Teksti suurus:

Põllumajandusloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2023, 10

Põllumajandusloomade registri põhimäärus1

Vastu võetud 25.11.2021 nr 73
RT I, 27.11.2021, 1
jõustumine 01.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2023RT I, 31.01.2023, 903.02.2023

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 34 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on põllumajandusloomade register (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on tõhusa veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli tagamiseks pidada arvestust järgmiste isikute ning nende tegevuse kohta:
  1) veterinaarseaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud isik ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isik;
  2) loomakaitseseaduse alusel loomade vedamiseks ja loomade pikaajaliseks vedamiseks tegevusloa saanud isik ning katseloomadega varustamiseks, nende kasvatamiseks või kasutamiseks tegevusloa saanud isik;
  3) põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusloa saanud isik.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades veterinaarseaduses, loomakaitseseaduses ja põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud erisusi.

  (4) Veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku ja tema tegevuse andmete töötlemisele registris kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ettevõtja andmete töötlemise kohta sätestatut.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet registri volitatud töötlejana majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet registri volitatud töötlejana töötleb § 6 lõigetes 1–3 ning lõike 4 punktides 1 ja 3 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–56 nimetatud andmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab ja muudab neid.

  (4) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja, kes täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas kontrollib registri pidamise seaduslikkust, ning kellel on kõigile registri andmetele ja logidele juurdepääsu õigus.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

  (4) Registri volitatud töötleja annab juurdepääsuõiguse järgmistele isikutele ja andmetele:
  1) volitatud veterinaararstile tema tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  2) aretusühingule ning jõudluskontrolli läbiviijale aretusprogrammi täitmiseks ja jõudluskontrolli läbiviimiseks vajalikele andmetele;
  3) halduslepingu alusel põllumajandusloomade identifitseerimisvahendeid väljastavale isikule tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  4) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtjale tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  5) toiduseaduse alusel põllumajandusloomade tapmiseks tegevusloa saanud isikule tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  6) Maksu- ja Tolliametile riiklike maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks vajalikele andmetele;
  7) Keskkonnaametile veeseadusest tulenevate kontrollide tegemiseks vajalikele andmetele;
  8) Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusele saadetud proovi saatelehel oleva looma identifitseerimisnumbri registri andmetele vastavuse kontrollimiseks.
[RT I, 31.01.2023, 9 - jõust. 03.02.2023]

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja nende allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktides 4 ja 5 ning § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku nimi, isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg, elukoha aadress ja kontaktandmed;
  3) veterinaarseaduse § 24 lõikes 2 ja § 25 lõikes 2, loomakaitseseaduse § 201 lõikes 1 ja § 39 lõikes 1 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse § 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevusala;
  4) veterinaarseaduse § 26 lõigetes 2 ja 3, loomakaitseseaduse § 202 lõigetes 2 ja 3 ning § 40 lõikes 2 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning dokumentidelt saadud andmed;
  5) andmed munakanade pidamise ettevõtte maksimumvõimsuse kohta ja tootmisviisi kood.

  (2) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud andmed järgmiste isikute kohta:
  1) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 4 nimetatud isik;
  2) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 5 nimetatud isik;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44), artikli 6 lõikes 5 nimetatud loomi vedava maanteeveovahendi juht ja saatja.

  (3) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud andmed järgmiste sertifikaatide kohta:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 18 lõikes 1 nimetatud maanteeveovahendi vastavussertifikaat;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 19 lõikes 1 nimetatud loomaveolaeva vastavussertifikaat.

  (4) Registrisse kantakse ettevõtja ettevõtte ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku tegevuskoha (edaspidi koos tegevuskoht) kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) geograafilise asukoha koordinaadid;
  3) registris registreerimise kordumatu number (edaspidi registrinumber).

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud registrinumber koosneb Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist. Munakanade pidamise tegevuskoha puhul koosneb registrinumber tootmisviisi märkivast numbriosast ning Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist.

  (6) Ettevõtja ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku ning nende tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida nad on kohustatud esitama veterinaarseaduse, loomakaitseseaduse või põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel.

§ 7.  Andmed põllumajandusloomade kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku põllumajandusloomade arv ning muud andmed nende ettevõtete ja tegevuskohtade kaupa.

  (2) Registrisse kantakse veise, lamba ja kitse kohta järgmised andmed:
  1) looma liik, sünnikuupäev, sugu ja tõug või lamba ja kitse puhul karva värvus;
  2) looma identifitseerimisnumber, identifitseerimise kuupäev ja tema ema identifitseerimisnumber;
  3) selle tegevuskoha registrinumber, kus loom sündis;
  4) selle tegevuskoha registrinumber, kus looma peetakse;
  5) looma tegevuskohta sissetoomise kuupäev, tegevuskohast väljaviimise või kadumise kuupäev või looma hukkumise kuupäev;
  6) looma esmakordse poegimise kuupäev, kui järglast ei ole võimalik märgistada;
  7) Eestisse sisseveo puhul looma päritoluriik, tegevuskohta sissetoomise kuupäev ja looma kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  8) Eestist väljaveo puhul looma sihtriik, tegevuskohast väljaveo kuupäev ja looma kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  9) tegevuskohas kohapeal looma tapmise kuupäev ja eesmärk;
  10) tapmist korraldava isiku juures looma tapmise kuupäev ja eesmärk;
  11) tapmist korraldava isiku nimi ja talle väljastatud tegevusloa number;
  12) loomsete kõrvalsaaduste käitlemisele saatmise kuupäev ja loomsete kõrvalsaaduste käitleja ettevõtte tegevuskoha registrinumber;
  13) loomsete kõrvalsaadustena käitlemiseks saadetud märgistamata loomade arv;
  14) andmed loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde jõudmise kohta;
  15) elektroonilise identifitseerimisvahendi kasutamise korral selle liik.

  (3) Registrisse kantakse sigade kohta järgmised andmed:
  1) looma liik;
  2) tegevuskohta sisse toodud või sealt väljaviidud sigade arv;
  3) sigade tegevuskohta sissetoomise või tegevuskohast väljaviimise kuupäev;
  4) selle tegevuskoha registrinumber, kust sead sisse toodi;
  5) selle tegevuskoha registrinumber, kuhu sead veeti;
  6) Eestisse sisseveo puhul sea päritoluriik, tegevuskohta sissetoomise kuupäev ja sea kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  7) Eestist väljaveo puhul sea sihtriik, tegevuskohast väljaviimise kuupäev ja sea kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  8) tegevuskohas kohapeal või tapmist korraldava isiku juures sea tapmise kuupäev ja eesmärk;
  9) tapmist korraldava isiku nimi ja temale väljastatud tegevusloa number;
  10) loomsete kõrvalsaaduste käitlemisele saatmise kuupäev ja loomsete kõrvalsaaduste käitleja ettevõtte registrinumber;
  11) loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõttesse käitlemisele saadetud sigade arv;
  12) andmed loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde jõudmise kohta.

  (4) Registrisse kantakse hobuslase kohta järgmised andmed:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega, (ELT L 59, 05.12.2019, lk 115–169), artiklis 64 sätestatud andmed;
  2) tegevuskohas kohapeal või tapmist korraldava isiku juures hobuslase tapmise kuupäev ja eesmärk;
  3) tapmist korraldava isiku nimi ja temale väljastatud tegevusloa number;
  4) Eestisse sisseveo puhul hobuslase päritoluriik, tegevuskohta sissetoomise kuupäev ja hobuslase kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  5) Eestist väljaveo puhul hobuslase sihtriik, tegevuskohast väljaveo kuupäev ja hobuslase kohta väljastatud veterinaarsertifikaadi number;
  6) loomsete kõrvalsaaduste käitlemisele saatmise kuupäev ja loomsete kõrvalsaaduste käitleja ettevõtte registrinumber;
  7) loomsete kõrvalsaadustena käitlemisele saadetud märgistamata hobuslaste arv;
  8) andmed loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde jõudmise kohta;
  9) hobuslase omaniku isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg ja nimi;
  10) hobuslase omaniku kontaktandmed ja aadress.

  (5) Registrisse kantakse veisepassi, selle duplikaadi ja lisalehe väljastamise kuupäev ja number.

  (6) Registrisse kantakse karja terviseandmed Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud juhul.

§ 8.  Andmed tegevusloa kohta ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Tegevusloa kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Loakohustusest vabastamise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Ettekirjutuse kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta ning loomapidamise õiguse äravõtmise kohta

  (1) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

  (2) Loomapidamise õiguse äravõtmise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 12.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 13.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt ja veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isikult saadakse § 6 lõigetes 1 ja 2, lõike 4 punktides 1 ja 2, § 7 lõikes 1, lõike 2 punktides 1‒9, 12, 13 ja 15, lõike 3 punktides 1‒11, lõike 4 punktis 1 viidatud Euroopa Liidu asjakohase õigusakti artikli 64 punkti a alapunktis ii nimetatud andmed ja § 7 lõike 4 punktides 2 ja 4‒7, ning lõikes 6 nimetatud andmed.

  (2) Põllumajandusloomade tapmiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 2 punktides 10 ja 11 ning lõike 4 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed.

  (3) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 2 punktis 14, lõike 3 punktis 12 ning lõike 4 punktis 8 nimetatud andmed.

  (4) Aretusühingult, kus tegeletakse hobuslase identifitseerimisega, saadakse § 7 lõike 4 punktis 1 viidatud Euroopa Liidu asjakohase õigusakti artikli 64 punktis b ning § 7 lõike 4 punktides 9 ja 10 nimetatud andmed.

3. peatükk Andmete töötlemine 

§ 14.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 15.  Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantakse andmed järgmiste dokumentide alusel:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 58 nimetatud dokumendid;
  2) veterinaarseaduse § 25 lõikes 4 nimetatud andmeid sisaldav teade;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (ELT L 84, 31.03.2016, lk 1–208) artikli 109 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud dokumendid põllumajandusloomade kohta.

§ 16.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

  (3) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid, mis sisaldavad isikuandmeid, säilitatakse lõikes 2 viidatud tähtaja jooksul.

  (4) Alusdokumente, mis ei ole esitatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel, säilitatakse viis aastat alates dokumendi esitamisest.

§ 17.  Juurdepääs registriandmetele

  Registriandmed on avalikud, välja arvatud juurdepääsupiiranguga isikuandmed ja ärisaladust sisaldavad andmed. Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 18.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määrusega nr 28 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse selles määruses sätestatud andmete puhul.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.


1 Komisjoni direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44–46), muudetud direktiiviga 2006/83/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 97–98).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json