Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 1

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 ja § 76 lõike 2, perekonnaseaduse § 158 lõike 3, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10 ja § 27 lõike 3, perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4, § 51 lõike 4 ja § 59 lõike 4, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 3, rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punktide 81 ja 9 ning töövõimetoetuse seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” § 3 punktis 3 asendatakse sõnad „asenduskoduteenust või perekonnas hooldamise teenust” sõnaga „asendushooldusteenust”.

§ 2.   Sotsiaalkaitseministri 23. detsembri 2016. a määruse nr 78 „Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu” § 1 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad „perekonnas hooldaja” sõnadega „hoolduspere vanema”.

§ 3.   Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001. a määruses nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „asenduskodu” sõnadega „pere- ja asenduskodu”;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõna „asenduskoduteenusele” sõnadega „asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus”.

§ 4.   Sotsiaalministri 12. novembri 2012. a määruse nr 43 „Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu” § 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) hoolduspere vanema korral dokument, millest nähtub hoolduspere vanemaks olemine;”.

§ 5.   Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruses nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „peres hooldaja” sõnadega „hoolduspere vanem” vastavas käändes;

2) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) hoolduspere vanema korral dokument, millest nähtub hoolduspere vanemaks olemine;”.

§ 6.   Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruses nr 59 „Perehüvitiste taotluse andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) eestkostetava lapse toetus;”;

2) paragrahvi 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eestkostja määramise kohtumäärus või hoolduspere vanemaga sõlmitud leping;”;

4) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) andmed lapse asendushooldusele paigutamise kohta ja asendushoolduse lõppemise kohta;”;

5) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 13 asendatakse sõna „hooldaja” sõnadega „hoolduspere vanema”.

§ 7.   Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja taotluse andmete loetelu” § 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale, eestkostjale ja hoolduspere vanemale

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale esitatakse täiendavalt eestkostja määramise kohtumäärus, hoolduspere vanemaga sõlmitud leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.”.

§ 8.   Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruses nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis ning lisades 1–12 ja 14–18 asendatakse sõna „maavanem” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes;

2) määruse lisas 13 asendatakse tekstiosa „Esitavad: 1. Asenduskoduteenuse osutaja 30. jaanuariks maavanemale 2. Maavanem 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile” tekstiosaga „Esitavad: 1. Asenduskoduteenuse osutaja 30. jaanuariks Sotsiaalkindlustusametile 2. Sotsiaalkindlustusamet 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile”.

§ 9.   Sotsiaalministri 20. juuli 2007. a määruses nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus”;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „asenduskoduteenus” sõnaga „teenus” vastavas käändes;

3) määruse § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded asendushooldusteenuse osutamisele pere- ja asenduskodus (edaspidi teenus), sealhulgas teenuse osutamise ruumidele ja nende sisustusele, maa-alale ning toitlustamisele.”;

4) määruses asendatakse sõnad „asenduskoduteenuse osutaja” sõnaga „teenuseosutaja” vastavas käändes;

5) määruses asendatakse sõnad „asenduskodu pere” sõnadega „pere- või asenduskodu pere” vastavas käändes;

6) määruses asendatakse läbivalt sõnad „kasvatusala töötaja” sõnaga „kasvataja”.

§ 10.   Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 40 „Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus” § 15 lõike 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) alla 3-aastasele lapsele hoolduspere vanemaks olemise kohta;”.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json