Teksti suurus:

Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 1

Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.01.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2, § 82 lõike 3, § 127 lõike 2 ja § 128 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määrusese nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määruses nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 127 lõike 2 ja § 128 lõike 2 alusel.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja esitab aastaaruande Keskkonnaametile iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks.”;

4) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aruanne esitatakse keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.”;

5) paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnaamet kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 30 päeva jooksul aruande esitamisest arvates.”;

7) paragrahvi 2 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab Keskkonnaameti vastutav töötaja keskkonnaotsuste infosüsteemis.”;

8) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanne esitatakse käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohaselt ja see sisaldab muuhulgas järgmisi üldisi andmeid:
1) keskkonnakaitseloa andmed, sealhulgas loa number ja liik;
2) aruande esitaja andmed, sealhulgas nimi, registrikood või isikukood, aadress ja muud kontaktandmed;
3) aruande koostaja nimi ja kontaktandmed;
4) aruande kinnitaja nimi ja kontaktandmed;
5) tegevuskoha andmed;
6) tegevusala ja käitise kategooria andmed.”;

10) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Registreerimiskohustusega käitaja esitab käesoleva määruse lisa kohases aruandes tema kohta käivad asjakohased andmed ja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 128 lõikes 1 nimetatud asjakohased andmed.”;

12) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Iga saasteaine heitkoguse juures märgitakse, kas andmed põhinevad mõõtmistel või arvutustel.”;

13) paragrahvi 6 lõike 1 tekst loetakse lõikeks 11 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Seletuskiri esitatakse juhul, kui ilmneb uusi asjaolusid, tuleb esitada selgitusi või kui Keskkonnaamet seda nõuab.”;

14) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse viide lõikele 1 viitega lõikele 11;

15) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 2 lõikes 11 sätestatud aruandekohustust rakendatakse heiteallika käitaja registreeringut omava käitaja suhtes alates 2020. aastast. Esmakordse aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021. Järgmine aruandeaasta on 2023 ja aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024. Seejärel esitatakse aruanne igal kolmanda kalendriaasta kohta sellele järgneval aastal olenemata paikse heiteallika käitaja registreerimise kuupäevast.”;

16) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. aasta määruse nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. aasta määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Välisõhu saastamise aastaaruande vorm

/otsingu_soovitused.json