Teksti suurus:

Anija valla bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 2-8/19013

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 11

Anija valla bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 2-8/19013

Vastu võetud 19.07.2019


MTÜ PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS, registrinumber 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn (edaspidi: Tellija), volitatud esindaja tegevdirektor Vello Jõgisoo isikus

ja

Osaühing Alukvik, registrinumber 10111752, asukoht Harju maakond, Anija vald, Härmakosu küla, Tammetiigi, 74412 (edaspidi: Vedaja), juhatuse liikme Viktor Kropatšjov isikus,

eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise lepingu (edaspidi: Leping või ATL) riigihanke nr 208677 tulemusena viidatud riigihanke (edaspidi Riigihange) Osa nr 2 kohta alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest (p 1.2) ning hilisematest Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist. Lepingu lahutamatuteks osadeks on samuti Riigihanke hanketeade, Riigihanke hankedokumendid (edaspidi: HD) koos lisadega ning Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus. Vedaja kohustuste mahu ja sisu määratlemisel lähtutakse lisaks käesolevale Lepingule eelnimetatud dokumentidest ning nende lisadest.

1.2. Lepingu sõlmimise ajal on sellele lisatud järgmised lisad:
1.2.1. lisa 1: Veootsad liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.2. lisa 2: Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.3. lisa 3: Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis);
1.2.4. lisa 4: Puuduste fikseerimise aruanne (näidis);
1.2.5. lisa 5: Tasusumma vähendamise aruanne (näidis);
1.2.6. lisa 6: Tasusumma arvestuse aruanne (näidis);
1.2.7. lisa 7: Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis);
1.2.8. lisa 8: Teavituskokkulepe (näidis).

1.3. Oma allkirjadega käesoleval Lepingul kinnitavad Pooled, et nad on nende lisade olemasolust teadlikud ja nõustuvad lisade formaadi ja sisuga. Pooled võivad muuta lisades sätestatud aruande vorme kokkuleppel (sh neid lihtsustada).

1.4. Vastuolu puhul käesoleva Lepingu ning Lepingu p-s 1.1 nimetatud muude Lepingu dokumentide vahel kohaldatakse neid järgnevas prioriteetsuse järjekorras:
1.4.1. Leping;
1.4.2. Riigihanke hanketeade;
1.4.3. Riigihanke hankedokumendid;
1.4.4. Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus.

1.5. Lepingu eesmärgiks on Vedaja poolt teostada reisijate avaliku liiniveo veoteenuseid ning täita ka veoteenuse osutamisega seonduvaid teisi kohustusi Lepingus täpsustatud tingimustel.

1.6. Lepingus kasutatavate mõistete tõlgendamisel lähtutakse HD lisa 1 lisas 5 toodud mõistete seletustest.

1.7. Tellija ja Vedaja vahel lepitakse kokku käesolevas lepingus nimetatud teavitustega seotud punktide kohta teavitusviisid, -kanalid ja kontaktandmed ning nende kohta sõlmitakse lepingu lisa 8.

1.8. Osa 3 suhtes sõlmitud ATL-s loetakse ATL-s ja selle lisades tehtud viited „bussidele” viideteks Osa 3 teenindamiseks kasutatavatele ja HD tingimustele vastavatele sõiduautodele.


2. Lepingu sõlmimine ja tegevused enne Lepingu alusel teenuse osutamise algust

2.1. Leping loetakse sõlmituks kas Tellija poolt HD p 14.3 sätestatud vormis nõustumuse andmisega või muus vormis nõustumuse andmisel hankelepingu allkirjastamisel eraldi dokumendina mõlema poole poolt.

2.2. Vedaja on kohustatud andma Tellijale lepingu täitmistagatise ATL-s sätestatud tingimustel hiljemalt 5 tööpäeva enne ATL täitmise esimese päeva saabumist. Kui Vedaja ei ole tähtaegselt lepingu täitmise tagatist andnud, on Tellijal õigus ATL-st taganeda ja nõuda Vedajalt leppetrahvi, mille summa võrdub Riigihankes Vedaja pakkumuse ja hindamistulemustelt järjekorras järgmise pakkumuse teinud pakkuja pakkumuse maksumuse vahega, arvestatuna lähtudes HD lisas 1 märgitud vastava Osa kogu prognoositavast liiniveomahust kogu ATL vältel.

2.3. Vedaja tagab, et teenuse osutamiseks kasutatavad bussid (või Tellija kirjalikul nõusolekul samaväärsed bussid) on Vedaja omanduses või kasutuses hiljemalt 15.08.2019 või, ATL täitmise algusaja edasilükkumisel Riigihankes esinevate vaidluste tõttu, hiljemalt 15 päeva enne ATL täitmise algusaega.


3. Vedaja kohustused seoses avaliku teenindamisega

3.1. Vedaja osutab Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kvaliteetset ja järjepidevat veoteenust Lepingu p-s 1.1 nimetatud Lepingu dokumentides sätestatud tingimuste kohaselt vastavalt Tellija kehtestatud ja kinnitatud sõiduplaanile ja Tellija määratud töömahtudele.

3.2. Vedaja kohustub kogu Lepingu kehtivuse vältel tagama Lepingu täitmisel kasutatavate busside vastavuse HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele. Vedaja võib Lepingu täitmisel kasutatavaid busse vahetada või muuta üksnes Tellija sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul ja eeldusel, et Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid vastavad igal ajahetkel tehnilise kirjelduse tingimustele.

3.3. Ühissõidukitena kasutatavad bussid ja sõiduautod peavad olema kantud liiklusregistrisse ning läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

3.4. Vedaja peab arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul sõidunõudluse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks.

3.5. Vedajal on lubatud normaalbussi asemel kasutada väikebussi olenevalt liini täituvusest ning vaid Tellija poolt antud eelneval kirjalikul nõusolekul. Vedajal puudub väikebussi kasutamise nõudeõigus.

3.6. Vedaja kohustub tagama, et depoost veoteenuse osutamiseks väljuv buss vastab nii oma tehnilise seisundi, puhtuse kui ka korrashoiu poolest Lepingus ja õigusaktides, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4 esitatud nõuetele.

3.7. Vedaja on kohustatud Tellijat teavitama kõigist ärajäänud veootstest ja koheselt suunama liinile asendusbussi. Asendusbuss peab jätkama liinivedu maksimaalselt 30 minuti jooksul. Asendusbuss peab vastama kõikidele HD lisa 1 lisa 4 nõuetele. Käesolevas punktis nimetatud teates kohustub Vedaja esitama Tellijale vähemalt andmed asendusbussi registreerimisnumbri kohta. Vedaja on Tellija nõudmisel kohustatud esitama täiendavaid andmeid ja dokumente, mille pinnalt on Tellijal võimalik veenduda, et asendusbuss vastas kõikidele tehnilise kirjelduse nõuetele.

3.8. Vedaja on kohustatud Tellijat teatama kõigist hilinemistest, mis on pikemad, kui 10 min.

3.9. Vedaja kohustub tagama, et:
3.9.1. kogu Lepingu kehtivuse ajal täidab Vedaja kõik Lepingu täitmisega seotud kohustused hankedokumentidega ettenähtud nõudeid järgides, samuti järgib ja täidab Vedaja kõiki muid õigusaktides sätestatud nõudeid ja kohustusi;
3.9.2. omab Lepingu täitmiseks kõiki vajalikke lube, sertifikaate vms, mis on nõutavad Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmiseks;
3.9.3. tema poolt hankemenetluses nimetatud veokorraldaja vastab kogu Lepingu täitmise perioodi kestel kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele; kui Vedaja poolt hankemenetluses nimetatud veokorraldaja mistahes hetkel Lepingu kehtivuse perioodil ei vasta enam õigusaktides sätestatud nõuetele, kohustub Vedaja Tellijat sellest viivitamatult teavitama ja viivitamatult määrama uue, nõuetele vastava veokorraldaja;
3.9.4. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel kasutatavad isikud järgivad Lepingust tulenevaid kohustusi ning toimivad kohustuste täitmisel täiel määral kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega, samuti omavad kohustuste täitmiseks kõiki vajalikke õigusaktides ette nähtud lube, sertifikaate vms volitusi;
3.9.5. kogu Lepingu täitmise aja kestel omab Vedaja kehtivat ühistranspordiseaduse §-s 39 lg 1 nimetatud ühenduse tegevusluba. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu lõppemise tähtpäeva, kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa;
3.9.6. päeva alguses väljuvad depoost liinile nii seest kui väljast puhtad ja korrektse välimusega bussid, Tellijaga kokkuleppel võib toimuda pesemine mujal ja muul kellaajal ning bussid peavad olema varustatud talveperioodil esmaste abivahenditega (labidas, köis, libedustõrjevahendid jm);
3.9.7. liiniveo teenust osutatakse vastavalt Tellija poolt kinnitatud sõidugraafikule.

3.10. Vedaja tagab Lepingu täitmisel kasutatavates bussides sõidukijuhtide poolt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise, sh:
3.10.1. sõidukijuht vastab õigusaktides sätestatud mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele, sealhulgas majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusele nr 58 „Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”;
3.10.2. tagab käedvaba side dispetšeri ja bussijuhi vahel;
3.10.3. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel rakendatav ühissõidukijuht täidab ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3.10.4. sõidukijuht annab riigikeeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käitub sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;
3.10.5. sõidukijuht tagab bussis sisetemperatuuri vähemalt 10º Celsiuse järgi ning salongi temperatuuri mitte üle 24º Celsiuse järgi;
3.10.6. Sõidukijuht lülitab pimeda ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
3.10.7. sõidukijuht täidab tubakaseaduses sätestatud nõudeid, kus on nimetatud suitsetamiseks keelatud kohad. Näiteks: koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal; ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis; sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis;
3.10.8. sõidukijuht ei tohi raadio kuulamisega sõitjaid häirida;
3.10.9. sõidukijuht toimetab sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagab veoteenuse kvaliteedi;
3.10.10. sõidukijuhil on Lepingu täitmise ajal seljas korrektne Vedaja vormiriietus, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

3.11. Vedaja on kohustatud kõik teenust osutavad bussid varustama GPS seadmetega ning Tellijale peab olema tagatud online juurdepääs GPS andmetele. GPS andmeid tuleb säilitada minimaalselt 45 kalendripäeva.

3.12. Vedaja peab käesoleva Lepingu objektiks olevate bussiliinide liiniveo majandusarvestust eraldi muust ettevõtluse arvestusest, seades selleks sisse eraldi raamatupidamise ning arvestades selle tegevusega seotud varaosa heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Vedaja tagab ühtlasi majandusarvestuse pidamisel ühistranspordiseaduse §-s 23 sätestatud nõuete järgimise seoses avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamisega muust ettevõtlusest.

3.13. Vedaja kohustub mitte tegema takistusi Tellijale ning osalema ka ise Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel sõitjatevoogude uurimises ja liini sõidukite täituvuse kontrollimises vastavalt Tellija juhistele. Selle kohustuse täitmine ei anna Vedajale õigust nõuda täiendavat tasu. Vedaja kohustus osaleda eelnimetatud uuringutes seisneb eelkõige, kuid mitte ainult, järgnevas:
3.13.1. sõidukijuht teeb Vedaja esindajana koostööd loendajaga;
3.13.2. sõidukijuht lubab loendajal tasuta sõita Tellija poolt väljastatud tõendi alusel;
3.13.3. sõidukijuht annab abistavat informatsiooni teede ja peatuste ning igapäevase teenindamise käigus saadud teabe kohta.

3.14. Vedaja peab tegema Tellijaga koostööd, mis on vajalik Tellijale Vedaja poolt Lepingu täitmise kontrollimiseks, Lepingu täitmisega seotud analüüside ja uuringute tegemiseks või Tellija majandustegevuse läbiviimiseks ja planeerimiseks.

3.15. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamine toimub vastavalt HD lisa 1 lisas 1 kehtestatud sõiduplaanile ja töömahule.

3.16. Vedaja on kohustatud organiseerima liinide korrapärase dispetšeerimise ja sõitjate teavitamise. Dispetšeerimine peab olema tagatud busside liiniloleku ajal. Sissehelistamise ooteaeg ei või olla pikem kui 1 minutit. Dispetšeerimist Tellija poolt eraldi ei tasustata. Tellija nõudel peab Vedaja esitama 3 päeva jooksul ülevaate dispetšeerimise tulemustest ühes asjaomase statistikaga. Dispetšeerimise ülevaade sisaldab teavet: (1.) sõiduplaanidest kinnipidamise ja korraldatud ümberistumiste tagamise kohta; (2.) selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud liiklushäirete korral regulaarse liikluse taastamiseks; (3.) sõitjateabe korraldamise ning ärajäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest teatamise kohta; (4.) sõitjatelt laekunud kaebuste lahendamise kohta.

3.17. Vedaja omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel üksnes liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) korral kuni sõidetavuse taastumiseni. Nimetatud muudatustest on Vedaja koheselt kohustatud informeerima sõitjaid ja Tellijat. Vedaja peab Tellijat informeerides ka põhjendama ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem, kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus.

3.18. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu.

3.19. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavaid busse nende vastavuse tuvastamiseks Lepingus, HD-s, selle lisades ning kõikides kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.20. Hankijal on vastavalt ATL-s sätestatud tingimustele õigus ühepoolselt ATL objektiks olevat liiniläbisõitu suurendada või vähendada, sh jätta mõni tehnilise kirjelduse lisades kajastatud bussiliin ära või lisada mõni bussiliin järgmistel tingimustel:
1) Ühepoolselt ATL objektiks olevat liiniläbisõitu ühes kalendriaastas võrreldes HD lisas 1 märgitud vastava Osa liiniläbisõiduga vastavas kalendriaastas suurendada või vähendada kuni 20%;
2) Ühepoolselt ATL objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes HD lisas 1 märgitud vastava Osa kogu liiniläbisõiduga suurendada või vähendada mitte rohkem kui 20% ulatuses;
3) Kokkuleppel Vedajaga on võimalik ATL objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes HD lisas 1 märgitud vastava Osa kogu liiniläbisõiduga suurendada või vähendada kuni 50% ulatuses.
4) Etteteatamistähtajad:
Muudatustest, mis ei tingi lisabusside rakendamist Vedaja poolt ja eeldusel, et vastava muudatuse maht on vähem kui 10% HD lisa 1 vastava Osa liiniläbisõidust vastaval kalendriaastal, teavitatakse Vedajat ette vähemalt 10 (kümme) päeva enne muudatuste ellu rakendamist. Kui muudatuse maht on küll vähem kui 10% HD lisa 1 vastava Osa liiniläbisõidust vastaval kalendriaastal, ent muudatuse ellurakendamine eeldab Vedaja poolt lisabusside rakendamist, teavitatakse Vedajat ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne muudatuse ellurakendamist. Kui Tellija soovib korraga muuta liiniläbisõitu enam kui 10% ulatuses HD lisa 1 vastava Osa liiniläbisõidust vastaval kalendriaastal, kohustub Tellija sellest Vedajat ette teavitama vähemalt 90 kalendripäeva enne muudatuse ellurakendamist. Vedaja peab arvestama, et Tellijal on õigus HD lisas näidatud 2019 eeldatavat liiniläbisõitu muuta kuni 10% ulatuses HD lisa 1 vastava Osa liiniläbisõidust vastaval kalendriaastal juba enne Lepingu täitmise algusaega, teavitades sellest Vedajat vähemalt 30 kalendripäeva ette ning sellisel juhul kohustub Vedaja vajadusel tagama vajalikud ressursid, sh nõuetekohased bussid muudatuste ellurakendamiseks.


4. Tasu avaliku teenindamise eest

4.1. Kõigi Vedaja käesoleva Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse tasu vastavalt Vedaja pakkumises esitatud läbisõidutariifile, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud täiendavaid tingimusi. Vedaja kannab Lepingu täitmisega seotud tasu- ja kuluriski, samuti asjaolude muutumise riski, välja arvatud Lepingus või seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Vedaja tasuks loetakse Vedajale igal kalendrikuul Lepingu kohustuste täitmise eest makstavat tasu, mille Tellija arvestab Vedajale iga Lepingu objektiks oleva bussiliini osas vastavalt sõidugraafikule tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu) eest (Lepingu lisa 1 ja 2) vastavalt Vedaja poolt Riigihankes pakutud läbisõidutariifile: väikebuss 1,50 eur/km.

4.3. Vedaja poolt pakkumises esitatud läbisõidutariif on Vedaja tasu arvestamise aluseks kogu Lepingu kehtivusaja vältel ning Vedaja tasu suurendamine ja vähendamine on võimalik ainult käesolevas Lepingus või seaduses nimetatud alustel ja korras. Lepingust või Lepinguga seotud kohustuste täitmisel on Vedajal õigus üksnes läbisõidutariifide alusel makstavatele tasudele, muid tasusid ning kulusid Vedajale ei hüvitata.

4.4. Vedaja tasust arvatakse maha tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5) kohaselt tasust maha arvatavad summad.

4.5. Vedaja tasuarvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariifi (liinikilomeetri) hinda muudetakse lepingu kehtivusaja vältel juhul, kui muutub tarbijahinnaindeks (THI) Statistikaameti andmetel võrreldes pakkumuste esitamise tähtaja kvartali THI-ga, mille väärtuseks arvestatakse käesoleva lepingu mõistes 1,0. Liinikilomeetri maksumus arvutatakse alltoodud valemi järgi ning tulemus on eurodes ja ümardatakse 2 (kahe) kohaga peale koma:

Tt = (THIp x THD)

kus
Tt – liinikilomeetri hind perioodil t (euro/km);
THD – liinikilomeetri hind pakkumuses (euro/km);
THIp – Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus jooksval aastal (perioodil t) võrreldes pakkumuste esitamise tähtaja kvartali THI-ga

4.6. P-s 4.5 sätestatud viisil võib korrigeerida Vedaja tasu 1 (üks) korda kalendriaastas Vedaja taotluse või Tellija arvestuste alusel, vastavalt THI-le eelmise perioodi liinikilomeetri hinda suurendades või vähendades. Vedaja tasu indekseerimise ajaline algushetk on pakkumuse esitamise ajale vastav kvartal.

4.7. Üleplaanilise töö eest ei tasuta, väljaarvatud eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse tasumise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

4.8. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale pangaülekandega pangaarvele EE432200001120162597 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, kui on täpsustunud tasust tehtavate mahaarvamiste summa ja Vedaja on edastanud Tellijale tasu maksmise kohta arve.

4.9. Vedajale tasu maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud Lepingu p-des 6.10.1–6.10.2 nimetatud aruandeid. Lepingu p-des 6.10.1–6.10.2 nimetatud aruannete esitamisega viivitamise korral maksab Tellija Vedaja tasu välja 20 (kahekümne) päeva jooksul alates Vedaja poolt kõigi Lepingu p-des 6.10.1–6.10.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamist.


5. Lepingu täitmistagatis

5.1. Lepingu täitmistagatise suuruseks on:
5.1.1. Osas 1 – 17 000 (seitseteist tuhat) eurot;
5.1.2. Osas 2 – 1500 (üks tuhat viissada) eurot;
5.1.3. Osas 3 – 6400 (kuus tuhat nelisada) eurot:

5.2. Lepingu täitmistagatis loetakse Tellijale antuks, kui Vedaja on Tellijale esitanud:
5.2.1. maksekorralduse ATL p-s 5.1 nimetatud rahasumma deponeerimise kohta Tellija arvelduskontole EE 161010220105556012 või
5.2.2. krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja (edaspidi: Garantiikiri) originaaleksemplari, mille kohaselt on Tellija õigustatud saama Garantiikirja alusel maksimaalselt ATL p 5.1 nimetatud rahasumma väljamakse Tellija esimesel nõudmisel hiljemalt 10 pangapäeva jooksul ja Tellija poolt nimetatud summas. Garantiikiri ei tohi sisaldada Tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav Garantiikiri on käesolevas punktis nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse käesolevas punktis nõutava Garantiikirja esitamata jätmisena.

5.3. Lepingu sõlmimise järgselt antud esimene Garantiikiri peab kehtima vähemalt 1 aasta arvestatuna selle Vedaja poolt Tellijale üleandmise päevast.

5.4. Lepingu p-s 5.3 nimetatud Garantiikirjale järgnevalt on Vedaja kohustatud andma Tellijale Garantiikirjad, mis:
5.4.1. hakkavad kehtima hiljemalt eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning
5.4.2. kehtivad arvestatuna eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast vähemalt ATL kehtivusaja lõpuni + 2 kuud.

5.5. Vedaja on kohustatud Lepingu p-s 5.4 nimetatud Garantiikirja esitama Tellijale hiljemalt 1 kuu enne eelneva Garantiikirja kehtivuse lõppemist.

5.6. Vahetult pärast Lepingu sõlmimist Tellijale antav täitmistagatis antakse hiljemalt 5 tööpäeva enne Lepingu p-s 8.1 sätestatud Lepingu täitmise esimest päeva. Kui Vedaja ei ole tähtaegselt täitmistagatist andnud, on Tellijal õigus Lepingust taganeda ja nõuda Vedajalt leppetrahvi, mille summa võrdub Vedaja pakkumuse ja hindamistulemustelt järjekorras järgmise pakkumuse teinud pakkuja pakkumuse maksumuse vahega arvestatuna lähtudes HD lisas 1 märgitud vastava Osa kogu prognoositavast liiniveomahust kogu ATL vältel.


6. Muud avaliku teenindamisega seonduvad õigused ja kohustused

6.1. Lisaks muudele käesolevas Lepingus sätestatud Vedaja kohustustele kohustub Vedaja korraldama ka bussijuhtidele koolitusi. Seal hulgas hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul Lepingu sõlmimisest korraldama Lepingu täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele koolituse Lepingu nõuetekohase täitmise, teenuse turvalise osutamise ja klienditeeninduse kohta vastavalt Tellija poolt eelnevalt heakskiidetud koolitusplaanile. Kõigil nimetatud koolitustel on Tellija kohalolek kohustuslik. Koolitusmaterjalid edastab Vedaja enne koolituse toimumist Tellijale heakskiitmiseks. Toimunud koolituste materjalid allkirjastavad Vedaja ja Tellija ATL lisadena, koolitusmaterjalidest tulenevaid bussijuhtide kohustusi käsitatakse ATL-st tulenevate Vedaja kohustustena ning Vedaja kohustub tagama, et bussijuhid järgivad koolitusmaterjalist tulenevaid kohustusi.

6.2. Vedajal on kohustus paigaldada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside:
6.2.1. igale küljele Vedaja logo või kaubamärk, mis on minimaalselt nii suur kui nõutud õigusaktides, v.a Riigihanke Osas 3 sõlmitud ATL teenindamiseks kasutatavatel sõiduautodel;
6.2.2. parempoolsele küljele Tellija logo, mille kleebisega varustab Vedajat Tellija. Vedaja kohustub järgima Tellija juhiseid Tellija logo kleebise asukoha kohta bussil. Kõik muu Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside väliskülgedele paigaldatav informatsioon või kujundus loetakse välireklaamiks.

6.3. Vedaja on kohustatud paigaldama Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse liininumbrit ja nimetust kajastavad valgustatud infotablood või infotahvlid vastatavalt HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele.

6.4. Vedajal on kohustus tagada lepingu kehtivuse perioodil töötajate, sh alltöövõtjate poolt rakendatavate sõidukijuhtide töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid.

6.5. Vedajal on keelatud paigutada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele (v.a asendusbussidele) välireklaami (v.a Lepingu p-s 6.2 nimetatud osad).

6.6. Vedajal on õigus paigaldada Lepingu alusel avalikel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele sisereklaami üksnes Tellija eelneval kirjalikus vormis nõusoleku olemasolul ning Poolte vahel täiendavalt kokku lepitud Vedaja tasu vähendamise korral.

6.7. Vedaja on kohustatud Tellija nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või eemaldatava sisereklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste ning asjaolude muutmisel.

6.8. Vedajal peab olema valmisolek piletimüügiga ja/või sõitjate registreerimisega seotud kohustuste tekkimisele. Vastavate seadmetega varustab Vedajat Tellija ja/või Tellija volitatud kolmas osapool. Piletimüügiga ja/või sõitjate registreerimisega seonduvate kohustuste rakendamisest teatab Tellija Vedajale vähemalt 60 kalendripäeva ette. Seadmete paigaldamise ja käsitlemisega seotud tegevuste kohta sõlmitakse eraldi Lepingu lisa. Vedajale sellest tulenevaid täiendavaid kulutusi Tellija ei hüvita.

6.9. Tellija kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenuse osutamisel:
6.9.1. informeerima sõitjaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide muutustest (v.a Lepingu p 3.17 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu (muuhulgas võib Tellija informeerimiskohustuse täitmiseks kasutada piirkonna keskuse kodulehte, linna kodulehte, infoteateid koolides, bussides ja peatustes);
6.9.2. varustama Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid Tellija määratud ja Vedajale paigaldamiseks antava sõitjainfoga;
6.9.3. vajadusel taotlema riigi vastavatelt asutustelt Lepingu objektiks olevate bussiliinidega hõlmatud riigile kuuluvate teede või tänavate sõidetavuse tagamist ning liiklusohutusega seotud probleemide lahendamist;
6.9.4. teavitama Vedajat Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel plaanipäraselt tehtavatest muudatustest ja planeeritavast ajutisest ümbersõidumarsruudist;
6.9.5. esitama Vedajale iga kuu 20. kuupäevaks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel eelmise kuu tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5), kuid antud kohustuse rikkumine ei välista Tellija õigust tugineda Vedaja tasu vähendamise aluseks olevatele asjaoludele hilisemalt;
6.9.6. koostama iga kuu 25. päevaks Lepingu objektiks olevate bussiliinide suhtes eelmise kuu tasusumma arvestuse aruande (Lepingu lisa 6), mis on aluseks Pooltevahelistele rahalistele arveldustele;
6.9.7. tasuma Vedajale osutatud teenuse eest Lepingu p-s 4.5 sätestatud korras.

6.10. Vedaja:
6.10.1. esitab Tellijale iga päeva kohta Lepingu objektiks olevate bussiliinide tegeliku töömahu päevaaruanded (Lepingu lisad 1 ja 2) elektroonilisel kujul Lepingus märgitud Tellija e-posti aadressidele üks kord kuus eelneva kuu kohta, hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. päevaks. Tegeliku töömahu päevaaruannetes nimetatud üleplaanilis(t)e veootsa(de) teostamise alus on punkti 6.10.4 alusel toimunud teavitus. Hilisemalt esitatud üleplaaniliste veootsade aruandeid ei arvestata ning Tellijal puuduvad kohustused vastavas osas. Üleplaaniliste veootsade teostamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada;
6.10.2. esitab Tellijale elektrooniliselt iga kalendrikuu 10. päevaks eelmise kuu Lepingu objektiks olevate bussiliinide hilinenud ja ärajäänud veootsade aruande (Lepingu lisa 3) ning ärajäänud veootsa(de) põhjuse(d), samuti busside asendamise juhtumid liinide kaupa konkreetseid kuupäevi ja asendamise põhjuseid ära näidates;
6.10.3. teatab koheselt Tellijale Lepingus märgitud meiliaadressidele lisaks igakuise aruande esitamisele Lepingu objektiks olevate bussiliinide ärajäänud ja hilinenud veootstest (sh avariidest), elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ärajäänud või hilinenud veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud koheselt;
6.10.4. informeerib koheselt Tellijat kirjalikult digitaalselt allkirjastatud teatega e-posti teel töömahu muutustest, mida ei ole Tellija tellinud, näidates ära täiendava töömahu teostamise põhjuse ja tehtud töömahu (liiniläbisõit, veootsad). Kui Vedaja ei teavita Tellijat nõutavatest asjaoludest koheselt või on teavitamise aluseks olevad asjaolud tingitud Vedajast, puudub Vedajal õigus asjaoludele tugineda;
6.10.5. esitab Tellija nõudmisel viimase määratud tähtajaks, vormis ja viisil täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja busside kohta või mistahes käesoleva Lepingu täitmisega seonduva aspekti kohta, samuti muid andmeid, mida Tellijal on vaja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või muul põhjendatud juhul, sh Tellija majandustegevuse läbiviimiseks või planeerimiseks. Vedajal on õigus taotleda käesolevas punktis nimetatud kohustuste täitmisega seoses tekkivate selliste vajalike ja tõendatud lisakulude hüvitamist, milliseid ei olnud vedajal võimalik pakkumuse esitamise hetkel ette näha;
6.10.6. edastab Tellijale kirjalikult sõitjate ja oma töötajate ettepanekud bussiliikluse paremaks korraldamiseks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel;
6.10.7. edastab Tellijale sõitjate kaebused, mis on seotud Vedaja poolt vedude korraldamisega;
6.10.8. edastab Tellijale kvartaalselt aruande Vedaja osutatava teenuse omahinna kohta, esitades aruandes andmed oma kulutuste kohta vastavalt Lepingu lisa 7 formaadile hiljemalt kvartali lõppemisele järgneva kalendrikuu 20. päevaks. Kvartaliperioodideks on 1. jaanuar – 31. märts, 1. aprill – 30. juuni; 1. juuli – 30. september ning 1. oktoober – 31. detsember.

6.11. Aruandlus ja teated peavad olema eesti keeles ning sisaldama vaid tõeseid andmeid. Elektrooniliselt ja kirjalikult või mistahes muus vormis esitatud info või aruanne peavad oma sisult olema identsed.

6.12. Kui Vedaja esitab mistahes Lepingu lisade 1–3 kohase aruande vastava aruande esitamise tähtajast hiljem, lükkuvad ka Tellija poolt vastavate aruannete esitamise tähtajad edasi ning Tellija esitab vastavad aruanded 10 päeva jooksul arvates Vedaja poolt kõikide vastava perioodi kohta käivate Lepingu lisades 1–3 nimetatud aruannete saamise päevast.

6.13. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja kasutatavate busside kohta, samuti tulenevalt ühistranspordiseadusest ettevõtte raamatupidamisandmete kohta. Nimetatud kohustusega seotud kulud kannab Vedaja, v.a kui Vedajal ei olnud pakkumuse tegemise hetkel võimalik selliseid kulusid ette näha ning sellised lisakulud on dokumentaalselt tõendatud.

6.14. Vedaja poolt elektroonilisel kujul esitatava aruandluse tingimused kehtestab Tellija.

6.15. Tellijal on õigus kontrollida Lepingu täitmist puudutavat Vedaja raamatupidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 23.

6.16. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida bussiliiklusele ning sõidukijuhtidele esitatud nõuete täitmist, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja vastavust ühistranspordiseadusele ning käesolevale Lepingule ning Vedaja poolt Lepingu nõuetekohase täitmise mistahes muid aspekte. Vedaja peab eelnimetatud kohustuste täitmise võimaldamiseks tegema kõik endast oleneva.

6.17. Vedaja kohustub Lepingu täitmise puudustest ja kõrvalekalletest informeerima koheselt Tellijat kirjalikult digitaalselt allkirjastatud teatega Tellija poolt teatavaks tehtud e-posti aadressil.

6.18. Vedaja lubab Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides Tellija poolt määratud isikutel kontrollida bussidele ja sõidukijuhtidele esitatavate Lepingus ja muudes õigusaktides fikseeritud nõuete täitmist.


7. Sanktsioonid

7.1. Lepinguliste kohustuste rikkumiste puhul rakendatavatele sanktsioonidele kohaldatakse Eesti kehtivat seadusandlust Lepingus sätestatud erisusi arvestades.

7.2. Väheolulised lepingurikkumised on:
7.2.1. mistahes rikkumised seoses ATL täitmisel kasutatavate busside nõuetelevastavusega, mis ei ole nimetatud olulise lepingurikkumisena ATL p-s 7.3, sh kuid mitte ainult mittepuhaste või ebakorrektse välimusega busside kasutamine;
7.2.2. Vedaja poolt ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava logo või kaubamärgi paigaldamine;
7.2.3. mistahes muu Lepingus (sh selle lisades) või õigusaktides sätestatud kohustuse rikkumine, mida ei ole otsesõnu p 7.3 nimetatud olulise lepingurikkumisena.

7.3. Olulised lepingurikkumised on:
7.3.1. mistahes muudatuste tegemine busside liikluses (näiteks: kinnitatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimine või peatuse mitteteenindamine; hilinemised, reisi teenindamata jätmine jm) Vedaja algatusel, v.a ATL p 3.17 sätestatud erakorralised asjaolud, millest Vedaja on Tellijat viivitamatult informeerinud ja informeerimisel muudatuse tegemist põhjendanud;
7.3.2. Vedaja ei ole hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba;
7.3.3. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohane esitamine või neis tõele mittevastavate andmete esitamine, sh tõele vastavate andmete mitteesitamine;
7.3.4. Vedaja ei täida Lepingu p-s 5.5 sätestatud kohustust Garantiikirja esitamise kohta;
7.3.5. kaks või enam väheolulist rikkumist 6 kuu jooksul;
7.3.6. Vedaja ei ole ükskõik millist rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul;
7.3.7. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt Lepingu täitmisel rakendatav ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
7.3.8. Vedaja kasutab Lepingu alusel avalikuks liiniveoks tehniliselt mittekorras olevat bussi või buss ei vasta HD tehnilise kirjelduse või õigusaktide nõuetele;
7.3.9. Vedaja kasutab Lepingu täitmisel bussi, mille kasutamist ei ole Vedaja Tellijaga eelnevalt kooskõlastanud või mis ei vasta HD tehnilise kirjelduse nõuetele;
7.3.10. Vedaja rakendab Lepingu täitmisel alltöövõtjaid, kelle kasutamist ei ole Vedaja eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastanud.

7.4. Iga väheolulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 150 euro võrra. Olulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 1500 euro võrra. Kui Lepingus on konkreetse rikkumise puhuks sätestatud erinev leppetrahv, on Tellijal õigus nõuda käesolevas punktis nimetatud leppetrahvide asemel konkreetse rikkumise suhtes sätestatud leppetrahvi summat.

7.5. Tellija võib leppetrahvile lisaks nõuda alati ka kahju hüvitamist kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

7.6. Vedaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel avastatud puudused fikseeritakse Tellija poolt vastava akti (edaspidi Puuduste fikseerimise akt) koostamise teel (Lepingu lisa 4). Puuduste fikseerimise aktis fikseeritakse rikkumise olemus ja avastamise aeg ning antakse Vedajale tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks, kui see on puuduse olemusest tulenevalt mõistlik ja vajalik. Tellija teatab Vedajale Lepingu nõuete rikkumisest ning täiendava tähtaja andmisest mõistliku aja jooksul pärast nõuete rikkumisest teadasaamisest. Kui täiendava tähtaja andmine ei ole puuduse olemusest tulenevalt vajalik või võimalik, teavitab Tellija Vedajat eelnevas kalendrikuus toimunud rikkumistest järgmise kuu 10. kuupäevaks, saates Vedaja poolt Lepingus märgitud kontakt e-posti aadressil Puuduste fikseerimise akti. Puudused loetakse fikseerituks ja Vedaja puuduste esinemisest nõuetekohaselt teavitatuks Tellija poolt käesolevas punktis sätestatud teate või Puuduste fikseerimise akti saatmisega e-posti teel. Kui Vedaja ei pea Tellija e-posti teel saadetud teadet või iga-kuiselt saadetud Puuduste fikseerimise akti põhjendatuks, on Vedajal õigus esitada Tellijale kirjalikus vormis vastuväited hiljemalt 5 päeva jooksul Tellija poolt vastava puuduste kohta teate või igakuise Puuduste fikseerimise akti saatmisest. Kui Vedaja ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul vastuväiteid esitanud, loetakse Vedaja mistahes vastuväidetest loobunuks.

7.7. Vedaja tasusumma vähendamine vormistatakse Lepingu lisas 5 toodud vormil, mis saadetakse Vedaja poolt Lepingus näidatud kontakt e-posti aadressil rikkumiste toimumise kalendrikuule järgneva kuu 20. kuupäevaks. Kõik Lepingus sätestatud rahalised sanktsioonid arvatakse maha Vedaja tasust ning need mahaarvamised kajastuvad Lepingu lisa 6 formaadis vormistatud aruandes, mis saadetakse Vedaja poolt Lepingus näidatud kontakt e-posti aadressil rikkumiste toimumise kalendrikuule järgneva kuu 25. kuupäevaks. Vedaja tasu loetakse Tellija ühepoolse tahteavaldusega vähendatuks Tellija poolt käesolevas punktis nimetatud lisa 5 vormi saatmisega Vedaja e-postile.

7.8. Käesolevas Lepingus sätestatu ei välista täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

7.9. Kui seadusest tulenev nõude esitamise, kujundusõiguse kasutamise või Vedaja kohustuste rikkumisele tuginemise tähtaeg on lühem kui kolm kuud, loetakse see Tellija suhtes kolmekuuliseks. Tähtaeg hakkab kulgema alates Vedaja poolt Tellija vastavasisulistest asjaoludest kirjalikus vormis teavitamisest.


8. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja muutmine

8.1. Leping kehtib eelduslikult kuni 31.08.2022. a. Eelduslikult tuleb lepingu alusel veoteenuse osutamist alustada 01.09.2019. a ja Lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.08.2022. a. Juhul kui Lepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt Riigihankega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks Lepingu alusel liiniveo teostamise alustamine käesolevas punktis sätestatud alguskuupäeval, alustatakse liinivedu Tellija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul ei lükku edasi käesolevas punktis sätestatud liiniveo teostamise eelduslik lõppkuupäev perioodi võrra, mille osas liiniveo teostamise alustamine viibis, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti. Eelduslik lõppkuupäev võib muutuda mh põhjusel, et muutuvad koolivaheaegade algus- või lõppkuupäevad.

8.2. Ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemise või loa kehtetuks tunnistamise korral Leping lõpeb ennetähtaegselt, Tellija poolt erakorralise ülesütlemisega ilma etteteatamistähtajata.

8.3. Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, kui:
8.3.1. esineb vähemalt kaks Vedaja-poolset Lepingu p 7.3 nimetatud olulist lepingurikkumist 6 kalendrikuu jooksul;
8.3.2. Vedaja või mõne tema alltöövõtja suhtes ilmneb kasvõi üks ühistranspordiseaduse § 48 lõike 1 p-des 1–6 nimetatud asjaoludest;
8.3.3. Vedaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
8.3.4. Vedaja avaldab Tellijale, et kavatseb ATL täitmise lõpetada või Vedaja ütleb õigusliku aluseta ATL üles.

8.4. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel Tellija poolt Vedajast tingitud asjaoludel on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi Lepingu täitmistagatise summa ulatuses ning realiseerida sel eesmärgil täitmistagatis.

8.5. Vedajal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teavitades sellest ette vähemalt 30 päeva, kui Tellijast põhjustatud asjaolude tõttu ei ole Vedaja alusetult saanud Vedaja tasu vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul ning võlgnevus Vedaja ees ületab jooksva aasta viimase 2 kalendrikuu liiniläbisõidu ja kehtiva läbisõidutariifi korrutise summa. Nimetatud etteteatamistähtaeg hakkab kulgema Vedaja poolt Tellija kirjalikus vormis teavitamisest. Mistahes muus alusel ei ole Vedajal õigust Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda.

8.6. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu on Tellijal lisaks Lepingu p-s 7 sätestatud leppetrahvidele õigus realiseerida Lepingu täitmistagatis täies ulatuses, mis loetakse täiendavaks leppetrahviks Lepingu ülesütlemise eest. Eeltoodu ei välista Tellija õigust kasutada muid seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid, samuti esitada muid nõudeid, eelkõige nõuda Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tekkivate kahjude hüvitamist.

8.7. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu kohustub Vedaja jätkama Lepingu täitmist maksimaalselt 3 kuu kestel alates Lepingu ülesütlemisest, kui Tellija seda nõuab või seni, kuni Tellija poolt leitud uus vedaja alustab veoteenuse osutamist, vastavalt sellele kumb tähtaeg või sündmus saabub varem. Tellijal on õigus sätestada lühem periood, mille vältel Vedaja on kohustatud Lepingu täitmist jätkama.

8.8. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel p-des 8.4 või 8.7 sätestatud alustel tagastatakse Vedajale Lepingu täitmise tagatis, arvestades sellest maha Vedaja poolt Lepingu alusel Tellija ees olevad võlgnevused.

8.9. Kui Tellija tegevus on ÜtS § 21 lg 2 läbiviimisel riigihangete seaduses sätestatud korras vaidlustatud ja käesolev avaliku teenindamise leping lõpeb enne vaidlustuse või kaebuse lahendamist, või kui muul viisil avaldub otsene oht teenuse osutamise katkemiseks, on Tellijal õigus majanduslikult soodsamat võimalust valides pikendada seni liini teenindanud vedajaga avaliku teenindamise lepingut samadel või uutel tingimustel kuni vedaja leidmiseni ÜtS § 21 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks.


9. Lõppsätted

9.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtualluvusega esimeses kohtuastmes Harju Maakohtus.

9.2. Kõik Lepingu ja Lepingu lisade muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

9.3. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.


10. Poolte andmed

   

VEDAJA

TELLIJA

Osaühing Alukvik

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Registrikood 10111752

Registrikood 80213342

Harju maakond, Anija vald,
Härmakosu küla, Tammetiigi, 74412

Roosikrantsi 12, Tallinn 10119

Telefon: 508 2087

Telefon: 640 6780

Faks:

Faks: 640 6789

e-post: alukvik@gmail.com

e-post: info@ytkpohja.ee

Kontoandmed: Swedbank AS

SEB Eesti Ühispank

a/a EE432200001120162597

a/a 10220041254012

 

 

Kontaktisik: Viktor Kropatšjov

Kontaktisik: Kadri Krooni

telefon: 508 2087

telefon: 640 6783

e-post: alukvik@gmail.com

e-post: kadri.krooni@ytkpohja.ee

 

 

Lisa 1 Veootsad liinide lõikes päevas (näidis)

Lisa 2 Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis)

Lisa 3 Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis)

Lisa 4 Puuduste fikseerimise aruanne (näidis)

Lisa 5 Tasusumma vähendamise aruanne (näidis)

Lisa 6 Tasusumma arvestuse aruanne (näidis)

Lisa 7 Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis)

Lisa 8 Teavituskokkulepe (näidis)

/otsingu_soovitused.json