Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2023, 7

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) teenistusgrupi „ARENGU JA POLIITIKA KUJUNDAMINE” pealkiri ja tekst sõnastatakse järgmiselt:

POLIITIKA KUJUNDAMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on ette valmistada ja hinnata õigusaktide eelnõusid, riiklikke arengukavasid ja meetmeid, planeerida õigusaktide ja arengukavade rakendamist ning kujundada erinevate valdkondade poliitikat ja seisukohti.

1. TASE
(1) Arendab ja kujundab ühe valdkonna arengukavasid, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme ja metoodikaid, koordineerides nende väljatöötamist
(2) Töötab välja oma valdkonna või teemaringi hindamise ja mõõtmise põhimõtted, lähtudes valdkondlikest strateegiatest
(3) Analüüsib valdkonda puudutavate õigusaktide, kampaaniate ja poliitika toimet ning rakendumist
(4) Osaleb valdkonna poliitika ja sellega seotud riigi strateegiliste dokumentide läbivaatamises, uuendamises ning vajaduse korral väljatöötamises
(5) Koostab ühe valdkonna või konkreetse teemaringi õigusaktide eelnõusid ja kontrollib nende kooskõla kehtivate õigusnormidega
(6) Analüüsib ja võrdleb, sealhulgas rahvusvahelise õiguse küsimustes, ühe valdkonna või konkreetse teemaringi õigusakte
(7) Võib osaleda valdkonna ürituste planeerimisel ning töögruppide, konverentside ja seminaride programmide koostamisel
(8) Võib koordineerida valdkonna infosüsteemide muudatusi ja arendamist
(9) Koostab peamiselt rakendusakte, mis hõlmavad konkreetseid küsimusi lähtuvalt seadustes olevatest volitusnormidest

2. TASE
(1) Arendab ja kujundab kas ühe ministeeriumi valitsemisala või ühe asutuse vastutusala erinevate valdkondade üleseid arengukavasid, strateegiaid, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist
(2) Arendab, kujundab ja koordineerib olulise strateegilise mõjuga valdkonna arengukavade väljatöötamist, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil
(3) Koordineerib strateegilist planeerimist ja arengukavade väljatöötamist ministeeriumi valitsemisalas või asutuse vastutusalas, kaasates asutusesiseseid ja asutuseväliseid, sealhulgas rahvusvahelisi partnereid
(4) Töötab välja ettepanekuid üleriigilise poliitika kujundamiseks ning aitab kaasa poliitika elluviimisele võimalike strateegiliste suundade ja halduspoliitika analüüsi kaudu
(5) Koostab mitme valdkonna, valdkonnaüleste (lai teemadering) või ühe keeruka ja kompleksse valdkonna õigusaktide eelnõusid ning kontrollib nende kooskõla kehtivate õigusnormidega
(6) Analüüsib sisuliselt ja võrdleb mitme valdkonna, ühe keeruka ja kompleksse valdkonna või valdkonnaüleseid (lai teemadering) õigusakte, sealhulgas rahvusvahelise õiguse küsimustes
(7) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi, osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis ning tulenevalt infosüsteemide arendamisest koostada õigusaktide eelnõusid või esitada õigusloome muudatusettepanekuid
(8) Nõustab asutuse juhtkonda, Riigikogu komisjoni, välispartnereid ja teisi oma teemaderingiga seotud küsimustes

3. TASE
(1) Arendab ja kujundab üleriigilist, valitsemisaladevahelist või valdkonnaülest rahvusvahelist poliitikat, strateegilisi programme, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist
(2) Hindab strateegiliste programmide ja muu sellise kooskõla riiklike normide ja riiklike eesmärkidega ning hindab kooskõla rahvusvaheliste normide ja strateegiatega
(3) Nõustab rahvusvahelisi organisatsioone, riigi presidenti, parlamendiliikmeid või ministrit konkreetses valdkonnas
(4) Annab eksperdihinnanguid riiklike arengukavade, programmide ja strateegiate kohta
(5) Võib hinnata ja analüüsida geopoliitilisest, majanduspoliitilisest või muust sellisest olukorrast lähtuvaid valdkondlikke ohte ja riske, teha nende kohta õiguslikke, poliitilisi ja strateegilisi järeldusi ning planeerida tegevusi nende võimalikuks ennetamiseks või riskide maandamiseks
(6) Võib avaldada publikatsioone ja teadusartikleid, osaleda konverentside ja seminaride programmide koostamisel ning väljaannete kommenteerimisel ja toimetamisel, juhtida ja läbi viia teadusprojekte ja koolitusi ning osaleda rahvusvahelises koostöös
(7) Võib juhtida ja planeerida väikese struktuuriüksuse tööd

4. TASE
(1) Arendab ja kujundab üleriigilist, rahvusvahelist, valitsemisaladevahelist või valdkonnaülest poliitikat, strateegilisi programme, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist
(2) Hindab strateegiliste programmide, kontrollimehhanismide, metoodikate ja muu sellise kooskõla teiste riiklike normidega ning hindab kooskõla rahvusvaheliste normide ja strateegiatega
(3) Juhib ja planeerib struktuuriüksuse tööd
(4) Koostab struktuuriüksuse eelarve ja vastutab valdkonna ressursside kasutamise eest
(5) Võib jälgida ja suunata teadusprojektide, koolituste ja õppuste planeerimist ja läbiviimist
(6) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös

5. TASE
(1) Vastutab üleriigilise, rahvusvahelise ning valitsemisaladevahelise ja valdkonnaülese poliitika, strateegiliste programmide, kontrollimehhanismide, metoodikate ja muu sellise planeerimise ning arengu- ja rakenduskavade koostamise eest
(2) Planeerib ja suunab riiklike arengukavade ja standardite koostamist ja arendamist erinevates valdkondades ja/või valitsemisalades
(3) Kavandab, juhendab ja nõustab riiklike ja valdkonnaüleste strateegiate ning rakendusplaanide väljatöötamist, sidudes eelarve ja arengukavade rakendamise ühtseks protsessiks
(4) Viib valitsemisaladevahelise ja valdkonnaülese poliitika ja strateegiliste programmide arengut puudutavad seisukohad kõrgema astme riigivalitsemise institutsioonideni
(5) Juhib ja planeerib valdkonnaülest tegevust, mida võivad ellu viia mitmed struktuuriüksused
(6) Osaleb valdkonnaüleses üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös”;

2) teenistusgrupi „DIGITEERIMINE JA SEGMENTEERIMINE” tekst sõnastatakse järgmiselt:

DIGITEERIMINE JA SEGMENTEERIMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on luua arhivaalidest või teistest infokandjatest kasutus- või tagatiskoopiaid või töödelda faile segmenteerimise töötlustarkvaraga.

1. TASE
(1) Valmistab arhivaalidest või teistest infokandjatest paber- ja digitaalkoopiaid või töötleb faile segmenteerimise töötlustarkvaraga vastavalt segmenteerimise sisulistele ja tehnilistele põhimõtetele
(2) Loob tagatiskoopiaid vastavuses digiteerimise sisuliste ja tehniliste põhimõtetega või kontrollib failide vastavust segmenteerimise nõuetele ning parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(3) Tellib tööks vajalikke tarvikuid (koopiapaber, CD-d, DVD-d ja muu selline) või teeb paljundusseadmete esmaseid hooldustöid

2. TASE
(1) Digiteerib materjale ja/või töötleb faile segmenteerimise töötlustarkvaraga vastavalt segmenteerimise sisulistele ja tehnilistele põhimõtetele
(2) Tunneb digiteerimis- ja/või segmenteerimistehnikat ja -programme, kontrollib tulemuste nõuetele vastavust ning parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(3) Nõustab ja juhendab esmatasandi spetsialiste
(4) Kontrollib kujutiste kvaliteeti vastavalt digiteerimise tehnilistele nõuetele ja parandab või suunab parandamisele kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(5) Haldab digiteerimis- või segmenteerimistöödega seotud registreid või süsteeme, jälgib failide laekumist ja suunamist töötlusesse ning peab arvestust tehtud tööde üle

3. TASE
(1) Planeerib ja korraldab valdkonna tegevust
(2) Korraldab ja juhendab valdkonnas töötavate spetsialistide tööd
(3) Tunneb põhjalikult kasutusel olevaid tehnikaid, programme ja tarkvara
(4) Koostab ülevaateid, aruandeid ja muud sellist valdkonna tegevuse kohta
(5) Kontrollib tööde vastavust nõuetele ja parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(6) Võib hallata töödega seotud registreid või süsteeme, pidada arvestust tehtud tööde üle, jälgida failide laekumist ja suunamist töötlusesse ning korraldada valdkonna seadmete remonti ja hooldust”;

3) teenistusgrupi „INSTRUKTORID-KOOLITAJAD” tekst sõnastatakse järgmiselt:

INSTRUKTORID-KOOLITAJAD
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on koolitada personali konkreetses valdkonnas. Töö eeldab põhjalikku koolitusvaldkonna tundmist ja võib olla paigutatud ka koolitusvaldkonna teenistusgruppi.

1. TASE
(1) Viib konkreetses valdkonnas läbi praktilisi koolitusi, millega antakse edasi ennekõike tehnilisi oskusi
(2) Tunneb põhjalikult eriala, mida õpetab. On omandanud vajalikud meetodid, kuidas eriala edasi anda
(3) On kursis koolitusvaldkonna nõudmiste, juhendite ja muu sellisega
(4) Võib valmistada ette õppeväljakuid ja õppevahendeid lihtsamate praktiliste koolituste läbiviimiseks konkreetses valdkonnas tulenevalt konkreetsest õppeharjutusest
(5) Võib iseseisvalt valmistada ette koolitus- ja treeningkeskkonna, tarvikud ja muu vajaliku praktilise koolituse läbiviimiseks
(6) Võib osaleda koolitusprogrammi või treeningkava sisu haldamises ja arendamises
(7) Võib korraldada spordiüritusi

2. TASE
(1) Viib läbi koolitusi konkreetses valdkonnas
(2) Jälgib, kuidas omandatakse vajalikke oskusi või eriala, annab personaalset tagasisidet ja kohandab õppemeetodeid
(3) Arendab koolitusprogrammi sisu ja õppemeetodeid ning vajaduse korral õppe- ja treeningvahendeid
(4) Võib korraldada spordiüritusi või juhtida nende korraldamist
(5) Võib valmistada ette asutuse õppeväljakud ja õppevahendid praktiliste koolituste läbiviimiseks konkreetses valdkonnas tulenevalt konkreetsest õppeharjutusest
(6) Võib hallata ja arendada koolitus- ja treeningkeskkonda, tarvikuid ja muud vajalikku praktilise koolituse läbiviimiseks või korraldab vastava töö
(7) Tunneb põhjalikult eriala tehnilisi nõudeid, koolitusteemasid ja -meetodeid
(8) On kursis koolitusvaldkonna metoodikate, teooria ja praktiliste nõudmistega

3. TASE
(1) Organiseerib ja viib läbi asutusesiseseid koolitusi
(2) Esitleb valdkonna põhilisi seisukohti, lähenemisi ja uuendusi
(3) Arendab ja haldab koolitusprogrammide sisu
(4) Kohandab, tõlgib ja töötab välja koolitusmaterjale
(5) Jälgib ja arvestab valdkonnas toimuvaid uuendusi ning muutusi õigusaktides ja reeglites
(6) Võib vastutada sertifitseerimise eest
(7) Võib koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd”;

4) pärast teenistusgruppi „IT–TESTIMINE” lisatakse uus teenistusgrupp „IT-ÜLDTÖÖD” järgmises sõnastuses:

IT-ÜLDTÖÖD
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk IT-valdkonnas on selline, millele on keeruline teenistuskohtade klassifikaatorist konkreetset teenistusgruppi määrata. Siia võivad kuuluda spetsialistid sellistest valdkondadest nagu tootejuhtimine, protsessijuhtimine, agiilsed meetodid, eetiline häkkimine ja muu selline.
Teenistuskohad paigutatakse ülesannete täitmiseks vajaliku oskusteabe, ülesannete keerukuse ja vastutuse alusel.

1. TASE
(1) Töötab iseseisvalt instruktsioonide põhjal
(2) Kogub ja analüüsib informatsiooni vastavalt etteantud ülesandele
(3) Pakub välja probleemide lahendusi ja kooskõlastab need
(4) Töötab vanemspetsialisti juhendamise all
(5) Võib osaleda oma tööga seotud valdkonna arendustegevuses, andes valdkondlikku sisendit

2. TASE
(1) Rakendab erialast oskusteavet probleemide lahendamiseks ja töö tegemiseks
(2) Otsib lahendusi oma valdkonna keerukatele probleemidele
(3) Viib ellu valdkondlikku praktikat ja arendab valdkonda
(4) Toetab lahenduste juurutamisel ja nõustab tehnilistes küsimustes
(5) Vastutab oma töö tulemuste eest vastavalt plaanidele, eelarvele, kvaliteedistandarditele ja eesmärkidele
(6) Võib juhendada madalama taseme spetsialiste

3. TASE
(1) On ekspert, omades laialdasi teadmisi oma valdkonnas
(2) Analüüsib ja lahendab oma valdkonna keerukaid probleeme
(3) Konsulteerib ja teeb ettepanekuid asutusele sobivate lahenduste kohta
(4) Võtab osa valdkonda arendavatest projektidest
(5) Võib vastutada madalama taseme spetsialistide töötulemuste eest
(6) Võib planeerida ja kavandada arendusi oma valdkonnas
(7) Töö eeldab esimese astme kõrgharidust ja pikaajalist valdkondlikku töökogemust

4. TASE
(1) On tippekspert, omades laialdasi teadmisi oma valdkonnas
(2) Vastutab konkreetse valdkonna sisulise juhtimise eest
(3) Tegeleb infotehnoloogia võimaluste edendamisega asutuses või valitsemisalas, tunneb põhjalikult asutuse/valitsemisala protsesse
(4) Hindab asutuse või valitsemisala tulevikuvajadusi ja pakub asjakohaseid IT-valdkonna lahendusi
(5) Koostab oma valdkonna eelarve ja jälgib selle täitmist
(6) Vastutab protsesside eest oma valdkonnas
(7) Võib juhtida projekte
(8) Võib koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd”;

5) teenistusgrupi „KÜBERKAITSE JA KÜBERTURVALISUS” tekst sõnastatakse järgmiselt:

KÜBERKAITSE JA KÜBERTURVALISUS
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on tõhustada rahvusvahelist ja riigisisest küberkaitse ja küberturvalisuse võimekust, analüüsides olukordi ja tuvastades võimalikke riske, planeerides koostööd ja tegevusi valdkonna arendamiseks, pakkudes tehnoloogilist oskusteavet ning viies läbi teaduslikke uurimistöid, koolitusi, tehnilisi õppusi ja muud sellist.

1. TASE
(1) Kavandab küberlabori konfiguratsiooni tulenevalt konkreetsest uurimistööst, tehnilisest õppusest, koolitusest või muust küberlabori ressursse nõudvast projektist
(2) Valmistab iseseisvalt ette tehnoloogilise keskkonna küberlabori ressursse nõudva projekti elluviimiseks
(3) Osaleb küberlabori ressursse nõudvate projektide ettevalmistavatel koosolekutel ning vajaduse korral ka projektide elluviimisel oma pädevuse piires
(4) Osaleb projekti toetava tarkvara arendamisel koordinaatorina või arendajana
(5) Dokumenteerib tehnilise lahenduse, labori konfiguratsiooni või arendatud tarkvara
(6) Määrab kindlaks küberlabori arenguvajadused ja töötab välja küberlabori arengukava

2. TASE
(1) Planeerib, viib läbi, juhib ja jälgib küberkaitsealaseid tehnilisi õppusi. Kasutab erinevate valdkondade oskusteavet nende õppuste planeerimiseks ja läbiviimiseks
(2) Korraldab ja juhib rahvusvahelisi küberkaitse tehniliste õppuste planeerimiskonverentse
(3) Koostab küberkaitse tehniliste õppuste stsenaariume, kokkuvõtteid, raporteid ja ettekandeid
(4) Juhib tehniliste õppuste infrastruktuuri projekteerimise, väljaehitamise ja haldamise protsessi
(5) Osaleb töögruppides, seminaridel ja konverentsidel, jagades valdkondlikku oskusteavet
(6) Planeerib, juhib ja toetab rahvusvahelisi küberkaitsealaseid projekte

3. TASE
(1) Hindab ja analüüsib geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid küberkaitse ohte ja riske ning planeerib tegevusi nende võimalikuks ennetamiseks või riskide maandamiseks või osaleb nendes
(2) Juhib ja viib läbi küberkaitsealaseid teadusprojekte ja koolitusi
(3) Osaleb küberkaitse õppuste väljatöötamisel ja läbiviimisel
(4) Töötab välja projektipõhised nõuded küberlabori tehnoloogilisele keskkonnale
(5) Nõustab rahvusvahelisi organisatsioone küberkaitse alal, pakkudes erialast oskusteavet
(6) Avaldab erialaseid publikatsioone ja teadusartikleid
(7) Osaleb konverentside ja seminaride programmkomiteede töös
(8) Osaleb teadusväljaannete koostamisel, kommenteerimisel ja toimetamisel
(9) Osaleb rahvusvahelistes küberkaitse koostööprojektides

4. TASE
(1) Arendab ja kujundab küberkaitse ja küberturvalisuse valdkonna strateegilisi programme ning osaleb valdkonnaülese poliitika, strateegiliste programmide, kontrollimehhanismide, metoodikate ja muu sellise kujundamises
(2) Jälgib ja suunab teadusprojektide, koolituste ja tehniliste õppuste planeerimist ja läbiviimist
(3) Planeerib oma valdkonna teenuste strateegilist planeerimist, teenuste arengu tegevuskava loomist ja elukaare juhtimist
(4) Koordineerib küberkaitse ja küberturvalisuse valdkondade vahelist koostööd
(5) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises küberkaitse ja küberturvalisuse alases koostöös
(6) Juhib ja planeerib struktuuriüksuse tööd
(7) Koostab struktuuriüksuse eelarve ja vastutab valdkonna ressursside kasutamise eest”;

6) teenistusgrupi „PÄÄSTE- JA DEMINEERIMISTÖÖD” 1. tase sõnastatakse järgmiselt:

1. TASE
(1) Täidab komandos või pommigrupis valveteenistuslikke ülesandeid ja on valmisolekus reageerima väljakutsetele
(2) Teeb pääste- või demineerimistöid, järgides päästetöö juhi korraldusi
(3) Täidab alarmsõidukijuhi ülesandeid
(4) Kontrollib, hooldab ja testib varustust ja päästetehnikat või pommikoera (demineerija)
(5) Teeb ennetustööd”;

7) teenistusgrupi „RIIKLIKEST JA VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATE TOETUSTE MENETLEMINE JA KLIENTIDE HALDAMINE” 8. tase jäetakse välja;

8) teenistusgrupi „SEKRETÄRITÖÖD” 2. ja 3. tase sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Täidab sekretäri ülesandeid
(2) Valmistab ette kohtumisi, koosolekuid ja istungeid
(3) Koostab standarddokumente ning korrastab neid arhiveerimiseks ja üleandmiseks
(4) Võtab vastu, väljastab, liigitab ja edastab dokumente
(5) Kogub ja analüüsib infot ning märgib avalikustamise vastavalt reeglitele
(6) Planeerib ja korraldab välis- ja siselähetusi (reisikorraldus, lennukipiletite ja majutuse broneerimine). Võib olla vastutav kuludokumentide õigeaegse ja nõuetekohase kokkukorjamise eest
(7) Tellib kontoritarbeid
(8) Võib protokollida koosolekuid

3. TASE
(1) Valmistab ette asutuse dokumente
(2) Planeerib juhi töögraafikut ja organiseerib kohtumisi
(3) Protokollib koosolekuid ja viib läbi teavitustegevusi
(4) Toetab ja assisteerib kõrgema taseme spetsialistide tööd ning täidab nende antud ülesandeid
(5) Planeerib ja korraldab välis- ja siselähetusi (reisikorraldus, lennukipiletite ja majutuse broneerimine). Võib olla vastutav kuludokumentide õigeaegse ja nõuetekohase kokkukorjamise eest
(6) Võib tõlkida eri materjale ja dokumente
(7) Võib koordineerida teiste sekretäride tööd
(8) Võib hallata valdkonna infot sisaldavaid andmebaase (teeb infopäringuid, uuendab andmeid ja kontrollib andmete kvaliteeti)”;

9) teenistusgrupi „(SISE)AUDITEERIMINE” 2. ja 3. tase sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Teeb auditeerimistegevusi kokkulepitud mahus ja ulatuses
(2) Tunneb ja kasutab auditeerimise standardeid ja metoodikaid
(3) Koostab töö aruande ja vajaduse korral allkirjastab selle
(4) Jälgib varasemates töödes antud soovituste rakendamist
(5) Osaleb üksuse tööprotseduuride koostamises ja arendamises
(6) Teeb seiret kokkulepitud valdkonnas ja jälgib töö aruannetes antud soovituste täitmist
(7) Võib anda asjakohast konsultatsiooni organisatsiooni protsesside tõhustamiseks
(8) Võib koordineerida teiste audiitorite tööd, vastutades kvaliteedi eest konkreetse töö tasandil

3. TASE
(1) Planeerib ja teeb iseseisvalt erinevaid auditeerimistegevusi ning koostab aruandeid
(2) Tunneb ja kasutab auditeerimise standardeid ja metoodikaid ning avab ja selgitab nende mõtet
(3) Viib läbi asjakohaseid konsultatsioone organisatsiooni protsesside tõhustamiseks ning konsulteerib organisatsiooni tippjuhtkonda ja kõrgemat juhtorganit
(4) Tagab kvaliteetse auditi kõigis auditi etappides
(5) Jälgib varasemates töödes antud soovituste rakendamist
(6) Teeb ettepanekuid üksuse tööplaani või auditiplaani koostamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks seire, riskihinnangute ja varasemate tööde põhjal
(7) Koostab ja arendab üksuse või auditi tööprotseduure
(8) Loob ja rakendab kokkulepitud valdkonnas seire protsessi ning jälgib töö aruannetes antud soovituste täitmist
(9) Võib juhtida auditi meeskonda (täidab auditi juhi ülesandeid), vajaduse korral juhendada audiitori assistentide, nooremaudiitorite ja audiitorite tööd”;

10) teenistusgrupi „TOIMETAMINE JA KEELELINE KORREKTUUR” 1. ja 2. tase sõnastatakse järgmiselt:

1. TASE
(1) Toimetab keeleliselt asutuses koostatud eelnõusid ja teisi eestikeelseid dokumente ning teeb keelelist korrektuuri
(2) Nõustab asutuse ametnikke eesti keele alastes küsimustes ja vajaduse korral koolitab neid
(3) Soovitab sobivat sõnastust, et välistada dokumendi mitmetimõistmine
(4) Võib koordineerida teiste toimetajate tegevust ja koostööd seotud osalistega (autor, tõlkija, küljendaja ja teised)
(5) Võib vastutada korrektse keelekasutuse eest asutuses üldisemalt, näiteks mitte ühe konkreetse dokumendi, vaid kogu kirjaliku dokumentatsiooni korrektsuse eest
(6) Võib toimetada keeleliselt erinevates asutustes koostatud ja valdkonnaüleseid dokumente, näiteks vastutada Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusaktide ja muude dokumentide keelelise korrektsuse eest
(7) Võib jälgida lihtsamatest normitehnilistest nõuetest kinnipidamist
(8) Võib olla kaasatud standardite väljatöötamisse, sealhulgas õiguskeele kasutuse ühtlustamine, õigusterminoloogia kujundamine ja ühtlustamine
(9) Võib koordineerida keeruliste ja valdkonnaspetsiifiliste tekstide, näiteks teaduslike artiklite toimetamist
(10) Võib analüüsida toimetatava teksti sisu ja teha ettepanekuid teksti mõistetavuse parandamiseks

2. TASE
(1) Toimetab keeleliselt asutuses koostatud eelnõusid ja teisi eestikeelseid dokumente ning teeb keelelist korrektuuri. Toimetab keerulisi ja valdkonnaspetsiifilisi tekste, näiteks teaduslikke artikleid, ja koordineerib seda tööd
(2) Koordineerib koostööd seotud osalistega (autor, tõlkija, küljendaja ja teised)
(3) Vastutab korrektse keelekasutuse eest asutuses üldisemalt, näiteks mitte ühe konkreetse dokumendi, vaid kogu kirjaliku dokumentatsiooni korrektsuse eest
(4) Toimetab keeleliselt erinevates asutustes koostatud ja valdkonnaüleseid dokumente, näiteks vastutab Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusaktide ja muude dokumentide keelelise korrektsuse eest
(5) Jälgib lihtsamatest normitehnilistest nõuetest kinnipidamist ja on kaasatud standardite väljatöötamisse, sealhulgas õiguskeele kasutuse ühtlustamine, õigusterminoloogia kujundamine ja ühtlustamine
(6) Nõustab oma üksuse töötajaid keerulisemate tekstide toimetamise korral
(7) Nõustab asutuse ametnikke eesti keele alastes küsimustes ja vajaduse korral koolitab neid
(8) Võib juhtida struktuuriüksust või meeskonda”;

11) teenistusgrupi „TÕLKIMINE” tekst sõnastatakse järgmiselt:

TÕLKIMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on tõlkida asutusele vajalikke dokumente ja tekste ning korraldada tõlkimist.

1. TASE
(1) Tõlgib spetsiifilisi tekste emakeelest või võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde või ühest või mitmest võõrkeelest emakeelde või võõrkeelde
(2) Teeb koosolekutel spetsiifilise keele järeltõlget emakeelest või võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde või ühest või mitmest võõrkeelest emakeelde või võõrkeelde
(3) Vajaduse korral on tõlk läbirääkimistel

2. TASE
(1) Tõlgib sünkroonselt koosolekutel ja esitlustel kõnet emakeelest või võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde või ühest või mitmest võõrkeelest emakeelde või võõrkeelde
(2) On tõlk kõrgetasemelistel ametlikel kõnelustel
(3) Võib tõlkida dokumente, millele on vajalik notariaalne kinnitus
(4) Võib koordineerida teiste tõlkide tööd

3. TASE
(1) Juhib tõlkeüksuse tööd
(2) Korraldab ja teeb tõlketööde kvaliteedikontrolli
(3) Korraldab ja annab väljaõpet”;

12) teenistusgrupi „VÕRGUVÄLJAANNETES TEABE AVALDAMINE” 2. tase sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Valmistab avaldamiseks ette dokumente, elektroonilisi tooteid, andmekogumismaterjale ja muud teavet
(2) Süstematiseerib teavet või korraldab teabe süstematiseerimise
(3) Lisab vajalikke andmeid, seoseid ja illustreerivat materjali, lähtudes avaldatava teabe sisust
(4) Kontrollib avaldamiseks antud teavet ja parandab avaldamiseks esitatud materjalis vigu või korraldab nende parandamise
(5) Koostab terviktekste ja esitab neid avaldamiseks
(6) Avaldab teavet (laadib teavet üles elektroonilisse keskkonda)
(7) Nõustab kolleege tabelite ja diagrammide koostamise küsimustes ning võib läbi viia koolitusi ja juhendada kolleege seoses elektrooniliste kanalite ja e-toodetega/e-teenustega
(8) Osaleb elektroonilise keskkonna arendamises, andes soovitusi e-platvormide ja e-kanalite või e-toodete arendamiseks
(9) Võib hallata sotsiaalmeediakanalitest laekunud tagasisidet ja teavet
(10) Võib koostada standardaruandeid”;

13) teenistusgrupi „ÕIGUSEMÕISTMINE” tekst sõnastatakse järgmiselt:

ÕIGUSEMÕISTMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on tagada ja korraldada õigusemõistmine ja hoolitseda avalike ja erahuvide kaitsmise eest.

1. TASE
(1) Abistab kohtunikke või prokuröre kohtuasjade läbivaatamisel
(2) Korraldab eelmenetlust
(3) Koostab menetlusdokumentide projekte ja allkirjastab need vastavalt volitustele
(4) Üldistab kohtupraktikat
(5) Vaatab läbi avaldusi ja vormistab lahendeid volituste piires

2. TASE
(1) Menetleb seaduses ette nähtud ulatuses kohtuasju iseseisvalt
(2) Osaleb kohtuasjade menetlemiseks ettevalmistamisel
(3) Analüüsib kohtupraktikat ja tagab kohtupraktika ühetaolise kohaldamise
(4) Analüüsib ja tutvustab Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu praktikat
(5) Juhib kohtueelset menetlust, sealhulgas otsustab süüdistuse esitamise, annab uurimisasutustele korraldusi menetlustoimingute tegemiseks ning langetab otsuseid kriminaalmenetluse lõpetamise kohta
(6) Annab lube läbiotsimisteks ja jälitustoiminguteks ning teeb teisi põhiõiguste piiramisega seotud toiminguid vastavalt prokuröri pädevusele
(7) Sõlmib kokkuleppeid kuriteo kvalifikatsiooni ja karistuste kohta kokkuleppemenetluses
(8) Esindab riiklikku süüdistust kohtus üldkorras kohtusse saadetud asjades kõrgemalseisva prokuröri volitatud ulatuses

3. TASE
(1) Juhib ja suunab administratiivüksuse tööd
(2) Abistab ja nõustab kohtunikke kohtuasjade läbivaatamisel
(3) Korraldab eelmenetlust
(4) Koostab menetlusdokumentide projekte ja allkirjastab need vastavalt volitustele
(5) Üldistab kohtupraktikat
(6) Vaatab läbi avaldusi ja vormistab lahendeid volituste piires

4. TASE
(1) Juhib kohtumenetlust ja kohtuistungeid
(2) Hindab menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust
(3) Koostab ja allkirjastab kohtulahendeid
(4) Juhendab prokuröri abi
(5) Võib juhtida ja korraldada kohtumaja tööd

5. TASE
(1) Juhib ja korraldab kohtumaja tööd
(2) Juhib kohtumenetlust ja kohtuistungeid
(3) Hindab menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust
(4) Koostab ja allkirjastab kohtulahendeid
(5) Juhib ja korraldab prokuratuuri struktuuriüksuse tööd
(6) Juhib kohtueelset menetlust, sealhulgas otsustab süüdistuse esitamise ja esindab riiklikku süüdistust kohtus
(7) Võib juhtida ja korraldada kolleegiumi tööd

6. TASE
(1) Esindab kohtumaja ja juhib kohtu tööd
(2) Vastutab õigusemõistmise korrakohase toimimise eest
(3) Teostab seaduses ettenähtud järelevalvet
(4) Juhib kohtumenetlust ja kohtuistungeid
(5) Hindab menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust
(6) Koostab ja allkirjastab kohtulahendeid
(7) Juhib ja korraldab prokuratuuri tööd, koordineerib kriminaalmenetluse läbiviimist ja kuritegevusevastast võitlust oma piirkonnas ning vastutab selle eest”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Riina Solman
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json