Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 2

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Vastu võetud 28.01.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „2016. aastal” tekstiosaga „2016. või 2017. aastal”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse saajale, kes esitas taotluse 2017. aastal, kohaldatakse lõiget 3 alates 2019. aasta 27. detsembrist.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” § 20 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal ning kes on 2018. aasta jooksul esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib:

1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse nelja aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(5) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(6) Lõiget 4 kohaldatakse alates 2019. aasta 18. novembrist ja lõiget 5 alates 2019. aasta 23. oktoobrist.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json