Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 2

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord“ lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator“ tehakse järgmised muudatused:

1) teenistusgrupi „Kõrghariduse andmine“ kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:
KÕRGHARIDUSE ANDMINE
Teenistusgruppi paigutatakse kõrghariduse andmisega tegelevad ametikohad. Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on ette valmistada ja arendada õppekavasid, pidada loenguid ning juhendada üliõpilaste uurimistöid.
1. TASE
(1) Toetab ja jälgib õppetöö korraldamist ja läbiviimist ning koostab tunniplaane
(2) Haldab õppeinfosüsteeme (uuendab ja sisestab õppetööga seonduvaid andmeid)
(3) Osaleb õppekorraldusega seotud juhenddokumentide väljatöötamises
(4) Osaleb vajaduse korral erinevate projektide elluviimisel
(5) Toetab ning nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppekorralduslikel teemadel
(6) Võib vastutada erinevate kursustega seotud õppematerjalide tellimise eest
2. TASE
(1) Osaleb kursuse kava arenduses
(2) Valmistab ette haridusalaseid metoodilisi ja tehnilisi materjale
(3) Juhib harjutustunde (praktikume) vastavalt eelnevatele teoreetilistele õppetundidele
(4) Organiseerib üliõpilaste iseseisvat tööd
(5) Populariseerib haridusasutust
3. TASE
(1) Arendab ja valmistab ette kursuse kavasid
(2) Arendab ja valmistab ette haridusalaseid metoodilisi ja tehnilisi materjale
(3) Viib läbi loenguid, seminare ja harjutustunde (praktikume)
(4) Organiseerib üliõpilaste iseseisvat tööd
(5) Organiseerib eksameid ja kontrolltöid
(6) Teeb erinevaid korralduslikke töid (näiteks üliõpilasgruppide juhendamine ja asutuses korra hoidmine)
4. TASE
(1) Osaleb õppekava arenduses
(2) Arendab ja valmistab ette õppekavasid ning haridusalaseid metoodilisi ja tehnilisi materjale
(3) Viib läbi põhikursuste loenguid, seminare ja harjutustunde (praktikume)
(4) Organiseerib teatud õppekava eksameid ja kontrolltöid
(5) Teeb teaduslikke uurimistöid
(6) Juhendab esimese kõrghariduse õppeastme üliõpilaste uurimistöid
5. TASE
(1) Planeerib, korraldab ja hindab õppesuuna õppetööd ja -tegevust lähtuvalt õppekavadest ja programmidest
(2) Arendab õppesuuna õppekavasid ja -aineid
(3) Koordineerib metoodiliste õppematerjalide koostamist õppesuunal
(4) Planeerib õppesuuna õppejõudude tööaega
(5) Osaleb õppesuuna personali värbamise ja valiku protsessis ning lahendab jooksvaid personaliprobleeme
(6) Vastutab õppesuuna õppetöö dokumentatsiooni eest
6. TASE
(1) Arendab õppekavasid
(2) Viib läbi magistri- või doktorikraadi kõrgharidusastme kursuste loenguid, seminare ja harjutustunde (praktikume)
(3) Organiseerib vastavate kursuste eksameid ja kontrolltöid
(4) Teeb või juhib aktiivselt teaduslikke uurimistöid kindlal teadus- või innovatsioonialal
(5) Juhendab erinevate kõrghariduse õppeastmete õpilaste uurimistöid
(6) Osaleb töö, õppekavade ning ülikoolide ja nende struktuuriüksuste kvaliteedi hindamises
7. TASE
(1) Juhib, planeerib ja korraldab teaduskonna tööd
(2) Osaleb teaduskonna personali värbamise ja valiku protsessis, analüüsib teaduskonna töötajate koolitusvajadust ja teeb vastavasisulisi ettepanekuid
(3) Rakendab õppekorralduse regulatsioone ja uuendab neid vastavalt vajadusele
(4) Juhib õppekavade analüüsimise ja arendamise protsessi ning osaleb uute erialade õppekavade koostamises
(5) Osaleb õppetööga seotud ja teistes asutuse arendamisega seotud projektides“;

2) teenistusgrupi „Päästetööd“ kirjeldus sõnastatakse järgmiselt:
PÄÄSTETÖÖD
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on tagada valmisolek inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda ohustavate päästesündmuste ning ohu- ja hädaolukordade lahendamiseks.
1. TASE
(1) Täidab päästeülesandeid ohuolukordade lahendamisel ja kriisiolukordades
(2) Tegutseb päästetöödel vastavalt korraldustele
(3) Kontrollib varustuse ja tehnika korrasolekut ning informeerib puudustest
(4) Teeb ennetustööd
2. TASE
(1) Täidab ja koordineerib päästeülesandeid ohuolukordade lahendamisel ja hädaolukordades oma meeskonnas sündmuse tasandil, kasutades selleks ettenähtud tehnikat ja spetsiifilist varustust
(2) Juhib päästetööde tegemist konkreetses valdkonnas sündmuse põhiselt ja koordineerib teiste allüksuste tööd
(3) Vastutab isikkoosseisu ning tehnika ja süsteemide valmiduse eest, et täita operatiivselt päästeülesandeid
(4) Annab isikkoosseisule spetsiifilist erialast väljaõpet
(5) Juhendab valdkonnas uusi töötajaid ning annab edasi vajalikke oskusi ja teadmisi
(6) Võib pidada tehtud tööde üle arvestust ja esitada perioodilisi aruandeid
3. TASE
(1) Korraldab ja juhib allüksuse tööd
(2) Tagab allüksuse valmisoleku päästetöödeks
(3) Korraldab ametialast väljaõpet ja hindab allüksuse valmisolekut päästeülesannete täitmiseks
(4) Korraldab ennetustööd
(5) Tagab tööks vajalike vahendite olemasolu, kontrollib ja korraldab tehniliste ressursside, tehnika, vahendite ja reservi vastavust nõuetele ning korraldab nende remonti, hooldust ja hoidmist
4. TASE
(1) Juhib ja koordineerib piirkondlike, regionaalsete või üleriigiliste päästeteenuse osutajate tegevust päästeülesannete täitmisel
(2) Juhib ohu- ja hädaolukordades tehnika ning varustuse logistilist teenindamist
(3) Tagab ressursside, tehnika ja vahendite olemasolu ning piisavuse päästeülesannete täitmiseks
(4) Kontrollib tehniliste ressursside, tehnika, vahendite ja reservi vastavust nõuetele ning korraldab nende remonti, hooldust ja hoidmist
5. TASE
(1) Juhib mitme allüksuse tööd
(2) Planeerib ja korraldab operatiivse valmisoleku tagamist ning kontrollib pidevalt operatiivset valmisolekut
(3) Võib koordineerida koostööd asutuseväliste partneritega
(4) Võib juhtida, planeerida ja korraldada logistilise ja meditsiinilise toetuse ning töö- ja abivahendite tagamist
6. TASE
(1) Koordineerib mitme valdkonna tööd teenuste osutamisel
(2) Juhib, planeerib ja korraldab operatiivse valmisoleku tagamist oma piirkonnas ning kontrollib pidevalt operatiivset valmisolekut
(3) Juhib, planeerib ja korraldab logistilise ja meditsiinilise toetuse ning töö- ja abivahendite tagamist
(4) Koordineerib keskusesisest päästealast väljaõpet ja hindab valmisolekut päästeülesannete täitmiseks“;

3) pärast teenistusgruppi „Taastusravi“ lisatakse teenistusgrupp „Teaduse ja arenduse koordineerimine“ järgmises sõnastuses:
TEADUSE JA ARENDUSE KOORDINEERIMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on asutuse nõustamine teaduse ja arenduse küsimustes, rahvusvahelise ja riigisisese teadus- ja arendusalase koostöö planeerimine ja korraldamine, oma valitsemisala teadus- ja arendusuuringute kavade väljatöötamine ja nende elluviimise koordineerimine ning riigi esindamine rahvusvahelises teadus- ja arendusalases koostöös.
1. TASE
(1) Osaleb asutuse teaduse ja arenduse prioriteetide väljatöötamises ning koordineerib nende elluviimist
(2) Osaleb asutuse teadus- ja arendustegevustega seotud poliitika kujundamise ja rakendamise protsessis (strateegiate, uuringute kava, meetmete ja õigusaktide väljatöötamine jne) ning teaduse ja arenduse eelarve planeerimises ja jälgimises
(3) Esindab asutust teaduse ja arendusega seotud küsimustes riigisisestes ja rahvusvahelistes komisjonides, nõukogudes ja töörühmades
(4) Teeb koostööd või valmistab ette koostööprojekte asutuste ja organisatsioonidega, sh ministeeriumide ning kohalike ja rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide, Euroopa Liidu ühisprogrammide, Euroopa teadusruumi algatuste ja teiste rahvusvaheliste teaduse ja arenduse initsiatiividega
(5) Koordineerib riigisiseselt koostööd rahvusvaheliste teadus- ja arendusorganisatsioonidega, osaleb Eesti jaoks oluliste rahvusvaheliste teadus- ja arendustegevuste väljaselgitamise protsessis
(6) Vastutab rahvusvaheliste programmidega ühinemiseks, koostööks vms vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamise eest“;

4) teenistusgruppi „Valvetööd“ täiendatakse 4. tasemega järgmises sõnastuses:
4. TASE
(1) Kontrollib turvanõuetest kinnipidamist
(2) Lahendab töös esinevaid erinevaid keerulisi situatsioone
(3) Otsib võimalikke ohuallikaid ja tegutseb nende tekkimise ärahoidmise nimel
(4) Juhib keeruliste turvaprobleemide lahendamist
(5) Juhib personali
(6) Võib olla vastutav turvapoliitika juurutamise eest“.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json