Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. augusti 2014. a määruse nr 36 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 1

Keskkonnaministri 27. augusti 2014. a määruse nr 36 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused” muutmine

Vastu võetud 25.03.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12234 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 27. augusti 2014. a määruses nr 36 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „tuletõrjesüsteem” sõnaga „tuletõrjeseade” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tuletõrjeseade on käesoleva määruse tähenduses seade, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230) artikli 2 punktis 33.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.06.2006, lk 1–11)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230)”.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json