Teksti suurus:

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 8

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Mustvee vald.

§ 2.  Avinurme valla ja Lohusuu valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Avinurme vald ja Lohusuu vald arvatakse Ida-Viru maakonna koosseisust Jõgeva maakonna koosseisu.

§ 3.  Mustvee linna piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Mustvee linna piiri muudetakse senise Torma valla Võtikvere küla territooriumi arvamisega Mustvee linna koosseisu.

§ 4.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Mustvee valla piiriks on §-ga 3 muudetud endise Mustvee linna ning Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla ja Saare valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Mustvee valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
 1) Ida-Viru maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Avinurme,“ ja „Lohusuu,“;
 2) Jõgeva maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna „, Mustvee“;
 3) Jõgeva maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Mustvee,“;
 4) Jõgeva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Kasepää,“ ja „Saare,“.

§ 6.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvid 1, 2, 3 ja 5 jõustuvad Mustvee Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär