Teksti suurus:

Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 3

Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord

Vastu võetud 25.03.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 73 lõike 3 ja maakatastriseaduse § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Eesti topograafia andmekogu andmete (edaspidi ruumiandmed) kasutamise kord, tasuliste andmeteenuste tasumäärad ning kasutusõiguse saamiseks taotluse esitamise ja menetlemise kord.

§ 2.   Ruumiandmete kasutusse andmine

  (1) Ruumiandmed antakse kasutusse tärkandmetena, digitaalselt või tardkujul kaartidena või ruumiandmekogumitena.

  (2) Ruumiandmete kasutusõiguse saamiseks esitab taotleja Maa-ametile vormikohase taotluse koos allkirjastatud litsentsilepinguga või kehtiva litsentsilepingu korral ainult vormikohase taotluse.

  (3) Taotluse ja litsentsilepingu vormid kinnitab Maa-ameti peadirektor ning need tehakse kättesaadavaks geoportaalis.

  (4) Maa-amet peab arvestust ruumiandmete kasutusse andmiseks sõlmitud litsentsilepingute ja kasutusse antud ruumiandmete üle.

  (5) Tardkujul kaardi, selle koopia või paberkandjale trükitud kaardi saamiseks esitab taotleja Maa-ametile lihtvormis taotluse. Nimetatud kaartide saamiseks litsentsilepingut ei sõlmita ning kaarte kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega.

§ 3.   Ruumiandmete tasuta kasutamine

  (1) Ruumiandmed antakse tasuta kasutusse ruumiandmete seaduse § 20 lõigetes 1, 5 ja 6 loetletud juhtudel.

  (2) Ruumiandmete tasuta kasutusõigust taotlev isik peab tõendama avaliku teabe seaduse § 5 lõikes 2 kirjeldatud teabevaldajaks olemist.

§ 4.   Ruumiandmete kasutamine tasuliste andmeteenuste kaudu

  (1) Ruumiandmeid, sealhulgas nende uuendusi, antakse kasutusse andme- ja võrguteenuste kaudu, mille teenustasud on järgnevad:
  1) 0,05 eurot vektorobjekti kohta;
  2) 0,1 eurot rasterandmete megapiksli kohta;
  3) 0,1 eurot aero- ja ortofotode megapiksli kohta;
  4) 0,01 eurot kõrgusandmete tuhande kõrguspunkti kohta.

  (2) Digitaalkujul kaardi paberkandjale trükkimise tasumäärad on:
  1) kuni A2 formaadis kaart 20 eurot;
  2) kuni A1 formaadis kaart 25 eurot;
  3) kuni A0 formaadis kaart 30 eurot.

  (3) Tardkujul kaardi, mis on vanem kui 10 aastat, tasumäär on 2,5 eurot. Tardkujul kaardi, mis on uuem kui 10 aastat, tasumäärad on:
  1) kuni A1 formaadis kaart 7 eurot;
  2) kuni A0 formaadis kaart 15 eurot.

  (4) Tardkujul kaardist koopia tegemise tasumäärad on:
  1) kuni A2 formaadis kaart 7 eurot;
  2) kuni A1 formaadis kaart 13 eurot;
  3) kuni A0 formaadis kaart 25 eurot.

§ 5.   Ruumiandmete kasutusse andmise ulatus

  (1) Rasterkujul ruumiandmeid ja kõrgusandmeid antakse kasutusse ettevalmistatud mõõtkavas Eesti topograafiliste kaartide nomenklatuurile vastavate kaardilehtede kaupa.

  (2) Vektorkujul ruumiandmeid antakse kasutusse taotleja poolt piiritletud ala ulatuses.

§ 6.   Litsentsileping

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud litsentsilepingus sätestatakse litsentsisaaja ja -andja õigused ja kohustused kooskõlas autoriõiguse seadusega.

  (2) Litsentsilepingu tingimustega nõustumist väljendab taotleja ühepoolselt lepingu allkirjastamise kaudu. Taotleja põhjendatud soovi korral võib lepingu allkirjastada ka mõlemapoolselt. Litsentsilepingu allkirjastab seadusjärgset esindusõigust omav või esindusõigust volikirja kaudu tõendav isik.

  (3) Litsentsileping kehtib kolm aastat alates lepingu allkirjastamisest. Litsentsilepingu number ja ruumiandmete kasutusõiguse lõpptähtaeg antakse taotlejale teada andmete üleandmisaktiga.

  (4) Kehtiva litsentsilepingu alusel on taotlejal õigus esitada täiendavaid ruumiandmete kasutusõiguse taotlusi, välja arvatud juhul, kui litsentsilepingu tingimused on muutunud.

§ 7.   Taotluses sisalduvad andmed

  Taotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, ärinimi või nimetus;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) elu- või asukoha aadress;
  4) kontaktisiku nimi, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
  5) andmete kasutamise eesmärk;
  6) taotletavad ruumiandmed.

§ 8.   Taotluse rahuldamine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud juhul teeb Maa-amet andmed taotlejale kättesaadavaks kümne tööpäeva jooksul alates allkirjastatud litsentsilepingu ja nõuetekohase taotluse vastuvõtmisest.

  (2) Paragrahvis 4 nimetatud ruumiandmete kasutusse andmisel teeb Maa-amet andmed taotlejale kättesaadavaks viie tööpäeva jooksul alates arve tasumisest.

  (3) Maa-ametil on õigus keelduda ruumiandmete kasutusõiguse andmisest, kui taotleja on varem rikkunud ruumiandmete kasutusse andmiseks sõlmitud litsentsilepingut või kui taotleja soovib ruumiandmeid formaatides ja ühikutena, mis ei ole Maa-ametis kasutusse andmiseks ette valmistatud.

§ 9.   Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud litsentsilepingute kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” alusel sõlmitud litsentsilepingud kehtivad kehtivusperioodi lõpuni, kuid nende lepingute alusel ei ole võimalik esitada uusi taotlusi ruumiandmete kasutusõiguste saamiseks.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määrus nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” tunnistatakse kehtetuks.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json