Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2023, 1

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Vastu võetud 23.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruses nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna „lepingu” sõnaga „selle”;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tingimusi” tekstiosaga „, sealhulgas ühikuhindu”;

3) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „juriidilistel isikutel” sõnadega „ja riigile kuuluvatel kõrgharidusasutustel”;

4) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaprogrammi toetuse abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru avamisest ja lõpeb 24 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui käesoleva määruse valdkondlikke programme reguleerivatest sätetest ei tulene teisiti. Uuringute, arendustööde ja inventuuride puhul on abikõlblikkuse periood kuni 36 kuud. Põhjendatud juhtudel võib abikõlblikkuse perioodi pikendada.”;

5) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „sihtfinantseerimise leping” sõnadega „taotluse rahuldamise otsus” vastavas käändes;

7) paragrahvi 12 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja sihtfinantseerimise lepingus”;

8) paragrahvi 18 lõike 7 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) korteriühistute biomassil või fossiilsel kütusel (välja arvatud maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamine taastuvat kütust kasutava kütteseadmega, kui elamu on ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari;”;

9) paragrahvi 18 lõiget 7 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) korteriühistu valitsetava elamu ühendamine kaugküttevõrguga, kui elamu on ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari.”;

10) paragrahvi 19 lõike 4 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

„Liitumistasu on abikõlblik juhul, kui liitumisleping on sõlmitud käesoleva määruse §-s 11 viidatud abikõlblikkuse perioodil.”;

11) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva määruse § 8 lõikes 7 sätestatud piirangut ei kohaldata § 18 lõikes 6 nimetatud tegevustele.”;

12) paragrahvi 20 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kalavarude kaitse ja järelevalve alamprogrammis toetatakse järgmisi tegevusi:
1) kalapüügi ning sellega seotud tegevuse järelevalve;
2) siseveekogul kalapüügiga tegelevate kutselise kalapüügi luba omavatele ettevõtetele elektrooniliste püügiandmete esitamiseks seadmete soetamine.”;

13) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „, teabepäevade ja laagrite” sõnadega „ja teabepäevade”;

14) paragrahvi 21 lõike 6 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal” tekstiosaga „looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal”;

16) paragrahvi 22 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna „koolieelikute” sõnaga „koolieelse”;

17) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) laagri korraldamine loodus- ja keskkonnavaldkonna huviringide õpilastele, seejuures peab õppepäeva ja laagri läbiv teema olema looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine;”;

18) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 22 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna „õppeprogrammideks” sõnadega „õppeprogrammide arendamiseks”;

20) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse sõnad „õppematerjali või trükise” sõnadega „info- või õppematerjali”;

21) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 22 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste eritingimused on järgmised:
1) toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest;
2) paragrahvi 22 lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevuste puhul on vahendite soetamise toetuse osakaal maksimaalselt 20% abikõlblikest kuludest;
3) paragrahvi 22 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevusega seoses ei toetata konverentside korraldamist.”;

22) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotlejaks saab olla kool, huvikool või keskkonnahariduskeskus, kes pakub süsteemselt loodus- ja keskkonnaalast huviharidust või -tegevust;”;

24) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks:

25) paragrahvi 23 lõike 5 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

„Ettevõtjatel on § 22 lõike 3 punktis 1 ja lõikes 5 toodud tegevuse toetus kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest, kui riigiabi reeglitest ei tulene väiksemat toetuse osakaalu.”;

26) paragrahvi 23 lõiget 8 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) meenete soetuskulu.”;

27) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaitstavate loodusobjektide kaitsemeetmete rakendamise ja kaitstavate alade võrgustiku toimimise tõhususe hindamine;”;

28) paragrahvi 24 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „püsiekspositsioonide” sõnaga „ekspositsioonide”;

29) paragrahvi 25 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 26 lõike 4 punkti 1 lõppu lisatakse sõnad „ning merestrateegia osades toodud arendusvajaduste tagamine”;

31) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui toetust taotletakse käesoleva määruse § 27 lõike 7 punkti 6 alusel metsatööstuse jaoks uuringu või tootearenduse tegemiseks, tuleb taotlejal esitada metsatööstusettevõtja, nende alaliidu või muu uuringu tulemuste kasutaja kinnitus, et ta on uuringu tulemustest huvitatud ja katab vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Uuringu tulemuse kasutaja panus võib olla rahaline või mitterahaline. Rahalise panuse puhul suureneb selle võrra kohustuslik omafinantseeringu määr.”;

32) paragrahvi 29 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) üldhariduskoolides jäätmete liigiti kogumise lahenduste väljatöötamine ja rakendamine, millega võimaldatakse koolimajas vähemalt pakendijäätmete, biojäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete liigiti kogumine tingimusel, et vastavate jäätmeliikide regulaarne äravedu ja jäätmetekitaja juhendamine on tagatud.”;

33) paragrahvi 29 lõike 4 punktist 8 jäetakse pärast sõnu „kohaliku omavalitsuse poolt” välja sõna „ja”;

34) paragrahvi 30 lõike 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesoleva määruse § 29 lõikes 4 nimetatud tegevusteks taotleb toetust kohaliku omavalitsuse üksus, peab tal olema taotluse rahuldamise otsuse ajaks kehtiv ja ajakohane jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri või nende koostamine algatatud, ning enam kui 1500 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksusel korraldatud jäätmevedu.”;

35) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 18–20 järgmises sõnastuses:

„(18) Ringmajanduse programmis ei ole trükiste väljaandmine abikõlblik kulu, välja arvatud käesoleva määruse § 29 lõike 4 punktis 8 sätestatud tegevuse puhul.

(19) Ringmajanduse teadus- ja arendustegevusteks toetuse taotlemisel on projektijuhtimise kulu määraks maksimaalselt 5% abikõlblikest tööjõukuludest.

(20) Käesoleva määruse § 29 lõike 3 punktis 8 nimetatud tegevusteks võib maksimaalne toetuse osakaal olla kuni 50% abikõlblikest kuludest.”;

36) paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) väikesed reoveekogumisalad.”;

37) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Väikeste reoveekogumisalade alamprogrammis toetatakse reoveekogumisaladel reostuskoormusega kuni 100 inimekvivalenti (kaasa arvatud) olemasolevate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja reoveekogumisalade piires ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist.”;

38) paragrahvi 32 lõikeid 3-6 täiendatakse pärast sõnu „joogiveevarustuse alamprogrammist” sõnadega „või väikeste reoveekogumisalade alamprogrammist”;

39) paragrahvi 32 lõiget 10 täiendatakse pärast sõnu „Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammi” sõnadega „ning väikeste reoveekogumisalade alamprogrammi”;

40) paragrahvi 32 lõiget 14 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kuni 100% haridus- ja teadusasutusele uuringuks, mis on ette nähtud kehtiva veemajanduskava meetmeprogrammis tingimusel, et taotleja on uuringuprogrammi kooskõlastanud Keskkonnaministeeriumiga.”;

41) paragrahvi 331 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaasrahastamise programmi eesmärk on välisallikatest rahastatavates projektides nõutava omafinantseeringu katmise toetamine. Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama käesoleva määruse §-s 2 sätestatud keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ning arvestama § 3 lõikes 2 nimetatud vastava valdkondliku programmi eesmärke.”;

42) paragrahvi 332 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „50%” tekstiosaga „100%”;

43) paragrahvi 332 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaasrahastamise taotlus esitatakse SA-le KIK pärast põhirahastajalt positiivse rahastusotsuse saamist. Põhjendatud juhul võib SA KIK võtta vastu ka sellest varem esitatud taotluse.”;

44) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotlus tuleb esitada vooru korraldamise otsuses märgitud tähtpäevaks. Sellest tähtpäevast hiljem esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata.”;

45) määrust täiendatakse paragrahviga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Taotluste eelhindamine

(1) Taotlusvooru korraldamise otsuses võib ette näha, et toetuse taotlemine toimub kahes etapis – eelhindamine ja lõpphindamine. Sellisel juhul valitakse eelhindamisel lihtsustatud alustel välja edasisse hindamisse sobilikud prioriteetsed projektid.

(2) Eelhindamise kohaldamisel nähakse taotlusvooru korraldamise otsuses ette, millised dokumendid ja andmed esitatakse taotlemisel selles etapis ning milliste kriteeriumide alusel valitakse välja prioriteetsed projektid, mis suunatakse lõpphindamisele.

(3) Eelhindamise tulemuste kohta tehakse põhjendatud otsus.

(4) Eelhindamisel prioriteetseks tunnistatud projektide kohta esitatakse taotlusvooru täiemahuline taotlus kõigi nõutavate lisadega ning taotlusi menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras.”;

46) paragrahvi 35 lõike 4 lõppu lisatakse tekstiosa „, välja arvatud juba rahastatud projektide kallinemisega seotud taotlused.”;

47) paragrahvi 37 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

48) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui vooru eelarve piires ei ole võimalik kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlusi rahastada ning taotlused on saanud võrdse koondhinde, heidetakse valiku tegemiseks taotluste seas liisku.”;

49) määruse 4. peatüki 1. jagu „Taotlemine, taotluste hindamise kord ja rahastamise otsustamine” täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

§ 371. Taotluse rahuldamise otsus

(1) Hindamistulemuste ja rahastamisettepaneku alusel teeb SA KIK taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(2) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
1) otsuse tegija andmed ja otsuse tegemise kuupäev;
2) toetuse saaja nimi, aadress ja isiku- või registrikood;
3) projekti nimetus ja number;
4) projekti kogumaksumus;
5) toetuse summa või selle osakaal abikõlblikest kuludest, kui projektis peab olema omafinantseering;
6) teave riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise kohta, kui tegemist on sellise abi andmisega;
7) projekti eesmärk, toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava;
8) projekti abikõlblikkuse periood;
9) toetuse saaja kohustused, mis on vajalikud projekti nõuetekohaseks elluviimiseks ja selle kontrollimiseks;
10) võimalikud osalise rahuldamise tingimused ja kõrvaltingimused;
11) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord;
12) toetuse maksmise peatamise ja toetuse tagasinõudmise alused ning taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
13) vaidlustamisviide.

(3) Taotlejale võib saata otsuse elektrooniliselt või teha teatavaks SA KIK taotluste menetlemiseks ette nähtud infosüsteemi kaudu.”;

50) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad „ja projekti partnerid suudavad” sõnaga „suudab”;

51) paragrahvi 39 lõike 4 punktist 11 jäetakse välja sõnad „kalavarude taastamisele ja veekogu ökoloogilise mitmekesisuse suurendamisele,”;

52) paragrahvi 40 lõikes 5 asendatakse sõnad „projekti kulud vastavad määruses sätestatud piirmääradele” sõnadega „toetust küsitakse vastavalt taotlusvooruks kehtestatud ühikuhinnale”;

53) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
Projekti elluviimise, kontrollimise, aruandluse ja tagasinõuete esitamise kord
”;

54) paragrahvi 41 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja peab jääkreostuse likvideerimise, ehitustööde, omanikujärelevalve ning siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu hangetes kehtestama pakkujale kvalifitseerimise tingimused, mis sisaldavad minimaalse käibe nõuet ning varem lepingu esemele sarnaste lepingute täitmise nõuet.”;

55) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõigete 2, 3 ja 4 kohaldamisel võib põhjendatud juhtudel esitada pakkumuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui asjaomase valdkonna turuolukorras ei ole kolme pakkumuse saamine võimalik, peab toetuse saaja seda selgitama ning tõendama, et ta on mõistlikult teinud kõik endast oleneva tegeliku konkurentsi efektiivseks ärakasutamiseks.”;

56) paragrahv 42 sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on kohustatud:
1) viima projekti ellu käesoleva määruse, projekti tegevuste suhtes kehtivate õigusaktide, esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ja tagama nõutud tulemuse saavutamise;
2) sõlmima tööde tegijatega lepingud mõistlikel tingimustel ja projekti tähtaegu ja maksetingimusi arvestades ning tegema järelevalvet lepingute täitmise üle viisil, mis tagab tööde tegemise ja tulemuslikkuse;
3) eristama projektiga seotud abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud, kasutades selleks eraldi arvestussüsteemi või raamatupidamiskoode;
4) esitama õige ja täieliku teabe, korrektse dokumendi ja aruande projekti elluviimise ja mõjude kohta tähtajaks ja nõutud viisil;
5) tõendama toetuse makse aluseks olevate tingimuste täidetust;
6) teatama SA-le KIK viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluses esitatud või projektiga seotud andmete olulisest muutumisest, projekti odavnemisest või kallinemisest, töövõtja ja allhankijate üldandmed, kui need ei olnud taotlemisel esitatud või kui need on muutunud, projekti elluviimist või kestuse nõude täitmist takistavast asjaolust, sealhulgas projektiga seotud vara üleandmisest teisele isikule või asutusele, pankrotimenetlusest ning likvideerimismenetlusest;
7) teatama SA-le KIK viie aasta jooksul projekti lõppemisest kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja võimet täita asja säilitamise ja keskkonnaalase kasutamise kohustust, seejuures kehtib vesiehitiste ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ja hoonete rajamisega seotud projektide puhul teatamiskohustus kümme aastat pärast projekti lõppmakse tegemist;
8) võimaldama audiitoril ja kontrollijal enne projekti elluviimist, selle ajal ning pärast projekti lõppemist viie aasta jooksul viibida projektiga seotud ruumides ja territooriumil, andma neile projekti elluviimise ja toetuse kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ning andmeid, sealhulgas väljavõtteid raamatupidamisprogrammist ja pangakontost, ning võimaldama neil teha dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid;
9) esitama dokumendid, mida SA KIK nõuab toetuse kasutamise kontrollimiseks, kolme tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest;
10) reaalselt ja proportsionaalselt projekti kulude katmiseks ära kasutama eelarves näidatud omafinantseeringu;
11) järgima riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid, kui need kohalduvad toetuse saamisel;
12) säilitama projekti elluviimisega seotud dokumentatsiooni vähemalt viis aastat pärast toetusest viimase makse tegemist, kui õigusaktides ei ole sätestatud pikemat tähtaega;
13) andma kolmandatele isikutele infot projekti käigu ning sisu kohta ja vajaduse korral esitama ka asjakohaseid dokumente õigusaktides kehtestatud korras;
14) vältima huvide konflikti ning sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest SA-d KIK ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmetes;
15) näitama vastavalt SA KIK nõuetele ehitusinfo- ja tänutahvlitel, ehitisel, projekti raames valminud trükistel, telesaadete ja filmide tiitrites ja muudes sobivates kohtades ning teatama raadiosaadetes ning projekti tutvustamiseks korraldatud üritustel ja muudel selliselt juhtudel, et projekti on rahastanud SA KIK;
16) võimaldama üldsusel ja huvitatud isikutel projekti tulemusel valminud intellektuaalomandiõiguse esemeid vabalt ja tasuta kasutada, kui taotluse rahuldamise otsuses ei ole märgitud teisiti;
17) esitama projekti raames valminud trükise, andmekogu, teadustöö või uuringu aruande või muu sellise tulemuse SA-le KIK ühes eksemplaris elektrooniliselt või paberkandjal;
18) esitama tähtajaks nõuetekohases vormis aruande toetuse kasutamise kohta ning kooskõlastama aruande SA KIK nimetatud isikutega.”;

57) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Projektis kavandatud tegevuste kallinemisel ning juhul, kui projekti mahu vähendamine ei ole tehniliselt võimalik, võib põhjendatud juhtudel projekti erilise olulisuse korral ning valdkondliku programmi eelarves selleks ette nähtud vabade vahendite olemasolul toetuse summat suurendada kuni 30%.”;

58) paragrahvi 43 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotluses esitatud eelarve piires kululiikide suurendamine kuni 10% ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 5000 eurot, või suuremas ulatuses, kui rahastusotsuse summa on väiksem kui 2000 eurot.”;

59) paragrahvi 43 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väheoluliste muudatuste põhjendused tuleb esitada projekti lõpparuandes.”;

60) paragrahvi 44 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne projekti tööde tegemist võib ehitusprojektide korral ettemaksuna maksta kuni 30% ning teiste projektide korral kuni 50% toetuse kogusummast, kui see on kooskõlas projekti raames asjaomase valdkonna tavalistel tingimustel sõlmitud lepingutega ning kavandatud või elluviidava tegevuse olemusega.”;

61) paragrahvi 44 lõikes 3 asendatakse sõnad „sihtfinantseerimise lepingu” sõnaga „toetuse”;

62) paragrahvi 44 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põhjendatud juhul võib taotluse rahuldamise otsuses ette näha käesolevas paragrahvis sätestatust erinevad maksemäärad.”;

63) määrust täiendatakse §-ga 441 järgmises sõnastuses:

§ 441. Toetuse tagasinõudmine

(1) Kui toetuse saaja ei täida õigusaktidest ja taotluse rahuldamise otsusest tulenevaid kohustusi, nõutakse toetus osaliselt või täielikult tagasi keskkonnatasude seaduse § 591 kohaselt.

(2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta ja teha toetuse osaliselt või täielikult tagasinõudmise otsuse sõltuvalt rikkumise raskusest, kui esineb vähemalt üks all nimetatud asjaoludest:
1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata projektiga seotud kohustuse või nõude;
3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
4) ilmneb, et projekti eesmärgi saavutamine ei ole võimalik;
5) projekti tegevuste tähtaegu ei ole järgitud;
6) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
7) toetuse saaja on rikkunud hanke nõudeid ja sellega võis kaasneda mõju hangitud töö või teenuse maksumusele;
8) taotlemisel või projekti elluviimisel on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel nõutakse tagasi 10% eraldatud toetusest. Sõltuvalt rikkumise raskusest võib kohaldada 1-, 5-, 25- või 50%-list tagasinõude määra. Väga olulise, sealhulgas tõenäoliselt tahtliku või potentsiaalselt väga suure mõjuga rikkumise korral nõutakse tagasi kogu toetus.

(4) Toetuse tagasinõudmise korral tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus vastavas ulatuses kehtetuks. Toetuse kogu ulatuses tagasinõudmise korral tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus täies ulatuses kehtetuks.”;

64) paragrahvi 46 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Taotluse rahuldamise otsuse täitmise kontrollimine”;

65) määrust täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

§ 462. Määruse kohaldamine

Projektidele, mille suhtes on tehtud taotluse rahuldamise otsus enne käesoleva paragrahvi jõustumist, kohaldatakse käesolevat määrust taotluse rahuldamise otsuse tegemise ajal kehtinud redaktsioonis.”.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json