Teksti suurus:

Põhja Kaitseringkonna põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 104, 1489

Põhja Kaitseringkonna põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2008 nr 40

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhja Kaitseringkonna staatus

Põhja Kaitseringkond (edaspidi kaitseringkond) on maaväe ülema alluvuses tegutsev sõjaväeliselt korraldatud kaitseväe väeüksus.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab kaitseringkond riiki ja kaitseväge.

§ 3. Kaitseringkonna inglisekeelne nimetus

Kaitseringkonna nimetus inglise keeles on Northern Defence Command.

§ 4. Kaitseringkonna tegevust reguleerivad õigusaktid

Kaitseringkond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5. Kaitseringkonna tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) Kaitseringkond teeb koostööd teiste kaitseväe väeüksustega ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega.

(2) Kaitseringkond teeb koostööd välisriikide ja -organisatsioonidega kaitseväe juhataja poolt määratud ajal ja ulatuses.

§ 6. Asukoht

Kaitseringkonna asukohaks on Jägala. Kaitseringkonna postiaadress on Jägala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond.

§ 7. Kaitseringkonna pitsat, sümboolika ja dokumentide vormistamine

(1) Kaitseringkonnal on kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.

(2) Kaitseringkonnal võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärgid ja sümbolid.

(3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtutakse kaitseväe asjaajamiskorrast.

§ 8. Kaitseringkonna koosseis

Kaitseringkonna koosseisu kinnitab kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt kaitseringkonnale kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

2. peatükk
KAITSERINGKONNA JUHTIMINE, STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED

§ 9. Kaitseringkonna juhtimine

(1) Kaitseringkonda juhib kaitseringkonna ülem.

(2) Kaitseringkonna ülema äraolekul asendab teda kaitseringkonna staabiülem või maaväe ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 10. Kaitseringkonna ülesanded

Kaitseringkonna põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 11. Kaitseringkonna ülema ülesanded

Kaitseringkonna ülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 12. Kaitseringkonna koosseis rahuajal

(1) Kaitseringkonna koosseisu rahuajal kuuluvad:
1) Põhja Kaitseringkonna staap paiknemisega Jägalas;
2) staabi- ja tagalakeskus paiknemisega Tallinnas;
3) Vahipataljon paiknemisega Tallinnas;
4) Kaitseväe orkester paiknemisega Tallinnas.

(2) Vahipataljoni ülesanded määratakse kindlaks Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus» ja väeüksuse põhimääruses.

§ 13. Kaitseringkonna staap

(1) Staabi põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna ülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
2) kaitseringkonna rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
3) kaitseringkonna väljaõppe korraldamine koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega;
4) mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine kaitseringkonnas;
5) sõjaliste operatsioonide planeerimine ja läbiviimine;
6) koostöö korraldamine avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
7) allüksuste lahinguvalmiduse tagamine;
8) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine kaitseringkonnas;
9) asjaajamise korraldamine kaitseringkonnas;
10) valve- ja korrapidamisteenistuse korraldamine kaitseringkonnas.

(2) Staabi struktuuriüksused on:
1) personalijaoskond;
2) luure- ja julgeolekujaoskond;
3) operatiivjaoskond;
4) tagalajaoskond;
5) side- ja infotehnoloogiajaoskond;
6) rahandusjaoskond;
7) kantselei.

(3) Staabi jaoskondade struktuuri võivad kuuluda sektsioonid.

§ 14. Personalijaoskond

Personalijaoskonna põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna personaliarvestuse korraldamine ja aruannete koostamine;
2) reservväelaste teenistusse kutsumine;
3) kaitseringkonna personalialase töö ning teenistujate hariduse ja täiendusõppe planeerimine, korraldamine, koordineerimine ja kontrollimine;
4) reservväelaste üle arvestuse pidamine;
5) personalialaste käskkirjade ja staabitöö juhendite koostamine;
6) vaimuliku ja perekondliku toetustegevuse korraldamine kaitseringkonnas;

§ 15. Luure- ja julgeolekujaoskond

Luure- ja julgeolekujaoskonna põhiülesanded on:
1) luurealase tegevuse planeerimine, koordineerimine ja korraldamine kaitseringkonnas;
2) julgeolekualase tegevuse ning riigisaladuse kaitse planeerimine ja koordineerimine kaitseringkonnas;
3) luure- ja julgeolekualase väljaõppe läbiviimine ning arendusprojektide rakendamine kaitseringkonnas;
4) kaitseringkonna ülema ja kaitseringkonna juhtkonna nõustamine luure- ja julgeolekuküsimustes;
5) luure- ja julgeolekualase toetuse tagamine kaitseringkonna väeüksustele teiste funktsioonide täitmisel;
6) luure- ja julgeolekualase koostöö korraldamine 1. Jalaväebrigaadi staabi ja teiste kaitseringkondadega.

§ 16. Operatiivjaoskond

Operatiivjaoskonna põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
2) käskude ja juhendite koostamine ja uuendamine ning nende jaotamise ja rakendamise kontrolli teostamine;
3) kaitseringkonna tegevuse koordineerimine koostöös teiste kaitseringkondade ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
4) kaitseringkonna struktuuri kuuluvate väeüksuste väljaõppealase tegevuse korraldamine;
5) kaitseväe mobilisatsiooni planeerimine, ettevalmistamise koordineerimine ja valmisoleku kontroll vastutusala lõikes koostöös teiste jaoskondade ja tsiviilstruktuuridega;
6) sõjaaja struktuuriüksuste arvestuse koordineerimine;
7) koostöö korraldamine teiste kaitseväe struktuuriüksustega ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
8) väljaõppeks vajalike harjutus- ja maa-alade kasutamise kooskõlastamine nende omanikega;
9) valve- ja korrapidamisteenistuse tagamine kaitseringkonnas;
10) kaitseringkonna juhtimissüsteemide arendamine;
11) kaitseringkonna koosseisu füüsilise ettevalmistuse korraldamine.

§ 17. Tagalajaoskond

Tagalajaoskonna põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna logistikaalase tegevuse korraldamine ja selle üle kontrolli teostamine;
2) väeüksuste varustuse, relvastuse ja transpordivahendite kasutamise, ladustamise, hoolduse ning kontrolli teostamine;
3) kaitseringkonna infrastruktuuri haldamine, arendamine, hooldamine ja remontimine;
4) kaitseringkonna üksustes logistikaalase väljaõppe läbiviimise koordineerimine;
5) logistikaalaste plaanide koostamine ning uuendamine sõjaaja ülesannete täitmise tagamiseks;
6) tagalateenistuse tegevuse tagamine koostöös kaitseringkonna allüksuste tagalaülemate ja kõrgema staabiga.

§ 18. Side- ja infotehnoloogiajaoskond

Side- ja infotehnoloogiajaoskonna põhiülesanded on:
1) sidevahendite hoolduse ja sidealase kontrolli korraldamine;
2) infotehnoloogiliste vahendite ja -võrkude haldamise, hoolduse ja kontrolli korraldamine;
3) erialase väljaõppe läbiviimise korraldamine kaitseringkonna allüksustes;
4) sideplaani ja sidekäskude koostamine ning nende täitmise kontrollimine.

§ 19. Rahandusjaoskond

Rahandusjaoskonna põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna eelarve eelnõu koostamine;
2) eelarvevahendite sihipärase kasutamise kontrollimine.

§ 20. Kantselei

Kantselei põhiülesanded on:
1) asjaajamise korraldamine kaitseringkonnas;
2) salastatud teabe käitlemise korraldamine kaitseringkonnas;
3) arhiveerimise korraldamine kaitseringkonnas.

§ 21. Kaitseringkonna staabi juhtimine

(1) Kaitseringkonna staapi juhib staabiülem, kes allub vahetult kaitseringkonna ülemale.

(2) Staabiülema äraolekul asendab teda staabiülema asetäitja, tema äraolekul kaitseringkonna ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 22. Staabiülema ülesanded ja pädevus

(1) Staabiülema ülesanded on:
1) kaitseringkonna staabi töö korraldamine ja juhtimine vastavalt kaitseringkonna ülema korraldustele, käskudele ja juhistele;
2) oma pädevuse piires käskude ning korralduste andmine staabi tegevusega seotud küsimustes;
3) staabi tööd reguleerivate juhendite kinnitamine ning töökorralduse eest vastutamine;
4) staabi struktuuri- ja allüksuste koostöö ja väljaõppe korraldamine;
5) kaitseringkonna ülemale ettepanekute tegemine staabi isikkoosseisu ametikohtadele määramiseks ja vabastamiseks ning staabi kaadrikaitseväelaste auastmes ülendamiseks;
6) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate poolt antud ülesandeid.

(2) Staabiülemal on talle alluvate kaitseväelaste suhtes «Kaitseväe distsiplinaarseaduses» pataljoniülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

§ 23. Jaoskonna ja kantselei juhtimine

(1) Jaoskonda juhib jaoskonnaülem, kantseleid kantseleiülem (edaspidi koos jaoskonnaülem).

(2) Jaoskonnaülema äraolekul asendab teda kaitseringkonna ülema poolt määratud isik.

(3) Jaoskonnaülema õigused ja ülesanded kehtestab kaitseringkonna ülem ametijuhendiga.

(4) Jaoskonnaülemal on kompaniiülema distsiplinaarvõim.

§ 24. Sektsiooni-, rühma- ja jaoülema ülesanded ja pädevus

Sektsiooni-, rühma- ja jaoülema ülesanded ja pädevuse kehtestab kaitseringkonna ülem ametijuhendiga.

§ 25. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskus

Staabi- ja tagalakeskuse põhiülesanded on:
1) kaitseringkonna tegevuse toetamine varustamise, ladustamise, hoolduse ja remondi, transpordi, toitlustuse ja meditsiinilise abiga;
2) kaitseringkonna juhtimispunkti side- ja tagalaalase toetuse korraldamine.

§ 26. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskuse juhtimine

(1) Staabi- ja tagalakeskust juhib staabi- ja tagalakeskuse ülem, kes allub vahetult kaitseringkonna ülemale.

(2) Staabi- ja tagalakeskuse ülema äraolekul asendab teda kaitseringkonna ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 27. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskuse ülema ülesanded

Staabi- ja tagalakeskuse ülema ülesanded on:
1) staabi- ja tagalakeskuse töö juhtimine ja staabi- ja tagalakeskuse käsutusse antud ressursside kasutamise koordineerimine;
2) ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise tagamine;
3) kaitseringkonna juhtimispunkti side- ja tagalaalase toetuse korraldamine;
4) kaitseringkonna tegevuse toetuse varustamise, ladustamise, hoolduse, remondi, transpordi, toitlustuse ja meditsiinilise abiga tagamise korraldamine;
5) varustuse, relvastuse ja transpordivahendite ladustamine, hooldus, remont ja väljaõppe korraldamine;
6) varustuse, relvastuse ja transpordivahendite nõuetekohase kasutamise korraldamine ja kontrollimine;
7) kaitseringkonna infrastruktuuri hoolduse korraldamine ja selle kasutamise koordineerimine;
8) tagalaalase väljaõppe korraldamine kaitseringkonnas;
9) ettepanekute tegemine kaitseringkonna ülemale staabi- ja tagalakeskuse isikkoosseisu ametikohtadele määramiseks ja vabastamiseks ning staabi- ja tagalakeskuse kaadrikaitseväelaste auastmes ülendamiseks;
10) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine staabi- ja tagalakeskuses;
11) tagab tervisekaitse-, töötervishoiu- ja tööohutus- ning tuleohutusnõuetest kinnipidamise kaitseringkonnas;
12) keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse planeerimine ja korraldamine kaitseringkonnas;
13) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate poolt antud ülesandeid.

§ 28. Kaitseväe orkester

Kaitseväe orkestri (edaspidi orkester) põhiülesanded on:
1) riiklikel ja kaitseväe esindusüritustel osalemine;
2) sõjaväemuusika edendamine ning esinemiste korraldamine;
3) koostöö Eesti ning välisriikide sõjaväe- ja tsiviilorkestritega.

§ 29. Orkestri ülema ülesanded ja pädevus

Orkestri ülem:
1) juhib orkestri tööd ning tagab ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise;
2) vastutab distsipliini ja sisekorra eest orkestris;
3) vastutab kaitseväelaste erialase väljaõppe eest;
4) kinnitab oma pädevuse piires üksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid;
5) vastutab üksuse varustuse eest;
6) vastutab talle ja talle alluvatele teenistujatele antud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest;
7) teeb kaitseringkonna ülemale ettepanekuid isikkoosseisu ametikohtadele määramiseks ja vabastamiseks;
8) teeb kaitseringkonna ülemale ettepaneku kaitseväelase auastme muutmiseks;
9) vastutab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest üksuses;
10) korraldab orkestri käsutusse antud hoone, rajatise ja territooriumi sihipärast kasutamist, jaotab tema käsutuses olevad hooned, ruumid ja territooriumi allüksuste vahel ning määrab vastutavad isikud;
11) tagab tervisekaitse-, töötervishoiu- ja tööohutus- ning tuleohutusnõuetest kinnipidamise orkestris;
12) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate poolt antud ülesandeid.

§ 30. Orkestri juhtimine

(1) Orkestri ülem allub vahetult kaitseringkonna ülemale.

(2) Orkestri ülema äraolekul täidab tema ülesandeid kaitseringkonna ülema poolt määratud kaitseväelane.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 31. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Urmas PAET

Kantsler Riho TERRAS

/otsingu_soovitused.json