rahalise kohustuse tasumine, tasaarvestamine ja tagastamine

(1) Käesoleva seaduse § 1 lõiget 6 kohaldatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning kinnistusraamatu toimingu eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele, mis toimub 2014. aasta 1. aprillil või hiljem.

(2) Käesoleva seaduse § 1 lõiget 6 kohaldatakse abieluvararegistri ja laevakinnistusraamatu toimingu ning maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele, mis toimub 2015. aasta 3. veebruaril või hiljem.

(3) Käesoleva seaduse § 1 lõiget 6 kohaldatakse kohtumenetlusest tulenevale avalik-õiguslikule rahalisele kohustusele ja prokuratuuri lahendist tulenevale avalik-õiguslikule rahalisele kohustusele, mis on muutunud sissenõutavaks 2014. aasta 1. juulil või hiljem, samuti kassatsioonikautsjonile ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata kohtutoimingute eest võetavale riigilõivule, mis tasutakse 2014. aasta 1. juulil või hiljem.”.

§ 2.   Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

§ 381. Täitmise tagamise või esialgse õiguskaitse kohaldamise eest makstav põhitasu

(1) Kui kohtutäitur teeb halduskohtu otsuse või määruse kohaselt toiminguid rahaliste nõuete täitmise tagamiseks või esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, on kohtutäituri põhitasu 278 eurot.

(2) Kohtutäituri põhitasu maksab isik, kes taotles täitmise tagamise või esialgse õiguskaitse kohaldamise rakendamist, ning tasu muutub sissenõutavaks lahendi esitamisega sundtäitmiseks.”;

2) paragrahvi 47 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Käesoleva seaduse §-des 36, 38 ja 381 nimetatud täitetoimingute tegemisel väljaspool kohtutäituri bürood on kohtutäituril õigus nõuda alates teisest tunnist lisatasu, mille suurus on 19 eurot.”.

§ 3.   Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 135 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad ˮkohtu hoiuarveleˮ sõnadega ˮselleks ettenähtud kontoleˮ;

2) paragrahvi 417 lõikes 2 asendatakse sõnad ˮkohtu arvelduskontoleˮ sõnadega ˮselleks ettenähtud kontoleˮ.

§ 4.   Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 2, § 23 lõikes 5, § 29 lõikes 3, § 30 lõigetes 1, 2 ja 4, § 158 lõikes 6 ning § 166 lõikes 5 asendatakse sõnad ”kohtu deposiiti” sõnadega ”deposiidina selleks ettenähtud kontole”;

2) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 42 asendatakse sõnad ”deposiiti kandmise” sõnaga ”deponeerimise”;

3) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse sõna ”deposiiti” sõnaga ”deposiidina”;

4) paragrahvi 150 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad ”kohtu deposiiti” sõnaga ”deposiidina”.

§ 5.   Pärimisseaduse muutmine

Pärimisseaduse § 112 lõikes 6 ja § 115 lõikes 2 asendatakse sõnad ˮkohtu deposiitiˮ sõnadega ˮdeposiidina selleks ettenähtud kontoleˮ.

§ 6.   Saneerimisseaduse muutmine

Saneerimisseaduse § 10 lõike 2 punktis 4, § 18 lõigetes 1 ja 5, § 30 lõike 2 punktis 2, § 30 lõikes 4, § 33 lõikes 4 ja § 39 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad ˮkohtu deposiitiˮ sõnadega ˮdeposiidina selleks ettenähtud kontoleˮ.

§ 7.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 148 lõikes 3 asendatakse sõna ”kohtukontole” sõnaga ”kontole”;

2) paragrahvi 149 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa ”selle kohtu, kellelt menetlustoimingu tegemist soovitakse,”;

3) paragrahvi 149 lõikes 6 asendatakse sõna ”kohtukontole” sõnadega ”selleks ettenähtud kontole”;

4) paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
”(51) Käesolevas paragrahvis nimetatud menetluskulud tasutakse ja tasaarvestatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 194 lõikes 1 ja § 248 lõikes 2 asendatakse sõnad ”kohtu deposiitkontole” sõnadega ”selleks ettenähtud kontole”;

6) paragrahvi 194 lõikes 3 asendatakse sõnad ”Kohtu deposiitkontole hoiustamisele” sõnaga ”Hoiustamisele”;

7) paragrahvi 194 lõikes 4 asendatakse sõnad ”kohtu deposiitkonto ja viitenumbrite” sõnaga ”konto”;

8) paragrahvi 378 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna ”kohtu” sõnaga ”selleks”;

9) paragrahvist 385 ja § 504 lõikest 3 jäetakse välja sõna ”kohtu”;

10) paragrahvi 388 lõikes 5, § 389 lõigetes 3 ja 5, § 473 lõikes 1, § 584 lõikes 1 ning § 605 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna ”kohtu” sõnadega ”selleks ettenähtud”;

11) paragrahvi 587 lõike 1 neljandat lauset ja § 606 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ”kohtu” sõnaga ”määratud”.

§ 8.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Maksukorralduse seaduse kohaldamine menetluskulude tasumisele ja tasaarvestamisele

(1) Kuni 2014. aasta 30. juunini kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 179 lõiget 51 üksnes äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning kinnistusraamatu toimingu eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele.

(2) Laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri toimingu ning maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 179 lõiget 51 alates 2015. aasta 3. veebruarist.”.

§ 9.   Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ2) halduskohtu jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv otsus ja määrus menetluskulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete kohta, samuti hüvitise väljamõistmise kohta avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju eest ning rahaliste nõuete täitmise tagamise kohta;ˮ.

§ 10.   Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse muutmine

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 5 asendatakse sõnad ˮkohtu deposiitkontoleˮ sõnadega ˮdeposiidina selleks ettenähtud kontoleˮ;

2) paragrahvi 28 lõikes 3 ja § 39 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad ˮkohtu deposiitiˮ sõnadega ˮdeposiidina selleks ettenähtud kontoleˮ.

§ 11.   Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 204 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) otsusega, mille täitmisele pööraja käesoleva seadustiku § 202 lõike 1 kohaselt on Maksu- ja Tolliamet, määratud rahatrahvi on Maksu- ja Tolliamet enne täitmisele pööramise tähtaja möödumist täies ulatuses tasaarvestanud maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 204 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
”Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise kohta loetakse täidetuks ja otsust täitmisele ei pöörata, kui Maksu- ja Tolliamet on rahatrahvi enne täitmisele pööramise tähtaja möödumist täies ulatuses tasaarvestanud maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 204 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
”(4) Otsus, mille täitmisele pööraja on käesoleva seadustiku § 202 kohaselt Maksu- ja Tolliamet, täidetakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”.

§ 12.   Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 53 lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna ”laekunud” sõnaga ”deposiidina” ja samas punktis asendatakse sõna ”deposiitkontole” sõnaga ”kontole”;

2) paragrahvi 520 lõike 41 esimest lauset täiendatakse pärast sõna ”sissemakse” sõnaga ”deposiidina” ja samas lauses asendatakse sõna ”deposiitkontole” sõnaga ”kontole”;

3) paragrahvi 520 lõike 41 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna ”tehakse” sõnaga ”deposiidina” ja samas lauses asendatakse sõna ”deposiitkontole” sõnaga ”kontole”;

4) paragrahvi 520 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Samuti tagastatakse kohtumäärusega määratud korras deposiidina registripidaja kontole või asutatava äriühingu nimele avatud kontole tasutud osa- või aktsiakapitali sissemakse, kui äriühingut ei kanta registrisse, või osa- või aktsiakapitali enammakse, kui on deposiidina registripidaja kontole tasutud osa- või aktsiakapitali ületav summa.”;

5) paragrahvi 520 lõike 5 viies lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Deposiidina registripidaja kontole tehtud sissemakse jääb riigituludesse, kui selle tagastamise avaldust ei esitata kohtule kahe aasta jooksul sisse- või enammakse tegemisest arvates.”.

§ 13.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1−7, 11−13 ja 22 ning §-d 7, 8 ja 12 jõustuvad 2014. aasta 1. aprillil.

  (3) Käesoleva seaduse §-d 3−6 ja 10 jõustuvad 2014. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json