Teksti suurus:

1. Jalaväebrigaadi põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 104, 1493

1. Jalaväebrigaadi põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2008 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. 1. Jalaväebrigaadi staatus

1. Jalaväebrigaad (edaspidi brigaad) on kaitseväe väeüksus maaväe ülema alluvuses.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab brigaad riiki ja kaitseväge.

§ 3. Brigaadi nimi inglise keeles

Brigaadi nimi inglise keeles on 1st Infantry Brigade.

§ 4. Brigaadi tegevust reguleerivad õigusaktid

Brigaad juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5. Koostöö teiste isikutega

(1) Brigaad teeb koostööd teiste kaitseväe väeüksustega ning avalik- või eraõiguslike isikutega.

(2) Brigaad teeb koostööd välisriikide ja organisatsioonidega kaitseväe juhataja poolt määratud ajal ja ulatuses.

§ 6. Asukoht

Brigaadi asukohaks on Paldiski. Brigaadi postiaadress on Rae põik 1, 76806 Paldiski.

§ 7. Brigaadi pitsat, sümboolika ja asjaajamine

(1) Brigaadil on kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.

(2) Brigaadil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärgid ja sümboolika.

(3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub brigaad kaitseväe asjaajamiskorrast.

§ 8. Brigaadi koosseisu kinnitamine

Brigaadi koosseisu kinnitab kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt brigaadile kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

2. peatükk
KOOSSEIS, ÜLESANDED JA PÄDEVUS

§ 9. Brigaadi juhtimine

(1) Brigaadi juhib brigaadiülem.

(2) Brigaadiülema äraolekul asendab teda brigaadi staabiülem või maaväe ülema poolt määratud kaitseväelane.

(3) Brigaadiülemal on kaitseringkonna ülema distsiplinaarvõim.

§ 10. Brigaadi ülesanded

Brigaadi põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 11. Brigaadiülema ülesanded

Brigaadiülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 12. Brigaadi koosseis

(1) Brigaadi koosseisu kuulub staap ning järgmised väe- ja allüksused:
1) Kalevi jalaväepataljon;
2) Scoutspataljon;
3) Tagalapataljon;
4) staabikompanii;
5) sidekompanii.

(2) Staap koosneb kantseleist ja jaoskondadest. Jaoskondade struktuuri võivad kuuluda sektsioonid.

(3) Lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud allüksused koosnevad rühmadest ja jagudest.

3. peatükk
BRIGAADI STAAP

§ 13. Brigaadi staabi juhtimine

(1) Staapi juhib staabiülem, kes allub vahetult brigaadiülemale.

(2) Staabiülema äraolekul asendab teda operatiivjaoskonna ülem, tema äraolekul brigaadiülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 14. Staabi ülesanded

(1) Staabi põhiülesanded on:
1) brigaadiülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
2) brigaadi ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
3) väeüksuste väljaõppe korraldamine koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega;
4) sõjaliste ülesannete planeerimine ning läbiviimine;
5) brigaadi lahinguvalmiduse tagamine;
6) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine brigaadis;
7) asjaajamise korraldamine;
8) valve- ja korrapidamisteenistuse korraldamine;
9) koostöö teostamine riigi, kohaliku omavalitsuse asutuste ja eraõiguslike isikutega.

(2) Staap jaguneb:
1) kantseleiks;
2) luurejaoskonnaks;
3) operatiivjaoskonnaks;
4) personalijaoskonnaks;
5) rahandusjaoskonnaks;
6) sidejaoskonnaks;
7) tagalajaoskonnaks;
8) tsiviil-sõjalise koostöö jaoskonnaks.

§ 15. Kantselei ülesanded

Kantselei põhiülesanded on:
1) asjaajamise korraldamine;
2) arhiveerimise korraldamine;
3) salastatud teabe käitlemise korraldamine;
4) kantseleitarvete soetamine.

§ 16. Luurejaoskonna ülesanded

Luurejaoskonna põhiülesanded on:
1) brigaadi luurealase tegevuse planeerimine, koordineerimine ja korraldamine kaitseringkonnas;
2) brigaadi julgeolekualase tegevuse ning riigisaladuse kaitse planeerimine, koordineerimine ja tagamine;
3) brigaadis luure- ja julgeolekualase väljaõppe läbiviimine ning arendusprojektide rakendamine;
4) brigaadiülema ja brigaadi kuuluvate väeüksuste staapide nõustamine luure- ja julgeolekuküsimustes;
5) luure- ja julgeolekualase toetuse tagamine brigaadi koosseisu kuuluvate väeüksustele teiste funktsioonide täitmisel;
6) luure- ja julgeolekualase koostöö kaitseringkondade staapidega.

§ 17. Operatiivjaoskonna ülesanded

Operatiivjaoskonna põhiülesanded on:
1) brigaadi ülesannete täitmise planeerimine ja ette valmistamine;
2) käskude ja juhendite koostamine ning uuendamine, nende staabisisese jaotamise ning nende rakendamise kontrolli läbiviimine;
3) brigaadi koosseisu kuuluvate väeüksuste väljaõppealase tegevuse korraldamine;
4) brigaadi juhtimissüsteemide arendamine;
5) kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmise või kaitseväe mobilisatsiooni läbiviimise ette valmistamine ning koordineerimine oma vastutusala lõikes koostöös teiste jaoskondade, väeosade ning kaitseväe väliste isikutega;
6) sõjaaja struktuuriüksuste arvestuse koordineerimine;
7) koostöö riigi, kohaliku omavalitsuse asutuste ja eraõiguslike isikutega;
8) väljaõppeks vajalike harjutus- ja maa-alade kasutamise (sh omanikega) kooskõlastamine;
9) brigaadi valve- ja korrapidamisteenistuse tagamine.

§ 18. Personalijaoskonna ülesanded

Personalijaoskonna põhiülesanded on:
1) brigaadi koosseisu personaliarvestuse korraldamine;
2) vaimuliku toetustegevuse korraldamine brigaadis;
3) personalialaste aruannete koostamine;
4) brigaadi koosseisu erialalise täiendusõppe kavandamine;
5) personalialaste käskkirjade ja staabitöö juhendite koostamine;
6) brigaadi personalialane nõustamine.

§ 19. Rahandusjaoskonna ülesanded

Rahandusjaoskonna põhiülesanded on:
1) eelarve eelnõu koostamine;
2) eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise tagamine;
3) brigaadile eraldatud vara eesmärgipärase kasutamise tagamine.

§ 20. Sidejaoskonna ülesanded

Sidejaoskonna põhiülesanded on:
1) sidevahendite hooldus ja sidealane kontroll;
2) brigaadi infotehnoloogiliste vahendite ja -võrkude haldamine, hooldus ja kontroll;
3) sidealase väljaõppe läbiviimine brigaadis;
4) sideplaani, sidekäskude ja sidealaste korralduste koostamine ning nende täitmise kontroll.

§ 21. Tagalajaoskonna ülesanded

Tagalajaoskonna põhiülesanded on:
1) brigaadi koosseisu kuuluvate väeüksuste varustuse, relvastuse ja transpordivahendite kasutamise, ladustamise, hoolduse ning kontrolli teostamine;
2) brigaadi infrastruktuuri haldamine ja hooldus;
3) brigaadi logistikaalase tegevuse korraldamine ja selle üle kontrolli teostamine;
4) brigaadi väe- ja allüksustes logistikalase väljaõppe läbiviimise koordineerimine;
5) ettepanekute tegemine brigaadi ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmise, teenuste või ehitustööde hangete läbiviimiseks ja osaleb nimetatud hangete ettevalmistamises;
6) ülesannete täitmise operatiivplaanides logistikaalaste plaanide koostamine ning uuendamine;
7) tagalateenistuse koordineerimine brigaadis ja kõrgemal seisva staabiga.

§ 22. Tsiviil-sõjalise kootöö jaoskonna ülesanded

Tsiviil-sõjalise koostöö jaoskonna põhiülesanne on brigaadi tsiviil-sõjalise koostöö korraldamine ja tagamine.

§ 23. Staabiülema ülesanded ja pädevus

(1) Staabiülem:
1) annab oma pädevuse piires käske ning korraldusi staabi tegevusega seotud küsimustes;
2) juhib staabi tööd vastavalt brigaadiülema korraldustele, käskudele ja juhistele;
3) kinnitab staabi tööd reguleerivad juhendid ning brigaadi tööajatabelid;
4) korraldab staabi jaoskondade koostööd ja väljaõpet;
5) tagab talle teatavaks saanud teabe õigeaegse ja korrektse edastamise;
6) teeb brigaadiülemale ettepaneku isiku ametikohale määramiseks, vabastamiseks või alluva kaitseväelase auastme muutmiseks;
7) vastutab staabi ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru brigaadiülemale;
8) täidab muid talle õigusaktidega või otsese ülema poolt antud ülesandeid.

(2) Staabiülemal on pataljoniülema distsiplinaarvõim.

§ 24. Jaoskonna ja kantselei juhtimine

(1) Jaoskonda juhib jaoskonnaülem, kantseleid kantseleiülem (edaspidi koos jaoskonnaülem).

(2) Jaoskonnaülema äraolekul asendab teda brigaadiülema poolt määratud isik.

(3) Jaoskonnaülema õigused ja ülesanded kehtestab brigaadiülem ametijuhendiga.

(4) Jaoskonnaülemal on kompaniiülema distsiplinaarvõim.

§ 25. Sektsiooniülem

(1) Sektsiooniülema õigused ja ülesanded kehtestab brigaadiülem ametijuhendiga.

(2) Sektsiooniülema äraolekul asendab teda brigaadiülema poolt määratud isik.

4. peatükk
BRIGAADI ALLÜKSUSED

§ 26. Staabikompanii ülesanded

Staabikompanii põhiülesanded vastavalt pädevusele on:
1) brigaadi staabi juhtimistoetuse tagamine;
2) brigaadi staabi füüsilise julgeoleku tagamine.

§ 27. Sidekompanii ülesanded

Sidekompanii põhiülesandeks on brigaadi staabi side tagamine oma pädevuse ulatuses.

§ 28. Kompaniiülema ülesanded ning pädevus

Käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud allüksuse ülem (edaspidi kompaniiülem):
1) juhib alluva üksuse teenistust, tagab ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise;
2) vastutab üksuse lahinguvalmiduse eest;
3) vastutab distsipliini ja sisekorra eest üksuses;
4) vastutab kaitseväelaste väljaõppe eest;
5) kinnitab oma pädevuse piires üksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid;
6) juhib üksuse õppust;
7) vastutab ning teostab kontrolli üksuse relvastuse, laskemoona, lahingutehnika ja muu vara nõuetekohase kasutamise, hoidmise, hooldamise ja säilitamise eest;
8) vastutab talle või tema alluvale antud ülesannete õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
9) teeb brigaadiülemale ettepaneku isiku ametikohale määramiseks või ametikohalt vabastamiseks;
10) teeb brigaadiülemale ettepaneku kaitseväelase auastme muutmiseks;
11) vastutab kompaniis «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest;
12) korraldab üksuse käsutusse antud hoone, rajatise ja territooriumi sihipärast kasutamist;
13) tagab tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise üksuses;
14) täidab muid talle õigusaktidega või kõrgema ülema poolt antud ülesandeid.

§ 29. Kompaniiülema alluvus ja asendamine

(1) Kompaniiülem allub vahetult brigaadiülemale.

(2) Kompaniiülema äraolekul täidab tema ülesandeid brigaadiülema poolt määratud kaitseväelane.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 30. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Urmas PAET

Kantsler Riho TERRAS

/otsingu_soovitused.json