Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 1

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ muutmine

Vastu võetud 23.01.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruses nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kalalaev, mille kogupikkus on vähemalt 8 m ja mille pardal on rohkem kui 300 kg turska või kaks tonni räime ja kilu eluskaalus, suundub sadamasse Euroopa Liidu teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 (ELT L 191, 15.07.2016, lk 1–15), artikli 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetest. Kapten esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile elektronposti aadressil [email protected].

(2) Kui kalalaev, mille kogupikkus on 12 m või rohkem, suundub sadamasse Euroopa Liidu teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõigetes 1, 4 ja 5 sätestatud nõuetest. Kapten esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed elektroonilises püügipäevikus Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud kliendirakenduse (edaspidi kliendirakendus) vahendusel. Kui tegemist on tehnilise rikkega või kliendirakendus ei toimi, esitab kapten andmed Maaeluministeeriumi elektronposti aadressil [email protected].

(3) Erandina lõikest 2 esitab alla 15 meetrise kogupikkusega kalalaeva kapten, kellel ei ole kohustust täita püügipäevikut elektrooniliselt, nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile elektronposti aadressil [email protected].“;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 nimetatud andmed ja teate esitab kalalaeva kapten elektroonilises püügipäevikus kliendirakenduse vahendusel.“;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekst „[email protected]“ tekstiga „[email protected]“;

4) paragrahvi 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) püügireisi alguskuupäev ning Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ lisas 3 nimetatud statistiline ruut, kus kala püüti.“;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvide 2–5 kohaselt esitatud teadetes nimetatud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal olevast ja kaldale toodavast kalakogusest rohkem kui kümme protsenti.

(2) Sorteerimata kujul pelaagiliste liikide püügil peab §-de 2–5 kohaselt esitatud teadetes nimetatud hinnanguliste koguste ja pardal asuva saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139 artiklis 13 nimetatud määrale.“;

6) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 7. Mõrraga püüdva kalalaeva Eesti sadamasse saabumisest etteteatamine

(1) Kastmõrrapüügi korral tuleb vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist esitada andmed sellises järjestuses:

1) püügi aluseks oleva loa number ja teadet esitava kapteni nimi;

2) kalalaeva pardanumber ja kalalaeva täpne sadamasse saabumise koht ja aeg;

3) püügipäevikusse kantud püütud kilu-, räime- ja tursakogus eluskaalu kilogrammides.

(2) Kui kalalaeva pardal on vähemalt 300 kg turska või kaks tonni kilu ja räime, tuleb lõikes 1 nimetamata mõrrapüügi korral esitada vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist lõikes 1 nimetatud andmed samas järjestuses.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronposti aadressil [email protected] või Maaeluministeeriumi kutselise kalapüügi andmete esitamiseks loodud kliendirakenduse vahendusel.

(4) Sorteerimata pelaagiliste liikide püügil peab teates esitatud hinnanguliste koguste ja pardal asuva saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139 artiklis 13 nimetatud määrale.

(5) Kui püügikohast sadamasse jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed esitada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse saabumist. Teade peab sisaldama püügi aluseks oleva loa numbrit ja teadet edastava kapteni nime.

(6) Kui teatatud püügilt sadamasse saabumine hilineb teates märgitud kellaajaga võrreldes rohkem kui 15 minutit, täpsustab teate esitanud kapten sadamasse saabumise kellaaja lõikes 3 nimetatud viisil. Täpsustav teade peab sisaldama selle loa numbrit, mille alusel püük toimus, ja teadet edastava kapteni nime.“.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json