Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 60 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 2

Keskkonnaministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 60 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded” muutmine

Vastu võetud 25.03.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12231 alusel.

Keskkonnaministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 60 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230);”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4, § 3 lõike 6 sissejuhatavas osas, § 3 lõike 6 punktides 1 ja 3, § 4 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad „tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite” sõnaga „tuletõrjeseadmete”;

3) paragrahvi 3 lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „jõuab taotletavaid käitlemistoiminguid teha” tekstiosaga „teeb taotletavaid käitlemistoiminguid”;

4) paragrahvi 3 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „jõuab teha” sõnaga „teeb”;

5) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „tuletõrjesüsteemide või tulekustutite” sõnaga „tuletõrjeseadmete”;

6) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotluse vorm

Lisa 2 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json